PENKIASDEŠIMT AŠTUNTOJI PASAULIO SVEIKATOS ASAMBLĖJA PSA58.3

 

13.1 darbotvarkės punktas                                                                     2005 m. gegužės 23 d.

 

TARPTAUTINIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PAKEITIMAS

 

Penkiasdešimt aštuntoji Pasaulio sveikatos asamblėja,

apsvarsčiusi pakeistų Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių projektą;

atsižvelgdama į PSO konstitucijos 2 straipsnio k dalį, 21 straipsnio a dalį ir 22 straipsnį;

prisimindama rezoliucijose PSA48.7 dėl Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių pakeitimo ir atnaujinimo, PSA54.14 dėl pasaulinės sveikatos apsaugos: epidemijos pavojus ir likvidavimas, PSA55.16 dėl biologinių ir cheminių medžiagų arba radioaktyviųjų ir branduolinių medžiagų natūralaus atsiradimo, netyčinio nutekėjimo ar tyčinio naudojimo, sutrikdančio sveikatą, PSA56.28 dėl Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių pakeitimo ir PSA56.29 dėl sunkaus ūminio respiracinio sindromo (SŪRS) minėtą poreikį pakeisti ir atnaujinti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles, siekiant reaguoti į poreikį užtikrinti visuomenės sveikatos priežiūrą pasauliniu mastu;

pritardama Jungtinių Tautų Generalinės asamblėjos 58/3 rezoliucijai dėl pasaulio visuomenės pajėgumų sveikatos srityje didinimo, kurioje pabrėžiama Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių svarba ir raginama jas pakeisti prioritetine tvarka;

patvirtindama nuolatinę PSO vaidmens svarbą perspėjant apie pasaulinio masto ligos protrūkius ir reaguojant į visuomenės sveikatos įvykius, atsižvelgiant į jos mandatą;

pabrėždama ilgalaikę Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių, kaip svarbiausio pasaulinio dokumento, nurodančio, kaip apsisaugoti nuo ligos plitimo tarptautiniu mastu, svarbą;

vertindama sėkmingai baigtą Tarpvyriausybinės Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių pakeitimo darbo grupės darbą,

1. PRIIMA prie šios rezoliucijos pridedamas pakeistas Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles, pavadintas „Tarptautinėmis sveikatos priežiūros taisyklėmis (2005 m.)“;

2. KVIEČIA valstybes nares ir Generalinį direktorių iki galo įgyvendinti Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles (2005 m.) (toliau – Taisyklės), laikantis 2 straipsnyje nustatyto tikslo, taikymo srities ir 3 straipsnyje išvardytų principų;

3. NUSPRENDŽIA, kad, kaip nustatyta Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių 54 straipsnio 1 dalyje, valstybės Šalys ir Generalinis direktorius pateikia savo pirmąją ataskaitą Šešiasdešimt pirmajai Pasaulio sveikatos asamblėjai, o Sveikatos asamblėja, remdamasi tuo, nusprendžia dėl tolesnių tokių ataskaitų ir pirmosios ataskaitos apie šių Taisyklių veikimą pateikimo tvarkaraščio pagal 54 straipsnio 2 dalį;

4. TOLIAU NUSPRENDŽIA, kad, kaip nustatyta Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) 14 straipsnio 1 dalyje, kitos kompetentingos tarpvyriausybinės organizacijos ar tarptautinės institucijos, su kuriomis PSO tikisi prireikus bendradarbiauti ir koordinuoti savo veiksmus, yra: Jungtinės Tautos, Tarptautinė darbo organizacija, Maisto ir žemės ūkio organizacija, Tarptautinė atominės energijos agentūra, Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija, Tarptautinė jūrų organizacija, Tarptautinis Raudonojo Kryžiaus komitetas, Tarptautinė oro transporto asociacija, Tarptautinė laivybos federacija ir Tarptautinis epizootijų biuras;

5. RAGINA valstybes nares:

1) sutelkti būtinus išteklius pagal Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles (2005 m.) reikalaujamiems pajėgumams kurti, stiprinti ir išlaikyti;

2) aktyviai bendradarbiauti tarpusavyje ir su PSO, laikantis Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) nuostatų, kad būtų užtikrintas veiksmingas jų įgyvendinimas;

3) teikti paramą besivystančioms šalims ir pereinamosios ekonomikos šalims, jei jos prašo, joms kuriant, stiprinant ir išlaikant pagal Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles (2005 m.) reikalaujamus visuomenės sveikatos pajėgumus;

4) kol įsigalios Tarptautinės sveikatos priežiūros taisyklės (2005 m.), imtis visų reikiamų priemonių ir taip prisidėti prie jų tikslo ir galutinio įgyvendinimo, įskaitant būtinų visuomenės sveikatos pajėgumų ir teisinių bei administracinių priemonių kūrimą ir, ypač, inicijuoti, kad būtų pradėtas 2 priede pateikto sprendimų priėmimo dokumento taikymo procesas.

6. PRAŠO Generalinio direktoriaus:

1) skubiai pranešti apie Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) patvirtinimą, laikantis šių Taisyklių 65 straipsnio 1 dalies;

2) informuoti kitas kompetentingas tarpvyriausybines organizacijas arba tarptautines institucijas apie Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) patvirtinimą ir prireikus bendradarbiauti su jomis atnaujinant šių Taisyklių normas ir standartus ir koordinuoti su jomis PSO veiksmus pagal Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles (2005 m.), kad būtų užtikrintas adekvačių visuomenės sveikatos priežiūros priemonių taikymas ir sustiprintas pasaulio visuomenės sveikatos institucijų reagavimas į ligos plitimą tarptautiniu mastu;

3) perduoti Tarptautinei civilinės aviacijos organizacijai (ICAO) rekomenduojamus Bendrosios aviacijos deklaracijos Sveikatos dalies pakeitimus, ICAO padarius Bendrosios aviacijos deklaracijos pakeitimus informuoti Sveikatos asamblėją ir pakeisti Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) 9 priedą ICAO pataisyta Bendrosios aviacijos deklaracijos Sveikatos dalimi;

4) kurti ir stiprinti PSO pajėgumus, kad pagal Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles (2005 m.) iki galo ir veiksmingai būtų atliktos jai patikėtos funkcijos, ypač per strateginę sveikatos priežiūros veiklą teikiant paramą šalims nustatant ir įvertinant visuomenės sveikatos ekstremalias situacijas ir jas likviduojant;

5) prireikus bendradarbiauti su Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) valstybėmis Šalimis, įskaitant techninio bendradarbiavimo ir logistinės pagalbos užtikrinimą ar palengvinimą;

6) kiek tai įmanoma, bendradarbiauti su valstybėmis Šalimis telkiant finansinius išteklius besivystančioms šalims paremti joms kuriant, stiprinant ir palaikant pagal Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles (2005 m.) reikalaujamus pajėgumus;

7) pasikonsultavus su valstybėmis Šalimis, sudaryti rekomendacijas, kaip pagal Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) 29 straipsnį taikyti sveikatos priežiūros priemones sausumos sienos perėjimo punktuose;

8) sudaryti Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) Priežiūros komitetą pagal šių Taisyklių 50 straipsnį;

9) imtis priemonių skubiai parengti rekomendacijas, kaip įgyvendinti ir vertinti Tarptautinėse sveikatos priežiūros taisyklėse (2005 m.) pateiktą sprendimo priėmimo dokumentą, kuris pateikiamas Sveikatos asamblėjai apsvarstyti pagal šių Taisyklių 54 straipsnio 3 dalį, įskaitant jo veikimo peržiūrėjimo tvarkos parengimą;

10) imtis veiksmų, kad būtų sudarytas TSPT ekspertų sąrašas ir raginti teikti pasiūlymus tapti nariais pagal Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) 47 straipsnį.

 

TARPTAUTINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS (2005 m.)

 

I DALIS

APIBRĖŽTYS, TIKSLAS IR TAIKYMO SRITIS, PRINCIPAI IR ATSAKINGOS INSTITUCIJOS

 

1 straipsnis

Apibrėžtys

 

1. Šiose Tarptautinėse sveikatos priežiūros taisyklėse (toliau – TSPT arba Taisyklės):

„paveikti“ – asmenys, bagažas, krovinys, konteineriai, transporto priemonės, prekės, pašto siuntos arba žmonių palaikai, užkrėsti ar užteršti arba infekcijos ar taršos šaltinio nešiotojai, keliantys riziką visuomenės sveikatai;

„paveikta teritorija“ – geografinė vietovė, kuriai PSO pagal šias Taisykles rekomendavo sveikatos priežiūros priemones;

„orlaivis“ – orlaivis, skrendantis tarptautiniais maršrutais;

„oro uostas“ – oro uostas, kuriame leidžiasi arba kyla tarptautiniais maršrutais skraidantys orlaiviai; transporto priemonės „atvykimas“:

a) jūrų laivo atvykimas arba inkaro nuleidimas nustatytoje uosto teritorijoje;

b) orlaivio atvykimas į oro uostą;

c) tarptautiniais maršrutais plaukiojančio vidaus vandenų laivo atvykimas į patekimo vietą;

d) traukinio arba kelių transporto priemonės atvykimas į patekimo vietą; „bagažas“ – asmeniniai keliautojo daiktai;

„krovinys“ – transporto priemonėje arba konteineryje gabenamos prekės;

„kompetentinga institucija“ – už šiose Taisyklėse nustatytų sveikatos priežiūros priemonių įgyvendinimą ir taikymą atsakinga institucija;

„konteineris“ – krovinio transporto įrenginys, kuris:

a) turi nuolat naudojamo įrenginio savybių ir atitinkamai yra pakankamai tvirtas, kad tiktų daugkartiniam naudojimui;

b) specialiai sukonstruotas taip, kad būtų lengviau krovinius vežti viena ar keliomis transporto rūšimis be tarpinių perkrovimų;

c) yra su mechanizmais, leidžiančiais jį patogiai naudoti, ypač perkeliant iš vienos rūšies transporto priemonės į kitos rūšies transporto priemonę; ir

d) yra sukonstruotas taip, kad jį būtų galima lengvai užpildyti bei ištuštinti;

„konteinerių pakrovimo vieta“ – vieta arba atskirta įranga, skirta tarptautiniam vežimui naudojamiems konteineriams;

„tarša“ – infekcinio arba toksinio veiksnio arba medžiagos buvimas žmogaus ar gyvūno kūno paviršiuje, ant vartojimui paruošto produkto ar jo viduje arba ant kitų negyvų objektų, įskaitant transporto priemones, galintis kelti riziką visuomenės sveikatai;

„transporto priemonė“ – tarptautinių maršrutų orlaivis, laivas, traukinys, kelių transporto priemonė arba kitokia transporto priemonė;

„transporto priemonės valdytojas“ – už transporto priemonę atsakingas fizinis arba juridinis asmuo arba jo atstovas;

„įgula“ – asmenys transporto priemonėje, kurie nėra keleiviai;

„taršos pašalinimas“ – procedūra, kai taikomos sveikatos priežiūros priemonės infekciniam arba toksiniam veiksniui arba medžiagai žmogaus ar gyvūno kūno paviršiuje, ant vartojimui paruošto produkto ar jo viduje arba ant kitų negyvų objektų, įskaitant transporto priemones, galintiems kelti riziką visuomenės sveikatai, pašalinti;

„išvykimas“ – asmenų, bagažo, krovinio, transporto priemonių ar prekių išvykimas iš teritorijos;

„deratizacija“ – procedūra, kai patekimo vietoje esančiame bagaže, krovinyje, konteineriuose, transporto priemonėse, įrenginiuose, prekėse ir pašto siuntose taikomos žmonių ligas pernešančių graužikų kontrolės ar naikinimo priemonės;

„Generalinis direktorius“ – Pasaulio sveikatos organizacijos generalinis direktorius;

„liga“ – susirgimas arba sveikatos būklė, nepaisant jos kilmės ar šaltinio, daranti ar galinti padaryti didelę žalą žmonių sveikatai;

„dezinfekcija“ – procedūra, kai žmogaus ar gyvūno kūno paviršiuje, bagaže, krovinyje, konteineriuose, transporto priemonėse, prekėse ir pašto siuntose taikomos infekcijos sukėlėjų kontrolės priemonės ar jų sunaikinimas, tiesiogiai juos paveikiant cheminėmis ar fizinėmis priemonėmis;

„dezinsekcija“ – procedūra, kai bagaže, krovinyje, konteineriuose, transporto priemonėse, įrenginiuose, prekėse ir pašto siuntose taikomos žmonių ligas pernešančių vabzdžių kontrolės ar naikinimo priemonės;

„įvykis“ – tai ligos pasireiškimas arba įvykis, dėl kurio gali atsirasti liga;

„laisva praktika“ – tai leidimas laivui įplaukti į uostą, įlaipinti ar išlaipinti žmones, iškrauti ar pakrauti krovinius ar atsargas; leidimas orlaiviui nusileidus išlaipinti ar įlaipinti žmones, iškrauti ar pakrauti krovinius ar atsargas; ir leidimas sausumos transporto priemonei atvykus įlaipinti ar išlaipinti žmones, iškrauti arba pakrauti prekes;

„prekės“ – tai materialūs produktai, įskaitant gyvūnus ir augalus, gabenami tarptautiniais maršrutais, įskaitant ir suvartojamus transporto priemonėje;

„sausumos sienos perėjimo punktas“ – tai patekimo į sausumą vieta valstybėje Šalyje, įskaitant ir vietas, kuriomis važiuoja kelių transporto priemonės ir traukiniai;

„sausumos transporto priemonė“ – tai motorizuota sausumos transporto priemonė, vykstanti tarptautiniais maršrutais, įskaitant traukinius, tolimojo susisiekimo autobusus, sunkvežimius ir automobilius;

„sveikatos priežiūros priemonė“ – tai procedūros, vykdomos siekiant užkirsti kelią ligos ar taršos plitimui; sveikatos priežiūros priemonės neapima teisėsaugos ar saugumo priemonių;

„ligonis“ – tai asmuo, sergantis ar paveiktas fizinio negalavimo, galinčio kelti riziką visuomenės sveikatai;

„infekcija“ – tai riziką visuomenės sveikatai keliantis infekcijos sukėlėjų patekimas į žmonių ar gyvūnų kūnus, vystymasis ar dauginimasis juose;

„patikrinimas“ – tai kompetentingos institucijos ar jai prižiūrint atliekama teritorijų, bagažo, konteinerių, transporto priemonių, įrenginių, prekių ar pašto siuntų apžiūra, įskaitant svarbius duomenis ir dokumentus, siekiant nustatyti, ar nėra rizikos visuomenės sveikatai;

„tarptautinis vežimas“ – tai asmenų, bagažo, krovinių, konteinerių, transporto priemonių, prekių ar pašto siuntų vežimas per tarptautinę sieną, įskaitant tarptautinę prekybą; „tarptautinis maršrutas“ – tai:

a) transporto priemonės atveju maršrutas tarp dviejų patekimo vietų daugiau nei vienos valstybės teritorijoje arba maršrutas tarp dviejų patekimo vietų tos pačios valstybės teritorijoje ar teritorijose, jei transporto priemonė kelionės metu buvo bet kurios kitos valstybės teritorijoje, tačiau tik tiek, kiek tai susiję su tokiu buvimu;

b) keliautojo atveju maršrutas, kai įvažiuojama į valstybės, kuri nėra ta valstybė, kurios teritorijoje prasidėjo keliautojo maršrutas, teritoriją;

„nepageidaujamas“ – galintis kelti diskomfortą dėl artimo ar intymaus sąlyčio ar klausinėjimo;

„invazinis“ – odos pradūrimas ar pjūvis arba instrumento ar svetimkūnio įterpimas į kūną ar kūno ertmės apžiūra. Šiose Taisyklėse medicininis ausų, nosies ir gerklės ištyrimas, temperatūros matavimas ausies, burnos ar odos termometru arba šilumos vaizdo gavimo būdu, medicininė apžiūra, auskultacija, išorinė palpacija, retinoskopija, išorinis šlapimo, išmatų ar seilių mėginių paėmimas, išorinis kraujospūdžio matavimas ar elektrokardiograma laikomi neinvazinėmis procedūromis;

„izoliavimas“ – tai sergančių ar užsikrėtusių asmenų arba paveikto bagažo, konteinerių, transporto priemonių, prekių ar pašto siuntų atskyrimas nuo kitų taip, kad būtų sustabdytas infekcijos ar taršos plitimas;

„medicininis ištyrimas“ – tai pirminis asmens būklės įvertinimas, atliekamas įgalioto sveikatos priežiūros darbuotojo arba asmens, kurį tiesiogiai prižiūri kompetentinga įstaiga, siekiant nustatyti asmens sveikatos būklę ir galima riziką visuomenės sveikatai, galintis apimti kruopštų sveikatos dokumentų patikrinimą ir fizinės sveikatos ištyrimą, kai kiekvienu atskiru atveju to reikalauja aplinkybės;

„Nacionalinis Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių koordinavimo centras“ – kiekvienos valstybės Šalies paskirtas nacionalinis centras, su kuriuo, remiantis šiomis Taisyklėmis, bet kuriuo metu gali susisiekti PSO Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių informacijos priėmimo ir perdavimo institucijos;

„Organizacija“ arba „PSO“ – Pasaulio sveikatos organizacija;

„nuolatinė gyvenamoji vieta“ – tai, kas apibrėžta tam tikros valstybės Šalies nacionalinėje teisėje;

„asmens duomenys“ – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta;

„patekimo vieta“ – keliautojų, keliaujančių tarptautiniais maršrutais, bagažo, krovinių, konteinerių, transporto priemonių, prekių ir pašto siuntų atvykimo ir išvykimo vieta, taip pat jų atvykimo ar išvykimo metu paslaugas teikiančios agentūros ir tokių paslaugų teikimo vietos;

„uostas“ – jūrų uostas arba uostas vidaus vandenyse, į kurį atvyksta ir iš kurio išvyksta tarptautiniais maršrutais plaukiojantys laivai;

„pašto siunta“ – adresuotas daiktas ar paketas, kurį gabena pašto arba kurjerių tarnyba;

„tarptautinio masto ekstremali visuomenės sveikatai situacija“ – ypatingas atvejis, kuris, kaip nustatyta šiose Taisyklėse:

i) kelia riziką visuomenės sveikatai kitose valstybėse dėl ligos plitimo tarptautiniu mastu ir

ii) potencialiai reikalauja koordinuoto tarptautinio reagavimo;

„visuomenės sveikatos stebėjimas“ – keliautojo sveikatos būklės stebėjimas tam tikrą laiką, siekiant nustatyti, ar nekyla ligos perdavimo rizika;

„rizika visuomenės sveikatai“ – įvykio, galinčio neigiamai paveikti gyventojų sveikatą, ypač, jei jis gali plisti tarptautiniu mastu arba kelti rimtą ir tiesioginį pavojų, tikimybė;

„karantinas“ – asmenų, kurie serga arba įtariami, kad serga, veiklos apribojimas, taip pat jų ir (arba) įtartino bagažo, konteinerių, transporto priemonių ar prekių atskyrimas nuo kitų taip, kad būtų sustabdytas galimas infekcijos ar taršos plitimas;

„rekomendacija“ ir „rekomenduojama“ – laikinos arba nuolatinės rekomendacijos, priimtos pagal šias Taisykles;

„rezervuaras“ – gyvūnas, augalas arba medžiaga, kurioje paprastai yra infekcijos sukėlėjas ir kurio buvimas gali kelti riziką visuomenės sveikatai;

„kelių transporto priemonė“ – sausumos transporto priemonė, kuri nėra traukinys;

„moksliniai įrodymai“ – informacija, kuria remiantis nustatytais ir patvirtintais moksliniais metodais nustatomas įrodymų lygis;

„moksliniai principai“ – patvirtinti esminiai gamtos dėsniai ir faktai, sužinomi taikant mokslinius metodus;

„laivas“ – tarptautiniais maršrutais plaukiojantis jūrų ar vidaus vandenų laivas;

„nuolatinės rekomendacijos“ – neįpareigojantys patarimai, kuriuos teikia PSO dėl specifinės nuolatinės rizikos visuomenės sveikatai pagal 16 straipsnį dėl atitinkamų sveikatos priežiūros priemonių nuolatinio ar periodiško taikymo, siekiant sustabdyti ar sumažinti ligos plitimą tarptautiniu mastu ir maksimaliai sumažinti trukdymą tarptautiniam vežimui;

„priežiūra“ – sistemingas nuolatinis duomenų rinkimas, lyginimas ir analizė visuomenės sveikatos priežiūros tikslais ir informacijos apie visuomenės sveikatą išplatinimas laiku, kad ji būtų įvertinta, ir prireikus į ją galėtų reaguoti sveikatos institucijos;

„įtariamieji“ – asmenys, bagažas, krovinys, konteineriai, transporto priemonės, prekės ar pašto siuntos, kuriuos, valstybės Šalies nuomone, paveikė arba galėjo paveikti visuomenės sveikatai iškilusi rizika ir kurie gali būti galimas ligos plitimo šaltinis;

„laikina rekomendacija“ – neįpareigojantys patarimai, kuriuos PSO teikia pagal 15 straipsnį ir kurie taikytini nustatytą laiką ir dėl specifinės rizikos, reaguojant į tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją, siekiant sustabdyti ar sumažinti ligos plitimą tarptautiniu mastu ir maksimaliai sumažinti trukdymą tarptautiniam vežimui;

„laikina gyvenamoji vieta“ – tai, kas apibrėžta tam tikros valstybės Šalies nacionalinėje teisėje;

„keliautojas“ – tarptautiniu maršrutu keliaujantis fizinis asmuo;

„pernešėjas“ – vabzdys ar kitas gyvūnas, pernešantis riziką visuomenės sveikatai keliantį infekcijos sukėlėją;

„patvirtinimas“ – valstybės Šalies teikiama informacija PSO, patvirtinanti tam tikro įvykio būklę tos valstybės Šalies teritorijoje ar teritorijose;

„PSO Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių informacijos priėmimo ir perdavimo institucija“ – PSO padalinys, su kuriuo bet kuriuo metu gali susisiekti Nacionalinis Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių koordinavimo centras.

