LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-436 „DĖL LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJŲ KOMPIUTERIŲ TINKLO LITNET“ PAKEITIMO

 

 

2018 m. rugsėjo 10 d. Nr. V-748

Vilnius

 

 

P a k e i č i u   Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. kovo 16 d. įsakymą Nr. V-436 „Dėl Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklo LITNET“ ir 2.3 papunktį išdėstau taip:

 

2.3. Arūnas Stašionis, Vilniaus universiteto Informacinių technologijų paslaugų centro direktorius;“.

 

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                                    Jurgita Petrauskienė