LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2022 m. GEGUŽĖS 17 D. įsakymo Nr. a1-350 „DĖL 2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ĮTRAUKIOS DARBO RINKOS Plėtros PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 09-001-02-03-02 „DIDINTI PAŽEIDŽIAMŲ ASMENŲ GRUPIŲ UŽIMTUMĄ“ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m. kovo 3 d. Nr. A1-139

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. A1-350 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09‑001‑02‑03‑02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ aprašo patvirtinimo“, ir preambulę išdėstau taip:

„Vadovaudamasi Strateginio valdymo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 292 „Dėl Strateginio valdymo metodikos patvirtinimo“, 82 punktu ir įgyvendindama 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 929 „Dėl
2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos patvirtinimo“, pažangos priemonę
Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“,“.

2. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintą 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09‑001‑02‑03‑02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ aprašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                               Monika Navickienė


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2022 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. A1-350

(Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministro

2023 m. kovo 3 d. įsakymo Nr. A1-139   

redakcija)

 

2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ĮTRAUKIOS DARBO RINKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS

NR. 09-001-02-03-02 „DIDINTI PAŽEIDŽIAMŲ ASMENŲ GRUPIŲ UŽIMTUMĄ“ APRAŠAS

 

I SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS SIEKIAMI REZULTATAI

 

Rodiklio kodas

Rodiklio tipas (rezultato / produkto)

Rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Pradinė rodiklio reikšmė (metai)

Siektinos rodiklio reikšmės

Finansavimo šaltinis

Tarpinė reikšmė 2025 m.

Galutinė reikšmė 2030 m.

1

2

3

4

5

6

7

8

R-09-001-02-03-02-01

rezultato

Per metus užimtais tapusių ilgalaikių bedarbių lygis

procentai

25,3

(2020 m.)

32

39

 

-

R-09-001-02-03-02-03

rezultato

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui įgyjantys kvalifikaciją

asmenys

23 480

(2021 m.)

n/a

23 096

(2029 m.)

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšos

R-09-001-02-03-02-04

rezultato

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, dirbantys, įskaitant savarankišką darbą

asmenys

33 902

(2021 m.)

n/a

24 449

(2029 m.)

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšos

R-09-001-02-03-02-05

rezultato

Dalyviai, kurie per šešis mėnesius nuo dalyvavimo pabaigos pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą

asmenys

28 144

(2021 m.)

n/a

29 882

(2029 m.)

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšos

R-09-001-02-03-02-08

rezultato

Sėkmingai veikiančių subsidijos darbo vietai steigti gavėjų dalis

procentai

0

(2021 m.)

80

80

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos

R-09-001-02-03-02-09

rezultato

Dalyvių, įgijusių aukštą pridėtinę vertę kuriančią kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, dalis

procentai

0

(2021 m.)

90

90

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos

P-09-001-02-03-02-10

produkto

Bendras dalyvių skaičius

asmenys

0

16 299

(2024 m.)

54 331

(2029 m.)

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšos

P-09-001-02-03-02-11

produkto

Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius

asmenys

0

16 299

(2024 m.)

54 331

(2029 m.)

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšos

P-09-001-02-03-02-12

produkto

18–29 metų jaunuoliai

asmenys

0

3 260

(2024 m.)

10 866

(2029 m.)

2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos lėšos

P-09-001-02-03-02-13

produkto

Įsigalioję užimtumo rėmimo sistemą reglamentuojantys teisės aktai dėl bandomųjų priemonių įgyvendinimo (verslumo skatinimas ir parama mokymuisi, kuris suteikia didelės pridėtinės vertės kvalifikacijas ir kompetencijas, daugiausia dėmesio skiriant skaitmeninei ir žaliajai transformacijai)

vienetai

n/a

n/a

n/a

(2022 m. II ketv.)

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos

P-09-001-02-03-02-14

produkto

Bandomojo projekto, skirto finansuoti mokymams kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms įgyti, užbaigimas

paramą gavusių dalyvių skaičius

0

7 381

(2023 m. IV ketv.)

 

14 985

(2025 m. II ketv.)

19 683

(2026 m. II ketv.)

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos

P-09-001-02-03-02-17

produkto

Bandomojo projekto verslumui skatinti užbaigimas

paramą gavusių dalyvių skaičius

0

795

(2024 m. IV ketv.)

1 325

(2026 m. II ketv.)

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos

R-09-001-02-03-02-16

rezultato

Dirbančių arba darbo ieškančių asmenų skaičius

asmenys

0

n/a

n/a

(2026 m. IV ketv.)

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos

R-09-001-02-03-02-20

rezultato

Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius

asmenys

0

n/a

n/a

(2026  m. IV ketv.)

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos

R-09-001-02-03-02-15

rezultato

Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius

asmenys

0

n/a

n/a

(2026  m. IV ketv.)

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos

R-09-001-02-03-02-18

rezultato

Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiklos dalyvių skaičius

asmenys

0

n/a

n/a

(2026 m. IV ketv.)

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos

R-09-001-02-03-02-19

rezultato

Paramą gaunančių 15–29 metų jaunuolių skaičius

 

asmenys

0

n/a

n/a

(2026 m. IV ketv.)

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos

 

II SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS FINANSAVIMO ŠALTINIAI

 

Finansavimo apimtis ir šaltiniai

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)

1

2

1.1. Valstybės biudžeto lėšos

4 355,272

1.1.1.1.2. Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM)

4 355,272

1.2. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos bendrojo finansavimo lėšos

54 156,459

1.2.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos, Sostinės regionas

 

18 967,168

1.2.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas

35 189,291

 

1.3. ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

320 069,202

1.3.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos, Sostinės regionas („Europos socialinis fondas +“)

 

18 967,168

1.3.2.8.1. 2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos, Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas („Europos socialinis fondas +“)

199 405,983

1.3.3.1.57. Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos

101 696,051

IŠ VISO:

378 580,933

 


 

 

III SKYRIUS

PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS VEIKLŲ SUVESTINĖ

 

Veikla

Veiklos (poveiklės, projekto) tipas

Galimi pareiškėjai

Projektų atrankos būdas

Tiesiogiai prisidedama prie HP

(Taip / Ne)

Finansavimo forma

Finansavimo suma (tūkst. eurų)

Finansavimo šaltinis (-iai)

Rodiklio pavadinimas ir tipas

Siektina galutinė rodiklio reikšmė

Adminis-truojančioji institucija

Dalyvau-janti institucija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1. Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Sostinės regione

I

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba)

P

Taip

D

18 967,168

2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos

R – dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui įgyjantys kvalifikaciją

3 695

(2029 m.)

Viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA)

-

R – dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, dirbantys,  įskaitant savarankišką darbą

3 431

(2029 m.)

R – dalyviai, kurie per šešis mėnesius nuo dalyvavimo pabaigos pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą

4 194

(2029 m.)

P – bendras dalyvių skaičius

7 625

(2029 m.)

18 967,168

2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos

P – bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius

7 625

(2029 m.)

P – 18-29 metų jaunuoliai

1 525

(2029 m.)

1.2. Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione

I

Užimtumo tarnyba

P

Taip

D

199 405,983

2021–2027 m. ES struktūrinių fondų lėšos

R – dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui įgyjantys kvalifikaciją

19 401

(2029 m.)

CPVA

-

R – dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, dirbantys,  įskaitant savarankišką darbą

21 018

(2029 m.)

R – dalyviai, kurie per šešis mėnesius nuo dalyvavimo pabaigos pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą

25 688

(2029 m.)

P – bendras dalyvių skaičius

46 706

(2029 m.)

35 189,291

2021–2027 m. ES struktūrinių fondų bendrojo finansavimo lėšos

P – bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius

46 706

(2029 m.)

P – 18-29 metų jaunuoliai

9 341

(2029 m.)

2. Užimtumo rėmimo priemonių apimties ir įvairovės didinimas, prisidedant prie skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslų siekimo ir žiedinės ekonomikos skatinimo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1. Užimtumo rėmimo sistemą reglamentuojančių teisės aktų pakeitimų dėl bandomųjų priemonių įgyvendinimo reglamentavimo parengimas ir patvirtinimas

R

-

-

-

-

n/a

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos

P – įsigalioję užimtumo rėmimo sistemą reglamentuojantys teisės aktai dėl bandomųjų priemonių įgyvendinimo (verslumo skatinimas ir parama mokymuisi, kuris suteikia didelės pridėtinės vertės kvalifikacijas ir kompetencijas, daugiausia dėmesio skiriant skaitmeninei ir žaliajai transformacijai)

n/a

(2022 m. II ketv.)

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

-

2.2. Kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemonė

I

Užimtumo tarnyba

P

Taip

D

80 956,662

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos

R – dalyvių, įgijusių aukštą pridėtinę vertę kuriančią kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, dalis

90

CPVA

-

P – bandomojo projekto, skirto finansuoti mokymams kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms įgyti, užbaigimas

19 683

(2026 m. II ketv.)

R – dirbančių arba darbo ieškančių asmenų skaičius

n/a

(2026 m. IV ketv.)

R – švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius

 

n/a

(2026 m. IV ketv.)

R – švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius

 

n/a

(2026 m. IV ketv.)

R - švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiklos dalyvių skaičius

n/a

(2026 m. IV ketv.)

R- paramą gaunančių 15-29 metų jaunuolių skaičius

n/a

(2026 m. IV ketv.)

2.3. Verslumo skatinimo priemonė

I

Užimtumo tarnyba

P

Taip

D

20 739,389

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės lėšos

R – sėkmingai veikiančių subsidijos darbo vietai kurti gavėjų dalis

80

CPVA

-

P – bandomojo projekto verslumui skatinti užbaigimas

1 325

(2026 m. II ketv.)

4 355,272

Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM

R – dirbančių arba darbo ieškančių asmenų skaičius

n/a

(2026 m. IV ketv.)

R- paramą gaunančių 15-29 metų jaunuolių skaičius

n/a

(2026 m. IV ketv.)

 

Pastabos:

1. Antrojoje skiltyje nurodomi veiklų (poveiklių, projektų) tipai: R – reguliacinė (-is), I – investicinė (-is), K – komunikacinė (-is), A – analitinė (-is), M – mišri (-us).

2. Ketvirtojoje skiltyje nurodomi projektų atrankos būdai: P – planavimas, K – konkursas, Pj – planavimas, kai ketinama įgyvendinti jungtinį projektą.

3. Šeštojoje skiltyje nurodoma taikoma finansavimo forma: DS – dotacija taikant sąlygas, D – dotacija, FP – finansinė priemonė, A – apdovanojimai.

4. Devintojoje skiltyje rezultato rodiklis žymimas R, produkto – P.

5. Rezultato rodiklis „Dirbančių arba darbo ieškančių asmenų skaičius“ yra 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimo CM4171/21 dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo (toliau – Planas „Naujos kartos Lietuva“) bendrasis rodiklis, kuris neturi siektinų reikšmių. Duomenys bus renkami iš susijusių reformų ir investicijų rodiklių. Ataskaitinis laikotarpis - 2026 m. IV ketv.

6. Rezultato rodiklis „Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius: švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius“ yra Plano „Naujos kartos Lietuva“ bendrasis rodiklis, kuris neturi siektinų reikšmių. Duomenys bus renkami iš susijusių reformų ir investicijų rodiklių. Ataskaitinis laikotarpis - 2026 m. IV ketv.

7. Rezultato rodiklis „Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius: skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiklos dalyvių skaičius“ yra Plano „Naujos kartos Lietuva“ bendrasis rodiklis, kuris neturi siektinų reikšmių. Duomenys bus renkami iš susijusių reformų ir investicijų rodiklių. Ataskaitinis laikotarpis - 2026 m. IV ketv.

8. Rodiklis „Bandomojo projekto, skirto finansuoti mokymams kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms įgyti, užbaigimas“ bus laikomas pasiektu, kai:

8.1. iki 2025 m II ketv. bus paremtas kvalifikacijos ir (arba) kompetencijų įgijimas, suteikęs galimybę dalyvauti mokymuose 14 985 dalyviams (iš jų 7643 skaitmeninių įgūdžių ugdymo programų dalyviams ir 7342 mokymo programų, suteikiančių kitas didelės pridėtinės vertės kvalifikacijas ir (arba) kompetencijų, dalyviams). Dalyviai turi įgyti kvalifikacijos ar mokymosi pasiekimų dokumentą;

8.2. iki 2026 m II ketv. bus paremtas kvalifikacijos ir (arba) kompetencijų įgijimas, suteikęs galimybę dalyvauti mokymuose 19 683 dalyviams (iš jų 10 000 skaitmeninių įgūdžių ugdymo programų dalyviams ir 9 350 mokymo programų, suteikiančių kitas didelės pridėtinės vertės kvalifikacijas ir (arba) kompetencijų, dalyvių). Dalyviai turi įgyti kvalifikacijos ar mokymosi pasiekimų dokumentą.

9. Rodiklis „Bandomojo projekto verslumui skatinti užbaigimas“ bus laikomas pasiektu, kai iki 2026 m. II ketv. bus baigtas bandomasis verslumo skatinimo projektas, sudaręs sąlygas paremti 1325 dalyvius (iš jų – 673 darbo vietas, siekiant remti skaitmeninę pertvarką ir 652 darbo vietas, siekiant remti žaliosios pertvarkos ir žiedinės ekonomikos tikslus).

10. Rezultato rodiklis „Paramą gaunančių 15–29 metų jaunuolių skaičius“ yra Plano „Naujos kartos Lietuva“ bendrasis rodiklis, kuris neturi siektinų reikšmių. Duomenys bus renkami iš susijusių reformų ir investicijų rodiklių. Ataskaitinis laikotarpis - 2026 m. IV ketv.

11. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ 1 veiklos „Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 1 pateiktas 1 priede.

12. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ 1 veiklos „Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 pateiktas 2 priede.

13. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ 2 veiklos „Užimtumo rėmimo priemonių apimties ir įvairovės didinimas, prisidedant prie skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslų siekimo ir žiedinės ekonomikos skatinimo“ projektų finansavimo sąlygų aprašas pateiktas 3 priede.

______________________________

part_713111ab7b1e47a596e2f6758ddfd7e4_end


2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ aprašo

1 priedas              

 

2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ĮTRAUKIOS DARBO RINKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 09-001-02-03-02 „DIDINTI PAŽEIDŽIAMŲ ASMENŲ GRUPIŲ UŽIMTUMĄ“ 1 VEIKLOS „BEDARBIŲ GALIMYBIŲ ĮSIDARBINTI AR GRĮŽTI Į DARBO RINKĄ DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 1

 

1. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ 1 veiklos „Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše Nr.1 (toliau – Finansavimo sąlygų aprašas) nustatomos projekto, planuojamo finansuoti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos Lietuvai (toliau – ESIP) lėšomis pagal 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ apraše nurodytą 1 veiklą „Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas“ (toliau – projektas), finansavimo sąlygos.

2. Projektų finansavimo sąlygos ir reikalavimai:

 

VEIKLOS AR POVEIKLĖS, KURIOMS NUSTATOMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS

Veiklos pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Prioritetas ar komponentas

Uždavinys ar priemonė

Veikla ar

papriemonė

Interven-cinės priemonės kodas

Regionas, kuriam priskiriama veikla ar poveiklė

Paramos formos kodas

Pagrindinės teritorinės srities kodas (-ai)

Ekonominės veiklos kodas (-ai)

„Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) antrinių temų kodai

Lyčių lygybės matmens kodas

1.1. Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Sostinės regione

ESIP lėšos

4

4.1

4.1.1. Didinti bedarbių galimybes įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką

134

Sostinės regionas (Vilniaus apskritis)

01 – dotacija

33 – nesiorientuojama į teritoriškumą

21 – švietimas,

26 – kitos nenurodytos paslaugos

10 - Europos semestre nustatytų problemų sprendimas

02 - lyčių aspekto integravimas

 

Pastabos:

1. Trečioje skiltyje nurodomas ESIP prioriteto, prie kurio įgyvendinimo prisidedama veikla ar poveikle, numeris.

2. Ketvirtoje skiltyje nurodomas ESIP uždavinio, prie kurio vykdymo prisidedama veikla ar poveikle, numeris.

3. Penktoje skiltyje nurodomas ESIP veiklos, prie kurios vykdymo prisidedama pažangos priemonės veikla ar poveikle, numeris ir pavadinimas.

4. Šeštoje skiltyje nurodomas intervencinės priemonės kodas pagal 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, 1 priedo 1 lentelę.

 

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio kodas

Matavimo vienetai

Siektina reikšmė

Bendras dalyvių skaičius

P-09-001-02-03-02-10

(P.B.2.0501)

Asmenys

1 830 (2024 m.)

6 100 (2029 m.)

Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius

P-09-001-02-03-02-11

(P.B.2.0502)

Asmenys

1 830 (2024 m.)

6 100 (2029 m.)

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, įgyjantys kvalifikaciją

R-09-001-02-03-02-03

(R.B.2.2503)

Asmenys

2 956 (2029 m.)

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, dirbantys, įskaitant savarankišką darbą 

R-09-001-02-03-02-04

(R.B.2.2504)

Asmenys

2 745 (2029 m.)

Dalyviai, kurie per šešis mėnesius nuo dalyvavimo pabaigos pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą 

R-09-001-02-03-02-05

(R.B.2.2505)

Asmenys

3 355 (2029 m.)

 

Pastabos:

1. Siektini stebėsenos rodikliai apskaičiuojami pagal stebėsenos rodiklių korteles, pateiktas 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašo prieduose, kurie skelbiami Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės socmin.lrv.lt skiltyje „Plėtros programos“ prie konkrečios plėtros programos priemonės dokumentų (ĮTRAUKIOS DARBO RINKOS PLĖTROS PROGRAMOS PRIEMONĖS | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (lrv.lt) (toliau – stebėsenos rodiklių kortelės).

2. Projekto įgyvendinimo plane (toliau – PĮP) įrašomas lentelės antrajame stulpelyje „Rodiklio kodas“ skliausteliuose nurodytas kodas.

 

VEIKLOS AR POVEIKLĖS, KURIOMS NUSTATOMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS

Veiklos pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Prioritetas ar komponentas

Uždavinys ar priemonė

Veikla ar

papriemonė

Interven-cinės priemonės kodas

Regionas, kuriam priskiriama veikla ar poveiklė

Paramos formos kodas

Pagrindinės teritorinės srities kodas (-ai)

Ekonominės veiklos kodas (-ai)

„Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) antrinių temų kodai

Lyčių lygybės matmens kodas

1.2. Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione

ESIP lėšos

4

4.1

4.1.1. Didinti bedarbių galimybes įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką

134

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas (visos apskritys, išskyrus Vilniaus apskritį)

01 – dotacija

33 – nesiorientuojama į teritoriškumą

21 – švietimas,

26 – kitos nenurodytos paslaugos

10 - Europos semestre nustatytų problemų sprendimas

02 - lyčių aspekto integravimas

 

Pastabos:

1. Trečioje skiltyje nurodomas ESIP prioriteto, prie kurio įgyvendinimo prisidedama veikla ar poveikle, numeris.

2. Ketvirtoje skiltyje nurodomas ESIP uždavinio, prie kurio vykdymo prisidedama veikla ar poveikle, numeris.

3. Penktoje skiltyje nurodomas ESIP veiklos, prie kurios vykdymo prisidedama pažangos priemonės veikla ar poveikle, numeris ir pavadinimas.

4. Šeštoje skiltyje nurodomas intervencinės priemonės kodas pagal 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060 1 priedo 1 lentelę.

 

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio kodas

Matavimo vienetai

Siektina reikšmė

Bendras dalyvių skaičius

P-09-001-02-03-02-10

(P.B.2.0501)

Asmenys

11 210 (2024 m.)

37 365 (2029 m.)

Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius

P-09-001-02-03-02-11

(P.B.2.0502)

Asmenys

11 210 (2024 m.)

37 365 (2029 m.)

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, įgyjantys kvalifikaciją

R-09-001-02-03-02-03

(R.B.2.2503)

Asmenys

15 521 (2029 m.)

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, dirbantys, įskaitant savarankišką darbą 

R-09-001-02-03-02-04

(R.B.2.2504)

Asmenys

16 814 (2029 m.)

Dalyviai, kurie per šešis mėnesius nuo dalyvavimo pabaigos pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą 

R-09-001-02-03-02-05

(R.B.2.2505)

Asmenys

20 551 (2029 m.)

 

Pastabos:

1. Siektini stebėsenos rodikliai apskaičiuojami pagal stebėsenos rodiklių korteles.

2. PĮP įrašomas lentelės antrajame stulpelyje „Rodiklio kodas“ skliausteliuose nurodytas kodas.

 

SPECIALIEJI FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

1. Taikomi teisės aktai

Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant PĮP, priimant sprendimą dėl projekto finansavimo, sudarant projekto sutartį ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal Aprašą:

1.1. Bendrieji teisės aktai:

1.1.1. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais;

1.1.2. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius su visais pakeitimais;

1.1.3. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

1.1.4. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1057, kuriuo nustatomas „Europos socialinis fondas +“ (ESF +) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013;

1.1.5. Reglamentas (ES) 2021/1060;

1.1.6. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija;

1.1.7. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės);

1.1.8. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Projektų administravimo taisyklės).

1.2. Specialieji teisės aktai:

1.2.1. Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas;

1.2.2. Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas;

1.2.3. Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas;

1.2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimas Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“;

1.2.5. Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 934 „Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos patvirtinimo“;

1.2.6. Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1065 „Dėl Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašo patvirtinimo“;

1.2.7. 20212030 metų nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021– 2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;

1.2.8. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 929 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos patvirtinimo“;

1.2.9. Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ISAK-72 „Dėl Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

1.2.10. Valstybės biudžeto lėšų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, darbdavių lėšų ir (ar) kitų lėšų skyrimo įmonės, įstaigos, organizacijos ar ūkininko ūkio darbuotojų tęstiniam profesiniam mokymui, kai mokymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą, tvarkos aprašas, patvirtintas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A1-752/4-798 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, darbdavių lėšų ir (ar) kitų lėšų skyrimo įmonės, įstaigos, organizacijos ar ūkininko ūkio darbuotojų tęstiniam profesiniam mokymui, kai mokymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą, tvarkos aprašo patvirtinimo“;

1.2.11. Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-314 „Dėl Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“;

1.2.12. Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Užimtumo rėmimo priemonių aprašas);

1.2.13. Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. A1-394 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Reikalavimai projektams

2.1. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą finansuojamos šios 1 veiklos „Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas“ poveiklės:

2.1.1. Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Sostinės regione;

2.1.2. Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

2.2. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą įgyvendinamos projekto veiklos priskiriamos vienam iš regionų, nepriklausomai nuo to, kurio regiono tikslinei grupei skirta projekto veikla. Įgyvendinant šios lentelės 2.1.1  ir  2.1.2  papunkčiuose nurodytas poveikles, jose gali dalyvauti tikslinės grupės asmenys iš visos Lietuvos. 

2.3. Pagal Aprašą tinkama projekto tikslinė grupė: bedarbiai, registruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba). Prioritetas teikiamas ribotas ir vidutines įsidarbinimo galimybes turintiems bedarbiams, ypač nekvalifikuotiems, ilgalaikiams, vyresnio amžiaus bedarbiams, niekur nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui, migrantams.

2.4. Galimas pareiškėjas: Užimtumo tarnyba.

2.5. Partneriai negalimi.

2.6. Projektui taikoma finansavimo forma – dotacija.

2.7. Projektams pagal šį Finansavimo sąlygų aprašą įgyvendinti skiriama iki 174 698 520 (vieno šimto septyniasdešimt keturių milijonų šešių šimtų devyniasdešimt aštuonių tūkstančių penkių šimtų dvidešimties) eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir iki 43 325 166 (keturiasdešimt trijų milijonų trijų šimtų dvidešimt penkių tūkstančių šimto šešiasdešimt šešių) eurų bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, iš jų:

2.7.1. iki 15 173 734 (penkiolikos milijonų šimto septyniasdešimt trijų tūkstančių septynių šimtų trisdešimt keturių) eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir iki 15 173 734 (penkiolikos milijonų šimto septyniasdešimt trijų tūkstančių septynių šimtų trisdešimt keturių) eurų bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skiriama šios lentelės 2.1.1 papunktyje nurodytai poveiklei finansuoti;

2.7.2. iki 159 524 786 (vieno šimto penkiasdešimt devynių milijonų penkių šimtų dvidešimt keturių tūkstančių septynių šimtų aštuoniasdešimt šešių) eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir iki 28 151 432 (dvidešimt aštuonių milijonų šimto penkiasdešimt vieno tūkstančio keturių šimtų trisdešimt dviejų) eurų bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skiriama šios lentelės 2.1.2 papunktyje nurodytai poveiklei finansuoti.

2.8. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą teikiamo projekto įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė nei iki 2029 m. liepos 31 d.

2.9. Projektas turi atitikti bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus Projektų administravimo taisyklių 2 priede.

2.10. Projekto matomumo ir informavimo apie projektą veiksmai atliekami vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių VIII skyriaus pirmojo skirsnio nuostatomis.

2.11. Projektas įgyvendinamas pagal Finansavimo sąlygų apraše, projekto sutartyje ir Projektų administravimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

2.12. Šios lentelės 2.1 papunktyje nurodytos veiklos poveiklėms įgyvendinti Užimtumo tarnybos rengiamas PĮP turi būti suderintas su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija prieš pateikiant jį administruojančiajai institucijai – viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA).

2.13. Kartu su PĮP Užimtumo tarnyba CPVA turi pateikti dokumentus (informaciją apie sudarytas sutartis, komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkoje esančias kainas ir pan.), kuriais remiantis apskaičiuotos planuojamos patirti šios lentelės 9 punkte nurodytos išlaidos, kurioms netaikomi šios lentelės 10 punkte nurodyti supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai. Tokios išlaidos taip pat gali būti grindžiamos supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiais, kurie nėra nustatyti ESIP ir Finansavimo sąlygų apraše, jei jie yra nurodyti Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registre.

3. Horizontaliųjų principų (toliau – HP) reikalavimai

3.1. Projekte negali būti numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės bei nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, etninės priklausomybės, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, negalios, sveikatos būklės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos ir kitais pagrindais principus, taip pat užtikrinant  prieinamumo visiems reikalavimo laikymąsi.

3.2. Projektai turėtų tiesiogiai prisidėti prie 2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos plane numatytų horizontaliųjų principų įgyvendinimo:

3.2.1. Projekte turi būti užtikrintas lygių galimybių principo įgyvendinimas, t. y. projekto veiklos ir rezultatai turi būti prieinami visiems dalyviams, taip pat ir specialiųjų (individualiųjų pagalbos) poreikių (pavyzdžiui, judėjimo, klausos ar kt.) turintiems asmenims. Atsižvelgiant į Užimtumo įstatymo 25 straipsnį, įgyvendinant projektą, jeigu jame potencialiai gali dalyvauti nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba vaiką su negalia (įvaikį) iki 18 metų, taip pat asmenys, prižiūrintys šeimos narius su negalia, jiems turi būti skiriamas prioritetas;

3.2.2. Projektas turi prisidėti prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo padedant bedarbiams integruotis į darbo rinką, kelti kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas, remti savarankišką užimtumą, darbo vietų steigimą, teritorinį judumą, taip prisidedant prie skurdo ar socialinės atskirties mažinimo;

3.2.3. Projektas turi prisidėti prie inovatyvumo (kūrybingumo) principo įgyvendinimo siekiant padėti bedarbiams ir užimtiems asmenims prisitaikyti prie besikeičiančios darbo rinkos ir jos poreikių.

3.3. Įvertinus ESIP 4.1 uždavinio planuojamų veiksmų (veiklų) poveikį šešiems aplinkos veiksniams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje, nustatyta, kad planuojamos finansuoti veiklos pagal planuojamų įgyvendinti veiklų pobūdį neturi jokio numatomo poveikio visiems šešiems aplinkos tikslams arba numatomas jų poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad veiksmai (veiklos) atitinka principą „nedaroma reikšminga žala“. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimas atliekamas pagal 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ 1 veiklos „Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas“ projektų atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašą (priedas).

