r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „AKMENĖS BŪSTAS“ 2020 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

 

2021 m. birželio 28  d. Nr. T-151

Naujoji Akmenė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 6 punktu, atsižvelgdama į Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 gruodžio 23 d. įsakymą Nr. A-703 „Dėl veiklos ataskaitų“, Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.   Nepatvirtinti VšĮ „Akmenės būstas“ 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio (pridedama).

2.   Nepritarti VšĮ „Akmenės būstas“ 2020 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui arba Regionų apygardos administracinio teismo Šiaulių rūmams Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vitalijus Mitrofanovas

 

 


NEPRITARTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2021 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-151

 

 

VŠĮ „AKMENĖS BŪSTAS“ 2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

 

I.     VADOVO ŽODIS

 

Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2001 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 118 „Dėl daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros“ nuo 2002 m. sausio 1 d. įsteigta viešoji įstaiga ,,Akmenės būstas“ (toliau – Įstaiga), kuriai skirtas 3185,82 Eur įnašas dalininko kapitalui sudaryti.

Įstaiga yra pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas tenkinti viešuosius interesus, vykdant daugiabučių namų administravimą, nuolatinę techninę priežiūrą, Akmenės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) gyvenamojo fondo eksploatavimą.

Per ataskaitinius 2020 metus įgyvendintas metiniame veiklos plane nusimatytas pagrindinis uždavinys – teikti kokybiškas gyventojus tenkinančias paslaugas, sėkmingai įveikėme išsikeltus metų tikslus bei iššūkius, išskyrėme veiklos prioritetus, kurie buvo nukreipti į sklandų priemonių vertinimą, perėjimo prie dokumentų teikimo ir priėmimo skaitmeninėje erdvėje per duomenų svetainę, siekiant mažinti administracinę naštą klientams. Atnaujinta kompiuterinė technika pagerino darbuotojų darbo sąlygas. Vienas iš pagrindinių vadovo tikslų – išsaugoti profesionalių, patirtį turinčių darbuotojų komandą, kuri yra progresyvi ir motyvuota taip pat išlaikyti draugišką kolektyvą ir puikų mikroklimatą Įstaigoje. Nežiūrint Įstaigos darnaus darbo, yra nemažai ir problemų. Viena iš jų – gyventojų nemokumas, t.y. laiku paskolų nesumokėjimas už daugiabučių namų renovaciją pagal Savivaldybės vykdytą projektą. Įstaigos pagrindinis darbas yra tiesioginis bendravimas su daugiabučių namų gyventojais, bet dėl siautėjančios epidemijos, iškilo kai kurie neišspręsti organizaciniai klausimai, kaip daugiabučių namų renovacijos projektų aptarimai.

VšĮ „Akmenės būstas“ – Įstaiga, siekianti teikti aukščiausios kokybės paslaugas gavėjams bei sudaryti palankias darbo sąlygas darbuotojams. Užsibrėžtų tikslų siekiama atsakingai, dėmesingai, stengiantis užtikrinti kiekvieno paslaugos gavėjo poreikius bei interesus. Profesinė kompetencija – vienas svarbiausių Įstaigos efektyvios veiklos rodiklių, ieškant iškilusių problemų sprendimų. Tobulėjama kaskart gilinant žinias, keliant kvalifikaciją įvairiuose seminaruose, mokymuose, keičiantis gerąja patirtimi su kolegomis iš kitų institucijų.

 

II. INFORMACIJA APIE ĮSTAIGĄ

 

Pavadinimas

VšĮ „Akmenės būstas“

Teisinė forma

Viešoji įstaiga

Juridinio asmens kodas

153259061

PVM mokėtojo kodas

LT532590610

Įregistravimo data

2002-01-02

Įstatinis kapitalas (Eur)

1448

Buveinės adresas

Respublikos g. 3b, Naujoji Akmenė

Administracijos adresas

Respublikos g. 3b, Naujoji Akmenė

Telefonas

(8 425) 56 325

Elektroninis paštas

[email protected]

Interneto svetainės adresas

www.akmenesbustas.lt

Avarinės tarnybos telefono numeris

(8 425) 56 325

 

Įstaigos valdymo struktūra susideda iš trijų skyrių: techninio aptarnavimo skyrius, kuriame dirba 11 darbuotojų, daugiabučių namų modernizavimo skyrius – dirba 3 darbuotojai, buhalterinės apskaitos skyrius – 5 darbuotojai.

 

III. VIZIJA, MISIJA, STRATEGIJA

 

1.   Vizija – tai siekiai ateičiai, tobulinant gyventojams paslaugų kokybę, siekis efektyviau patenkinti klientų poreikius, savalaikius gedimų šalinimus. Sumažinti įsiskolinusių gyventojų sumas už paslaugas, dirbant su jais ar teikiant dokumentus teismui. Įgyvendinant Akmenės rajono energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, atnaujinti (modernizuoti) kuo daugiau daugiabučių namų. Didinti darbuotojų našumą, sukuriant optimalią darbuotojų skatinimo sistemą, taikyti pažangius technologinius sprendimus.

2.   Misija – loginis įstaigos veiklos elementas, kuris turi būti nesudėtingas, lengvai suprantamas, stabilus ir neturi kisti. Įstaiga tenkina Akmenės rajono daugiabučių namų gyventojų poreikius, išlaikant namo bendro naudojimo konstrukcijų saugią būklę. Nuo 2013 metų įstaigai patikėtas administratoriaus vaidmuo, vykdant renovacijos (atnaujinimo) programos įgyvendinimą. Šis darbas vykdomas nuosekliai ir naudingai. Akmenės rajone vis daugiau gražiai atrodančių namų, pagerėjo miesto estetinis vaizdas, sumažėjo gyventojų sąskaitos už energetinius resursus.

3.   Strategija. Strateginis planavimas prasideda nuo tikslų iškėlimo – ilgalaikė nauda akcininkui, svarbių funkcijų užtikrinimas, pažangi įstaiga, efektyvi veikla, skaidrumas ir socialinė atsakomybė. Įstaigos tikslas – kryptingai siekti teigiamų rezultatų, aptarnaujant daugiabučių namų bendro naudojimo objektus, šalinant atsiradusius gedimus. Sistemingai ir efektyviai bendradarbiauti su namų gyventojais, įsiklausant į jų pageidavimus, pasiūlymus. Teikti butų savininkams informaciją apie naujienas bei pasikeitimus administruojant daugiabučius namus, namų atnaujinimo (modernizavimo) naudą. Pastoviai sekti gyventojų įsiskolinimus už paslaugas bei atnaujinimą (modernizavimą), raginant juos laiku susimokėti. Su UAB „Creditinfo Lietuva“ pasirašytos sutarties pagrindu nemokių fizinių ir juridinių asmenų įsiskolinimai yra talpinami į skolininkų administravimo informacinę sistemą. Taikomos visos kitos priemonės, siekiant mažinti įsiskolinimus bei daugiau lėšų susigrąžinti į Įstaigos sąskaitą.

Įstaigoje siekiama užtikrinti skaidrumą: įdiegtos korupcijos prevencijos ir rizikų valdymo priemonės, viešieji pirkimai atliekami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimo įstatymo nuostatomis. Įstaiga viešai skelbia veiklos ataskaitas, darbuotojų darbo užmokestį bei kitą teisės aktais nustatytą informaciją.

Įstaiga stengiasi užtikrinti darbuotojams sąžiningą ir rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį bei darbo sąlygas.

 

IV. VEIKLOS APŽVALGA

 

4.   Paslaugos 2020 metais priimtas 261 sprendimas, dėl remonto darbų vykdymo ir avarinių situacijų likvidavimo. Darbo metu, išeiginių ir švenčių dienomis, dėl vandentiekio, kanalizacijos ar elektros sistemų gedimų bei avarijų, per metus buvo 949 iškvietimai. Daugiausia avarijų ir gedimų likviduota žiemos sezono laikotarpiu.

Senstant daugiabučių namų bendro naudojimo konstrukcijoms, veikiant gamtos padariniams, o gyventojams neapsisprendus dalyvauti atnaujinimo (modernizavimo) programoje, kasmet atsiranda avarinių situacijų, kurias tenka nedelsiant spręsti ir remontuoti.

 

Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyta darbų rangos būdu

 

Metai

Gauta prašymų

Atlikti darbai

Stogų dangos remontas (kv. m)

Siūlių tarp blokų hermetizavimas m

Įrengtos laiptinių durys (vnt.)

Atliktas laiptinių remontas (vnt.)

2018

170

2270

130

8

12

2019

117

1490

200

3

17

2020

93

780

158

7

14

 

2020 metų pabaigoje, pagal Energetikos ministerijos parengtą suskystintų naftos dujų (toliau – SND) balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019-2022 metais veiksmų planą, SND balionai maistui gaminti trijų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose pakeisti į saugią energijos rūšį, Įstaiga įvertino rajone esančius namus ir dalyvavo šiame projekte. Pateiktos paraiškos Naujosios Akmenės miesto 10 daugiabučių namų, Ventos miesto – 4 namų, Akmenės miesto – 1 namo ir 1 namo paraiška Kruopių miestelio.

2020 m. pasirašyta 20 skolos grąžinimo sutarčių 13 541,09 Eur sumai, atitinkamai 2019 m. sudarytos 39 sutartys, kurių suma sudaro 17 589,76 Eur. Per ataskaitinius metus perduota antstoliams 179 vykdomieji raštai 48 918,56 Eur sumai, 2019 m. perduoti 173 vykdomieji dokumentai, kurių suma 88 590,20 Eur. Įstaiga pasiūlė antstoliams skelbti skolininkams priklausančio turto varžytynes. 2020 m. buvo pateikti 23 pasiūlymai, iš kurių įvyko 6 turto varžytynės. Atitinkamai 2019 m. pateikta 13 pasiūlymų, iš jų įvyko 2 turto varžytynės.

Akmenės rajone 2020 metais įvyko 4-ių daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas): Ramučių g. 4, Taikos g. 22 Naujojoje Akmenėje ir Žemaičių g. 31 ir Ventos g. 30, Ventoje. Rangovai per metus atliko statybos darbų už 1 543 655,53 Eur. Gyventojams padengus įsiskolinimus per ataskaitinius metus iš AB „Šiaulių bankas“ gauti pritarimai dėl paskolos suteikimo 17 daugiabučių namų renovavimui. Iš jų 11 namų įvykdyti viešieji pirkimai per CPO ir pasirašytos su rangovais sutartys, dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) techninio darbo projekto parengimo. Iš 11 daugiabučių namų, kurie jau turi statybos leidimus, 10 namų per CPO pasirašytos su rangovais sutartys, dėl daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos darbų.

 

IMG-7222.JPG

1 pav. Ramučių g. 4, Naujoji Akmenė namas apšiltintas ventiliuojama sistema „Marmaroc“ plytelėmis

 

IMG-7304.JPG

2 pav. Ventos g. 30, Venta namas apšiltintas polistirolo plokštėmis ir padengta dekoratyviniu tinku.

Ataskaitiniais metais daugiabučio namo Ramučių g. 40, Naujoji Akmenė savininkų bendrija priėmė sprendimą dėl daugiabučio namo vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo. Projekto metu buvo pakeistas namo šilumos punktas ir įrengta dvivamzdė, daliklinė šildymo sistema.

Per 2020 m. su socialinio būsto nuomininkais nutrauktos 46 buto nuomos sutartys, sudaryta ar pratęsta 100 nuomos sutarčių, išnuomoti 32 socialiniai būstai. Organizuota 16 Savivaldybės socialinio būsto skyrimo ir jo priežiūros komisijos posėdžių, kuriuose aptarti butų skyrimo, sutarčių pratęsimo, remonto butuose darbų klausimai. Savivaldybės gyvenamųjų patalpų nuomos mokesčio kaupiamosios lėšos pervedamos Akmenės rajono savivaldybės administracijai. Per 2020 m. į Savivaldybės sąskaitą pravesta 29 321,76 Eur nuomos mokesčio dalies – kaupiamųjų lėšų.

 

3 pav. Būsto nuomos mokesčio surinkimas, Eur

 

Pagrindinis Įstaigos uždavinys – atlikti bei gerinti daugiabučių namų bendro naudojimo objektų inžinerinės įrangos techninės priežiūros darbus, reaguoti į gyventojų prašymus bei nusiskundimus, likviduoti avarines situacijas, mažinti skolininkų skaičių, prižiūrėti savivaldybės teise priklausiančių būstų būklę bei renovacijos (modernizavimo) darbų atlikimą.

 

Paslaugos pavadinimas

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Ataskaitinis laikotarpis

Suteiktos paslaugos skaičius, vnt.

Suteiktos paslaugos suma, Eur.

Suteiktos paslaugos skaičius, vnt.

Suteiktos paslaugos suma, Eur.

1. Avariniai santechniniai gedimai

1 404

136 384,64

1 210

114 636,11

2. Statybiniai bendro naudojimo objektų remontai

117

68 273,17

93

53 772,92

3. Darbas su skolininkais

2 213

802 300,00

2 046

824 200,00

4. Būsto nuoma

70

6 477,57

94

11 598,11

5. Daugiabučių namų atnaujinimas (modernizavimas)

7

2 164 061,00

4

1 543 655,53

 

5.   Infrastruktūra. Ataskaitiniais metais daugelyje namų rekonstruotas laiptinių apšvietimas, pakeisti stipriai pasenę vandentiekio bei kanalizacijos vamzdynai, vietomis pakeisti surūdiję namų parapetai, lietvamzdžiai, atlikti avariniai stogų remontai. Senyvo amžiaus gyventojų pageidavimu, prie laiptinių ir nusileidimo į rūsį koridoriuose, įrengti turėklai. Buvo vykdomos dujų balionų keitimo 3-jų ir daugiau aukštų daugiabučiuose namuose darbams atlikti procedūros. Pelningai vykdomas skolų išieškojimas, džiugina vis daugiau renovuotų (atnaujintų) daugiabučių namų skaičius, kasmet gerėja savivaldybės socialinių būstų patalpų būklė.

 

6.   Pajamų šaltinis:

Pajamų šaltinis

2019 m. suma, Eur

2020 m. suma, Eur

Už atliktas paslaugas

517 142,43

500 083,55

Finansavimo pajamos

18 521,30

17 956,35

Finansinės ir investicinės veiklos pajamos

15 133,67

22 362,78

 

V. PAGRINDINIAI ĮVYKIAI, TURINTYS ĮTAKĄ VEIKLOS PLANAMS

 

7.   Reikšmingiausi įvykiai per ataskaitinį laikotarpį:

Eil. Nr.

Data, Nr. Teisės aktas, Sutartis,

Parašomoji dalis, įvykio įtaka Įstaigos veiklai, ilgalaikiams planams, finansiniams rodikliams

1.

PVM sąskaita faktūra Nr.HHH0023235

Ataskaitiniais metais įvykdytas autobokštelio remontas, kuris kainavo 1085 Eurus. Autobokštelio darbo laikas numatomas 2 metams.

 

VI. VEIKLOS IR FINANSINIAI REZULTATAI

 

8.   Paslaugos. Įstaigos paslaugos – teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų priežiūros ir remonto darbus, vykdyti namų administravimą, Savivaldybės gyvenamojo fondo eksploatavimą, įstatymu nustatyta tvarka daugiabučiam namui priskirto žemės sklypo valdymą. Vykdyti Akmenės rajono energetinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo administratoriaus pareigas. Organizuoti numatomų atnaujinti (modernizuoti) daugiabučių namų gyventojų susirinkimus, teikti paraiškas bankams dėl paskolos gavimo, stebėti ir kontroliuoti namų atnaujinimo procesus. Sėkmingai vykdyti įstaigos ir paskolų bankams administravimo mokesčių surinkimą. Aktyviai ir rezultatyviai dirbti su skolininkais bei užtikrinti įstaigos veiklos pelningumą.

9.   Klientai. Įstaiga aptarnauja Akmenės rajone esančius 198 administruojamus namus, atlieka mokesčių priskaičiavimus bei teikia sąskaitas gyventojams už paslaugas. Įstaiga aptarnauja 6 854 abonentus.

10.    Veiklos efektyvumo didinimas. Įstaiga stengiasi kuo daugiau daugiabučių namų įtraukti į energetinio efektyvumo didinimo programą, nerenovuotuose namuose keisti avarinės būklės pagrindinius vandentiekio bei kanalizacijos vamzdynus, teisingai vykdyti mokesčių priskaičiavimą, įdiegiant naujienas į skaičiavimo programą, atnaujinta darbuotojų kompiuterinė įranga, planuojama šiais metais didinti darbuotojų atlyginimą.

11.    Organizacinės veiklos tobulinimas. Kiekvienais metais stengiamasi tobulinti organizacinį įstaigos darbą. Daug dėmesio skiriama įstaigos vertei didinti, kad ji taptų pažangi, efektyvi, greitai ir laiku reaguotų į gyventojams iškilusias bendro naudojimo objektų problemas ir jų pašalinimą. Įstaiga siekdama dirbti skaidriai, savo svetainėje skelbia įvairią informaciją, susijusia su įstaigos veikla. Vadovai stengiasi užtikrinti darbuotojams rinkos sąlygas atitinkantį darbo užmokestį ir aplinką.

12.    Finansiniai įsipareigojimai:

Paskolos paskirtis, pavadinimas ir pan.

Visa paskolos suma, Eur

Einamųjų metų dalis, Eur

Paskolos likutis, Eur

Pastabos apie prisiimto finansinio įsipareigojimo neįvykdymo riziką

Daugiabučių namų modernizavimo fondas

229 682,47

13 239,11

216 443,36

-

Iždo departamentas

40 374,21

40 374,21

0,00

Didelė rizika

 

13.    Pagrindiniai finansiniai rodikliai:

Pagrindinių finansinių rodiklių suvestinę

2018 metai

2019 metai

2020 metai

Svarbiausi pelno (nuostolio) ataskaitos rodikliai (Eur)

Pardavimo pajamos

413 587,16

517 142,43

516 366,33

Kitos veiklos pajamos

14 339,93

18 521,30

17 956,35

Finansinės veiklos (palūkanų ir kitos) pajamos

7508,82

15 133, 67

22 362,78

Pardavimų savikaina

422 922,76

472 846,67

483 675,36

Veiklos sąnaudos

-

-

-

Finansinės veiklos (palūkanų ir kitos) sąnaudos

8 915,83

8 402,70

14 069,19

Grynasis pelnas

3 597,32

69 548,03

58 940,91

Svarbiausi balanso rodikliai, Eur

Visas turtas

1 025 408,06

1 064 420,53

1 025 926,30

Nuosavas kapitalas

66 395,34

135 943,37

194 884,28

Dotacijos ir subsidijos

-

-

-

Visi įsipareigojimai

959 012,72

928 477,16

831 042,02

Finansinės skolos

457 432,12

376 426,15

270 056,68

Svarbiausi mokumo ir likvidumo rodikliai

Bendro likvidumo koeficientas*

1,60

1,59

1,66

Nuosavo kapitalo ir turto santykis, %**

0,06

0,13

0,18

Įsipareigojimų ir turto santykis, %***

0,94

0,87

0,81

 

* Skaičiuojamas bendrasis likvidumo koeficientas=trumpalaikis turtas/trumpalaikiai įsipareigojimai. Parodo esminį įmonės gebėjimą padengti trumpalaikius įsipareigojimus. Rodiklio reikšmės: iki 1,0 blogas, 1,0 – 1,5 priimtinas, 1,5 – 2,0 geras, >2,0 labai geras.

** Skaičiuojamas nuosavo kapitalo ir turto santykis=nuosavas kapitalas/visas turtas iš viso*100 proc. Rodiklio reikšmės: 0% – 30% blogas, 30% – 50% žemas, 50% – 70% geras, 70% – 100% labai geras.

*** Skaičiuojamas įsipareigojimų ir turto santykis=visi įsipareigojimai/visas turtas iš viso. Kuo mažesnis rodiklis – tuo geresnė įmonės finansinė būklė. Rodiklis neturėtų būti didesnis už 0,7 arba 70%.

 

14.    Ataskaitinių metų Investicijos į ilgalaikį turtą:

Investicijos pavadinimas

Investicijos šaltinis

Investicijos suma, Eur

Kapitalinis autobokštelio remontas

Nuosavos lėšos

1 085, 00

 

15.    Planuojamos investicijos:

Investicijos pavadinimas

Investicijos šaltinis

Investicijos suma, Eur

Daugiabučių namų renovacija (modernizavimas)

Klimato kaitos specialiųjų lėšų energetinio efektyvumo didinančio finansavimas

1 543 655

 

VII. SVARBIAUSI RIZIKOS VEIKSNIAI IR JŲ VALDYMAS

 

16.    Rizikos valdymo politika, pagrindinės 3 rizikos sritys:

1. Technologinės rizikos valdymas

Rizikos veiksniai

Įmonėje taikomos valdymo ir priežiūros priemonės

Inovacijų valdymas

Darbuotojų tarpusavio santykiai, komandinis darbas, pasidalijimas darbais ,siekiant rezultato.

2. Rinkos ir paslaugų teikimo rizikos valdymas

Rizikos veiksniai

Įmonėje taikomos valdymo ir priežiūros priemonės

Kainodaros rizika

Padidinus įkainius ( paslaugų kainą) gali padidėti gyventojų įsiskolinimai.

3. Operacinės rizikos valdymas

Rizikos veiksniai

Įmonėje taikomos valdymo ir priežiūros priemonės

Pandemijos krizė 

Problemiška komunikacija su gyventojais

 

VIII. VALDYMAS

 

17.    Akcininkas:

Įstatini kapitalas, Eur

3185,82  Eurai

Paprastųjų vardinių akcijų skaičius

Neturime

Akcininkė, 100%

Savivaldybė

Pagrindiniai Įmonės valdymo organai

Visuotinis akcininkų susirinkimas (Akmenės rajono savivaldybės taryba), Administracijos direktorius, Įstaigos direktorius

 

18.    Auditas:

Auditą atlikusi įmonė

UAB „Ekonominė nauda“

Audito pateikta išvada

-

Audito pateiktos rekomendacijos, vnt. (išvardinti)

-

Įvykdytos praėjusio laikotarpio audito pateiktos rekomendacijos (% arba vnt. skaičius)

2019 m. gruodžio 31 dieną pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinyje, „finansinės ataskaitos ir pasiūlymai jų tobulinimui“ rekomendacijų nėra pateikta.

Kitų auditorių pateiktų rekomendacijų įvykdymas (% arba vnt. skaičius)

1 vnt.

Neįvykdytos rekomendacijos skaičius (vnt.), neįvykdymo priežastys, priemonės ir planuojamas terminai joms įvykdyti

Pagal 2017-08-25 rekomendacijos įvykdymo terminą buvo prašyta pratęsti iki 2025 m., dėl koronaviruso (COVID-19) bei gyventojų nemokumo už Įstaigos paslaugas.

 

19.    Įstaigos patvirtinta organizacinė struktūra

 

IX. KITA SVARBI SU ĮSTAIGA SUSIJUSI INFORMACIJA

 

2020 metų kovo mėnesį prasidėjusi COVID 19 epidemija apsunkino bendravimą su gyventojais, esant reikalui daryti susirinkimus, „gyvai“ susitikti ir spręsti iškilusias problemas.

 

 

 

Direktorius                                                                                                        Benediktas Balkauskas