LIETUVOS RESPUBLIKOS

ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETIKOS ĮSTATYMO NR. XI-1375 5, 8, 10, 26, 28, 29, 36, 37, 39, 54, 57 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR AŠTUNTOJO SKIRSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2019 m. kovo 21 d. Nr. XIII-2017

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 5 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

 

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 8 straipsnio 2 punktą.

 

3 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusiu galios 10 straipsnio 3 punktą.

 

4 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

26 straipsnis. Šilumos siurblių naudojimo skatinimas

1. Investicijos į šilumos siurblius, atitinkančius šio įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus, ir investicijos, būtinos šiems siurbliams įrengti, skatinamos iš šių paramos šaltinių:

1) valstybės biudžeto asignavimų;

2) Klimato kaitos programos lėšų, kaip numatyta Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatyme;

3) Europos Sąjungos paramos lėšų;

4) savanoriškų užsienio valstybių lėšų, skirtų atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui skatinti;

5) pajamų, gautų vykdant susitarimus dėl statistinių energijos perdavimų tarp Lietuvos Respublikos ir kitų valstybių narių ar bendrus projektus tarp Lietuvos Respublikos, kitų valstybių narių ir užsienio valstybių.

2. Pasinaudojus šiais paramos šaltiniais, netenkama galimybės naudotis skatinimo priemone, nurodyta šio įstatymo 11 straipsnio 3 punkte.“

 

5 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Siekiant įrodyti galutiniams vartotojams, kokią energijos tiekėjo tiekiamos energijos dalį ar kokį kiekį sudaro atsinaujinančių išteklių energija, elektros energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių ir tiekiamos į elektros tinklus, ir šilumos energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių ir tiekiamos į aprūpinimo šiluma sistemą, ir dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių ir tiekiamų į gamtinių dujų sistemą, vienetui išduodama kilmės garantija.“

 

6 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 29 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Kilmės garantijos išduodamos elektros energijos, šilumos ar vėsumos energijos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių, ar dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, gamintojų prašymu, kuris Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka teikiamas šio straipsnio 2 dalyje nurodytai įstaigai.“

2. Pakeisti 29 straipsnio 7 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) energijos rūšis: elektros energija, šilumos energija, vėsumos energija ar dujos, pagamintos iš atsinaujinančių energijos išteklių;“.

3. Pakeisti 29 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Kilmės garantijų perdavimas kartu ar atskirai su fiziniu elektros energijos ar dujų perdavimu nedaro jokio poveikio sprendimui naudoti statistinius energijos perdavimus, bendrus projektus ar bendras paramos schemas, nurodytas šio įstatymo dvyliktajame skirsnyje, laikantis tarpinių nacionalinių planinių rodiklių arba apskaičiuojant bendrąjį galutinį atsinaujinančių išteklių energijos suvartojimą.“

 

7 straipsnis. 36 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 36 straipsnio 2 dalį.

 

8 straipsnis. 37 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 37 straipsnio 1 dalį 4 punktu:

4) įmaišant juos į degalus, pagamintus iš mineralinių degalų, kaip nurodyta šio įstatymo
39 straipsnyje.“

2. Pakeisti 37 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Jeigu asmuo pateikia įrodymų ar duomenų, gautų pagal Europos Sąjungos su užsienio valstybėmis sudarytą dvišalį ar daugiašalį susitarimą, kuriame susitariama dėl tvarumo kriterijų, ir Europos Komisija priima sprendimą, kad tokiu susitarimu įrodoma iš atitinkamose šalyse išaugintų (gautų) žaliavų pagamintų biodegalų ir skystųjų bioproduktų atitiktis tvarumo kriterijams, arba pagal Europos Komisijos sprendimu pripažintą savanorišką schemą, kiek toks Europos Komisijos sprendimas yra taikomas, Vyriausybės įgaliota institucija nereikalauja, kad asmuo pateiktų papildomų įrodymų, kad šio įstatymo 38 straipsnio 2, 3, 4, 6 ir 7 dalyse nustatyti tvarumo kriterijai yra įvykdyti, arba pateiktų informaciją apie priemones, nurodytas šio straipsnio 4 dalyje.“

 

9 straipsnis. 39 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 39 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Degalų pardavimo vietose turi būti prekiaujama Lietuvos arba Europos standartų reikalavimus atitinkančiu benzinu, kuriame yra 10 procentų biodegalų, ir dyzelinu, kuriame yra ne mažiau kaip 7 procentai biodegalų.“

2. Papildyti 39 straipsnį 11 dalimi:

11. Biodegalai ir skystieji bioproduktai, įmaišant juos į degalus, pagamintus iš mineralinių degalų, turi atitikti šio įstatymo 38 straipsnyje nustatytus tvarumo kriterijus. Vyriausybės įgaliota institucija prižiūri ir tikrina, kad atitinkamą veiklą vykdantys asmenys laikytųsi šioje dalyje nurodytų reikalavimų.“

3. Pripažinti netekusia galios 39 straipsnio 5 dalį.

 

10 straipsnis. Aštuntojo skirsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios aštuntąjį skirsnį.

 

11 straipsnis. 54 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 54 straipsnio 2 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) priemonės, susijusios su administracinių procedūrų supaprastinimu, reglamentų ir kitų teisės aktų nuostatomis, susijusiomis su atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimu, informavimu ir mokymu atsinaujinančių energijos išteklių srityje, iš atsinaujinančių energijos išteklių pagamintų dujų, elektros energijos, šilumos ir vėsumos energijos kilmės garantijomis, prieigos prie energetikos tinklų ar sistemų ir jų eksploatavimo palengvinimu gamintojams, biodegalų ir skystųjų bioproduktų tvarumo kriterijų sistemos įgyvendinimu;“.

 

12 straipsnis. 57 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 57 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Savivaldybių atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planų įgyvendinimas finansuojamas iš savivaldybių biudžetuose patvirtintų bendrųjų asignavimų ir kitų finansavimo šaltinių bei lėšų.“

 

13 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 ir 4 dalis, įsigalioja 2019 m. birželio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Vyriausybės įgaliotos institucijos iki 2019 m. gegužės 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Vyriausybės įgaliota institucija iki 2019 m. birželio 1 d. paskiria įstaigą (įstaigas), atsakingą (atsakingas) už dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių, kilmės garantijų išdavimą, perdavimą ir jų galiojimo panaikinimą bei kilmės garantijų naudojimo priežiūrą ir kontrolę.

4. Šio įstatymo 9 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė