Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2021–2027 METŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS KOMITETO SUDARYMO

 

2022 m. lapkričio 23 d. Nr. 1146

Vilnius

 

Įgyvendindama 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės 38 ir 39 straipsnius, 2014 m. sausio 7 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) Nr. 240/2014 dėl Europos struktūrinių ir investicinių fondų Europos partnerystės elgesio kodekso (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 240/2014) 15 ir 16 straipsnius ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos lėšas ir jų administravimo“ 4.1.1 papunktį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Sudaryti šios sudėties Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021–2027 metų programos (toliau – programa) stebėsenos komitetą (toliau – Komitetas):

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovas (Komiteto pirmininkas);

Žemės ūkio ministerijos atstovas (Komiteto pirmininko pavaduotojas);

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atstovas;

Žemės ūkio ministerijos atstovas;

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarijos atstovas;

Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovas;

Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos atstovas;

Žuvininkystės tarnybos prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos atstovas;

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovas;

Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvies perdirbėjų konfederacijos atstovas;

Lietuvos žuvininkystės produktų gamintojų asociacijos atstovas;

Priekrantės verslinės ir rekreacinės žuvininkystės asociacijos atstovas;

Žvejybos tolimuosiuose žvejybos rajonuose asociacijos atstovas;

Žuvininkystės įmonių asociacijos „Lampetra“ atstovas;

Asociacijų sąjungos „Žuvininkų rūmai“ atstovas;

Nacionalinės akvakultūros ir žuvų produktų gamintojų asociacijos atstovas;

Asociacijos „Alternatyvioji akvakultūra“ atstovas;

Asociacijos „Modernioji akvakultūra“ atstovas;

Lietuvos žuvininkystės regionų vietos veiklos grupių tinklo atstovas;

Lietuvos gamtos fondo atstovas;

Gamtos tyrimų centro atstovas;

Klaipėdos universiteto atstovas;

Vytauto Didžiojo universiteto atstovas.

2. Nustatyti, kad:

2.1. šio nutarimo 1 punkte nurodyti subjektai per 5 darbo dienas nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos turi skirti į Komiteto sudėtį savo atstovus ir jų pakaitinius narius ir apie tai informuoti Žemės ūkio ministeriją;

2.2. Komiteto veikloje turi teisę dalyvauti Europos Komisijos Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinio direktorato paskirti atstovai stebėtojų ir patarėjų teisėmis;

2.3. dalyvauti Komiteto veikloje gali būti kviečiami ir kiti žuvininkystės sektoriaus, mokslo ir kitų institucijų atstovai stebėtojų teisėmis, taip pat nepriklausomi ekspertai ir mokslininkai;

2.4. Komitetas atlieka Reglamento (ES) Nr. 2021/1060 40 straipsnyje nurodytas funkcijas;

2.5. Komiteto darbo organizavimo tvarką nustato Komiteto tvirtinamas darbo tvarkos aprašas;

2.6. personalinė Komiteto sudėtis skelbiama programos interneto svetainėje.

3. Pavesti:

3.1. žemės ūkio ministrui – tvirtinti personalinę Komiteto sudėtį;

3.2. Žemės ūkio ministerijai atlikti Komiteto sekretoriato funkcijas, ūkiškai ir techniškai aptarnauti Komitetą.

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                       Kęstutis Navickas