LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

lietuvos respublikos sveikatos apsaugos ministras

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2005 M. KOVO 21 D. ĮSAKYMO NR. A1-78/V-179 „DĖL DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR DARBINGUMO LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO   

 

2017 m. spalio 6 d. Nr. A1-509/V-1160

Vilnius

 

P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. kovo 21 d. įsakymą Nr. A1-78/V-179 „Dėl Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašo ir Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiame nurodytuoju įsakymu patvirtintą Darbingumo lygio nustatymo kriterijų aprašą ir 1 priede:

1.1. Pakeičiame 3 punktą ir jį išdėstome taip:

„3.

Galvos smegenų pažeidimai:

Pastabos:

Priskiriami embriono vystymosi  stadijoje atsiradę  ir vėlesni galvos smegenų pažeidimai (uždegimai, traumos, augliai, intoksikacijos, kraujo apytakos sutrikimai, centrinės nervų sistemos ligos ir kt.)

Trauminių pažeidimų, kraujotakos sutrikimų, auglių atvejais turi būti įrodyti
(klinikiniais ir  instrumentiniais diagnostiniais tyrimais, neurovizualiniais tyrimais) organiniai smegenų pakitimai

3.1.

galvos smegenų pažeidimai, kai yra lengvų funkcijos sutrikimų

90

3.2.

galvos smegenų pažeidimai, kai yra vidutinio sunkumo funkcijos sutrikimų (hemiparezė ar paraparezė, kai raumenų jėga galūnėse – 3–4 balai)

50

3.3.

galvos smegenų pažeidimai, kai yra vidutinio sunkumo funkcijos sutrikimų (hemiparezė ar paraparezė, kai raumenų jėga rankose – 2 balai, kojose – 3–4 balai)

40

3.4.

galvos smegenų pažeidimai, kai yra ryškių funkcijos sutrikimų (hemiparezė ar paraparezė, kai raumenų jėga galūnėse – 2 balai, padidėjęs raumenų tonusas)

30

3.5.

galvos smegenų pažeidimai, kai yra ryškių funkcijos sutrikimų (hemiparezė ar paraparezė, kai raumenų jėga galūnėse – 1 balas, žemas raumenų tonusas)

25

3.6.

galvos smegenų pažeidimai, kai yra  labai ryškių funkcijos sutrikimų (hemiplegija ar paraplegija, kai raumenų jėga galūnėse – 0 balų)

15

3.7.

galvos smegenų pažeidimai, kai yra labai ryškių funkcijos sutrikimų (tetraplegija, kai raumenų jėga galūnėse – 0 balų)

0“.

 

1.2. Pakeičiame 8 punktą ir jį išdėstome taip:

8.

Cerebrinis paralyžius (CP) (G80): spastinis vienpusis CP, spastinis dvipusis CP (spastinė tetraplegija, spastinė diplegija), ataksinis CP, diskinezinis CP:

8.1.

nedidelis sutrikimas: nedaug padidėjęs pažeistos galūnės spastiškumas, nežymi hiperrefleksija

80

8.2.

lengvas sutrikimas: sutrikusi smulkioji motorika, lengva spastinė hemiparezė, lengvas raumenų tonuso sutrikimas

55

8.3.

vidutinis sutrikimas: lengvo laipsnio bulbariniai sutrikimai ir maitinimosi sutrikimai, sutrikusi smulkioji motorika, vidutinis liemens nestabilumas, galvos tremoras, sutrikusi kūno padėties kontrolė ir kūno pusiausvyra stovint, sugeba pasinaudoti atramomis, vidutiniškai kintantis raumenų tonusas, raumenų jėga – 3–4 balai

40

8.4.

didelis sutrikimas: nestabili kūno padėtis, dideli raumenų tonuso sutrikimai, ryškūs nuolatiniai įvairios amplitudės nevalingi galvos, kaklo, galūnių judesiai, raumenų jėga – 2–3 balai

30

8.5.

sunkus (visa apimantis) sutrikimas: hipotonija, spastinė hemiplegija, nevaikšto, nesugeba pasinaudoti jokiomis atramomis, dideli bulbariniai sutrikimai, raumenų jėga – 0–1 balas

25“.

 

1.3. Pakeičiame VI skyriaus pirmąją pastabą ir ją išdėstome taip:

Pastaba:

Vertinant kraujotakos sistemos ligas, gali būti taikomas tik vienas 41 punkto papunktis, atsižvelgiant į vyraujančią klinikinę pasireiškimo formą.

Proc.

 

2. Pakeičiame nurodytuoju įsakymu patvirtintą Darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašą ir 12 punktą išdėstome taip:

12. Darbingumo lygis nustatomas:

12.1. asmeniui dalyvaujant NDNT teritoriniame skyriuje arba apžiūrint jį namuose (ligoninėje) tais atvejais, kai asmens prognozuojamas bazinis darbingumas yra 0–25 procentai ir jis dėl organizmo funkcijų sutrikimų negali atvykti į NDNT;

12.2. asmeniui nedalyvaujant, kai jo darbingumo lygis vertinamas pakartotinai, o iš pateiktų medicininių dokumentų nekyla abejonių, kad prognozuojamas jo bazinis darbingumas yra 0–15 procentų ir dėl organizmo funkcijų sutrikimo jis negali atvykti į NDNT;

12.3. asmeniui nedalyvaujant, kai dėl asmens, gyvenančio užsienyje, darbingumo lygio nustatymo kreipiasi pensiją ar išmoką skirianti institucija.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                     Linas Kukuraitis

Sveikatos apsaugos ministras                                                                   Aurelijus Veryga