LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮSTATYMO NR. I-1336 PAPILDYMO 151 STRAIPSNIU

ĮSTATYMAS

 

2021 m. gruodžio 23 d. Nr. XIV-862

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo papildymas 151 straipsniu

Papildyti Įstatymą 151 straipsniu:

151 straipsnis. Skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodas

1. Fondo valdybos informacinėje sistemoje suformuojamas skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodas (toliau šiame straipsnyje – kodas) šiems asmenims:

1) apdraustajam asmeniui, nurodytam šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

2) mažosios bendrijos vadovui, kuris pagal Mažųjų bendrijų įstatymą nėra tos mažosios bendrijos narys;

3) savarankiškai dirbantiems asmenims, nurodytiems šio įstatymo 5 straipsnio 2 ar 3 dalyje, išskyrus šeimynos dalyvius;

4) komandiruotam į Lietuvos Respubliką asmeniui, kuris nėra draudžiamas pagal šį įstatymą, tačiau informacija apie jį pateikta Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka (toliau šiame straipsnyje – komandiruotas užsienietis).

2. Atskiras kodas asmeniui suformuojamas pagal kiekvieną šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytą jo, kaip apdraustojo asmens, ar komandiruoto užsieniečio kategoriją pas kiekvieną jo draudėją (komandiruoto užsieniečio atveju – pas kiekvieną įmonę, įstaigą, organizaciją ar kitą organizacinę struktūrą Lietuvoje, kuri priima užsienietį laikinai dirbti ir teikia informaciją Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 62 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka (toliau šiame straipsnyje – komandiruoto užsieniečio draudėjas). Kodas suformuojamas Fondo valdybos informacinėje sistemoje šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytam apdraustajam asmeniui, jo draudėjui, komandiruotam užsieniečiui ar komandiruoto užsieniečio draudėjui pateikus prašymą Fondo valdybos direktoriaus nustatyta tvarka, kai joje įrašomi šie duomenys:

1) mažosios bendrijos vadovo statuso įgijimo data;

2) šio straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punkte nurodyto apdraustojo asmens socialinio draudimo pas atitinkamą draudėją pradžios data;

3) komandiruoto užsieniečio darbo pas komandiruoto užsieniečio draudėją pradžios data.

3. Kodo galiojimas Fondo valdybos informacinėje sistemoje panaikinamas automatiškai, kai joje įrašomi (įsigalioja) šie duomenys:

1) mažosios bendrijos vadovo statuso netekimo data;

2) šio straipsnio 1 dalies 1 ar 3 punkte nurodyto apdraustojo asmens socialinio draudimo pas konkretų draudėją pabaigos data;

3) komandiruoto užsieniečio darbo pas komandiruoto užsieniečio draudėją pabaigos data ar komandiruoto užsieniečio socialinio draudimo pagal šį įstatymą pradžios pas komandiruoto užsieniečio draudėją data.

4. Šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytiems apdraustiesiems asmenims suformuotas kodas išduodamas tik pačiam apdraustajam asmeniui ir jo draudėjui, komandiruotam užsieniečiui suformuotas kodas – tik pačiam komandiruotam užsieniečiui ir komandiruoto užsieniečio draudėjui. Draudėjas arba komandiruoto užsieniečio draudėjas gali gauti tik tuos kodus, kurie yra suformuoti asmenims, kaip to draudėjo (arba komandiruoto užsieniečio draudėjo) apdraustiesiems asmenims (arba komandiruotiems užsieniečiams). Kitiems asmenims kodai, koduose užšifruoti duomenys ir su jais susiję duomenys teikiami vadovaujantis šio įstatymo 15 straipsnio 2 dalimi. Kodas negali būti suformuotas asmenims, jeigu jie nenurodyti šio straipsnio 1 dalyje arba jeigu Fondo valdybos informacinėje sistemoje nėra iš Mokesčių mokėtojų registro gautos informacijos apie šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytus asmenis.

5. Kodo formą, jo išdavimo ir panaikinimo tvarką nustato Fondo valdybos direktorius.

6. Kodo galiojimą ir kode užšifruotų duomenų teisingumą galima patikrinti viešai ir neatlygintinai Fondo valdybos direktoriaus nustatytomis tikrinimo priemonėmis. Jeigu pagal specialiuosius įstatymus kodo identifikavimą turintis užtikrinti asmuo naudojasi jau turimomis informacinėmis sistemomis, Fondo valdybos direktoriaus nustatyta tvarka tikrinimo priemonės gali būti integruotos į trečiųjų asmenų turimas informacines sistemas. Fondo valdybos direktoriaus nustatyta tvarka Fondo valdyba užtikrina prieigą viešai ir neatlygintinai peržiūrėti kodo ir kode užšifruotų duomenų tikrinimo priemonėmis Fondo valdybos informacinėje sistemoje tvarkomus Valstybinės mokesčių inspekcijos duomenis apie šio straipsnio 1 dalies 3 punkte nurodyto apdraustojo asmens, kurio kodas tikrinamas, vykdomos (deklaruotos) ekonominės veiklos rūšį.

7. Šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodyti apdraustieji asmenys ir komandiruoti užsieniečiai, kuriems išduotas kodas, jį naudoja, kai specialieji įstatymai juos įpareigoja būtent tokia forma įrodyti kodo galiojimą ir kode užšifruotų duomenų teisingumą, taip pat gali jį naudoti tais atvejais, kai siekia įrodyti, kad jie yra skaidriai dirbantys asmenys. Draudėjai ir komandiruotų užsieniečių draudėjai, kuriems išduotas kodas, jį naudoja, kai specialieji įstatymai juos tiesiogiai įpareigoja arba leidžia būtent tokia forma įrodyti kodo galiojimą ir kode užšifruotų duomenų apie jų šio straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodytą apdraustąjį asmenį arba pas juos dirbantį komandiruotą užsienietį teisingumą.

8. Kode užšifruojami tokie duomenys:

1) apdraustajam asmeniui, nurodytam šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, suformuotame kode – požymis, kad kodas suformuotas apdraustajam asmeniui, nurodytam šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, jo vardas, pavardė, draudėjo juridinio asmens kodas (jeigu jo neturi, – draudėjo kodas), draudėjo pavadinimas, o jeigu draudėjas yra fizinis asmuo, – draudėjo vardas ir pavardė;

2) mažosios bendrijos vadovui, kuris pagal Mažųjų bendrijų įstatymą nėra tos mažosios bendrijos narys, suformuotame kode – požymis, kad kodas suformuotas mažosios bendrijos vadovui, kuris pagal Mažųjų bendrijų įstatymą nėra tos mažosios bendrijos narys, jo vardas, pavardė ir draudėjo juridinio asmens kodas (jeigu jo neturi, – draudėjo kodas), pavadinimas;

3) pagal įsigytą verslo liudijimą savarankiškai dirbančiam asmeniui, nurodytam šio įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje, suformuotame kode – požymis, kad kodas suformuotas savarankiškai dirbančiam asmeniui, kuris verčiasi individualia veikla pagal verslo liudijimą, jo vardas, pavardė, draudėjo kodas;

4) pagal individualios veiklos pažymą savarankiškai dirbančiam asmeniui, nurodytam šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje (išskyrus šeimynos dalyvius), suformuotame kode – požymis, kad kodas suformuotas savarankiškai dirbančiam asmeniui, kuris verčiasi individualia veikla pagal individualios veiklos pažymą, jo vardas, pavardė, draudėjo kodas;

5) individualios įmonės savininkui suformuotame kode – požymis, kad kodas suformuotas individualios įmonės savininkui, jo vardas, pavardė, draudėjo juridinio asmens kodas (jeigu jo neturi, – draudėjo kodas), draudėjo pavadinimas;

6) mažosios bendrijos nariui suformuotame kode – požymis, kad kodas suformuotas mažosios bendrijos nariui, jo vardas, pavardė ir draudėjo juridinio asmens kodas (jeigu jo neturi, – draudėjo kodas), pavadinimas;

7) ūkinės bendrijos tikrajam nariui suformuotame kode – požymis, kad kodas suformuotas ūkinės bendrijos tikrajam nariui, jo vardas, pavardė, draudėjo juridinio asmens kodas (jeigu jo neturi, – draudėjo kodas), draudėjo pavadinimas;

8) komandiruotam užsieniečiui suformuotame kode – požymis, kad kodas suformuotas komandiruotam užsieniečiui, kuris nėra draudžiamas pagal šį įstatymą, jo vardas, pavardė, komandiruoto užsieniečio draudėjo juridinio asmens kodas (jeigu jo neturi, – draudėjo kodas) ir pavadinimas, o jeigu komandiruoto užsieniečio draudėjas yra fizinis asmuo, – jo vardas ir pavardė.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. balandžio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius iki 2022 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda