LIETUVOS RESPUBLIKOS

MEDICINOS PRAKTIKOS ĮSTATYMO NR. I-1555 1, 2, 3, 4 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO NAUJU 1 PRIEDU IR 2 PRIEDU

ĮSTATYMAS

 

2022 m. lapkričio 10 d. Nr. XIV-1509

Vilnius

 

 


 

 

1 straipsnis. 1 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 1 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Šiuo Įstatymu įgyvendinami šio Įstatymo 3 priede nurodyti Europos Sąjungos teisės aktai dėl gydytojų rengimo, diplomų, pažymėjimų ir kitų oficialią gydytojo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų abipusio pripažinimo ir gydytojo praktikos sąlygų.“

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 2 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Gydytojas rezidentas – asmuo, kuris studijuoja medicinos rezidentūroje pagal medicinos krypties rezidentūros studijų programą ir prižiūrimas gydytojo rezidento vadovo ar gydytojo rezidento mentoriaus dirba gydytoju rezidentu ir savarankiškai verčiasi medicinos praktika pagal rezidentūros studijų programos metu įgytas kompetencijas, nurodytas jam išduotame pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjime.“

2. Papildyti 2 straipsnį 41 dalimi:

41. Gydytojo rezidento mentorius – edukacines kompetencijas suteikiančius kursus baigęs sveikatos priežiūros specialistas (ne universiteto darbuotojas), dirbantis rezidentūros bazėje ir turintis ne trumpesnį kaip 5 metų darbo pagal rezidentūros ciklo sritį atitinkančią profesinę kvalifikaciją stažą, vykdantis rezidentūros studijas reglamentuojančiuose teisės aktuose gydytojo rezidento mentoriui priskirtas funkcijas.“

3. Papildyti 2 straipsnį 42 dalimi:

42. Gydytojo rezidento vadovas – universiteto dėstytojas, dirbantis rezidentūros bazėje, turintis ne trumpesnį kaip 5 metų darbo pagal rezidentūros ciklo sritį atitinkančią profesinę kvalifikaciją stažą ir vadovaujantis gydytojui rezidentui rezidentūros ciklo metu.

4. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 51 dalį.

5. Pakeisti 2 straipsnio 141 dalį ir ją išdėstyti taip:

141. Pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimas – universiteto nustatyta tvarka medicinos rezidentūros studijų metu universiteto išduodamas pažymėjimas, kuriuo patvirtinama sveikatos apsaugos ministro nustatyta gydytojo rezidento kompetencija šio įstatymo nustatyta tvarka savarankiškai be gydytojo rezidento vadovo ar gydytojo rezidento mentoriaus priežiūros verstis medicinos praktika rezidentūros bazėje, vykdant rezidentūros studijų programą.“

6. Papildyti 2 straipsnį 161 dalimi:

161. Rezidentūros ciklas – rezidentūros studijų programoje nustatytus tikslus ir numatomus pasiekti studijų rezultatus apimanti rezidentūros studijų programos dalis, susidedanti iš profesinės praktikos, per kurią gydytojas rezidentas, padedamas gydytojo rezidento vadovo ar gydytojo rezidento mentoriaus, įgyja rezidentūros studijų programoje numatytas žinias, gebėjimus, praktinius įgūdžius bei patirties, ir teorinės dalies, kurios užsiėmimai susiję su profesine praktika ir vyksta lygiagrečiai su ja.

7. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 21 dalį.

