LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO,

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. VASARIO 5 D. SPRENDIMO NR. V-234 „DĖL SUSTIPRINTOS KONTROLĖS ORO IR JŪRŲ UOSTUOSE“ pakeitimo

 

2021 m. birželio 16 d. Nr. V-1414

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. vasario 5 d. sprendimą Nr. V-234 „Dėl sustiprintos kontrolės oro ir jūrų uostuose“:

1. Pakeičiu 5.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.2.3. vadovaujantis NVSC parengtomis rekomendacijomis, įvertinti keleivių, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyje, įtrauktoje į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. V-1463 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašo patvirtinimo“ (toliau – Paveiktų šalių sąrašas), turimus COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) diagnostinių tyrimų rezultatus ir jų atlikimo laiką;“.

2. Pakeičiu 5.2.4.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.2.4.1. asmuo yra persirgęs ir turi asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) dokumentą apie tai, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu, ne seniau nei prieš 180 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką (ASPĮ pažymos nereikia, jei asmeniui COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota Lietuvoje ir duomenys pateikti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje) (išimtis netaikoma asmenims, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės pagal Paveiktų šalių sąrašą);“.

3. Pakeičiu 5.2.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.2.4.2. asmuo yra paskiepytas ir turi dokumentus, įrodančius, kad asmens skiepijimas viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų („COVID-19 Vaccine Janssen“, „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“ ar „Vaxzevria“) pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą skiepijimo schemą yra baigtas (išimtis netaikoma asmenims, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi šalyse, iš kurių atvykus taikomos sustiprintos užkrečiamųjų ligų kontrolės priemonės pagal Paveiktų šalių sąrašą). Skiepijimas yra baigtas, jei po COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos dozės suleidimo yra praėję ne mažiau kaip 14 dienų ir asmuo buvo paskiepytas:

5.2.4.2.1. antra vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro dvi vakcinos dozės;

5.2.4.2.2. viena vakcinos doze, kai skiepijimo schemą sudaro viena vakcinos dozė;

5.2.4.2.3. bent viena vakcinos doze, kai vakcina suleista asmeniui, kuris persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ir diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo rezultatu;“.

4. Papildau 5.2.4.8 papunkčiu:

5.2.4.8. asmuo turi pagal Europos Komisijos reikalavimus parengtą Europos Sąjungos skaitmeninį COVID pažymėjimą, patvirtinantį persirgimo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) ar skiepijimo COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina faktą, kaip nurodyta šio sprendimo 5.2.4.1 ar 5.2.4.2 papunktyje.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė, pavaduojanti

sveikatos apsaugos ministrą, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovą                                           Monika Navickienė