2. Jei kontekste nenurodyta ar nenustatyta kitaip, nuoroda į šias Taisykles apima ir jų priedus.

 

2 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

 

Šių Taisyklių tikslas ir taikymo sritis – sustabdyti, kontroliuoti ligos plitimą tarptautiniu mastu, apsaugoti nuo to ir užtikrinti visuomenės sveikatos institucijų reagavimą tiek, kiek tai atitiktų ir ribotų riziką visuomenės sveikatai ir be reikalo netrukdytų tarptautinio vežimo ir prekybos.

 

3 straipsnis

Principai

 

1. Šios Taisyklės įgyvendinamos gerbiant žmonių orumą, teises ir pagrindines laisves.

2. Šios Taisyklės įgyvendinamos vadovaujantis Jungtinių Tautų Chartija ir Pasaulio sveikatos organizacijos konstitucija.

3. Šios Taisyklės įgyvendinamos suprantant, kad jų tikslas – visuotinis Taisyklių taikymas saugant visus pasaulio žmones nuo ligos plitimo tarptautiniu mastu.

4. Remiantis Jungtinių Tautų Chartija ir tarptautinės teisės principais, valstybės, vykdydamos savo sveikatos priežiūros politiką, turi suverenią teisę leisti ir įgyvendinti teisės aktus. Tai darydamos, jos turėtų laikytis šių Taisyklių tikslo.

 

4 straipsnis

Atsakingos institucijos

 

1. Kiekviena valstybė Šalis paskiria arba įsteigia Nacionalinį Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių koordinavimo centrą ir institucijas, pagal savo jurisdikciją atsakingas už sveikatos priežiūros priemonių įgyvendinimą pagal šias Taisykles.

2. Su Nacionaliniais Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių koordinavimo centrais bet kuriuo metu gali susisiekti PSO Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių informacijos priėmimo ir perdavimo institucijos, nustatytos šio straipsnio 3 dalyje. Nacionalinių TSPT koordinavimo centrų funkcijos:

a) suinteresuotos valstybės Šalies vardu PSO TSPT informacijos priėmimo ir perdavimo institucijoms siųsti skubius pranešimus apie šių Taisyklių įgyvendinimą, ypač remiantis 6–12 straipsniais; ir

b) skleisti informaciją atitinkamiems suinteresuotos valstybės Šalies administracijos sektoriams, įskaitant už priežiūrą ir ataskaitų teikimą atsakingas institucijas, patekimo vietas, visuomenės sveikatos priežiūros tarnybas, klinikas ir ligonines, kitus valdžios departamentus, ir apibendrinti iš jų gautą informaciją.

3. PSO skiria Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių informacijos priėmimo ir perdavimo institucijas, su kuriomis bet kuriuo metu gali susisiekti Nacionaliniai TSPT koordinavimo centrai. PSO TSPT informacijos priėmimo ir perdavimo institucijos siunčia skubius pranešimus dėl šių Taisyklių įgyvendinimo, ypač pagal 6–12 straipsnius, suinteresuotų valstybių Šalių Nacionaliniams TSPT koordinavimo centrams. PSO gali paskirti PSO TSPT informacijos priėmimo ir perdavimo institucijas Organizacijos centrinėje būstinėje arba regioniniu lygiu.

4. Valstybės Šalys nurodo PSO savo Nacionalinių TSPT koordinavimo centrų kontaktinius duomenis, o PSO nurodo valstybėms Šalims PSO TSPT informacijos priėmimo ir perdavimo centrų kontaktinius duomenis. Šie kontaktiniai duomenys nuolat atnaujinami ir kasmet patvirtinami. PSO leidžia visoms valstybėms Šalims susipažinti su Nacionalinių TSPT koordinavimo centrų kontaktiniais duomenimis, kuriuos ji gauna pagal šį straipsnį.

 

II DALIS

INFORMACIJA IR VISUOMENĖS SVEIKATOS ORGANIZACIJŲ REAGAVIMAS

 

5 straipsnis

Priežiūra

 

1. Kiekviena valstybė Šalis, kiek galima greičiau, bet ne vėliau kaip per penkerius metus nuo šių Taisyklių įsigaliojimo tai valstybei Šaliai, turi parengti, sustiprinti ir išlaikyti gebėjimus aptikti, įvertinti, registruoti įvykius ir pranešti apie juos pagal šias Taisykles, kaip nurodyta 1 priede.

2. Valstybė Šalis, atlikusi 1 priedo A dalies 2 dalyje minimą įvertinimą, gali pateikti ataskaitą PSO, jei yra pagrįstas poreikis ir įgyvendinimo planas, ir taip gauti dar dvejus metus, per kuriuos įvykdytų šio straipsnio 1 dalyje nustatytą įsipareigojimą. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir pateikusi naują įgyvendinimo planą, valstybė Šalis gali prašyti Generalinio direktoriaus, kuris priima sprendimą atsižvelgdamas į pagal 50 straipsnį įsteigto Komiteto (toliau – Priežiūros komitetas) techninį patarimą, pratęsti laikotarpį ne ilgiau kaip dar dvejiems metams. Pasibaigus šio straipsnio 1 dalyje minimam laikotarpiui, valstybė Šalis, kuriai šis laikotarpis buvo pratęstas, teikia PSO metines visiško įgyvendinimo pažangos ataskaitas.

3. Jei pageidaujama, PSO padeda valstybėms Šalims kurti, stiprinti ir išlaikyti šio straipsnio 1 dalyje minimus pajėgumus.

4. PSO renka informaciją apie įvykius, vykdydama priežiūros veiklą, ir vertina tarptautinio ligų išplitimo galimybę ir galimą tarptautinio vežimo trukdymą. Pagal šią dalį PSO gauta informacija, kai reikia, tvarkoma pagal 11 ir 45 straipsnius.

 

6 straipsnis

Pranešimai

 

1. Kiekviena valstybė Šalis vertina įvykius savo teritorijoje, naudodamasi 2 priede pateiktu sprendimo priėmimo dokumentu. Kiekviena valstybė Šalis per 24 valandas po visuomenės sveikatos informacijos įvertinimo veiksmingiausiomis turimomis ryšio priemonėmis per Nacionalinį TSPT koordinavimo centrą praneša PSO apie visus įvykius, kurie, remiantis sprendimo priėmimo dokumentu, jos teritorijoje gali sukelti tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją, taip pat apie visas sveikatos priežiūros priemones, panaudotas reaguojant į tuos įvykius. Jei PSO gautas pranešimas yra susijęs su Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) kompetencija, PSO nedelsdama informuoja TATENA.

2. Valstybė Šalis, pateikusi pranešimą, toliau PSO laiku siunčia tikslią ir pakankamai išsamią informaciją apie visuomenės sveikatą, susijusią su šiuo įvykiu, apie kurį buvo pranešta, kai įmanoma įtraukdama atvejų apibrėžtis, laboratorinius rezultatus, rizikos šaltinį ir tipą, atvejų ir mirčių skaičių, ligos plitimą veikiančias sąlygas ir panaudotas sveikatos priežiūros priemones; ir prireikus praneša apie sunkumus, su kuriais susiduria, bei pagalbą, kurios reikia, reaguojant į galimą tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją.

 

7 straipsnis

Dalijimasis informacija nenumatytų ir neįprastų visuomenės sveikatai įvykių metu

 

Jei valstybė Šalis savo teritorijoje turi nenumatyto ar neįprasto visuomenės sveikatai įvykio, kad ir kokia būtų jo kilmė ar šaltinis, įrodymų, kurie gali sukelti tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją, ji PSO suteikia visą tiesiogiai susijusią informaciją apie visuomenės sveikatą. Tokiu atveju taikomos visos 6 straipsnio nuostatos.

 

8 straipsnis

Konsultacijos

 

Jei valstybės Šalies teritorijoje įvyksta įvykiai, apie kuriuos nereikalaujama pranešti, kaip nustatyta 6 straipsnyje, ypač įvykiai, apie kuriuos neužtenka informacijos sprendimo priėmimo dokumentui užpildyti, valstybė Šalis vis tiek gali informuoti PSO apie tai per Nacionalinį TSPT koordinavimo centrą ir pasitarti su PSO dėl tinkamų sveikatos priežiūros priemonių. Tokie pranešimai laikomi pranešimais pagal 11 straipsnio 2–4 dalis. Valstybė Šalis, kurios teritorijoje įvyko toks įvykis, gali prašyti PSO pagalbos įvertinti bet kokius tos valstybės Šalies gautus epidemiologinius įrodymus.

 

9 straipsnis

Kiti pranešimai

 

1. PSO gali atsižvelgti į pranešimus iš šaltinių, kurie nėra oficialūs pranešimai ar konsultacijos, įvertinti šiuos pranešimus, taikydama nustatytus epidemiologinius principus ir perduoti informaciją apie įvykį valstybei Šaliai, kurios teritorijoje tariamai įvyko tas įvykis. PSO, prieš imdamasi bet kokių tokiais pranešimais pagrįstų veiksmų, pasikonsultuoja su valstybe Šalimi, kurios teritorijoje tariamai įvyko tas įvykis ir gauna iš jos patvirtinimą 10 straipsnyje nustatyta tvarka. Šiuo tikslu PSO su gauta informacija leidžia susipažinti valstybėms Šalims ir tik tada, kai tai yra tinkamai pateisinama, PSO gali išlaikyti šaltinio konfidencialumą. Ši informacija bus naudojama laikantis 11 straipsnyje nustatytos tvarkos.

2. Kiek tai įmanoma, valstybės Šalys informuoja PSO per 24 valandas nuo to, kai buvo gauti įrodymai apie riziką visuomenės sveikatai, nustatyti už jų teritorijos ribų ir galintys sukelti tarptautinio masto ligos plitimą per išvažiuojančius ar įvažiuojančius:

a) užsikrėtusius žmones;

b) infekcijos pernešėjus ar taršą; arba

c) užterštas prekes.

 

10 straipsnis

Patvirtinimas

 

1. PSO, remdamasi 9 straipsniu, paprašo valstybės Šalies patvirtinti pranešimus iš šaltinių apie įvykį, kuris gali sukelti tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją ir kuris tariamai įvyko tos valstybės teritorijoje. Tokiais atvejais PSO informuoja tokią valstybę Šalį apie pranešimus, kurių patvirtinimo ji pageidauja.

2. Remiantis pirmiau pateikta dalimi ir 9 straipsniu, gavusi PSO prašymą kiekviena valstybė Šalis patvirtina ir pateikia:

a) per 24 valandas pirminį atsakymą į PSO prašymą arba patvirtina, kad jį gavo;

b) per 24 valandas turimą informaciją apie visuomenės sveikatą ir nurodo PSO prašyme minimų įvykių būklę;

c) informaciją PSO, susijusią su pagal 6 straipsnį atliekamu vertinimu, įskaitant atitinkamą informaciją, kaip nurodyta tame straipsnyje.

3. PSO, gavusi informaciją apie įvykį, kuris gali sukelti tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją, bendradarbiauja su suinteresuota valstybe Šalimi vertinant galimybę ligai plisti tarptautiniu mastu ir trukdyti tarptautiniam vežimui, taip pat vertinant kontrolės priemonių adekvatumą. Tokia veikla gali būti bendradarbiavimas su kitomis standartus nustatančiomis organizacijomis ir pasiūlymas sutelkti tarptautinę pagalbą bei padėti nacionalinėms institucijoms atlikti ir koordinuoti vertinimą vietoje. Gavusi valstybės Šalies prašymą, PSO pateikia tokį pasiūlymą pagrindžiančią informaciją.

4. Jei valstybė Šalis nepriima bendradarbiavimo pasiūlymo, PSO gali, kai tai pagrįsta dėl rizikos visuomenės sveikatai masto, pasidalyti su kitomis valstybėmis Šalimis turima informacija, paragindama valstybę Šalį priimti PSO bendradarbiavimo pasiūlymą ir atsižvelgdama į tos valstybės Šalies nuomonę.

 

11 straipsnis

PSO informacijos teikimas

 

1. Pagal šio straipsnio 2 dalį PSO visoms valstybėms Šalims ir prireikus tiesiogiai susijusioms tarpvyriausybinėms organizacijoms, kiek įmanoma skubiau ir pačiomis veiksmingiausiomis turimomis ryšio priemonėmis, konfidencialiai siunčia pagal 5–10 straipsnius gautą informaciją apie visuomenės sveikatą ir informaciją, kuri yra būtina, kad valstybės Šalys galėtų reaguoti į riziką visuomenės sveikatai. PSO turėtų perduoti kitoms valstybėms Šalims tokią informaciją, kuri galėtų joms padėti neleisti kilti panašiems incidentams.

2. PSO naudoja pagal 6 ir 8 straipsnius ir 9 straipsnio 2 dalį gautą informaciją patvirtinimo, įvertinimo ir pagalbos tikslais pagal šias Taisykles ir, jei nesusitariama kitaip su tose nuostatose minimomis valstybėmis Šalimis, bendrai neskelbia šios informacijos kitoms valstybėms Šalims, kol:

a) įvykis nelaikomas keliančiu tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją pagal 12 straipsnį; arba

b) informaciją, įrodančią infekcijos ar taršos plitimą tarptautiniu mastu, patvirtina PSO pagal nustatytus epidemiologinius principus; arba

c) yra įrodymų, kad:

i) kontrolės priemonės prieš plitimą tarptautiniu mastu greičiausiai nebus sėkmingos dėl gamtos užterštumo, ligos veiksnio, pernešėjo ar rezervuaro; arba

ii) valstybėms Šalims nepakanka operatyvinio pajėgumo būtinoms priemonėms, užkertančioms kelią plisti ligai, įgyvendinti; arba

d) keliautojų, bagažo, konteinerių, transporto priemonių, prekių ar pašto siuntų, kurie gali būti paveikti infekcijos ar taršos, tarptautinio vežimo būdas ir mastas reikalauja nedelsiant taikyti tarptautines kontrolės priemones.

3. PSO klausia valstybės Šalies, kurios teritorijoje vyksta įvykis, apie jos ketinimą paskelbti informaciją pagal šį straipsnį.

4. Kai pagal šio straipsnio 2 dalį PSO gauta informacija laikantis šių Taisyklių paskelbiama valstybėms Šalims, PSO gali ją taip pat paskelbti visuomenei, jei kita informacija apie tą patį įvykį jau yra viešai žinoma ir reikia paskleisti autoritetingą ir nepriklausomą informaciją.

 

12 straipsnis

Tarptautinio masto ekstremalios visuomenės sveikatai situacijos nustatymas

 

1. Generalinis direktorius, remdamasis gauta informacija, ypač iš valstybės Šalies, kurios teritorijoje vyksta įvykis, nustato, ar įvykis gali sukelti tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją pagal šiose Taisyklėse nustatytus kriterijus ir tvarką.

2. Jei Generalinis direktorius, remdamasis pagal šias Taisykles atliktu vertinimu, mano, kad kyla tarptautinio masto ekstremali visuomenės sveikatai situacija, jis pasikonsultuoja su valstybe Šalimi, kurios teritorijoje įvyksta įvykis, dėl preliminaraus ekstremalios situacijos nustatymo. Jei Generalinis direktorius ir valstybė Šalis susitaria dėl nustatymo, Generalinis direktorius, laikydamasis 49 straipsnyje nustatytos tvarkos, teiraujasi, koks yra pagal 48 straipsnį įsteigto Komiteto (toliau – Ekstremalių situacijų komitetas) požiūris į tam tikras laikinas rekomendacijas.

3. Jei Generalinis direktorius ir valstybė Šalis, kurios teritorijoje vyksta įvykis, po 2 dalyje minimų konsultacijų per 48 valandas nesutaria dėl bendros nuomonės, ar įvykis gali sukelti tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją, sprendimas priimamas laikantis 49 straipsnyje nustatytos tvarkos.

4. Generalinis direktorius, nustatydamas, ar įvykis gali sukelti tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją, atsižvelgia į:

a) valstybės Šalies pateiktą informaciją;

b) 2 priede pateiktą sprendimo priėmimo dokumentą;

c) Ekstremalių situacijų komiteto patarimą;

d) mokslinius principus, taip pat turimus mokslinius įrodymus ir kitą svarbią informaciją; ir

e) rizikos žmonių sveikatai, ligos išplitimo tarptautiniu mastu rizikos ir rizikos, kad gali būti trukdoma tarptautiniam vežimui, vertinimą.

5. Jei Generalinis direktorius, pasikonsultavęs su valstybe Šalimi, kurios teritorijoje kilo tarptautinio masto ekstremali visuomenės sveikatai situacija, mano, kad tarptautinio masto ekstremali visuomenės sveikatai situacija baigėsi, Generalinis direktorius priima sprendimą 49 straipsnyje nustatyta tvarka.

 

13 straipsnis

Visuomenės sveikatos institucijų reagavimas

 

1. Kiekviena valstybė Šalis, kiek galima greičiau, bet ne vėliau kaip per penkerius metus nuo šių Taisyklių įsigaliojimo tai valstybei Šaliai, kuria, stiprina ir išlaiko gebėjimus skubiai ir veiksmingai reaguoti į riziką visuomenės sveikatai ir į tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją, kaip nurodyta 1 priede. PSO, pasikonsultavusi su valstybėmis Šalimis, skelbia gaires, kad padėtų valstybėms Šalims kurti pajėgumus, leidžiančius reaguoti į ekstremalias visuomenės sveikatai situacijas.

2. Valstybė Šalis, atlikusi 1 priedo A dalies 2 pastraipoje nurodytą įvertinimą, gali pateikti ataskaitą PSO, jei yra pagrįstas poreikis ir įgyvendinimo planas, ir taip gauti dar dvejus metus, per kuriuos įvykdytų šio straipsnio 1 dalyje nustatytą įsipareigojimą. Išskirtinėmis aplinkybėmis ir pateikusi naują įgyvendinimo planą, valstybė Šalis gali prašyti Generalinio direktoriaus, kuris priima sprendimą atsižvelgdamas į Komiteto techninį patarimą, pratęsti laikotarpį ne ilgiau kaip dar dvejiems metams. Pasibaigus šio straipsnio 1 dalyje minimam laikotarpiui, valstybė Šalis, kuriai šis laikotarpis buvo pratęstas, teikia PSO metines visiško įgyvendinimo pažangos ataskaitas.

3. Valstybės Šalies prašymu PSO bendradarbiauja reaguojant į riziką visuomenės sveikatai ir į kitus įvykius, teikdama technines rekomendacijas ir pagalbą bei vertindama naudojamų kontrolės priemonių veiksmingumą, įskaitant tarptautinių ekspertų grupių telkimą pagalbai vietoje, jei to prireiktų.

4. Jei PSO, pasikonsultavusi su suinteresuotomis valstybėmis Šalimis, kaip nustatyta 12 straipsnyje, nusprendžia, kad susidarė tarptautinio masto ekstremali visuomenės sveikatai situacija, ji gali pasiūlyti, papildydama šio straipsnio 3 dalyje nustatytą paramą, įvertinti, kokia yra tarptautinio masto rizika ir ar adekvačios yra kontrolės priemonės. Toks bendradarbiavimas gali apimti pasiūlymą sutelkti tarptautinę pagalbą ir padėti nacionalinėms institucijoms vertinti ir koordinuoti vertinimą vietoje. Gavusi valstybės Šalies prašymą, PSO suteikia tokį pasiūlymą pagrindžiančią informaciją.

5. PSO prašymu valstybės Šalys, kiek tai įmanoma, remia PSO koordinuojamą likvidavimo veiklą.

6. Jei pageidaujama, PSO teikia atitinkamas rekomendacijas ir pagalbą kitoms valstybėms Šalims, kurias paveikia ar kurioms gresia tarptautinio masto ekstremali visuomenės sveikatai situacija.

 

14 straipsnis

PSO bendradarbiavimas su tarpvyriausybinėmis organizacijomis ir tarptautinėmis institucijomis

 

1. įgyvendindama šias Taisykles, PSO bendradarbiauja ir atitinkamai derina savo veiklą su kitomis kompetentingomis tarpvyriausybinėmis organizacijomis ir tarptautinėmis institucijomis, įskaitant sutarčių ar panašių susitarimų sudarymą.

2. Tais atvejais, kai pranešimas apie įvykį, jo patvirtinimas ar likvidavimas pirmiausia priklauso kitų tarpvyriausybinių organizacijų arba tarptautinių institucijų kompetencijai, PSO derina savo veiksmus su tokiomis organizacijomis ar institucijomis, kad užtikrintų adekvatų sveikatos priežiūros priemonių taikymą.

3. Nepaisant to, kas minėta pirmiau, šios Taisyklės niekaip netrukdo ir nevaržo PSO teikti patarimus, paramą ir techninę ar kitokią pagalbą visuomenės sveikatos tikslais.

 

III DALIS

REKOMENDACIJOS

 

15 straipsnis

Laikinosios rekomendacijos

 

1. Jei pagal 12 straipsnį nustatoma, kad kilo tarptautinio masto ekstremali visuomenės sveikatai situacija, Generalinis direktorius 49 straipsnyje nustatyta tvarka išleidžia laikinąsias rekomendacijas. Prireikus tokias laikinąsias rekomendacijas galima keisti ar pratęsti, net tada, kai nusprendžiama, kad tarptautinio masto ekstremali visuomenės sveikatai situacija baigėsi; tokiu metu galima išleisti kitas laikinąsias rekomendacijas, jei to reikia norint užkirsti kelią, kad tokia ekstremali situacija nepasikartotų ar skubiai nustatyti, kad ji pasikartojo.

2. Laikinosios rekomendacijos gali apimti sveikatos priežiūros priemones, kurios susijusios su asmenimis, bagažu, kroviniais, konteineriais, transporto priemonėmis, prekėmis ir (arba) pašto siuntomis ir kurias turėtų įgyvendinti ta valstybė Šalis, kurioje kyla tarptautinio masto ekstremali visuomenės sveikatai situacija, arba kitos valstybės Šalys, kad būtų sumažintas ligos plitimas tarptautiniu mastu ir išvengta nereikalingo trukdymo tarptautiniam vežimui.

3. Laikinosios rekomendacijos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos 49 straipsnyje nustatyta tvarka ir savaime nustoja galioti praėjus trims mėnesiams nuo jų išleidimo. Jos gali būti keičiamos ar pratęsiamos dar trijų mėnesių laikotarpiui. Laikinosios rekomendacijos negali galioti ilgiau kaip iki kitos Pasaulio sveikatos asamblėjos po to, kai nustatoma tarptautinio masto ekstremali visuomenės sveikatai situacija, su kuria jos yra susijusios.

 

16 straipsnis

Nuolatinės rekomendacijos

 

PSO, remdamasi 53 straipsniu, gali parengti nuolatines atitinkamų sveikatos priežiūros priemonių rekomendacijas, kurios turėtų būti taikomos nuolat arba periodiškai. Valstybės Šalys gali taikyti tokias priemones asmenims, bagažui, kroviniams, konteineriams, transporto priemonėms, prekėms ir (arba) pašto siuntoms, kai kyla specifinė, besitęsianti rizika visuomenės sveikatai, kad būtų apribotas ligos plitimas tarptautiniu mastu ir išvengta nereikalingo trukdymo tarptautiniam vežimui. Prireikus PSO, remdamasi 53 straipsniu, gali pakeisti arba nutraukti tokias rekomendacijas.

 

17 straipsnis

Rekomendacijoms taikomi kriterijai

 

Išleidžiant, keičiant ar nutraukiant laikinąsias ar nuolatines rekomendacijas, Generalinis direktorius atsižvelgia į:

a) tiesiogiai susijusių valstybių Šalių požiūrį;

b) Ekstremalių situacijų komiteto arba Priežiūros komiteto patarimus, atsižvelgiant į konkretų atvejį;

c) mokslinius principus, taip pat turimus mokslinius įrodymus ir informaciją;

d) sveikatos priežiūros priemones, kurios, remiantis tam tikrai situacijai būdingos rizikos vertinimu, nėra labiau ribojančios tarptautinį vežimą ir prekybą ir labiau nepageidaujamos asmenims nei pagrįstai egzistuojančios alternatyvos, kurios padėtų pasiekti atitinkamą sveikatos priežiūros lygį;

e) tinkamus tarptautinius standartus ir dokumentus;

f) veiksmus, kurių ėmėsi kitos susijusios tarpvyriausybinės organizacijos ir tarptautinės institucijos; ir

g) kitą tinkamą ir specifinę su įvykiu susijusią informaciją.

Jei tai yra laikinosios rekomendacijos, dėl neatidėliotinų aplinkybių šio straipsnio e ir f punktuose numatytas Generalinio direktoriaus svarstymas gali būti ribojamas.

 

18 straipsnis

Rekomendacijos dėl asmenų, bagažo, krovinio, konteinerių, transporto priemonių, prekių ir pašto siuntų

 

1. Rekomendacijos, kurias PSO išleidžia valstybėms Šalims dėl asmenų, gali apimti šiuos patarimus:

– nenaudoti jokių konkrečių sveikatos priežiūros priemonių;

– patikrinti kelionės istoriją paveiktose teritorijose;

– patikrinti medicininio ištyrimo ir visų laboratorinių tyrimų įrodymus;

– atlikti medicininį ištyrimą;

– patikrinti skiepijimo ir kitų profilaktikos priemonių įrodymus;

– skirti skiepijimo ar kitas profilaktikos priemones;

– nuolat stebėti įtariamus asmenis;

– įtariamiems asmenimis taikyti karantiną ar kitas sveikatos priežiūros priemones;

– jei reikia, izoliuoti ir gydyti paveiktus asmenis;

– nustatyti sąlytį su įtariamais ar paveiktais asmenimis turėjusius asmenis;

– neleisti įtariamiems ir paveiktiems asmenims atvykti;

– neįleisti nepaveiktų asmenų į paveiktas teritorijas; ir

– patikrinti asmenis, išvykstančius iš paveiktų teritorijų, ir (arba) apriboti jų išvykimą.

2. Rekomendacijos, kurias PSO išleidžia valstybėms Šalims dėl bagažo, krovinio, konteinerių, transporto priemonių, prekių ir pašto siuntų, gali apimti šiuos patarimus:

– nenaudoti jokių konkrečių sveikatos priežiūros priemonių;

– patikrinti deklaracijas ir maršrutą;

– kontroliuoti;

– patikrinti, ar pasiteisina priemonės, kurių imamasi išvykimo ar tranzito metu, siekiant pašalinti infekciją ar taršą;

– apdoroti bagažą, krovinį, konteinerius, transporto priemones, prekes, pašto siuntas ar žmonių palaikus, siekiant pašalinti infekciją ar taršą, įskaitant pernešėjus ir rezervuarus;

– naudoti konkrečias sveikatos priežiūros priemones, siekiant užtikrinti saugų žmonių palaikų sutvarkymą ir gabenimą;

– taikyti izoliavimą ar karantiną;

– konfiskuoti ir sunaikinti užkrėstą ar užterštą bagažą, krovinį, konteinerius, transporto priemones, prekes ar pašto siuntas kontroliuojamomis sąlygomis, jei kitoks prieinamas apdorojimas ar procesas be to nebus sėkmingas; ir

– neleisti įvežti arba išvežti.

 

IV DALIS

PATEKIMO VIETOS

 

19 straipsnis

Bendrieji įsipareigojimai

 

Visos valstybės Šalys kartu su kitais pagal šias Taisykles nustatytais įsipareigojimais:

a) užtikrina, kad būtų gerinami 1 priede nustatyti patekimo vietų pajėgumai per 5 straipsnio 1 dalyje ir 13 straipsnio 1 dalyje nustatytą laikotarpį;

b) kiekvienoje patekimo į jų teritoriją vietoje paskiria kompetentingas institucijas; ir

c) kiek tai taikytina, ir, jei prašoma, reaguodamos į konkrečią galimą riziką visuomenės sveikatai, įsipareigoja pateikti PSO svarbius duomenis apie infekcijos ar taršos šaltinius, įskaitant pernešėjus ir rezervuarus, patekimo į jas vietose, galinčius sukelti ligos plitimą tarptautiniu mastu.

 

20 straipsnis

Oro uostai ir uostai

 

1. Valstybės Šalys nustato oro uostus ir uostus, kurie sukuria 1 priede nustatytus pajėgumus.

2. Valstybės Šalys užtikrina, kad laikantis 39 straipsnio reikalavimų ir 3 priede pateikto pavyzdžio būtų išduodami Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimai ir Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimai.

3. Kiekviena valstybė Šalis PSO nusiunčia sąrašą uostų, turinčių įgaliojimą pasiūlyti:

a) išduoti Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimus ir teikti 1 ir 3 prieduose minimas paslaugas; arba

b) išduoti tik Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimus; ir

c) pratęsti Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimą vienam mėnesiui, kol laivas atvyks į uostą, kuriame galima gauti pažymėjimą.

Kiekviena valstybė Šalis informuoja PSO apie bet kokius galimus išvardytų uostų būklės pasikeitimus. PSO skelbia pagal šią dalį gautą informaciją.

4. Suinteresuotos valstybės Šalies prašymu PSO po tinkamo tyrimo gali patvirtinti, kad oro uostas arba uostas jos teritorijoje atitinka šio straipsnio 1 ir 3 dalyse minėtus reikalavimus. Tokius patvirtinimus PSO, pasikonsultavusi su valstybe Šalimi, gali periodiškai peržiūrėti.

5. PSO, bendradarbiaudama su kompetentingomis tarpvyriausybinėmis organizacijomis ir tarptautinėmis institucijomis, pagal šį straipsnį parengia ir išleidžia oro uostų ir uostų patvirtinimo rekomendacijas. PSO taip pat paskelbia patvirtintų oro uostų ir uostų sąrašą.

 

21 straipsnis

Sausumos sienos perėjimo punktai

 

1. Kai tai pateisinama dėl visuomenės sveikatos priežasčių, valstybė Šalis gali nustatyti sausumos sienos perėjimo punktus, kuriuose stiprinami 1 priede apibrėžti pajėgumai, atsižvelgdama į:

a) įvairias tarptautinio vežimo rūšis ir periodiškumą, palyginti su kitomis patekimo vietomis, valstybės Šalies sausumos sienos perėjimo punktuose, kurie gali būti nustatyti; ir

b) riziką visuomenės sveikatai teritorijose, kuriose prasideda tarptautinio vežimo maršrutas arba kurios kertamos, kol pasiekiamas konkretus sausumos sienos perėjimo punktas.

2. Bendras sienas turinčios valstybės Šalys turi pasvarstyti, ar nereikėtų:

a) sudaryti dvišalių ar daugiašalių sutarčių ar susitarimų dėl ligos plitimo tarptautiniu mastu sustabdymo ar kontrolės sausumos sienos perėjimo punktuose pagal 57 straipsnį; ir

b) kartu nustatyti šalia esančius sausumos sienos perėjimo punktus, atitinkančius 1 priede nurodytus pajėgumus pagal šio straipsnio 1 dalį.

 

22 straipsnis

Kompetentingų institucijų vaidmuo

 

1. Kompetentingos institucijos:

a) yra atsakingos už bagažo, krovinio, konteinerių, transporto priemonių, prekių, pašto siuntų ir žmonių palaikų, išvežamų ir atvežamų iš paveiktų teritorijų, stebėjimą, ar jie laikomi taip, kad juose nebūtų infekcijos ar taršos, įskaitant pernešėjus ir rezervuarus;

b) užtikrina, kiek tai įmanoma, jog patekimo vietose įrenginiai, kuriais naudojasi keliautojai, būtų laikomi pagal higieninius reikalavimus, kad juose nebūtų infekcijos ar taršos, įskaitant pernešėjus ir rezervuarus;

c) yra atsakingos už bagažo, krovinio, konteinerių, transporto priemonių, prekių, pašto siuntų ir žmonių palaikų deratizacijos, dezinfekcijos, dezinsekcijos ar taršos pašalinimo arba asmenims taikomų higieninių priemonių, tinkančių pagal šias Taisykles, priežiūrą;

d) praneša, kiek įmanoma anksčiau, transporto priemonių valdytojams apie savo ketinimą taikyti kontrolės priemones transporto priemonei ir, kai taikytina, pateikia raštišką informaciją apie metodus, kurie bus taikomi;

e) yra atsakingos už užteršto vandens ar maisto, žmonių ar gyvūnų išmatų, nuotekų ir bet kokių kitokių užterštų medžiagų saugaus pašalinimo iš transporto priemonės ir sunaikinimo priežiūrą;

f) imasi visų pagal šias Taisykles taikytinų priemonių stebėti ir kontroliuoti, kaip iš laivų pašalinamos nuotekos, atliekos, balastinis vanduo ir kitos galinčios sukelti ligą medžiagos, kurios gali užteršti uosto, upės, kanalo, sąsiaurio, ežero ar kito tarptautinio vandens kelio vandenis;

g) yra atsakingos už priežiūrą, kaip paslaugų teikėjai teikia paslaugas, susijusias su keliautojais, bagažu, kroviniu, konteineriais, transporto priemonėmis, prekėmis, pašto siuntomis ir žmonių palaikais patekimo vietose, įskaitant, prireikus, patikrinimus ir medicininius ištyrimus;

h) turi atitinkamų veiksmingų priemonių nenumatytiems visuomenės sveikatos įvykiams; ir

i) susisiekia su nacionaliniu TSPT koordinavimo centru dėl tinkamų visuomenės sveikatos priemonių, kurių imamasi pagal šias Taisykles.

2. Sveikatos priežiūros priemonės, kurias PSO rekomenduoja keliautojams, bagažui, kroviniui, konteineriams, transporto priemonėms, prekėms, pašto siuntoms ir žmonių palaikams, atvykstantiems ir atvežamiems iš paveiktos teritorijos, gali būti pakartotinai naudojamos atvykimo metu, jei yra pagrįstų požymių ir (arba) įrodymų, kad išvykimo iš paveiktos teritorijos metu priemonės buvo naudotos nesėkmingai.

3. Dezinsekcija, deratizacija, dezinfekcija, taršos pašalinimas ir kitos higieninės procedūros atliekamos taip, kad nebūtų sužeisti asmenys ir, kiek tai įmanoma, išvengta diskomforto arba kad nebūtų padaryta žalos aplinkai taip, jog tai paveiktų visuomenės sveikatą, taip pat kad nebūtų pažeistas bagažas, krovinys, konteineriai, prekės ir pašto siuntos.

 

V DALIS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEMONĖS

 

I skyrius

Bendrosios nuostatos

 

23 straipsnis

Sveikatos priežiūros priemonės atvykstant ir išvykstant

 

1. Laikydamasi galiojančių tarptautinių susitarimų ir atitinkamų šių Taisyklių straipsnių, valstybė Šalis visuomenės sveikatos tikslais atvykimo ar išvykimo metu gali reikalauti:

a) keliautojų atžvilgiu:

i) informacijos apie keliautojo vykimo vietą, kad su keliautoju būtų galima susisiekti;

ii) informacijos apie keliautojo maršrutą, siekiant įsitikinti, ar nebuvo keliaujama paveiktoje teritorijoje ar arti jos, taip pat ar nebuvo prieš atvykimą kitokio galimo sąlyčio su infekcija ar tarša, taip pat gali reikalauti patikrinti keliautojo sveikatos dokumentus, jei jų yra reikalaujama pagal šias Taisykles; ir (arba)

iii) neinvazinio medicininio ištyrimo, kuris būtų mažiausiai nepageidaujamas ištyrimas, leidžiantis pasiekti visuomenės sveikatos tikslą;

b) patikrinti bagažą, krovinį, konteinerius, transporto priemones, prekes, pašto siuntas ir žmonių palaikus.

2. Remdamosi įrodymais apie riziką visuomenės sveikatai, gautais per šio straipsnio 1 dalyje apibrėžtas priemones arba kitais būdais, valstybės Šalys pagal šias Taisykles gali naudoti papildomas sveikatos priežiūros priemones, ypač įtariamų ar paveiktų asmenų atžvilgiu mažiausiai nepageidaujamą ir mažiausiai invazinį medicininį ištyrimą, leidžiantį siekiant visuomenės sveikatos tikslo sustabdyti tarptautinį ligos plitimą.

3. Joks medicininis ištyrimas, skiepijimas, profilaktikos priemonės ar kita sveikatos priežiūros priemonė pagal šias Taisykles negali būti taikoma keliautojams be jų arba jų tėvų ar globėjų išankstinio informuoto asmens sutikimo, išskyrus tai, kas nustatyta 31 straipsnio 2 dalyje, ir laikantis valstybės Šalies įstatymų ir tarptautinių įsipareigojimų.

4. Keliautojai, kurie bus skiepijami ar kuriems bus taikomos profilaktikos priemonės pagal šias Taisykles, arba jų tėvai ar globėjai informuojami apie bet kokį su skiepijimu ar atsisakymu skiepytis arba su profilaktikos priemonių taikymu ar jų atsisakymu susijusią riziką, laikantis valstybės Šalies įstatymų ir tarptautinių įsipareigojimų. Valstybės Šalys informuoja sveikatos specialistus apie šiuos reikalavimus laikydamosi valstybės Šalies įstatymų.

5. Bet koks medicininis ištyrimas, medicininė procedūra, skiepijimas ar kitos profilaktikos priemonės, dėl kurių galima rizika perduoti ligą, gali būti atliekami arba skiriami keliautojui tiktai laikantis nustatytų nacionalinių ir tarptautinių gairių ir standartų, kad būtų maksimaliai sumažinta tokia rizika.

 

II skyrius

Specialiosios nuostatos transporto priemonėms ir transporto priemonių valdytojams

 

24 straipsnis

Transporto priemonių valdytojai

 

1. Valstybės Šalys imasi visų šias Taisykles atitinkančių taikytinų priemonių, siekdamos užtikrinti, kad transporto priemonių valdytojai:

a) laikytųsi PSO rekomenduojamų ir valstybės Šalies patvirtintų sveikatos priežiūros priemonių;

b) informuotų keliautojus apie PSO rekomenduotas ir valstybės Šalies patvirtintas transporto priemonėje naudojamas sveikatos priežiūros priemones; ir

c) nuolat laikytų transporto priemones, už kurias jie yra atsakingi, taip, kad jose nebūtų infekcijos ar taršos šaltinių, įskaitant pernešėjus ir rezervuarus. Radus įrodymų, gali reikėti taikyti priemones infekcijos ar taršos šaltiniams kontroliuoti.

2. Konkrečios nuostatos, skirtos transporto priemonėms ir transporto priemonių valdytojams pagal šį straipsnį, yra nustatytos 4 priede. Konkrečios priemonės, skirtos transporto priemonėms ir transporto priemonių valdytojams dėl per pernešėjus plintančių ligų, yra nustatytos 5 priede.

 

25 straipsnis

Tranzitiniai laivai ir orlaiviai

 

Laikantis 27 ir 43 straipsnių, ir jei nėra leidimo, suteikto remiantis galiojančiais tarptautiniais susitarimais, valstybė Šalis netaiko jokių sveikatos priežiūros priemonių:

a) laivui, atplaukiančiam iš nepaveiktos teritorijos, kuris kerta jūros kanalą ar vandens kelią tos valstybės Šalies teritorijoje pakeliui į uostą, esantį kitos valstybės Šalies teritorijoje. Bet kokiam tokiam laivui leidžiama, prižiūrint kompetentingai institucijai, pasiimti kuro, vandens, maisto ir atsargų;

b) laivui, kuris kerta jos jurisdikcijai priklausančius vandenis neįplaukdamas į uostą ar neplaukdamas prie kranto; ir

c) tranzitiniam orlaiviui jos jurisdikcijai priklausančiame oro uoste, išskyrus tai, kad orlaivis gali būti nukreipiamas į konkrečią oro uosto dalį, kurioje negalimas įlaipinimas ir išlaipinimas arba pakrovimas ir iškrovimas. Bet kokiam tokiam orlaiviui leidžiama, prižiūrint kompetentingai institucijai, pasiimti kuro, vandens, maisto ir atsargų.

 

26 straipsnis

Tranzitiniai civiliniai sunkvežimiai, traukiniai ir tolimojo susisiekimo autobusai

 

Laikantis 27 ir 43 straipsnių, ir jei nėra leidimo, suteikto galiojančiais tarptautiniais susitarimais, valstybė Šalis netaiko jokių sveikatos priežiūros priemonių civiliniam sunkvežimiui, traukiniui ar tolimojo susisiekimo autobusui, atvykstančiam iš nepaveiktos teritorijos, kuris kerta teritoriją be įlaipinimo, išlaipinimo, pakrovimo ar iškrovimo.

 

27 straipsnis

Paveiktos transporto priemonės

 

1. Jei transporto priemonėje nustatomi klinikiniai požymiai ar simptomai ir gaunama informacija, patvirtinanti rizikos visuomenės sveikatai faktą ar įrodymus, įskaitant infekcijos ir taršos šaltinius, kompetentinga institucija laiko transporto priemonę paveikta ir gali:

a) atlikti transporto priemonės dezinfekciją, taršos pašalinimą, dezinsekciją ar deratizaciją arba pareikalauti, kad tokios priemonės būtų vykdomos jai prižiūrint; ir

b) nuspręsti kiekvienu atveju, kokią techniką naudoti, kad būtų užtikrintas pakankamas rizikos visuomenės sveikatai kontrolės lygis, kaip nustatyta šiose Taisyklėse. Kai PSO yra pasiūliusi šių procedūrų atlikimo metodus ar medžiagas, juos ir reikėtų naudoti, nebent kompetentinga institucija nuspręstų, kad kiti metodai yra tokie pat saugūs ir patikimi.

Kompetentinga institucija gali įgyvendinti papildomas sveikatos priežiūros priemones, įskaitant prireikus transporto priemonių izoliavimą, kad būtų sustabdytas ligos plitimas. Apie tokias papildomas priemones reikėtų pranešti Nacionaliniam TSPT koordinavimo centrui.

2. Jei kompetentinga institucija negali vykdyti kontrolės priemonių patekimo vietoje, kaip reikalaujama pagal šį straipsnį, paveiktai transporto priemonei gali vis tiek būti leista išvykti, jei laikomasi šių sąlygų:

a) kompetentinga institucija išvykimo metu praneša kitos žinomos patekimo vietos kompetentingai institucijai informaciją, minimą b punkte; ir

b) laivo atveju nustatyti įrodymai ir reikalingos kontrolės priemonės nurodomos Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjime.

