LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

2006 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. A1-338 „DĖL NEĮGALIŲJŲ APRŪPINIMO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS IR ŠIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   

 

2022 m. kovo 25 d.  Nr. A1-218

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. A1-338 „Dėl Neįgaliųjų aprūpinimo techninės pagalbos priemonėmis ir šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 3 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

3. Teisę įsigyti nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas turi šie Lietuvos Respublikos piliečiai, Lietuvos Respublikoje nuolat gyvenantys kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, nustatyta tvarka deklaravę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, kuriems nustatyti specialieji poreikiai nuolat ar laikinai naudotis techninės pagalbos priemonėmis, taip pat užsieniečiai, kuriems suteikta laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje ir kurių poreikį nuolat ar laikinai naudotis techninės pagalbos priemonėmis nustatė Techninės pagalbos neįgaliesiems centras prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Centras) (toliau – asmenys, kuriems suteikta laikinoji apsauga):“.

2.   Papildau 31 punktu:

31. Asmenys, kuriems suteikta laikinoji apsauga, norėdami įsigyti nuolat ar laikinai naudoti techninės pagalbos priemones arba gauti jų įsigijimo išlaidų kompensacijas, Centro teritoriniam padaliniui pateikia jiems išduotą leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir Aprašo 9.2–9.7 papunkčiuose nurodytus dokumentus (Aprašo 9.2, 9.4 ir 9.5 papunkčiuose nurodytus dokumentus pateikia tik tuo atveju, jei juos turi).

Asmenų, kuriems suteikta laikinoji apsauga, poreikį nuolat ar laikinai naudotis techninės pagalbos priemonėmis nustato ir techninės pagalbos priemones parenka atsakingas Centro teritorinio padalinio darbuotojas, įvertinęs šiems asmenims jų kilmės valstybėje išduotus negalią patvirtinančius dokumentus ir (arba) vizualiai įvertinęs asmenų, kurių poreikis nuolat ar laikinai naudotis techninės pagalbos priemonėmis nustatomas, judėjimo funkcijų sutrikimus ir juos bei individualius techninės pagalbos priemonių poreikius aptaręs su tais asmenimis ar jų atstovais (pavyzdžiui, artimaisiais giminaičiais, sutuoktiniais, atstovais pagal įstatymą).“

3.   Pakeičiu 8 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

8. Centras:“.

4.   Pakeičiu 79.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

79.4. teikia Centrui pasiūlymus nurašyti nusidėvėjusias judėjimo techninės pagalbos priemones. Gavusi iš Centro direktoriaus patvirtintą nurašymo aktą, pagal panaudos sutartis gautas techninės pagalbos priemones nurašo, o judėjimo techninės pagalbos priemones, nurodytas šio aprašo priedo 14.2, 14.3, 14.4 papunkčiuose, utilizuoja teisės aktų nustatyta tvarka ir Centrui pateikia utilizavimą pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, judėjimo techninės pagalbos priemonių utilizavimo aktų kopijas).“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                               Monika Navickienė