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Rezidentūros bazė su gydytoju rezidentu sudaro terminuotą darbo sutartį ir gydytojas rezidentas įdarbinamas gydytoju rezidentu rezidentūros bazėje. Gydytojui rezidentui mokama pareiginė alga, kuri apskaičiuojama sumuojant gydytojo rezidento bazinį (tarifinį) darbo užmokestį ir papildomą darbo užmokesčio dalį. Gydytojo rezidento bazinis (tarifinis) darbo užmokestis apskaičiuojamas praėjusių kalendorinių metų paskutinį mėnesį galiojusį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos minimaliosios mėnesinės algos dydį dauginant iš gydytojo rezidento atitinkamų rezidentūros studijų metų bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio koeficiento (šio įstatymo 1 priedas). Kai Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme nustatyta tvarka nustatomos ir paskelbiamos išskirtinės aplinkybės, apskaičiuojant gydytojo rezidento bazinį (tarifinį) darbo užmokesčio dydį, taikomas praėjusiais kalendoriniais metais paskutinį mėnesį taikytas minimaliosios mėnesinės algos dydis. Gydytojo rezidento papildomos darbo užmokesčio dalies dydis apskaičiuojamas taikant šio įstatymo 2 priede nurodytos papildomos darbo užmokesčio dalies dydžio procentą nuo gydytojui rezidentui pagal šią dalį apskaičiuoto bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio dydžio ir nustatomas rezidentūros bazės vadovo sprendimu. Į gydytojui rezidentui pagal šią dalį nustatomą ir mokamą papildomą darbo užmokesčio dalį neįskaičiuojamas gydytojui rezidentui mokamas darbo užmokestis už budėjimus, darbą poilsio ir švenčių dienomis, viršvalandinį darbą. Gydytojo rezidento bazinis (tarifinis) darbo užmokestis mokamas iš Sveikatos apsaugos ministerijai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų, o papildoma darbo užmokesčio dalis mokama iš rezidentūros bazės lėšų. Medicinos rezidentūros vietų, į kurias priimtiems asmenims bazinis (tarifinis) darbo užmokestis mokamas iš Sveikatos apsaugos ministerijai patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų, skaičius neturi viršyti tais metais vientisąsias medicinos studijas turinčių baigti asmenų skaičiaus. Lėšos rezidentūros bazėms paskirstomos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka. Medicinos rezidentūros studijų programų vykdymo reikalavimus ir jų priežiūros tvarką nustato Vyriausybė.“

 

4 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Gydytojas verstis medicinos praktika gali tik sveikatos priežiūros įstaigoje, turinčioje licenciją teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Gydytojas rezidentas verstis medicinos praktika pagal rezidentūros studijų programą gali tik rezidentūros bazėje. Verstis medicinos praktika pagal medicinos rezidentūros studijų programą gydytojas rezidentas, išskyrus gydytoją rezidentą, kuriam išduotas pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimas, gali tik prižiūrimas gydytojo rezidento vadovo ar gydytojo rezidento mentoriaus. Gydytojui rezidentui, kuris turi pakopinių kompetencijų patvirtinimo pažymėjimą ir savarankiškai be gydytojo rezidento vadovo ar gydytojo rezidento mentoriaus priežiūros verčiasi medicinos praktika, rezidentūros bazė privalo užtikrinti galimybę konsultuotis su rezidentūros bazėje dirbančiais gydytojais.“

 

5 straipsnis. Įstatymo papildymas nauju 1 priedu

Papildyti Įstatymą nauju 1 priedu:

„Lietuvos Respublikos

medicinos praktikos įstatymo

1 priedas

 

REZIDENTŪROS STUDIJŲ METŲ BAZINIO (TARIFINIO) DARBO

UŽMOKESČIO KOEFICIENTAI

 

Rezidentūros studijų metai

Koeficientas

Pirmieji metai

2,55

Antrieji metai

2,65

Tretieji metai

2,75

Ketvirtieji metai

2,85

Penktieji metai

2,95

Šeštieji metai

3,05

Septintieji metai

3,10

_______________“.

 

 

6 straipsnis. Įstatymo papildymas 2 priedu

Papildyti Įstatymą 2 priedu:

„Lietuvos Respublikos

medicinos praktikos įstatymo

2 priedas

 

PAPILDOMOS DARBO UŽMOKESČIO DALIES PROCENTINIS DYDIS

 

Metai

Dydis procentais

2023

Ne mažiau kaip 1

2024

Ne mažiau kaip 2

2025

Ne mažiau kaip 3

2026

Ne mažiau kaip 4

2027 ir paskesni

Ne mažiau kaip 5

_______________“.

 

7 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

1. Buvusį Įstatymo priedą laikyti Įstatymo 3 priedu.

2. Pakeisti Įstatymo 3 priedą ir jį išdėstyti taip:

„Lietuvos Respublikos

medicinos praktikos įstatymo

3 priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo.“

___________________“.

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, sveikatos apsaugos ministras iki 2022 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Gydytojo rezidento bazinio (tarifinio) darbo užmokesčio dydis 2023 metais apskaičiuojamas taikant 2022 metais Vyriausybės nustatytą minimaliosios mėnesinės algos dydį.

4. Kai gydytojas rezidentas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos gavo didesnį darbo užmokestį negu darbo užmokestis, perskaičiuotas atsižvelgiant į šio įstatymo 3 straipsnyje išdėstytoje Lietuvos Respublikos medicinos praktikos įstatymo 3 straipsnio 4 dalyje nustatytas taisykles, jam toliau mokamas iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos mokėtas darbo užmokestis.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

part_d119949b2b1e463485dd7aba8d39ca00_end