Bet kokiai tokiai transporto priemonei leidžiama, prižiūrint kompetentingai institucijai, pasiimti kuro, vandens, maisto ir atsargų.

3. Paveikta laikyta transporto priemonė nebelaikoma tokia, kai kompetentinga institucija įsitikina, kad:

a) veiksmingai įvykdytos šio straipsnio 1 dalyje nustatytos priemonės; ir

b) transporto priemonėje nėra sąlygų, kurios galėtų kelti riziką visuomenės sveikatai.

 

28 straipsnis

Laivai ir orlaiviai patekimo vietose

 

1. Laikantis 43 straipsnio arba kaip nustatyta galiojančiuose tarptautiniuose susitarimuose, laivui arba orlaiviui dėl visuomenės sveikatos priežasčių neturi būti draudžiama atvykti į bet kurią patekimo vietą. Tačiau, jei patekimo vietoje nėra įrangos, leidžiančios naudoti sveikatos priežiūros priemones pagal šias Taisykles, laivui ar orlaiviui gali būti nurodoma jo paties rizika tęsti kelionę iki artimiausios tinkamos patekimo vietos, į kurią jis gali atvykti, nebent laivas ar orlaivis turi veikimo problemą, dėl kurios toks nukreipimas būtų nesaugus.

2. Laikantis 43 straipsnio arba kaip nustatyta galiojančiuose tarptautiniuose susitarimuose, valstybės Šalys negali atsisakyti laivams ar orlaiviams taikyti laisvos praktikos dėl visuomenės sveikatos priežasčių; ypač jiems negali būti draudžiama išlaipinti ar įlaipinti žmones, iškrauti ar pakrauti krovinius ar atsargas arba pasiimti kuro, vandens, maisto ar atsargų. Valstybės Šalys gali reikalauti atlikti tikrinimą suteikiant laisvą praktiką ir, jei transporto priemonėje randamas infekcijos ar taršos šaltinis, atlikti būtiną dezinfekciją, pašalinti taršą, atlikti dezinsekciją ar deratizaciją arba kitas priemones, būtinas norint sustabdyti infekcijos ar taršos plitimą.

3. Kai tai taikytina ir kaip nurodyta pirmiau išdėstytose dalyse, valstybė Šalis leidžia laivui ar orlaiviui suteikti laisvą praktiką radijo ar kitomis komunikacijos priemonėmis, kai, remiantis iki jo atvykimo gauta informacija, valstybė Šalis laikosi nuomonės, kad laivo arba orlaivio atvykimas nesukels ligos plitimo.

4. Laivų vadai ir orlaivių vadai arba jų tarpininkai kiek įmanoma anksčiau iki jų atvykimo į paskirties uostą ar oro uostą praneša uosto ar oro uosto kontrolei apie bet kokius susirgimų, rodančių infekcinės ligos požymius, ar rizikos visuomenės sveikatai laive ar orlaivyje įrodymus iš karto, kai tik laivo vadas ar pilotas sužino apie tokius susirgimus ar riziką visuomenės sveikatai. Ši informacija turi būti nedelsiant perduodama kompetentingai uosto arba oro uosto institucijai. Neatidėliotinomis aplinkybėmis vadai ar pilotai turėtų perduoti tokią informaciją tiesiogiai atitinkamo uosto ar oro uosto valdžiai.

5. Jei dėl priežasčių, kurių orlaivio vadas ar laivo vadas negali kontroliuoti, įtariamas ar paveiktas orlaivis nusileidžia ne oro uoste, kuriame turėjo nusileisti, o laivas prisišvartuoja ne tame uoste, kuriame turėjo prisišvartuoti:

a) orlaivio vadas ar laivo vadas arba kitas atsakingas asmuo deda visas pastangas, kad tuoj pat susisiektų su artimiausia kompetentinga institucija;

b) kai tik apie nusileidimą informuojama kompetentinga institucija, ji gali taikyti PSO rekomenduojamas sveikatos priežiūros priemones arba kitas šiose Taisyklėse nustatytas sveikatos priežiūros priemones;

c) nė vienas orlaivyje ar laive esantis keliautojas negali palikti savo vietos, taip pat nė vienas krovinys negali būti paimamas iš tos vietos, kol tam leidimo neduoda kompetentinga institucija, nebent to reikėtų dėl ekstremalios situacijos arba norint susisiekti su kompetentinga institucija; ir

d) kai įvykdomos visos kompetentingos institucijos reikalaujamos sveikatos priežiūros priemonės, orlaivis ar laivas gali, kiek tai susiję su tokiomis sveikatos priežiūros priemonėmis, toliau vykti į oro uostą ar uostą, kuriame jis turėtų nusileisti ar prisišvartuoti arba, jei dėl techninių priežasčių jis to padaryti negali, į kitą patogiai išsidėsčiusį oro uostą ar uostą.

6. Nepaisant šio straipsnio nuostatų, laivo vadas ar orlaivio vadas gali imtis tokių neatidėliotinų priemonių, kokių gali reikėti keliautojų sveikatai ir saugumui laive arba orlaivyje užtikrinti. Jis kiek įmanoma anksčiau informuoja kompetentingą instituciją apie bet kokias priemones, kurių buvo imtasi pagal šį punktą.

 

29 straipsnis

Civiliniai sunkvežimiai, traukiniai ir tolimojo susisiekimo autobusai patekimo vietose

 

PSO, pasikonsultavusi su valstybėmis Šalimis, nustato pagrindinius sveikatos priežiūros priemonių taikymo civiliniams sunkvežimiams, traukiniams ir tolimojo susisiekimo autobusams patekimo vietose ir važiavimo per sausumos sienos perėjimo punktus principus.

 

III skyrius

Specialiosios nuostatos keliautojams

 

30 straipsnis

Keliautojai, kuriems taikomas visuomenės sveikatos stebėjimas

 

Laikantis 43 straipsnio arba kaip nustatyta galiojančiuose tarptautiniuose susitarimuose, įtariamas keliautojas, kurio sveikata pradedama stebėti atvykimo metu, gali tęsti tarptautinę kelionę, jei toks keliautojas nekelia neišvengiamos rizikos visuomenės sveikatai ir valstybė Šalis informuoja patekimo vietos kompetentingą instituciją vykimo vietoje, jei ji žinoma, apie laukiamą keliautojo atvykimą. Atvykęs keliautojas prisistato tai institucijai.

 

31 straipsnis

Sveikatos priežiūros priemonės, susijusios su keliautojų atvykimu

 

1. Invazinio medicininio ištyrimo, skiepijimo ir kitų profilaktikos priemonių nebus reikalaujama, kaip sąlygos bet kuriam keliautojui įvažiuoti į valstybės Šalies teritoriją, išskyrus tai, kad pagal 32, 42 ir 45 straipsnius šios Taisyklės netrukdo valstybėms Šalims reikalauti medicininio ištyrimo, skiepijimo ar kitų profilaktikos priemonių taikymo arba skiepijimo ar kitų profilaktikos priemonių taikymo įrodymų:

a) kai reikia nustatyti, ar yra rizika visuomenės sveikatai;

b) kaip bet kokių keliautojų, siekiančių laikinai arba nuolat gyventi, įvažiavimo sąlygos;

c) kaip bet kokių keliautojų įvažiavimo sąlygos pagal 43 straipsnį ir 6 bei 7 priedus; arba

d) atliekamų pagal 23 straipsnį.

2. Jei keliautojas, kurio atžvilgiu valstybė Šalis reikalauja medicininio ištyrimo, skiepijimo ar kitų profilaktikos priemonių pagal šio straipsnio 1 dalį, nesutinka nė su viena iš šių priemonių arba atsisako suteikti informaciją arba pateikti dokumentus pagal 23 straipsnio 1 dalies a punktą, suinteresuota valstybė Šalis, remdamasi 32, 42 ir 45 straipsniais, gal neleisti tokiam keliautojui įvažiuoti. Jei yra neišvengiamos rizikos visuomenės sveikatai įrodymų, valstybė Šalis, laikydamasi savo nacionalinių įstatymų ir tiek, kiek reikia tokiai rizikai kontroliuoti, gali priversti keliautoją arba pagal 23 straipsnio 3 dalį patarti jam:

a) siekiant visuomenės sveikatos tikslo, pasitikrinti sveikatą mažiausiai invazinio ir mažiausiai nepageidaujamo medicininio ištyrimo metu;

b) pasiskiepyti arba naudoti kitas profilaktikos priemones; arba

c) taikyti nustatytas sveikatos priežiūros priemones, neleidžiančias ligai plisti arba kontroliuojančias jos plitimą, įskaitant izoliavimą, karantiną ar keliautojui taikomą visuomenės sveikatos stebėjimą.

 

32 straipsnis

Elgesys su keliautojais

 

Įgyvendindamos sveikatos priežiūros priemones pagal šias Taisykles, valstybės Šalys elgiasi su keliautojais gerbdamos jų orumą, žmogaus teises ir pagrindines laisves ir maksimaliai sumažina bet kokį diskomfortą ar nemalonumą, susijusį su tokiomis priemonėmis, įskaitant:

a) malonų ir pagarbų elgesį su visais keliautojais;

b) atidumą keliautojo lyčiai, socialiniams ir kultūriniams, etniniams ar religiniams interesams; ir

c) pakankamo maisto ir vandens kiekio, tinkamo apgyvendinimo ir drabužių, bagažo ir kitų turimų daiktų apsaugos, tinkamo medicininio gydymo, būtinų komunikacijos priemonių suteikimą esant galimybei suprantama kalba ir kitos reikiamos pagalbos keliautojams, kurie yra karantine izoliuoti arba kuriems atliekamas medicininis ištyrimas ar kitos procedūros visuomenės sveikatos tikslais, suteikimą arba parūpinimą.

 

IV skyrius

Specialiosios nuostatos, taikomos maistui, konteineriams ir konteinerių pakrovimo vietoms

 

33 straipsnis

Tranzitinės prekės

 

Laikantis 43 straipsnio arba kaip nustatyta galiojančiuose tarptautiniuose susitarimuose, į kitos rūšies transportą neperkeliamoms tranzitinėms prekėms, išskyrus gyvus gyvūnus, netaikomos sveikatos priežiūros priemonės pagal šias Taisykles, jos taip pat nesulaikomos visuomenės sveikatos tikslais.

 

34 straipsnis

Konteineriai ir konteinerių pakrovimo vietos

 

1. Valstybės Šalys užtikrina, kad, kiek tai įmanoma, konteinerių siuntėjai tarptautiniam vežimui naudotų konteinerius, kuriuose nebūtų infekcijos ar taršos šaltinių, įskaitant pernešėjus ir rezervuarus, ypač pakavimo metu.

2. Valstybės Šalys užtikrina, kad, kiek tai įmanoma, konteinerių pakrovimo vietose nebūtų infekcijos ar taršos šaltinių, įskaitant pernešėjus ir rezervuarus.

3. Kai valstybės Šalies nuomone tarptautinis konteinerių srautas yra pakankamai didelis, kompetentingos institucijos imasi visų taikytinų priemonių pagal šias Taisykles, įskaitant patikrinimus, siekdamos įvertinti konteinerių pakrovimo vietų ir konteinerių higienines sąlygas ir taip užtikrinti, kad būtų laikomasi šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų.

4. Visose konteinerių pakrovimo vietose turi būti, kiek tai įmanoma, patalpos konteineriams patikrinti ir izoliuoti.

5. Konteinerių siuntėjai ir gavėjai turėtų daryti viską, kad išvengtų kryžminės taršos, kai konteineriai pakraunami pakartotinai.

 

VI DALIS

SVEIKATOS DOKUMENTAI

 

35 straipsnis

Bendroji taisyklė

 

Tarptautiniam vežimui nereikalaujama jokių kitų sveikatos dokumentų, išskyrus tuos, kurie nurodyti pagal šias Taisykles arba rekomenduojami PSO, tačiau su sąlyga, kad šis straipsnis netaikomas keliautojams, kurie ieško laikinos arba nuolatinės gyvenamosios vietos, jis taip pat netaikomas dokumentų reikalavimams dėl prekių ar krovinio visuomenės sveikatos būklės pagal tarptautinėje prekyboje galiojančius tarptautinius susitarimus. Kompetentinga institucija gali paprašyti keliautojų užpildyti kontaktinės informacijos formas ir anketas apie keliautojų sveikatą, su sąlyga, kad jie atitinka 23 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

 

36 straipsnis

Skiepijimo ir kitų profilaktikos priemonių pažymėjimai

 

1. Pagal šias Taisykles arba susijusias rekomendacijas keliautojams skirti skiepai ir profilaktikos priemonės patvirtinami pažymėjimuose, kurie turi atitikti 6 priedo ir, kai tai taikytina, 7 priedo nuostatas dėl konkrečių ligų.

2. Keliautojui, turinčiam pagal 6 priedą ir, kai taikytina, 7 priedą išduotą skiepijimo ar kitų profilaktikos priemonių pažymėjimą, neturi būti draudžiama įvažiuoti dėl ligos, su kuria yra susijęs pažymėjimas, net jei atvykstama iš paveiktos teritorijos, nebent kompetentinga institucija būtų informuota, kad yra patikrinamų požymių, ir (arba) turėtų įrodymų, kad skiepai ar kitos profilaktikos priemonės buvo neveiksmingos.

 

37 straipsnis

Jūrinė sveikatos deklaracija

 

1. Prieš laivui atvykstant į pirmą įplaukimo uostą valstybės Šalies teritorijoje, laivo kapitonas turi išsiaiškinti, kokia sveikatos būklė laive ir, išskyrus atvejus, kai ta valstybė Šalis nereikalauja, įplaukus arba dar prieš įplaukimą, jei laivas turi tokias galimybes ir valstybė Šalis to reikalauja, kapitonas užpildo ir pateikia to uosto kompetentingai institucijai Jūrinę sveikatos deklaraciją, kurią taip pat pasirašo laivo gydytojas, jei toks yra.

2. Laivo kapitonas arba laivo gydytojas, jei toks yra, pateikia bet kokią informaciją, kurios reikalauja kompetentinga institucija, apie sveikatos sąlygas laive tarptautinės kelionės metu.

3. Jūrinė sveikatos deklaracija turi atitikti 8 priede pateiktą pavyzdį.

4. Valstybė Šalis gali nuspręsti:

a) nereikalauti nė iš vieno įplaukiančio laivo pateikti Jūrinę sveikatos deklaraciją;

b) reikalauti, kad Jūrinė sveikatos deklaracija būtų pateikta, gavus rekomendaciją dėl laivų, įplaukiančių iš paveiktų teritorijų, arba reikalauti jos iš laivų, kurie gali būti kaip nors kitaip užkrėsti ar užteršti.

Valstybė Šalis informuoja laivų valdytojus arba jų tarpininkus apie šiuos reikalavimus.

 

38 straipsnis

Bendrosios aviacijos deklaracijos Sveikatos dalis

 

1. Orlaivio vadas arba jo agentas skrydžio metu arba leidžiantis pirmame oro uoste valstybės Šalies teritorijoje stengiasi kuo geriau užpildyti ir pateikti to oro uosto kompetentingai institucijai Bendrosios aviacijos deklaracijos Sveikatos dalį, kuri turi atitikti 9 priede pateiktą pavyzdį, išskyrus, kai ta valstybė Šalis to nereikalauja.

2. Orlaivio vadas arba jo tarpininkas pateikia bet kokią valstybės Šalies reikalaujamą informaciją apie sveikatos sąlygas orlaivyje tarptautinės kelionės metu ir bet kokias orlaivyje naudotas sveikatos priežiūros priemones.

3. Valstybė Šalis gali nuspręsti:

a) nereikalauti nė iš vieno atskrendančio orlaivio pateikti Bendrosios aviacijos deklaracijos Sveikatos dalį;

b) reikalauti, kad Bendroji aviacijos deklaracijos Sveikatos dalis būtų pateikta, gavus rekomendaciją dėl orlaivių, atskrendančių iš paveiktų teritorijų, arba reikalauti jos iš orlaivių, kurie gali būti kaip nors kitaip užkrėsti ar užteršti.

Valstybė Šalis informuoja orlaivių valdytojus arba jų tarpininkus apie šiuos reikalavimus.

 

39 straipsnis

Laivo higieninių sąlygų pažymėjimas

 

1. Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimai ir Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimai galioja ne ilgiau kaip šešis mėnesius. Šis laikotarpis gali būti pratęsiamas vieną mėnesį, jei uoste negali būti imtasi reikalingų patikrinimo ar kontrolės priemonių.

2. Jei nepateikiamas Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimas ar Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimas arba laive randama rizikos visuomenės sveikatai įrodymų, valstybė Šalis gali toliau elgtis taip, kaip nurodyta 27 straipsnio 1 dalyje.

3. Šiame straipsnyje minėti pažymėjimai turi atitikti 3 priede pateiktą pavyzdį.

4. Kai tai įmanoma, kontrolės priemonės vykdomos, kai laivas ir triumai yra tušti. Tuo atveju, kai laivas yra pakrautas balasto, jos vykdomos prieš pakrovimą.

5. Kai reikia kontrolės priemonių ir jos tinkamai įvykdomos, kompetentinga institucija išduoda Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimą, kuriame nurodoma, kokių įrodymų rasta ir kokių priemonių imtasi.

6. Kompetentinga institucija gali išduoti Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimą bet kuriame 20 straipsnyje nurodytame uoste, jei įsitikinama, kad laive nėra infekcijos ir taršos, įskaitant pernešėjus ir rezervuarus. Toks pažymėjimas paprastai išduodamas tik tuo atveju, jei laivo patikrinimas buvo atliktas, kai laivas ir triumai buvo tušti arba tik su balastu ar kita medžiaga, kurios prigimtis ar išdėstymas leidžia kruopščiai patikrinti triumus.

7. Jei sąlygos, kuriomis vykdomos kontrolės priemonės, yra tokios, kad uosto, kuriame tai buvo atliekama, kompetentingos institucijos nuomone tenkinančių rezultatų negalima gauti, kompetentinga institucija apie tai pažymi Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjime.

 

VII DALIS

MOKESČIAI

 

40 straipsnis

Mokesčiai už keliautojams taikomas sveikatos priežiūros priemones

 

1. Išskyrus keliautojus, kurie ieško laikinos arba nuolatinės gyvenamosios vietos, ir laikantis šio straipsnio 2 dalies nuostatų, valstybė Šalis neima jokių mokesčių pagal šias Taisykles už šias visuomenės sveikatos priežiūros priemones:

a) už bet kokį medicininį ištyrimą pagal šias Taisykles arba bet kokį papildomą ištyrimą, kurio gali reikalauti ta valstybė Šalis, kad nustatytų tiriamo keliautojo sveikatos būklę;

b) bet kokį keliautojo skiepijimą ar kitas profilaktikos priemones jam atvykus, kurių reikalavimas nėra paskelbtas arba paskelbtas mažiau nei prieš 10 dienų iki skiepijimo ar kitų profilaktikos priemonių;

c) tinkamą keliautojų izoliavimą ar karantiną;

d) keliautojui išduodamus bet kokius pažymėjimus, kuriuose nurodomos naudotos priemonės ir jų naudojimo data; arba

e) bet kokias sveikatos priežiūros priemones, naudotas keliautojo turimam bagažui.

2. Valstybės Šalys gali imti mokestį už priemones, kurios nenurodytos šio straipsnio 1 dalyje, įskaitant tas, kurios pirmiausia yra skirtos keliautojo naudai.

3. Kai už tokių sveikatos priežiūros priemonių panaudojimą keliautojų atžvilgiu pagal šias Taisykles imami mokesčiai, visose valstybėse Šalyse turi būti tik vienas visų tokių mokesčių tarifas ir visi tokie mokesčiai turi:

a) atitikti šį tarifą;

b) neviršyti faktinių suteiktos paslaugos sąnaudų; ir

c) būti imami nedarant išimčių dėl keliautojo tautybės, nuolatinės buvimo ar gyvenamosios vietos.

4. Tarifas ir bet koks jo pakeitimas paskelbiamas ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki jo taikymo.

5. Niekas šiose Taisyklėse netrukdo valstybėms Šalims siekti, kad išlaidas, patirtas naudojant šio straipsnio 1 dalyje nustatytas priemones, joms kompensuotų:

a) transporto priemonių valdytojai ar savininkai už savo darbuotojus; arba

b) tam tikri draudimo šaltiniai.

6. Jokiomis aplinkybėmis keliautojams ar transporto priemonių valdytojams negali būti leista išvykti iš valstybės Šalies, kol nesumokėti šio straipsnio 1 ar 2 dalyje minimi mokesčiai.

 

41 straipsnis

Mokesčiai už bagažą, krovinį, konteinerius, transporto priemones, prekes ir pašto siuntas

 

1. Kai už tokių sveikatos priežiūros priemonių panaudojimą bagažo, krovinio, konteinerių, transporto priemonių, prekių ar pašto siuntų atžvilgiu pagal šias Taisykles imami mokesčiai, visose valstybėse Šalyse turi būti tik vienas visų tokių mokesčių tarifas ir visi tokie mokesčiai turi:

a) atitikti šį tarifą;

b) neviršyti faktinių suteiktos paslaugos sąnaudų; ir

c) būti imami nedarant išimčių dėl bagažo, krovinio konteinerių, prekių ar pašto siuntų nacionalinės priklausomybės, vėliavos, registracijos ar nuosavybės. Ypač neturi būti daromas skirtumas tarp nacionalinio ir užsienietiško bagažo, krovinio, konteinerių, transporto priemonių, prekių ar pašto siuntų.

2. Tarifas ir bet koks jo pakeitimas paskelbiamas ne vėliau kaip prieš 10 dienų iki jo taikymo.

 

VIII DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

42 straipsnis

Sveikatos priežiūros priemonių įgyvendinimas

 

Sveikatos priežiūros priemonės, kurių imamasi pagal šias Taisykles, turi būti pradedamos ir užbaigiamos taikyti neatidėliojant, jos turi būti vykdomos skaidriai ir nediskriminuojant.

 

43 straipsnis

Papildomos sveikatos priežiūros priemonės

 

1. Šios Taisyklės netrukdo valstybėms Šalims pagal savo nacionalinę teisę ir tarptautinės teisės įsipareigojimus reaguojant į ypatingą riziką visuomenės sveikatai arba tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją įgyvendinti sveikatos priežiūros priemones, kurios:

a) padeda pasiekti tokį pat ar aukštesnį sveikatos priežiūros lygį, nei rekomenduoja PSO; arba

b) kitais atžvilgiais yra draudžiamos pagal 25, 26 straipsnius, 28 straipsnio 1 ir 2 dalis, 30 straipsnį, 31 straipsnio 1 dalies c punktą ir 33 straipsnį,

su sąlyga, kad tokios priemonės kitais atžvilgiais neprieštarautų šioms Taisyklėms.

Tokios priemonės neturi labiau varžyti tarptautinio vežimo ir neturi būti labiau invazinės ar nepageidaujamos asmenims, nei pagrįstai galimos alternatyvios priemonės, kuriomis būtų galima pasiekti tam tikrą sveikatos priežiūros lygį.

2. Valstybės Šalys, spręsdamos, ar įgyvendinti šio straipsnio 1 dalyje minėtas sveikatos priežiūros priemones arba papildomas sveikatos priežiūros priemones pagal 23 straipsnio 2 dalį, 27 straipsnio 1 dalį, 28 straipsnio 2 dalį, 31 straipsnio 2 dalies c punktą, savo sprendimą grindžia:

a) moksliniais principais;

b) turimais moksliniais rizikos visuomenės sveikatai įrodymais arba, kai tokie įrodymai nepakankami, turima informacija, įskaitant ir informaciją iš PSO bei kitų svarbių tarpvyriausybinių organizacijų ir tarptautinių institucijų; ir

c) bet kokiomis esamomis konkrečiomis PSO gairėmis ar patarimais.

3. Valstybė Šalis, įgyvendinanti papildomas šio straipsnio 1 dalyje minėtas priemones, kurios labai trukdo tarptautinį vežimą, pateikia PSO visuomenės sveikatos pagrindimą ir su juo susijusią svarbią mokslinę informaciją. PSO dalijasi šia informacija su kitomis valstybėmis Šalimis, taip pat dalijasi informacija apie įgyvendintas sveikatos priežiūros priemones. Tik šiame straipsnyje didelis trukdymas bendrai reiškia atsisakymą įleisti ar išleisti tarptautinius keliautojus, bagažą, krovinį, konteinerius, transporto priemones ir kt. arba sulaikyti juos ilgiau kaip 24 valandas.

4. PSO, įvertinusi pagal šio straipsnio 3 ir 5 dalis suteiktą informaciją, taip pat kitą svarbią informaciją, gali paprašyti suinteresuotos valstybės Šalies dar kartą apsvarstyti, ar reikia taikyti tas priemones.

5. Valstybės Šalys, įgyvendinančios papildomas šio straipsnio 1 ir 2 dalyse minėtas sveikatos priežiūros priemones, kurios labai trukdo tarptautinį vežimą, per 48 valandas informuoja PSO apie tokių priemonių įgyvendinimą ir sveikatos priežiūros pagrindimą, nebent joms taikomos laikinos arba nuolatinės rekomendacijos.

6. Pagal šio straipsnio 1 ar 2 dalį sveikatos priežiūros priemonę įgyvendinanti valstybė Šalis per tris mėnesius persvarsto tokią priemonę, atsižvelgdama į PSO patarimus ir šio straipsnio 2 dalyje išvardytus kriterijus.

7. Nepažeidžiant valstybės Šalies teisių pagal 56 straipsnį, bet kuri pagal šio straipsnio 1 ar 2 dalį panaudotos priemonės paveikta valstybė Šalis gali pageidauti, kad tokią priemonę įgyvendinanti valstybė Šalis su ja konsultuotųsi. Tokių konsultacijų tikslas – išsiaiškinti konkrečią informaciją ir pateikti visuomenės sveikatos pagrindimą, kuriuo remiantis yra taikoma tokia priemonė, ir rasti abipusiškai priimtiną sprendimą.

8. Šio straipsnio nuostatos gali būti taikomos masiniuose susibūrimuose dalyvaujantiems keliautojams skirtoms priemonėms įgyvendinti.

 

44 straipsnis

Bendradarbiavimas ir pagalba

 

1. Valstybės Šalys, kiek tai įmanoma, bendradarbiauja viena su kita:

a) nustatydamos ir vertindamos šiose Taisyklėse apibrėžtus įvykius, taip pat reaguodamos į juos;

b) užtikrindamos ar palengvindamos techninį bendradarbiavimą ir logistinę pagalbą, ypač kuriant, stiprinant ir išlaikant pagal šias Taisykles reikalaujamus visuomenės sveikatos pajėgumus;

c) telkiant finansinius išteklius, palengvinančius pagal šias Taisykles prisiimtų įsipareigojimų įgyvendinimą; ir

d) formuluojant pasiūlytus įstatymus ir kitas teisės bei administracines nuostatas šioms Taisyklėms įgyvendinti.

2. Jei to pageidaujama, PSO, kiek tai įmanoma, bendradarbiauja su valstybėmis Šalimis:

a) įvertinant ir nustatant visuomenės sveikatos pajėgumus, kad būtų palengvintas veiksmingas šių Taisyklių įgyvendinimas;

b) užtikrinant ar palengvinant techninį bendradarbiavimą ir logistinę pagalbą valstybėms Šalims; ir

c) telkiant finansinius išteklius, kad būtų galima paremti besivystančias šalis joms kuriant, stiprinant ir palaikant 1 priede nustatytus pajėgumus.

3. Bendradarbiavimas pagal šį straipsnį gali būti įgyvendinamas keleriopais kanalais, įskaitant dvišalius kanalus, taip pat per regioninius tinklus ir PSO regioninius biurus, tarpvyriausybines organizacijas ir tarptautines institucijas.

 

45 straipsnis

Asmens duomenų tvarkymas

 

1. Informacija apie asmens sveikatą, kurią valstybės Šalys šių Taisyklių nustatyta tvarka surenka arba gauna iš kitos valstybės Šalies ar PSO, kuri yra susijusi su fiziniu asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta, turi būti laikoma konfidencialia ir turi būti tvarkoma anonimiškai, kaip to reikalauja nacionalinė teisė.

2. Nepaisant 1 dalies nuostatų, valstybės Šalys gali atskleisti ir tvarkyti asmens duomenis, kai tai yra būtina rizikos visuomenės sveikatai įvertinimo ir valdymo tikslais, tačiau valstybės Šalys, laikydamosi savo nacionalinės teisės, ir PSO privalo užtikrinti, kad asmens duomenys būtų:

a) tvarkomi teisingai ir teisėtai, ir vėliau netvarkomi su šiais tikslais nesuderintais būdais;

b) tapatūs, tinkami, ir tik tokios apimties, kuri yra būtina jų tvarkymo tikslams;

c) tikslūs ir, jei būtina, atnaujinami; turi būti imtasi visų reikalingų priemonių, kad duomenys, kurie yra netikslūs ar neišsamūs, būtų ištrinti ar ištaisyti; ir

d) nesaugomi ilgiau nei reikia.

3. Asmens prašymu, PSO, kiek tai įgyvendinama, privalo be nepagrįsto vilkinimo ir išlaidų suteikti asmeniui jo ar jos asmens duomenis jiems suprantama forma ir prireikus privalo leisti juos ištaisyti.

 

46 straipsnis

Biologinių medžiagų, reagentų ir diagnostikos tikslais naudojamų medžiagų gabenimas ir tvarkymas

 

Valstybės Šalys, laikydamosi nacionalinės teisės ir atsižvelgdamos į susijusias tarptautines gaires, palengvina biologinių medžiagų ir diagnostikos pavyzdžių, reagentų ir kitų diagnostikos medžiagų, skirtų visuomenės sveikatos rizikai patvirtinti ir likviduoti pagal šias Taisykles, transportavimą, įvežimą, išvežimą, apdorojimą ir pašalinimą.

 

IX DALIS

TSPT EKSPERTŲ SĄRAŠAS, EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMITETAS, PRIEŽIŪROS KOMITETAS

 

I skyrius

TSPT ekspertų sąrašas

 

47 straipsnis

Sudėtis

 

Generalinis direktorius sudaro visų svarbiausių kompetencijos sričių ekspertų sąrašą (toliau – TSPT ekspertų sąrašas). Generalinis direktorius paskiria TSPT ekspertus, įtraukiamus į ekspertų sąrašą pagal PSO ekspertų patariamųjų grupių ir komitetų taisykles (toliau – PSO patariamosios grupės taisyklės), jei šiose Taisyklėse nenurodyta kitaip. Be to, Generalinis direktorius paskiria vieną narį kiekvienos valstybės Šalies prašymu ir, kai reikia, ekspertus, pasiūlytus susijusių tarpvyriausybinių ir regioninių ekonominės integracijos organizacijų. Suinteresuotos valstybės Šalys praneša Generaliniam direktoriui apie kiekvieno į narius siūlomo eksperto kvalifikaciją ir kompetencijos sritis. Generalinis direktorius periodiškai informuoja valstybes Šalis ir susijusias tarpvyriausybines ir regionines ekonominės integracijos organizacijas apie TSPT ekspertų sąrašo sudėtį.

 

II skyrius

Ekstremalių situacijų komitetas

 

48 straipsnis

Užduotys ir sudėtis

 

1. Generalinis direktorius sudaro Ekstremalių situacijų komitetą, kuris Generalinio direktoriaus prašymu pateikia savo nuomonę apie:

a) tai, ar įvykis kelia tarptautinio masto riziką visuomenės sveikatai;

b) tarptautinio masto ekstremalios visuomenės sveikatai situacijos pabaigą; ir

c) pasiūlytų laikinų rekomendacijų išleidimą, pakeitimą, pratęsimą ar nutraukimą.

2. Ekstremalių situacijų komitetą sudaro Generalinio direktoriaus iš TSPT ekspertų sąrašo atrinkti ekspertai ir, prireikus, kitos patariamosios grupės iš Organizacijos. Generalinis direktorius nustato narystės trukmę, siekdamas užtikrinti jos tęstinumą apsvarsčius konkretų įvykį ir jo padarinius. Generalinis direktorius atrenka Ekstremalių situacijų komiteto narius remdamasis jų kompetencija ir patirtimi, kurios reikalaujama bet kuriai konkrečiai sesijai, taip pat tinkamai atsižvelgdamas į nešališką geografinį atstovavimą. Mažiausiai vienas Ekstremalių situacijų komiteto narys turėtų būti paskirtas valstybės Šalies, kurios teritorijoje prasidėjo įvykis.

3. Generalinis direktorius savo iniciatyva arba Ekstremalių situacijų komiteto prašymu gali paskirti vieną ar kelis techninius ekspertus, kurie konsultuotų Komitetą.

 

49 straipsnis

Procedūra

 

1. Generalinis direktorius šaukia Ekstremalių situacijų komiteto susirinkimus atrinkdamas kelis ekspertus iš nurodytų 48 straipsnio 2 dalyje pagal jų kompetencijos sritis ir patirtį, labiausiai susijusią su konkrečiu įvykiu. Šiame straipsnyje Ekstremalių situacijų komiteto „susirinkimai“ gali apimti telekonferencijas, vaizdo konferencijas ar elektroninius ryšius.

2. Generalinis direktorius pateikia Ekstremalių situacijų komitetui darbotvarkę ir bet kokią su įvykiu susijusią svarbią informaciją, įskaitant valstybių Šalių pateiktą informaciją, taip pat laikinas rekomendacijas, kurias siūlo išleisti Generalinis direktorius.

3. Ekstremalių situacijų komitetas išsirenka pirmininką ir po kiekvieno susirinkimo parengia trumpą ataskaitą apie susirinkimo eigą ir svarstymus, įskaitant patarimus dėl rekomendacijų.

4. Generalinis direktorius pasiūlo valstybei Šaliai, kurios teritorijoje prasidėjo įvykis, pateikti savo nuomonę Ekstremalių situacijų komitetui. Tuo tikslu Generalinis direktorius praneša Šaliai Ekstremalių situacijų komiteto susirinkimo datas ir darbotvarkę prieš tiek laiko, kiek būtina. Tačiau tokia valstybė Šalis negali siekti, kad būtų atidėtas Ekstremalių situacijų komiteto susirinkimas tam, kad ji galėtų pateikti jam savo nuomonę.

5. Ekstremalių situacijų komiteto nuomonės siunčiamos apsvarstyti Generaliniam direktoriui. Generalinis direktorius priima galutinį sprendimą dėl šių reikalų.

6. Generalinis direktorius praneša valstybėms Šalims apie tarptautinio masto ekstremalios visuomenės sveikatai situacijos nustatymą ir pabaigą, bet kokias sveikatos priežiūros priemones, kurių imasi suinteresuota valstybė Šalis, bet kokias laikinas rekomendacijas, taip pat tokių rekomendacijų pakeitimus ir nutraukimą, kartu su Ekstremalių situacijų komiteto nuomone. Generalinis direktorius informuoja transporto priemonių valdytojus per valstybes Šalis ir kitas susijusias tarptautines agentūras apie tokias laikinas rekomendacijas, įskaitant jų pakeitimus, pratęsimą ir nutraukimą. Generalinis direktorius vėliau paskelbia tokią informaciją ir rekomendacijas plačiajai visuomenei.

7. Valstybės Šalys, kurių teritorijose įvykis įvyko, gali pasiūlyti Generaliniam direktoriui nutraukti tarptautinio masto ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją ir (arba) laikinas rekomendacijas ir su tuo pasiūlymu supažindinti Ekstremalių situacijų komitetą.

 

III skyrius

Priežiūros komitetas

 

50 straipsnis

Užduotys ir sudėtis

 

1. Generalinis direktorius sudaro Priežiūros komitetą, kuris atlieka šias funkcijas:

a) rengia technines rekomendacijas Generaliniam direktoriui dėl šių Taisyklių pakeitimo;

b) teikia techninius patarimus Generaliniam direktoriui dėl nuolatinių rekomendacijų ir bet kokių jų pakeitimų ar nutraukimo;

c) teikia techninius patarimus Generaliniam direktoriui bet kokiais klausimais, kuriuos jam pateikia Generalinis direktorius dėl šių Taisyklių veikimo.

2. Priežiūros komitetas laikomas ekspertų komitetu ir jam taikomos PSO patariamosios grupės taisyklės, jei kitaip nėra nurodyta šiame straipsnyje.

3. Priežiūros komiteto narius atrenka ir paskiria Generalinis direktorius iš TSPT ekspertų sąrašo ir, prireikus, iš kitos šios Organizacijos ekspertų patariamosios grupės.

4. Generalinis direktorius nustato narių, kurie kviečiami į Priežiūros komiteto susirinkimą, skaičių, taip pat nustato datą bei trukmę ir sušaukia Komitetą.

5. Generalinis direktorius skiria narius į Priežiūros komitetą tik vienos sesijos laikotarpiui.

6. Generalinis direktorius atrenka Priežiūros komiteto narius remdamasis nešališku geografiniu atstovavimu, lyčių pusiausvyra, ekspertų iš išsivysčiusių ir besivystančių šalių pusiausvyra, atstovavimu įvairioms mokslinėms nuomonėms, požiūriams ir praktinei patirčiai įvairiose pasaulio šalyse, taip pat tinkama pusiausvyra tarp disciplinų.

 

51 straipsnis

Veiklos tvarka

 

1. Priežiūros komiteto sprendimai priimami dalyvaujančių ir balsuojančių narių balsų dauguma.

2. Generalinis direktorius pasiūlo valstybėms Šalims, Jungtinėms Tautoms ir jų specializuotoms agentūroms bei kitoms susijusioms tarpvyriausybinėms organizacijoms arba nevyriausybinėms organizacijoms, turinčioms oficialių ryšių su PSO, paskirti atstovus dalyvauti Komiteto sesijose. Tokie atstovai gali pateikti memorandumus ir, gavę pirmininko sutikimą, daryti pareiškimus diskutuojamomis temomis. Jie neturi balsavimo teisės.

 

52 straipsnis

Ataskaitos

 

1. Priežiūros komitetas parengia kiekvienos sesijos ataskaitą, kurioje pateikiama Komiteto nuomonė ir patarimai. Prieš sesijos pabaigą Priežiūros komitetas patvirtina šią ataskaitą. Jo nuomonė ir patarimai neįpareigoja Organizacijos ir formuluojami tik kaip patarimai Generaliniam direktoriui. Ataskaitos tekstas negali būti keičiamas be Komiteto sutikimo.

2. Jei Priežiūros komitetas neturi vieningos nuomonės apie nustatytus duomenis, bet kuris narys turi teisę pareikšti savo prieštaraujančią nuomonę asmeninėje arba grupės ataskaitoje, kurioje nurodomos priežastys, kodėl laikomasi kitokios nuomonės, ir kuri yra Komiteto ataskaitos dalis.

3. Priežiūros komiteto ataskaita pateikiama Generaliniam direktoriui, kuris nusiunčia savo nuomonę ir patarimus Sveikatos asamblėjai arba Vykdomajai valdybai, kad jos apsvarstytų ir veiktų.

 

53 straipsnis

Nuolatinių rekomendacijų procedūros

 

Kai Generalinis direktorius mano, kad nuolatinė rekomendacija yra būtina ir tinkama, jei yra tam tikra rizika visuomenės sveikatai, Generalinis direktorius siekia gauti Priežiūros komiteto nuomonę. Papildomai prie 50–52 straipsnių susijusių dalių taip pat taikomos šios sąlygos:

a) Generalinis direktorius arba valstybės Šalys per Generalinį direktorių gali pateikti pasiūlymus nuolatinėms rekomendacijoms, jų pakeitimams ar nutraukimui;

b) bet kuri valstybė Šalis gali pateikti svarbią informaciją Priežiūros komitetui apsvarstyti;

c) Generalinis direktorius gali paprašyti bet kurios valstybės Šalies, tarpvyriausybinės organizacijos ar nevyriausybinės organizacijos, turinčios oficialių ryšių su PSO, suteikti Priežiūros komitetui informaciją apie siūlomos nuolatinės rekomendacijos temą, kaip nurodo Priežiūros komitetas;

d) Generalinis direktorius savo iniciatyva arba Priežiūros komiteto prašymu gali paskirti vieną ar kelis techninius ekspertus, kurie konsultuotų Priežiūros komitetą. Balsavimo teisės jie neturi;

e) bet kokia ataskaita, kurioje pateikiama Priežiūros komiteto nuomonė ar svarstymai apie nuolatines rekomendacijas, nusiunčiama Generaliniam direktoriui, kad šis ją apsvarstytų ir priimtų sprendimą. Generalinis direktorius nusiunčia Priežiūros komiteto nuomonę ir patarimus Sveikatos asamblėjai;

f) Generalinis direktorius siunčia valstybėms Šalims bet kokias nuolatines rekomendacijas, taip pat tokių rekomendacijų pakeitimo ar nutraukimo dokumentus, kartu su Priežiūros komiteto nuomone;

g) Generalinis direktorius pateikia nuolatines rekomendacijas apsvarstyti kitai Sveikatos asamblėjai.

 

X DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

54 straipsnis

Ataskaitos ir peržiūrėjimas

 

1. Valstybės Šalys ir Generalinis direktorius Sveikatos asamblėjos sprendimu pateikia ataskaitas Sveikatos asamblėjai apie šių Taisyklių įgyvendinimą.

2. Sveikatos asamblėja periodiškai svarsto, kaip veikia šios Taisyklės. Tuo tikslu ji gali paprašyti Priežiūros komiteto patarimų per Generalinį direktorių. Pirmas toks svarstymas vyksta ne vėliau kaip praėjus penkeriems metams nuo šių Taisyklių įsigaliojimo.

3. PSO periodiškai rengia studijas, kad peržiūrėtų ir įvertintų 2 priedo veikimą. Pirma tokia apžvalga prasideda ne vėliau kaip praėjus metams nuo šių Taisyklių įsigaliojimo. Tokio peržiūrėjimo rezultatai pateikiami apsvarstyti Sveikatos asamblėjai.

 

55 straipsnis

Pakeitimai

 

1. Bet kuri valstybė Šalis arba Generalinis direktorius gali siūlyti šių Taisyklių pakeitimus. Tokių pakeitimų pasiūlymai pateikiami apsvarstyti Sveikatos asamblėjai.

2. Generalinis direktorius nusiunčia bet kokio siūlomo pakeitimo tekstą visoms valstybėms Šalims likus mažiausiai keturiems mėnesiams iki Sveikatos asamblėjos, kurioje jis siūlomas svarstyti.

3. Pagal šį straipsnį Sveikatos asamblėjos patvirtinti šių Taisyklių pakeitimai įsigalioja visoms valstybėms Šalims tomis pačiomis sąlygomis ir nustato tas pačias teises ir įsipareigojimus, kaip nustatyta PSO konstitucijos 22 straipsnyje ir šių Taisyklių 59–64 straipsniuose.

 

56 straipsnis

Ginčų sprendimas

 

1. Jei tarp dviejų ar daugiau valstybių Šalių kyla ginčas dėl šių Taisyklių aiškinimo ar taikymo, tokį ginčą valstybės Šalys pirmiausia siekia išspręsti derybomis arba bet kokiomis kitomis pačių pasirinktomis taikiomis priemonėmis, įskaitant tarpininkavimo paslaugas, mediaciją ar sutaikinimą. Nepavykus susitarti, ginčo šalys nėra atleidžiamos nuo atsakomybės už tolesnį siekimą išspręsti ginčą.

2. Jei ginčas neišsprendžiamas šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis priemonėmis, suinteresuotos valstybės Šalys gali sutikti perduoti ginčą Generaliniam direktoriui, kuris deda visas pastangas, kad jį išspręstų.

3. Valstybė Šalis gali bet kuriuo metu raštu pranešti Generaliniam direktoriui, kad sutinka su arbitražu, kaip su privaloma priemone visiems ginčams dėl šių Taisyklių aiškinimo ar taikymo, kurių šalis ji yra, taip pat konkrečiam ginčui dėl bet kurios kitos valstybės Šalies prisiimamų įsipareigojimų spręsti. Arbitražas vyksta laikantis Nuolatinio arbitražo teismo ginčams tarp dviejų valstybių taikomame neprivalomame arbitražo reglamente nustatytos tvarkos, galiojančios tuo metu, kai pateikiamas arbitražo prašymas. Valstybėms Šalims, sutikusioms, kad arbitražas yra privalomas, arbitražo sprendimas yra įpareigojantis ir galutinis. Generalinis direktorius informuoja Sveikatos asamblėją apie tokius veiksmus.

4. Niekas šiose Taisyklėse nevaržo valstybių Šalių teisių pagal bet kokią tarptautinę sutartį, kurios šalimis jos gali būti, naudotis kitų tarpvyriausybinių organizacijų arba įsteigtų pagal bet kokį tarptautinį susitarimą ginčų sprendimo mechanizmu.

5. Jei ginčas kyla tarp PSO ir vienos ar daugiau valstybių Šalių dėl šių Taisyklių aiškinimo ar taikymo, ginčas perduodamas Sveikatos asamblėjai.

 

57 straipsnis

Ryšys su kitais tarptautiniais susitarimais

 

1. Valstybės Šalys pripažįsta, kad TSPT ir kiti susiję tarptautiniai susitarimai turėtų būti aiškinami kaip tarpusavyje suderinami. TSPT nuostatos nepaveiks jokios valstybės Šalies teisių ir įsipareigojimų pagal kitus tarptautinius susitarimus.

2. Pagal šio straipsnio 1 dalį niekas šiose Taisyklėse netrukdo valstybėms Šalims, turinčioms bendrų interesų dėl savo sveikatos, geografinių, socialinių ar ekonominių sąlygų, sudaryti specialias sutartis ar susitarimus, kad palengvintų šių Taisyklių taikymą, ypač, kai tai susiję su:

a) tiesioginiu ir greitu informacijos apie visuomenės sveikatą pasikeitimu tarp skirtingų valstybių kaimyninių teritorijų;

b) sveikatos priežiūros priemonėmis, taikytinomis tarptautiniam pakrančių vežimui ir tarptautiniam vežimui jų jurisdikcijoje esančiuose vandenyse;

c) sveikatos priežiūros priemonėmis, taikytinomis gretimose skirtingų valstybių teritorijose ties jų bendra siena;

d) susitarimais dėl paveiktų asmenų ar paveiktų žmonių palaikų vežimo specialiai tam tikslui pritaikytomis transporto priemonėmis; ir

e) deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija, taršos pašalinimu ir kitomis higieninėmis procedūromis, užtikrinančiomis, kad prekėse nebūtų ligų sukėlėjų.

3. Nepažeisdamos įsipareigojimų pagal šias Taisykles, valstybės Šalys, kurios yra regioninės ekonominės integracijos organizacijos narės, tarpusavio santykiuose taiko bendrąsias toje regioninėje ekonominės plėtros organizacijoje galiojančias taisykles.

 

58 straipsnis

Tarptautiniai susitarimai ir nuostatai dėl higieninių sąlygų

 

1. Laikantis 62 straipsnio nuostatų ir toliau pateiktų išimčių, šios Taisyklės tarp valstybių, saistomų šiomis Taisyklėmis, ir tarp šių valstybių ir PSO pakeičia šių tarptautinių susitarimų ir nuostatų dėl higieninių sąlygų nuostatas:

a) Tarptautinė sanitarijos konvencija, pasirašyta 1926 m. birželio 21 d. Paryžiuje;

b) Tarptautinė oro navigacijos sanitarijos konvencija, pasirašyta 1933 m. balandžio 12 d. Hagoje;

c) Tarptautinis susitarimas dėl sveikatos lydraščių nebenaudojimo, pasirašytas 1934 m. gruodžio 22 d. Paryžiuje;

d) Tarptautinis susitarimas dėl konsulinių vizų nebenaudojimo sveikatos lydraščiuose, pasirašytas 1934 m. gruodžio 22 d. Paryžiuje;

e) Konvencija, pakeičianti 1926 m. birželio 21 d. Tarptautinę sanitarijos konvenciją, pasirašytą 1938 m. spalio 31 d. Paryžiuje;

f) 1944 m. Tarptautinė sanitarijos konvencija, pakeičianti 1926 m. birželio 21 d. Tarptautinę sanitarijos konvenciją, pateikta pasirašyti 1944 m. gruodžio 15 d. Vašingtone;

g) 1944 m. Tarptautinė oro navigacijos sanitarijos konvencija, pakeičianti 1933 m. balandžio 12 d. Tarptautinę sanitarijos konvenciją, pateikta pasirašyti 1944 m. gruodžio 15 d. Vašingtone;

h) 1946 m. balandžio 23 d. Protokolas, pratęsiantis 1944 m. Tarptautinę sanitarijos konvenciją, pasirašytą Vašingtone;

i) 1946 m. balandžio 23 d. Protokolas, pratęsiantis 1944 m. Tarptautinę oro navigacijos sanitarijos konvenciją, pasirašytą Vašingtone;

j) 1951 m. Tarptautinės sanitarijos taisyklės ir 1955, 1956, 1960, 1963 ir 1965 m. Papildomos taisyklės; ir

k) 1969 m. Tarptautinės sveikatos apsaugos taisyklės ir 1973 bei 1981 m. pataisos.

2. Visos Amerikos sanitarijos kodeksas, pasirašytas 1924 m. lapkričio 14 d. Havanoje, lieka galioti, išskyrus 2, 9, 10, 11, 16–53 straipsnius imtinai, 61 ir 62 straipsnius, kuriems taikoma atitinkama šio straipsnio 1 dalies pastraipa.

 

59 straipsnis

Įsigaliojimas, atmetimo ar išlygų laikotarpis

 

1. Laikotarpis, nustatytas vykdant PSO konstitucijos 22 straipsnio reikalavimus šioms Taisyklėms atmesti ar jų išlygoms arba pakeitimams, yra 18 mėnesių nuo tos dienos, kai Generalinis direktorius praneša, kad Sveikatos asamblėja priėmė šias Taisykles arba jų pakeitimus. Bet koks Generalinio direktoriaus gautas atmetimas ar išlyga pasibaigus tam laikotarpiui negalioja.

2. Šios Taisyklės įsigalioja praėjus 24 mėnesiams nuo šio straipsnio 1 dalyje įvardytos pranešimo dienos, išskyrus:

a) valstybei, kuri atmetė šias Taisykles ar jų pakeitimus pagal 61 straipsnį;

b) padariusiai išlygą valstybei, kuriai šios Taisyklės įsigalioja, kaip nustatyta 62 straipsnyje;

c) valstybei, kuri tampa PSO nare nuo tos dienos, kai Generalinis direktorius pateikia šio straipsnio 1 dalyje minėtą pranešimą, ir kuri dar nėra šių Taisyklių šalis; jai šios Taisyklės įsigalioja, kaip nustatyta 60 straipsnyje; ir

d) valstybei, kuri nėra PSO narė, priimančiai šias Taisykles; jai šios Taisyklės įsigalios, kaip nustatyta 64 straipsnio 1 dalyje.

3. Jei valstybė negali iki galo suderinti vidaus įstatymo leidžiamosios ir administracinės tvarkos su šiomis Taisyklėmis per šio straipsnio 2 dalyje nustatytą laikotarpį, ta valstybė per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą laikotarpį pateikia deklaraciją Generaliniam direktoriui dėl numatomo suderinimo ir pasiekia jį ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo šių Taisyklių įsigaliojimo tai valstybei Šaliai.

 

60 straipsnis

Naujos PSO valstybės narės

 

Bet kuri valstybė, tampanti PSO nare nuo tos dienos, kai Generalinis direktorius pateikia 59 straipsnio 1 dalyje minėtą pranešimą, ir kuri dar nėra šių Taisyklių šalis, gali informuoti apie šių Taisyklių atmetimą ar išlygą per dvyliką mėnesių nuo tos dienos, kai Generalinis direktorius jai tapus PSO nare pateikia jai pranešimą. Jei neatmetamos, šios Taisyklės įsigalioja tai valstybei laikantis 62 ir 63 straipsnių nuostatų pasibaigus tam laikotarpiui. Nė vienu atveju šios Taisyklės neįsigalioja tai valstybei anksčiau nei praėjus 24 mėnesiams nuo 59 straipsnio 1 dalyje minėto pranešimo gavimo.

 

61 straipsnis

Atmetimas

 

Jei valstybė informuoja Generalinį direktorių apie šių Taisyklių arba jų pakeitimų atmetimą per 59 straipsnio 1 dalyje nustatytą laikotarpį, šios Taisyklės arba tam tikras pakeitimas neįsigalioja tai valstybei. Bet koks 58 straipsnyje minėtas tarptautinis susitarimas dėl higieninių sąlygų, kurio šalis tokia valstybė jau yra, lieka galioti tiek, kiek tai susiję su tokia valstybe.

 

62 straipsnis

Išlygos

 

1. Remdamosi šiuo straipsniu, valstybės gali daryti šių Taisyklių išlygas. Tokios išlygos turi atitikti šių Taisyklių uždavinius ir tikslą.

2. Apie šių Taisyklių išlygas pranešama Generaliniam direktoriui pagal 59 straipsnio 1 dalį ir 60 straipsnį, 63 straipsnio 1 dalį ar 64 straipsnio 1 dalį, atsižvelgiant į atvejį. Valstybė, kuri nėra PSO narė, informuoja Generalinį direktorių apie bet kokias išlygas, kai praneša apie šių Taisyklių priėmimą. Išlygas formuluojančios valstybės turėtų Generaliniam direktoriui nurodyti išlygų priežastis.

3. Dalinis šių Taisyklių atmetimas laikomas išlyga.

4. Generalinis direktorius, laikydamasis 65 straipsnio 2 dalies, praneša apie kiekvieną išlygą, gautą pagal šio straipsnio 2 dalį. Generalinis direktorius:

a) jei išlyga buvo padaryta prieš įsigaliojant šioms Taisyklėms, paprašo valstybių narių, kurios neatmetė šių Taisyklių, per šešis mėnesius jam pranešti apie bet kokį prieštaravimą išlygai, arba

b) jei išlyga buvo padaryta įsigaliojus šioms Taisyklėms, paprašyti valstybių Šalių pranešti jam per šešis mėnesius apie bet kokį prieštaravimą išlygai.

Išlygoms prieštaraujančios valstybės turėtų Generaliniam direktoriui nurodyti tokio prieštaravimo priežastis.

5. Pasibaigus šiam laikotarpiui, Generalinis direktorius informuoja visas valstybes Šalis apie prieštaravimus, kurių jis sulaukė dėl išlygų. Jei viena trečioji šio straipsnio 4 dalyje įvardytų valstybių neprieštarauja išlygai iki šešių mėnesių nuo šio straipsnio 4 dalyje minėto pranešimo pabaigos, ji laikoma priimta ir šios Taisyklės su išlyga įsigalioja išlygą darančiai valstybei.

6. Jei mažiausiai viena trečioji šio straipsnio 4 dalyje minėtų valstybių prieštarauja išlygai iki šešių mėnesių nuo šio straipsnio 4 dalyje minėto pranešimo pabaigos, Generalinis direktorius informuoja išlygą darančią valstybę, siekdamas, kad ši apsvarstytų išlygos atšaukimą per tris mėnesius nuo Generalinio direktoriaus pranešimo dienos.

7. Išlygą daranti valstybė ir toliau vykdo savo su išlygos dalyku susijusius įsipareigojimus, kuriuos valstybė prisiėmė pagal bet kokius 58 straipsnyje išvardytus tarptautinius susitarimus arba nuostatus dėl higieninių sąlygų.

8. Jei išlygą daranti valstybė neatšaukia išlygos per tris mėnesius nuo tos dienos, kai Generalinis direktorius pateikia šio straipsnio 6 dalyje minėtą pranešimą, Generalinis direktorius siekia gauti Priežiūros komiteto nuomonę, jei to pageidauja išlygą daranti valstybė. Priežiūros komitetas kuo skubiau ir pagal 50 straipsnį pataria Generaliniam direktoriui dėl išlygos praktinio poveikio šių Taisyklių veikimui.

9. Generalinis direktorius pateikia išlygą ir Priežiūros komiteto nuomonę, jei taikytina, apsvarstyti Sveikatos asamblėjai. Jei Sveikatos asamblėja balsų dauguma prieštarauja išlygai dėl to, kad ji neatitinka šių Taisyklių tikslo ir paskirties, išlyga nepriimama ir šios Taisyklės įsigalioja išlygą darančiai valstybei, tik kai ji pagal 63 straipsnį atšaukia savo išlygas. Jei Sveikatos asamblėja priima išlygą, šios Taisyklės turi įsigalioti išlygą darančiai valstybei, priklausomai nuo jos išlygos.

 

63 straipsnis

Atmetimų ir išlygų atšaukimas

 

1. Valstybė gali bet kuriuo metu atšaukti pagal 61 straipsnį daromą atmetimą apie tai pranešdama Generaliniam direktoriui. Tokiais atvejais šios Taisyklės įsigalioja tos valstybės atžvilgiu, kai Generalinis direktorius gauna pranešimą, išskyrus atvejus, kai valstybė daro išlygą atsiimdama savo atmetimą, nes tada šios Taisyklės įsigalioja taip, kaip nustatyta 62 straipsnyje. Nė vienu atveju šios Taisyklės neįsigalioja tos valstybės atžvilgiu nepraėjus 24 mėnesiams nuo 59 straipsnio 1 dalyje minėto pranešimo.

2. Tokia valstybė Šalis gali bet kuriuo metu atšaukti visą išlygą arba jos dalį apie tai pranešdama Generaliniam direktoriui. Tokiais atvejais atšaukimas įsigalioja nuo tos dienos, kai Generalinis direktorius gauna pranešimą.

 

64 straipsnis

Valstybės, kurios nėra PSO narės

 

1. Bet kuri valstybė, nesanti PSO nare, kuri yra bet kurio tarptautinio susitarimo dėl higieninių sąlygų ar nuostatų, išvardytų 58 straipsnyje, šalis arba kuriai Generalinis direktorius pranešė, kad Pasaulio sveikatos asamblėja priėmė šias Taisykles, gali tapti jų nare pranešdama Generaliniam direktoriui apie jų priėmimą ir, laikantis 62 straipsnio nuostatų, toks priėmimas įsigalioja šių Taisyklių įsigaliojimo dieną arba, jei apie tokį priėmimą pranešama nuo tokios dienos, – praėjus trims mėnesiams nuo dienos, kai Generalinis direktorius gauna pranešimą apie priėmimą.

2. Bet kuri valstybė, nesanti PSO nare, kuri tapo šių Taisyklių šalimi, gali bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti su šiomis Taisyklėmis susijusioje veikloje Generaliniam direktoriui pateikdama pranešimą, kuris įsigalios praėjus šešiems mėnesiams nuo tada, kai jį gaus Generalinis direktorius. Pasitraukianti valstybė nuo tos dienos atnaujina bet kurio tarptautinio susitarimo dėl higieninių sąlygų ar nuostatų, išvardytų 58 straipsnyje, kurių šalis ji anksčiau buvo, nuostatų taikymą.

 

65 straipsnis

Generalinio direktoriaus pranešimai

 

1. Generalinis direktorius praneša visoms PSO valstybėms narėms ir asocijuotoms narėms, taip pat kitoms bet kurio tarptautinio susitarimo dėl higieninių sąlygų ar taisyklių, išvardytų 58 straipsnyje, šalims apie tai, kad Sveikatos asamblėja priėmė šias Taisykles.

2. Generalinis direktorius taip pat praneša šioms valstybėms, taip pat bet kuriai kitai valstybei, kuri tapo šių Taisyklių ar bet kokių šių Taisyklių pakeitimų šalimi, apie bet kokius pranešimus, kuriuos PSO gauna atitinkamai pagal 60–64 straipsnius, taip pat apie bet kokį Sveikatos asamblėjos pagal 62 straipsnį priimtą sprendimą.

 

66 straipsnis

Autentiški tekstai

 

1. Šių Taisyklių tekstai anglų, arabų, ispanų, kinų, prancūzų ir rusų kalbomis yra autentiški. Originalūs šių Taisyklių tekstai deponuojami PSO.

2. Kartu su 59 straipsnio 1 dalyje minėtu pranešimu Generalinis direktorius siunčia patvirtintas šių Taisyklių kopijas visoms narėms ir asocijuotoms narėms, taip pat kitoms bet kurių tarptautinių susitarimų ar nuostatų, išvardytų 58 straipsnyje, šalims.

3. įsigaliojus šioms Taisyklėms, Generalinis direktorius pateikia jų patvirtintas kopijas Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui užregistruoti pagal Jungtinių Tautų Chartijos 102 straipsnį.

______________


1 PRIEDAS

 

A. PAGRINDINIAI PRIEŽIŪROS IR REAGAVIMO PAJĖGUMAI

 

1. Valstybės Šalys naudoja turimas nacionalines struktūras ir išteklius, kad išlaikytų, pagrindinius pajėgumus, reikalaujamus pagal šias Taisykles, įskaitant:

 

a) priežiūros, atsiskaitymo, pranešimo, patvirtinimo, reagavimo ir bendradarbiavimo veiklą; ir

b) jų veiklą, susijusią su paskirtaisiais oro uostais, uostais ir sausumos sienos perėjimo punktais.

 

2. Kiekviena valstybė Šalis įvertina per dvejus metus nuo šių Taisyklių įsigaliojimo tai valstybei Šaliai esančių nacionalinių struktūrų ir išteklių gebėjimą atitikti minimalius šiame priede nustatytus reikalavimus. Dėl tokio vertinimo valstybės Šalys parengia ir įgyvendina veiksmų planus, kad užtikrintų šių pagrindinių pajėgumų buvimą ir veikimą visoje jų teritorijoje, kaip nustatyta 5 straipsnio 1 dalyje ir 13 straipsnio 1 dalyje.

 

3. Valstybės Šalys ir PSO remia vertinimo, planavimo ir įgyvendinimo procesą pagal šį priedą.

 

4. Vietos bendruomenės lygiu ir (arba) pirminiu visuomenės sveikatos priežiūros institucijų reagavimo lygiu.

 

Pajėgumai:

a) nustatyti įvykius, susijusius su liga ar mirtimi visose valstybės Šalies teritorijos vietose, kurie viršija galimą įvykių lygį tam tikru metu ir tam tikroje vietoje; ir

b) skubiai pranešti visą turimą svarbią informaciją tinkamo lygio sveikatos priežiūros institucijoms. Bendruomenės lygiu pranešama vietos bendruomenės sveikatos priežiūros institucijoms arba tinkamai parengtam sveikatos priežiūros personalui. Pirminiu sveikatos priežiūros institucijų lygiu pranešama tarpinio ir nacionalinio lygio institucijoms, atsižvelgiant į organizacines struktūras. Šiame priede svarbi informacija apima klinikinius aprašymus, laboratorinius rezultatus, rizikos šaltinius ir tipą susirgusių ar mirusių žmonių skaičių ligos plitimą veikiančias sąlygas ir naudojamas sveikatos priežiūros priemones; ir

c) skubiai įgyvendinti preliminarias kontrolės priemones.

 

5. Tarpiniu visuomenės sveikatos institucijų lygiu.

 

Pajėgumai:

a) patvirtinti praneštų įvykių būklę ir paremti arba įgyvendinti papildomas kontrolės priemones; ir

b) skubiai įvertinti praneštus įvykius ir, jei nustatoma, kad skubu, pranešti visą svarbią informaciją nacionalinio lygio institucijoms. Šiame priede skubių įvykių kriterijai apima stiprų poveikį visuomenės sveikatai ir (arba) neįprastas ar netikėtas ligas, kurios gali greitai plisti.

6. Nacionaliniu lygiu.

 

Vertinimas ir pranešimas. Pajėgumai:

 

a) įvertinti visus skubių įvykių pranešimus per 48 val; ir

b) skubiai informuoti PSO per Nacionalinį TSPT koordinavimo centrą, kai vertinimas rodo, kad apie įvykį turėtų būti informuojama pagal 6 straipsnio 1 dalį ir 2 priedą; taip pat informuoti PSO, kaip reikalaujama pagal 7 straipsnį ir 9 straipsnio 2 dalį.

 

Visuomenės sveikatos institucijos. Pajėgumai:

a) greitai nustatyti, kokių kontrolės priemonių reikia, kad būtų užkirstas kelias plitimui vietos ir tarptautiniu lygiu;

b) teikti pagalbą per specializuotą personalą, atlikti mėginių laboratorinius tyrimus (vietoje ir bendradarbiaujant su centrais), teikti logistinę pagalbą (pvz., įranga, atsargos ir transportas);

c) įvykio vietoje suteikti vietos tyrėjams reikalingą pagalbą;

d) užtikrinti tiesioginį ryšį su aukštesnio lygio sveikatos priežiūros ir kitų sričių pareigūnais, kad būtų patvirtintos ir įgyvendintos izoliavimo ir kontrolės priemonės;

e) užtikrinti tiesioginį ryšį su kitomis susijusiomis ministerijomis;

f) užtikrinti pačiomis veiksmingiausiomis turimomis ryšio priemonėmis ryšį su ligoninėmis, klinikomis, oro uostais, uostais, sausumos sienos perėjimo punktais, laboratorijomis ir kitomis pagrindinėmis operatyvinėmis sritimis, kad būtų išplatinta informacija ir rekomendacijos, gautos iš PSO dėl įvykių pačios valstybės Šalies teritorijoje ir kitų valstybių Šalių teritorijose;

g) sudaryti, naudoti ir išlaikyti nacionalinį reagavimo į ekstremalias visuomenės sveikatai situacijas planą, įskaitant daugelį sričių ir daugelį sektorių apimančių grupių, kurios reaguotų į įvykius, galinčius kelti tarptautinio masto riziką visuomenės sveikatai, sukūrimą; ir

h) viską, kad tai, kas išvardyta, būtų užtikrinta 24 val. per parą.

 

B. PAGRINDINIAI NUMATYTŲ ORO UOSTŲ, UOSTŲ IR SAUSUMOS SIENOS PERĖJIMO PUNKTŲ PAJĖGUMAI

 

1. Bet kuriuo metu:

 

Pajėgumai:

a) užtikrinti, kad būtų prieinamos i) tinkamos medicininės paslaugos, įskaitant diagnostikos įrangą, laikomą taip, kad būtų galimas greitas sergančių keliautojų įvertinimas ir jų priežiūra; ii) pakankamai personalo, reikiama įranga ir patalpos;

b) užtikrinti, kad būtų prieinama įranga ir personalas sergantiems keliautojams nuvežti į atitinkamą sveikatos priežiūros įstaigą;

c) užtikrinti, kad būtų kvalifikuotas personalas transporto priemonėms patikrinti;

d) užtikrinti saugią aplinką keliautojams, naudojantis patekimo vietos įranga, įskaitant geriamojo vandens atsargas, valgymo vietas, maitinimo skrydžio metu galimybes, viešuosius tualetus, reikiamas kietų ir skystų atliekų šalinimo paslaugas ir kitas galimos rizikos vietas, prireikus vykdant tikrinimo programas; ir

e) užtikrinti, kiek tai praktiškai įmanoma, programą ir kvalifikuotą personalą pernešėjams ir rezervuarams patekimo vietose ir arti jų kontroliuoti.

 

2. Reaguojant į įvykius, galinčius kelti tarptautinio masto riziką visuomenės sveikatai: Pajėgumai:

a) užtikrinti tinkamą reagavimą į ekstremalią visuomenės sveikatai situaciją parengiant ir palaikant ekstremalios visuomenės sveikatai situacijos nepaprastosios padėties planą, įskaitant koordinatoriaus paskyrimą ir kontaktinių vietų nustatymą tam tikrose patekimo vietose, visuomenės sveikatos ir kitose agentūrose ir tarnybose;

b) įvertinti paveiktų keliautojų ar gyvūnų būklę ir pasirūpinti jais sudarant susitarimus su vietos sveikatos priežiūros ir veterinarinėmis įstaigomis dėl jų izoliavimo, gydymo ir kitų pagalbos teikimo paslaugų, kurių gali prireikti;

c) parūpinti tinkamą nuo kitų keliautojų atskirtą erdvę, kurioje būtų apklausiami įtariami ar paveikti asmenys;

 

d) numatyti vietą, pageidautina toliau nuo patekimo vietos, įtariamų keliautojų būklei įvertinti, ir, prireikus, karantinui;

e) taikyti rekomenduojamas priemones bagažo, krovinio, konteinerių, susisiekimo priemonių prekių ar pašto siuntų dezinsekcijai atlikti, jas deratizuoti, dezinfekuoti, jų taršai pašalinti ar kitaip juos apdoroti, įskaitant, atitinkamais atvejais, specialiai šiam tikslui skirtas ir įrengtas vietas;

f) vykdyti atvykstančių ir išvykstančių keliautojų kontrolę atvykimo ir išvykimo metu; ir

g) užtikrinti, kad keliautojams, kurie gali nešioti infekciją ar taršą, pervežti būtų prieinama specialiai sukurta įranga ir kvalifikuotas personalas su tinkamomis asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis.

______________


 

2 PRIEDAS

 

SPRENDIMO PRIĖMIMO DOKUMENTAS, SKIRTAS ĮVERTINTI ĮVYKIAMS, GALINTIEMS SUKELTI TARPTAUTINIO MASTO EKSTREMALIĄ VISUOMENĖS SVEIKATAI SITUACIJĄ, IR PRANEŠTI APIE JUOS

 

Įvykiai, kuriuos nustato nacionalinė priežiūros sistema (žr. 1 priedą)

 

Šių ligų atvejis yra neįprastas ar netikėtas ir gali turėti rimtą poveikį visuomenės sveikatai, todėl apie jį turi būti praneštaa:

AR

 

AR

Dėl įvykio, kai yra kelios toliau minimos ligos, visada naudojamas algoritmas, kadangi jos gali turėti didelį poveikį visuomenės sveikatai ir greitai išplisti tarptautiniu mastub:

Dėl bet kokio įvykio, galinčio kelti tarptautinio masto riziką visuomenės sveikatai, įskaitant tuos, kurių priežastys ar šaltiniai nežinomi, taip pat apimančius kitus įvykius ar ligas, kurios nėra išvardytos kairėje ir dešinėje pusėse esančiuose langeliuose, naudojamas algoritmas.

• Raupai

ó

<=>

ó

<=>

• Poliomielitas, sukeltas

 

 

• Cholera

laukinio štamo polioviruso

• Plaučių maras

• Naujo tipo sukeltas žmonių gripas

• Geltonasis drugys

• Sunkus ūminis respiracinis sindromas (SŪRS)

•Virusinė hemoraginė karštligė (Ebola, Lassa., Marburg)

•Vakarų Nilo karštligė

Kitos ligos, kurios kelia ypatingą nacionalinį ar tarptautinį susirūpinimą pvz., dengė karštligė, Rifi Valley (slėnio) karštligė ir meningokokinė liga.

 

 

 

 

 

 

 

Ar sunkus įvykio poveikis visuomenės sveikatai?

 

 

 

TAIP

 

NE

 

Ar įvykis yra neįprastas ar netikėtas?

 

Ar įvykis yra neįprastas ar netikėtas?

TAIP

NE

 

TAIP

NE

 

 

 

 

 

 

 

Ar didelė išplitimo tarptautiniu mastu rizika?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAIP

NE

 

TAIP

NE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ar gresia tarptautinių kelionių ir prekybos apribojimai?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAIP

NE

Nepranešama šioje stadijoje.

Kai bus daugiau informacijos, reikės pakartotinai įvertinti.

 

_____________________

a Pagal PSO apibrėžtis.

b Ligų sąrašas naudojamas tik šių Taisyklių tikslais.

 


APIE ĮVYKĮ PRANEŠAMA PSO PAGAL TARPTAUTINES SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TAISYKLESSPRENDIMO PRIĖMIMO DOKUMENTO, SKIRTO ĮVERTINTI ĮVYKIUS, GALINČIUS SUKELTI TARPTAUTINIO MASTO EKSTREMALIĄ VISUOMENĖS SVEIKATAI SITUACIJĄ, IR PRANEŠTI APIE JUOS, PAVYZDŽIAI

 

Siame priede pateikti pavyzdžiai nėra įpareigojantys ir pateikiami tik rekomendaciniais tikslais, kad būtų lengviau suprasti sprendimo priėmimo dokumento

kriterijus.

 

AR ĮVYKIS ATITINKA MAŽIAUSIAI DU IŠ ŠIŲ KRITERIJŲ?

 

Ar didelis įvykio poveikis visuomenės sveikatai?

I. Ar sunkus įvykio poveikis visuomenės sveikatai?

1. Ar šio tipo įvykio atvejų ir (arba) mirčių skaičius yra didelis tam tikroje vietoje, tam tikru laiku ar tam tikrai populiacijai?

2. Ar įvykis gali turėti didelį poveikį visuomenės sveikatai?

TOLIAU PATEIKIAMI APLINKYBIŲ, SUSTIPRINANČIŲ DIDELĮ POVEIKĮ VISUOMENĖS SVEIKATAI, PAVYZDŽIAI:

üv Įvykį sukėlė patogenas, kuris lengvai gali sukelti epidemiją (infekcijos sukėlėjo patogeniškumas, didelis mirties atvejų skaičius, daugybiniai perdavimo keliai ar sveikas nešiotojas).

üv Neefektyvaus gydymo indikacija (naujas ar atsirandantis atsparumas antibiotikams, neefektyvus skiepijimas, atsparumas priešnuodžiams ar priešnuodžių neveikimas).

üv Įvykis kelia didelę riziką visuomenės sveikatai net tuo atveju, jei dar nebuvo identifikuotas nė vienas žmonių susirgimo atvejis arba tokių atvejų buvo labai mažai.

üv Pranešta apie atvejus tarp sveikatos priežiūros darbuotojų.

üv Gyventojai, kuriems kyla rizika, yra ypač pažeidžiami (pabėgėliai, žemo imunizacijos lygio, vaikai, pagyvenusieji, turintys silpną imunitetą, blogai besimaitinantys ir kt.).

üv Susiję faktoriai, galintys trukdyti visuomenės sveikatos institucijoms reaguoti ar sulaikyti tokią reakciją (gamtos katastrofos, ginkluoti konfliktai, nepalankios oro sąlygos, daugybiniai židiniai valstybėje Šalyje).

üv Įvykis teritorijoje, kurioje didelis gyventojų tankumas.

üv Toksinių, infekcinių ar kitaip pavojingų medžiagų plitimas, galintis vykti natūraliai arba kitu būdu, kuris užkrėtė ar gali užteršti gyventojus ir (arba) didelę geografinę teritoriją

3. Ar esamam įvykiui nustatyti, ištirti, reaguoti į jį ir jį kontroliuoti, taip pat

užkirsti kelią naujiems atvejams reikia išorinės pagalbos?

TOLIAU PATEIKIAMI PAVYZDŽIAI, KADA GALI REIKĖTI PAGALBOS:

üv Nepakankami žmogiškieji, finansiniai, materialieji ar techniniai ištekliai, ypač:

üv Nepakankami laboratoriniai ar epidemiologiniai pajėgumai ištirti įvykį (įranga, personalas, finansiniai ištekliai).

üv Nepakanka priešnuodžių, vaistų ir (arba) skiepų ir (arba) apsauginės įrangos, taršos pašalinimo įrangos arba pagalbinės įrangos numatytiems poreikiams patenkinti.

üv Turima priežiūros sistema yra nepakankama, kad laiku nustatytų naujus atvejus.

AR DIDELIS ĮVYKIO POVEIKIS VISUOMENES SVEIKATAI?

Atsakymas „taip“, jei atsakėte „taip“ į pirmiau pateiktus 1, 2 ar 3 klausimus.

 

Ar įvykis neįprastas ar netikėtas?

II. Ar įvykis neįprastas ar netikėtas?

4. Ar įvykis neįprastas?

TOLIAU PATEIKIAMI NEĮPRASTŲ ĮVYKIŲ PAVYZDŽIAI:

üv Įvykį sukėlė nežinomas sukėlėjas arba šaltinis, pernešėjas ir perdavimo kelias yra neįprasti arba nežinomi.

üv Atvejų raida yra greitesnė nei tikėtasi (įskaitant sergamumą ir mirties atvejus) arba jos simptomai neįprasti.

üv Paties įvykio atsiradimas neįprastas tai teritorijai, sezonui ar populiacijai.

5. Ar įvykis yra netikėtas visuomenės sveikatos požiūriu?

TOLIAU PATEIKIAMI NEĮPRASTŲ ĮVYKIŲ PAVYZDŽIAI:

üv Įvykį sukėlė liga ar veiksnys, jau pašalintas ar išnaikintas valstybėje Salyje, arba apie jį nebuvo anksčiau pranešta.

AR ĮVYKIS NEĮPRASTAS AR NETIKĖTAS?

Atsakymas „taip“, jei atsakėte „taip“ į pirmiau pateiktus 4 ar 5 klausimus.

 

Ar yra didelė plitimo tarptautiniu mastu rizika?

III. Ar yra didelė plitimo tarptautiniu mastu rizika?

6. Ar yra epidemiologinio ryšio su panašiais įvykiais kitose valstybėse įrodymų?

7. Ar yra koks nors veiksnys, kuris keltų nerimą dėl galimybės sukėlėjui, pernešėjui ar šeimininkui išplisti už valstybės sienos?

TOLIAU PATEIKIAMI APLINKYBIŲ, GALINČIŲ SUKELTI PLITIMĄ TARPTAUTINIU MASTU, PAVYZDŽIAI:

üv Kai yra plitimo vietos mastu įrodymų, pirminis atvejis (ar kiti susiję atvejai), kurio ankstesnio mėnesio istorijoje yra:

– tarptautinė kelionė (arba laikas, ekvivalentiškas inkubacijos laikotarpiui, jei patogenas žinomas);

– dalyvavimas tarptautiniuose susirinkimuose (piligrimystė, sporto renginiai, konferencija, kt.);

– artimas sąlytis su tarptautiniu keliautoju ar labai judria populiacija.

üv Įvykis, kurį sukėlė aplinkos tarša, galinti plisti už tarptautinių sienų.

üv Įvykis yra intensyvaus tarptautinio eismo teritorijoje, turinčioje ribotus pajėgumus vykdyti higieninę kontrolę, nustatyti aplinkos būklę ar pašalinti taršą.

AR DIDELE PLITIMO TARPTAUTINIU MASTU RIZIKA?

Atsakymas „taip“, jei atsakėte „taip“ į pirmiau pateiktus 6 ar 7 klausimus.

 

Ar yra didelė tarptautinių apribojimų rizika?

IV. Ar yra didelė tarptautinių kelionių ar prekybos apribojimų rizika?

8. Ar anksčiau dėl panašių įvykių buvo tarptautiniu mastu apribota prekyba ir (arba) kelionės?

9. Galbūt įtariama ar žinoma, kad įtariamas šaltinis yra iš kitų valstybių eksportuotas ar į kitas valstybes importuotas maisto produktas, vanduo ar bet

10. Ar įvykis atsirado kartu su tarptautiniu susibūrimu arba intensyvaus tarptautinio turizmo teritorijoje?

11. Ar dėl įvykio buvo gauti prašymai iš užsienio pareigūnų ar tarptautinės žiniasklaidos suteikti daugiau informacijos?

AR YRA DIDELĖ TARPTAUTINIŲ KELIONIŲ AR PREKYBOS APRIBOJIMO RIZIKA?

Atsakymas „taip“, jei atsakėte „taip“ į pirmiau pateiktus 8, 9, 10 ar 11 klausimus.

 

Į klausimus, ar įvykis atitinka bet kuriuos du iš keturių pirmiau pateiktų kriterijų (I–IV), „taip“ atsakiusios valstybės Šalys informuoja PSO pagal Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių 6 straipsnį.

______________


3 PRIEDAS

 

ATLEIDIMO NUO LAD70 HIGIENINIŲ SĄLYGŲ KONTROLĖS PAŽYMĖJIMO / LAIVO HIGIENINIŲ SĄLYGŲ KONTROLĖS PAŽYMĖJIMO PAVYZDYS

 

Uostas.................. Data...................

Šiame pažymėjime užregistruotas patikrinimas ir 1) atleidimas nuo kontrolės arba 2) taikytos kontrolės priemonės

 

Laivo ar vidaus vandenų laivo pavadinimas................................

Vėliava..................................................

Registracijos / IMO Nr.

Tikrinimo metu triumai iškrauti / pakrauti.......... tonų......................... krovinio.

Tikrinančio pareigūno pavardė ir adresas.............................................................

 

Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimas

 

Tikrinamos vietos [sistemos ir paslaugos]

Rasti įrodymai1

Mėginių rezultatai2

Pateikti dokumentai

Laivo virtuvė

 

 

Medicininis registracijos žurnalas

Maisto sandėlys

 

 

Laivo registracijos žurnalas

Atsargos

 

 

Kita

Triumas (-ai) /krovinys

 

 

 

Patalpos:

 

 

 

– įgulos

 

 

 

– pareigūnų

 

 

 

– keleivių

 

 

 

– denis

 

 

 

Geriamasis vanduo

 

 

 

Nuotekos

 

 

 

Balasto cisternos

 

 

 

Komunalinės ir medicininės atliekos

 

 

 

Stovintis vanduo

 

 

 

Mašinų skyrius

 

 

 

Medicinos patalpos

 

 

 

Kitos nurodytos vietos, žr. priedą

 

 

 

Vietas, kurioms tai netaikytiną pažymėkite „–“

 

 

 

 

Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimas

 

Taikytos kontrolės priemonės

Pakartotinio patikrinimo data

Komentarai apie nustatytas sąlygas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paskirtos kontrolės priemonės buvo taikytos toliau nurodytą dieną.

 

Išduodančio pareigūno vardas ir pavardė, pareigos...................................................

Parašas ir antspaudas.............................................

Data.........................

 

1a) Infekcijos ar taršos įrodymai, įskaitant pernešėjus visose augimo stadijose; pernešėjų gyvūnų rezervuarus; graužikus ir kitas rūšis, kurios gali pernešti žmonių ligas; mikrobiologinį, cheminį ir kitokį pavojų žmonių sveikatai; nepakankamų higieninių priemonių požymius; b) informacija apie bet kokius žmonių ligų atvejus (įtrauktina į Jūrinę sveikatos deklaraciją). 2Laive paimtų mėginių rezultatai. Tyrimai, pačiomis racionaliausiomis priemonėmis pateiktini kapitonui ir, jei reikia pakartotinio patikrinimo, kitam atitinkamam įplaukimo uostui, sutampantys su pakartotinio patikrinimo data, nurodyta šiame pažymėjime. Atleidimo nuo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimas ir Higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimas galioja ne ilgiau kaip šešis mėnesius, bet galiojimo laikotarpis gali būti pratęstas mėnesiui, jei patikrinimas negali būti atliktas uoste ir nėra infekcijos ar taršos įrodymų.

______________


ATLEIDIMO NUO LAIVO HIGIENINIŲ SĄLYGŲ KONTROLĖS PAŽYMĖJIMO/ LAIVO HIGIENINIŲ SĄLYGŲ KONTROLĖS PAŽYMĖJIMO

PRIEDAS

 

Patikrintos vietos/patalpos/sistemos

Rasti įrodymai

Mėginių rezultatai

Patikrinti dokumentai

Taikytos kontrolės priemonė s

Pakartotini o tikrinimo data

Pastabos apie nustatytas sąlygas

Maistas

 

 

 

 

 

 

Šaltinis

 

 

 

 

 

 

Laikymas

 

 

 

 

 

 

Ruošimas

 

 

 

 

 

 

Patiekimas

 

 

 

 

 

 

Vanduo

 

 

 

 

 

 

Šaltinis

 

 

 

 

 

 

Laikymas

 

 

 

 

 

 

Paskirstymas

 

 

 

 

 

 

Atliekos

 

 

 

 

 

 

Laikymas

 

 

 

 

 

 

Apdorojimas

 

 

 

 

 

 

Šalinimas

 

 

 

 

 

 

Plaukimo baseinai/ mineraliniai vandenys

 

 

 

 

 

 

Įranga

 

 

 

 

 

 

Veikimas

 

 

 

 

 

 

Medicinos patalpos

 

 

 

 

 

 

Įranga ir medicininiai instrumentai

 

 

 

 

 

 

Veikimas

 

 

 

 

 

 

Vaistai

 

 

 

 

 

 

Kitos patikrintos vietos

 

 

 

 

 

 

 

Kai išvardytos patalpos netikrinamos, nurodykite „N/A“.

______________


4 PRIEDAS

 

TECHNINIAI REIKALAVIMAI, TAIKOMI TRANSPORTO PRIEMONĖMS IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYTOJAMS

 

A dalis

 

Transporto priemonių valdytojai

 

1. Transporto priemonių valdytojai sudaro sąlygas:

 

a) kroviniui, konteineriams ir transporto priemonei patikrinti;

 

b) transporto priemonėje esančių asmenų medicininiam ištyrimui;

 

c) kitoms sveikatos priežiūros priemonėms taikyti pagal šias Taisykles; ir

 

d) valstybės Šalies prašomai informacijai apie visuomenės sveikatą suteikti.

 

2. Transporto priemonių valdytojai pateikia kompetentingai institucijai galiojantį Atleidimo nuo laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimą arba Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimą arba Jūrinę sveikatos deklaraciją, arba Bendrosios aviacijos deklaracijos Sveikatos dalį, kaip reikalaujama pagal šias Taisykles.

 

B dalis

 

Transporto priemonės

 

1. Bagažui, kroviniui, konteineriams, transporto priemonėms ir prekėms pagal šias Taisykles taikomos kontrolės priemonės vykdomos taip, kad kiek tai įmanoma būtų išvengta asmenų sužeidimų ar diskomforto, arba bagažo, krovinio, konteinerių, transporto priemonių ir prekių sugadinimo. Jei tai įmanoma ir tinkama, kontrolės priemonės taikomos, kai transporto priemonė ir triumai yra tušti.

 

2. Valstybės Šalys raštu nurodo, kokias priemones taikė kroviniui, konteineriams ar transporto priemonėms, kokios dalys buvo apdorotos, kokie metodai ir kodėl taikyti. Ši informacija pateikiama raštu asmeniui, atsakingam už orlaivį ir, laivo atveju, nurodoma Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjime. Apie kitą krovinį, konteinerius ar transporto priemones valstybės Šalys pateikia tokią informaciją raštu siuntėjams, gavėjams, vežėjams, už transporto priemonę atsakingiems asmenims ar jų atitinkamiems tarpininkams.

______________


5 PRIEDAS

 

KONKREČIOS PRIEMONĖS DĖL PERNEŠĖJŲ PLATINAMŲ LIGŲ

 

1. PSO reguliariai skelbia teritorijų, iš kurių atvykstančioms transporto priemonėms rekomenduojama taikyti dezinfekcijos ir kitas pernešėjų kontrolės priemones, sąrašą. Tokios teritorijos nustatomos laikantis procedūrų, taikomų laikinosioms ir nuolatinėms rekomendacijoms.

 

2. Kiekvienai iš patekimo vietos, esančios teritorijoje, kurioje rekomenduojama pernešėjų kontrolė, išvykstančiai transporto priemonei turėtų būti atlikta dezinsekcija ir ji turi būti saugoma nuo pernešėjų. Jei Organizacija yra rekomendavusi šios procedūros metodus ir medžiagas, jie ir turėtų būti naudojami. Informacija apie transporto priemonėse esančius pernešėjus ir jiems naikinti naudojamas kontrolės priemones turėtų būti įtraukta į:

a) jei tai orlaivis, į Bendrosios aviacijos deklaracijos Sveikatos dalį, jei kompetentinga institucija atvykimo oro uoste nėra atšaukusi šios deklaracijos dalies;

b) jei tai laivai, į Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimą; ir

c) jei tai kitos transporto priemonės, į raštišką apdorojimo įrodymą, išduodamą siuntėjui, gavėjui, vežėjui, už transporto priemonę atsakingam asmeniui ar jų tarpininkui, atitinkamai.

 

3. Valstybės Šalys turėtų priimti transporto priemonėms kitų valstybių Šalių taikytas dezinsekcijos, deratizavimo ir kitas kontrolės priemones, jei buvo taikomi Organizacijos rekomenduojami metodai ir priemonės.

 

4. Valstybės Šalys parengia programas, skirtas kontroliuoti pernešėjams, kurie gali nešioti infekcijos sukėlėjus, keliančius riziką visuomenės sveikatai mažiausiai 400 m atstumu nuo patekimo vietos įrenginių, naudojamų operacijoms, kuriose dalyvauja keliautojai, transporto priemonės, konteineriai, kroviniai ir pašto siuntos, teritorijų mažiausią atstumą padidinant, jei yra dideliu spinduliu veikiantys pernešėjai.

 

5. Jei reikia tolesnio tikrinimo, kad būtų nustatyta, ar sėkmingai taikytos pernešėjų kontrolės priemonės, kito žinomo atvykimo uosto ar oro uosto kompetentingos institucijos, turinčios pajėgumų atlikti tokį patikrinimą kompetentingos institucijos, kuri rekomenduoja tęsti tokį tikrinimą iš anksto informuojamos apie šį poreikį. Kalbant apie laivus, tai turi būti nurodoma Laivo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjime.

 

6. Transporto priemonė gali būti laikoma įtariama ir turėtų būti patikrinama dėl pernešėjų ir rezervuarų jei:

a) tai yra galimas pernešėjų platinamos ligos atvejis;

b) tarptautinės kelionės metu atsirado galimas pernešėjų platinamos ligos atvejis; arba

c) ji išvyko iš paveiktos teritorijos per laikotarpį, kurį joje esantys pernešėjai galėjo vis dar nešioti ligą.

 

7. Valstybė Šalis neturėtų drausti jos teritorijoje nusileisti orlaiviui ar prisišvartuoti laivui, jei buvo naudotos šio priedo 3 dalyje nustatytos arba kitaip Organizacijos rekomenduotos kontrolės priemonės. Tačiau gali būti reikalaujama, kad iš paveiktos teritorijos atvykstantis orlaivis ar laivai nusileistų kitame oro uoste arba plauktų į kitą uostą kurį tuo tikslu nurodo valstybė Šalis.

 

8. Valstybė Šalis gali taikyti kontrolės priemones transporto priemonėms, atvykstančioms iš pernešėjų platinamos ligos paveiktos teritorijos, jei jos teritorijoje yra pirmiau minėtos ligos pernešėjai.

______________


6 PRIEDAS

 

SKIEPIJIMAS, PROFILAKTIKOS PRIEMONĖS IR SUSIJĘ PAŽYMĖJIMAI

 

1. 7 straipsnyje nurodyti arba pagal šias Taisykles rekomenduojami skiepai ar kitos profilaktikos priemonės turi būti tinkamos kokybės; skiepai ir profilaktikos priemonės, nurodytos PSO, turi būti jos patvirtintos. Jei prašoma, valstybė Šalis suteikia PSO tinkamų skiepų ir profilaktikos priemonių, skiriamų jos teritorijoje pagal šias Taisykles, tinkamumo įrodymų.

2. Asmenims, kuriems pagal šias Taisykles skiriami skiepai ar kitos profilaktikos priemonės, suteikiamas šiame priede nurodytos formos tarptautinis skiepų ar profilaktikos priemonių pažymėjimas (toliau – pažymėjimas). Neturi būti nukrypstama nuo šiame priede pateikto pažymėjimo pavyzdžio.

3. Pagal šį priedą išduoti pažymėjimai galioja tik tuo atveju, jei skiepus ar kitas profilaktikos priemones patvirtino PSO.

4. Pažymėjimai turi būti pasirašyti praktikuojančio gydytojo arba kito įgalioto sveikatos sistemos darbuotojo, atsakingo už skiepijimus ar kitų profilaktikos priemonių skyrimą. Pažymėjime taip pat turi būti oficialus vykdančiojo centro antspaudas; tačiau juo negalima pakeisti parašo.

5. Pažymėjimas turi būti užpildytas visas, anglų arba prancūzų kalba. Papildomai, be privalomos anglų ar prancūzų kalbos, juos taip pat galima pildyti kita kalba.

6. Dėl bet kokių šio pažymėjimo pakeitimų, trynimo ar dėl neužpildytos bet kurios jo dalies pažymėjimas gali negalioti.

7. Pažymėjimai yra individualūs ir jokiomis aplinkybėmis negali būti naudojami kolektyviai. Vaikams išduodami atskiri pažymėjimai.

8. Jei vaikas nemoka rašyti, pažymėjimą pasirašo vienas iš tėvų ar globėjų. Neraštingo asmens parašas turi būti nurodomas įprastu būdu asmens ženklu ir dar vienu kito asmens patvirtinimu, kad šis ženklas yra tikrai pirmojo asmens.

9. Jei atsakingas gydytojas mano, kad skiepai ar profilaktikos priemonės kontraindikuotinos dėl medicininių priežasčių, atsakingas gydytojas raštu pateikia asmeniui priežastį anglų arba prancūzų kalba ir, be privalomos anglų ar prancūzų kalbos, dar ir kita kalba, pagrindžiančią tokią jo nuomonę, į kurią atvykimo metu kompetentingos institucijos turėtų atsižvelgti. Atsakingas gydytojas ir kompetentingos institucijos informuoja tokius asmenis apie bet kokią riziką susijusią su nepasiskiepijimu ir profilaktikos priemonių netaikymu pagal 23 straipsnio 4 dalį.

10. Ekvivalentiškas ginkluotųjų pajėgų nariui išduodamas dokumentas galioja vietoj šiame priede pateiktos tarptautinio pažymėjimo formos, jei:

a) jame yra pateikta iš esmės tokia pati medicininė informacija, kurios pagal tokią formą reikalaujama; ir

b) joje anglų ar prancūzų, o prireikus ir papildomai kita kalba, be privalomos anglų ar prancūzų kalbos, nurodoma skiepijimo ar profilaktikos priemonių rūšis ir data; ir jei jis išduotas pagal šią dalį.

______________


TARPTAUTINIO SKIEPIJIMO AR PROFILAKTIKOS PRIEMONIŲ PAŽYMĖJIMO

 

PAVYZDYS

 

Šiuo pažymėjimu patvirtinama, kad [vardas ir pavardė],

gimimo data...................................................... lytis ........................................................

tautybė......................................, nacionalinis identifikacijos dokumentas, jei taikoma.

Kurio parašas yra toliau ....................................................................................................

nurodytą dieną buvo paskiepytas ar jam skirtos kitos profilaktikos priemonės nuo:

(ligos ar būklės pavadinimas) ...........................................................................................

pagal Tarptautines sveikatos priežiūros taisykles.

 

Skiepas ar profilaktikos priemonė

Data

Atsakingo gydytojo parašas ir profesinis statusas

Skiepo ar profilaktikos priemonės gamintojas ir siuntos Nr.

Pažymėjimas galioja nuo........ iki.....

Oficialus vykdančiojo centro antspaudas

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Šis pažymėjimas galioja tik tuo atveju, jei naudotą skiepą ar profilaktikos priemones patvirtino Pasaulio sveikatos organizacija.

 

Šis pažymėjimas turi būti pasirašytas praktikuojančio gydytojo arba kito įgalioto sveikatos sistemos darbuotojo, atsakingo už skiepo ar profilaktikos priemonės skyrimą. Pažymėjime taip pat turi būti oficialus vykdančiojo centro antspaudas, tačiau juo negalima pakeisti parašo.

 

Dėl bet kokių šio pažymėjimo pakeitimų trynimo ar neužpildytos bet kurios jo dalies jis gali negalioti.

 

Šio pažymėjimo galiojimas gali būti pratęsiamas iki nurodytos konkrečios skiepijimo ar profilaktikos priemonės skyrimo dienos. Pažymėjimas turi būti užpildytas visas, anglų arba prancūzų kalba. Papildomai, be privalomos anglų ar prancūzų kalbos, pažymėjimą tame pačiame dokumente taip pat galima pildyti ir kita kalba.

______________


7 PRIEDAS

 

SKIEPIJIMO AR PROFILAKTIKOS PRIEMONIŲ NUO KONKREČIŲ LIGŲ SKYRIMO REIKALAVIMAI

 

1. Papildomai, be bet kokios rekomendacijos dėl skiepijimo ar profilaktikos priemonių, pagal šias Taisykles konkrečiai nustatomos šios ligos, dėl kurių iš į valstybę Šalį įvažiuojančių keliautojų gali būti reikalaujama skiepų ar kitų profilaktikos priemonių skyrimo įrodymų:

 

Skiepijimas nuo geltonojo drugio.

 

2. Skiepijimo nuo geltonojo drugio rekomendacijos ir reikalavimai:

a) Šiame priede:

i) geltonojo drugio inkubacijos laikotarpis – šešios dienos;

ii) PSO patvirtinti geltonojo drugio skiepai saugo nuo infekcijos praėjus 10 dienų nuo                   skiepo;

iii) ši apsauga trunka 10 metų; ir

iv) skiepijimo nuo geltonojo drugio pažymėjimo galiojimas suteikiamas 10 metų        laikotarpiui, praėjus 10 dienų nuo skiepijimo dienos arba, jei per tokį 10 metų laikotarpį dar kartą paskiepijama – nuo pakartotinio skiepo dienos.

b) Skiepijimo nuo geltonojo drugio gali būti reikalaujama iš bet kurio keliautojo, išvykstančio iš teritorijos, kurioje Organizacija nustatė geltonojo drugio ligos perdavimo riziką.

c) Jei keliautojas turi skiepijimo nuo geltonojo drugio pažymėjimą kuris dar negalioja, keliautojui gali būti leista išvykti, tačiau atvykimo metu gali būti taikomos šio priedo 2 dalies h punkto nuostatos.

d) Keliautojas, turintis galiojantį skiepijimo nuo geltonojo drugio pažymėjimą nelaikomas įtariamu, net jei atvyksta iš teritorijos, kurioje Organizacija nustatė geltonojo drugio perdavimo riziką.

e) Laikantis 6 priedo 1 dalies nuostatų, skiepai nuo geltonojo drugio turi būti patvirtinti Organizacijos.

f) Valstybės Šalys savo teritorijose paskiria konkrečius skiepijimo nuo geltonojo drugio centrus, kad užtikrintų naudojamų procedūrų ir medžiagų kokybę ir saugumą.

g) Kiekvienas asmuo, dirbantis teritorijoje, kurioje Organizacija nustatė geltonojo drugio perdavimo pavojų, patekimo vietoje turi turėti galiojantį skiepijimo nuo geltonojo drugio pažymėjimą.

h) Valstybė Šalis, kurios teritorijoje yra geltonojo drugio pernešėjų, gali reikalauti, kad keliautojas iš teritorijos, kurioje Organizacija nustatė geltonojo drugio perdavimo riziką negalintis pateikti galiojančio skiepijimo nuo geltonojo drugio pažymėjimo, būtų karantine, kol pažymėjimas pradės galioti arba kol praeis ne daugiau kaip 6 dienos, skaičiuojant nuo paskutinio galimo sąlyčio su infekcija, atsižvelgiant į tai, kas įvyks pirmiau.

i) Keliautojams, turintiems atleidimo skiepytis nuo geltonojo drugio dokumentą pasirašytą įgalioto medicinos pareigūno ar įgalioto sveikatos sistemos darbuotojo, gali būti vis tiek leista įvažiuoti, su sąlyga, kad bus laikomasi šio priedo pirmesnės dalies ir suteikiama informacija dėl apsaugos nuo geltonojo drugio pernešėjų. Jei keliautojams neskiriamas karantinas, gali būti reikalaujama, jog jie praneštų kompetentingai institucijai apie bet kokius karščiavimo ar kitus simptomus, kad būtų pradėti stebėti.

______________


 

8 PRIEDAS

 

JŪRINĖS SVEIKATOS DEKLARACIJOS PAVYZDYS

 

Pildo ir kompetentingoms institucijoms pateikia laivų, atvykstančių iš užsienio uostų, kapitonai.

 

Pateikta uoste................................... Data...........................

 

Laivo ar vidaus vandenų laivo pavadinimas...... Registracijos / IMO Nr..... atvyksta iš........ vyksta į.......

 

(Nacionalinė priklausomybė) (laivo vėliava)......................... Kapitono vardas ir pavardė.......................

 

Bendroji talpa (laivo)....................................

 

Talpa (vidaus vandenų laivo)................................................................

 

Ar laive yra galiojantis Atleidimo nuo higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimas / Higieninių sąlygų kontrolės pažymėjimas? Taip..... Ne...

 

Išduotas (kur)............ (kada).............

 

Ar reikia pakartotinio patikrinimo? Taip.............. Ne..............

 

Ar laivas buvo Pasaulinės sveikatos organizacijos nustatytoje paveiktoje teritorijoje? Taip..... Ne............

 

Įplaukimo uostas ir data................................

 

Įplaukimo uostų sąrašas nuo kelionės pradžios su išplaukimo datomis arba per pastarąsias trisdešimt dienų, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis trumpesnis:...........................................................................................

 

Kompetentingos institucijos atvykimo uoste prašymu, įgulos narių sąrašas, keleiviai ar kiti asmenys, kurie yra laive nuo tarptautinės kelionės pradžios arba per pastarąsias trisdešimt dienų, atsižvelgiant į tai, kuris laikotarpis yra trumpesnis, įskaitant visus per šį laikotarpį aplankytus uostus / šalis (įrašyti papildomus pavadinimus pridedamame tvarkaraštyje):

 

1) Pavadinimas........................ laive nuo: 1)............................ 2)............................ 3)

 

2) Pavadinimas........................ laive nuo: 1)............................ 2)............................ 3)

 

3) Pavadinimas........................ laive nuo: 1)............................ 2)............................ 3)

 

Įgulos narių skaičius laive......................

 

Keleivių skaičius laive............................

 

Sveikatos klausimai

 

1) Ar nors vienas asmuo mirė kelionės metu ne dėl nelaimingo atsitikimo? Taip... Ne...

 

Jei taip, nurodykite detales pridedamame priede. Iš viso mirčių............................

 

2) Ar laive arba tarptautinės kelionės metu buvo koks nors ligos atvejis, kuris jūsų įtarimu yra infekcinės kilmės? Taip.... Ne............. Jei taip, nurodykite detales pridedamame priede.

 

3) Ar bendras kelionės metu susirgusių keleivių skaičius buvo didesnis nei įprastai/nei tikėtasi? Taip.... Ne.......... Kiek buvo sergančių asmenų?....................

 

4) Ar šiuo metu laive yra sergančių asmenų? Taip.......... Ne................ Jei taip, nurodykite detales pridedamame priede.

 

5) Ar buvo konsultuotasi su gydytoju? Taip............ Ne............. Jei taip, nurodykite medicininio gydymo ar konsultacijų detales pridedamame priede.

 

6) Ar jums žinoma bet kokia sveikatos būklė laive, dėl kurios gali kilti infekcija ar plisti liga? Taip.......... Ne.....................

 

Jei taip, nurodykite detales pridedamame priede.

 

7) Ar laive buvo taikytos kokios nors higieninės priemonės (pvz., karantinas, izoliacija, dezinfekcija, taršos pašalinimas)? Taip................ Ne...........

 

Jei taip, nurodykite tipą, vietą ir datą.....................................................................................

 

8) Ar laive buvo rasta keleivių be bilieto? Taip................... Ne.................... Jei taip, kur jie įlipo į laivą (jei žinoma)?................................................

 

9) Ar laive yra sergantis gyvūnas ar naminis gyvūnėlis? Taip................. Ne........

 

PASTABA. Jei laive nėra gydytojo, kapitonas šiuos simptomus turėtų laikyti pagrindu įtarti galimą ligos ar infekcijos atvejį laive:

 

a) karščiavimas, trunkantis kelias dienas arba sukeliantis: i) prostraciją ii) sumažėjusį sąmoningumą, iii) liaukų patinimą; iv) geltą, v) kosulį ar dusulį, vi) neįprastą kraujavimą ar vii) paralyžių;

 

b) karščiavimas arba karščiavimo nebuvimas: i) bet koks ūmus odos išbėrimas ar erupcija, ii) stiprus vėmimas (kitoks nei dėl jūros ligos), iii) stiprus viduriavimas ar iv) pasikartojančios konvulsijos.

 

Aš, patvirtindamas šį dokumentą, pareiškiu, kad informacija ir atsakymai į klausimus šioje Sveikatos deklaracijoje (įskaitant priedą) yra tikri ir teisingi, kiek aš žinau ir tikiu.

 

Parašas...................................................................................................

 

Kapitonas

 

Patvirtinantis parašas.............................................................................

 

Laivo gydytojas (jei yra)............................

______________


 

JŪRINĖS SVEIKATOS DEKLARACIJOS PAVYZDŽIO

PRIEDAS

 

Vardas ir pavardė

Kategorija ar rangas

Amžius

Lytis

Pilietybė

Įlipimo į laivą uostas, data

Ligos pobūdis

Simptomų pradžios data

Ar pranešta uosto medicinos pareigūnui?

Atvejo rezultatas*

Ligoniui skirti vaistai ar kitoks gydymas

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Nurodyti: 1) ar asmuo pasveiko, dar serga, mirė; ir 2) ar asmuo dar laive, buvo evakuotas (įskaitant uosto ar oro uosto pavadinimą), palaidotas jūroje.

______________


9 PRIEDAS

 

ŠIS DOKUMENTAS YRA BENDROSIOS AVIACIJOS DEKLARACIJOS, KURIĄ PASKELBĖ TARPTAUTINĖ CIVILINĖ AVIACIJOS ORGANIZACIJA, DALIS1

 

BENDROSIOS AVIACIJOS DEKLARACIJOS SVEIKATOS DALIS

 

Sveikatos deklaracija

 

Lėktuve esantys asmenys, sergantys kitokia liga nei skridimo liga ar nelaimingo atsitikimo padariniai (įskaitant asmenis, turinčius tokių ligų, kaip išbėrimas, karščiavimas, peršalimas, viduriavimas, simptomų ar požymių), taip pat sergantys asmenys, kurie išlipo kelionės metu........................................................

..................................................................................................................................

 

Bet kokia kita sveikatos būklė lėktuve, galinti sukelti ligos plitimą

..................................................................................................................................

 

Informacija apie kiekvieną dezinfekciją ar higieninių priemonių taikymą (vieta, data, laikas, metodas) skrydžio metu. Jei skrydžio metu nebuvo atlikta dezinfekcija, nurodyti informaciją apie paskutinį kartą atliktą dezinfekciją

..................................................................................................................................

 

Parašas, jei reikia........................................................................

 

Įgulos narys

 

1 Neformali darbo grupė susitiko per antrąją Tarpvyriausybinės darbo grupės sesiją ir rekomendavo šio dokumento pakeitimus, kuriuos PSO nusiųs Tarptautinei civilinės aviacijos organizacijai apsvarstyti.

______________