3.4. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) reikalavimai

3.4.1. įgyvendinant projektą, turi būti įgyvendinamos svarbiausios Chartijoje nustatytos teisės ir principai: nediskriminavimas, moterų ir vyrų lygybė, žmonių teisė gyventi oriai, teisė į privatų ir šeimos gyvenimą, asmens duomenų apsauga, tinkamos ir teisingos darbo sąlygos, saviraiškos ir informacijos laisvė:

3.4.1.1. draudžiama bet kokia diskriminacija, pvz., dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos ar kitų pagrindų;

3.4.1.2. turi būti užtikrinta lyčių lygybė, vienodas požiūris ir lygios galimybės, nediskriminavimas ir asmenų su negalia teisės pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją;

3.4.1.3. turi būti užtikrinta asmens duomenų apsauga. Asmens duomenys turi būti tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, nustatančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, ir naudojami tik konkretiems tikslams ir tik atitinkamam asmeniui sutikus ar kitais teisės aktų nustatytais teisėtais pagrindais. Įgyvendinant projektą, turi būti užtikrinta asmens teisė susipažinti su surinktais jo asmens duomenimis, teisė reikalauti, kad duomenų valdytojas nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis, ir kitos Reglamente (ES) 2016/679 numatytos teisės.

3.4.2. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad ES fondais būtų naudojamasi laikantis Chartijos nuostatų tais atvejais, kai jos yra taikytinos, įskaitant atvejus, kai nutraukiami mokėjimų terminai, sustabdomi mokėjimai ir atliekamos finansinės pataisos, taip pat kai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį taikoma pažeidimo tyrimo procedūra.

4. Apskritis, kurioje gali būti įgyvendinami projektai

Netaikoma.

5. Reikalavimai valstybės pagalbai

5.1. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą valstybės pagalba ir/arba de minimis pagalba gali būti teikiama. Valstybės pagalba gali būti teikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 651/2014 šio reglamento 6 skirsnyje „Pagalba nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims ir neįgaliesiems darbuotojams“ nurodytoms tikslinėms grupėms, 32-35 straipsniuose nustatytomis sąlygomis. De minimis pagalba gali būti teikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.  1407/2013.

5.2. Potencialių valstybės pagalbos gavėjų atitikties sąlygos, valstybės pagalbos dydis, intensyvumas bei kiti su valstybės pagalbos teikimu susiję reikalavimai turi būti įgyvendinti Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos apraše nustatyta tvarka ir terminais;

5.3. Kai pagal finansavimo sąlygų aprašą teikiama valstybės pagalba ir/arba de minimis pagalba projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad:

5.3.1. bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei per 3 mokestinius metus, suma neviršys 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų (arba 100 000 (vieno šimto tūkstančių) eurų įmonėms, vykdančioms veiklą krovinių vežimo keliais sektoriuje). Finansavimas negali būti skiriamas ūkio subjektams, nurodytiems Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje;

5.3.2. pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 suteikta valstybės pagalba neviršys šio reglamento 4 straipsnyje nurodytų ribų;

5.3.2. prieš suteikiant de minimis pagalbą, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Registras) bus patikrinta ar suteikus numatytą finansavimą, nebus viršyta didžiausia leistina de minimis pagalbos suma nurodyta šios lentelės 5.1 papunktyje. Jeigu nustatoma, kad ūkio subjektui suteikus numatytą finansavimą būtų viršyta didžiausia leistina de minimis pagalbos suma, pagalbos gavėjui suteikiama de minimis pagalbos suma, kurią sudaro didžiausios leistinos de minimis pagalbos sumos ir Registre nurodytos jau suteiktos de minimis pagalbos sumos skirtumas;

5.3.3. duomenys apie suteiktą valstybės pagalbą ir/arba de minimis pagalbą į Registrą bus pateikti Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir terminais;

5.3.4. bus laikomasi Reglamente (ES) Nr. 1407/2013 bei Reglamente (ES) Nr. 651/2014 numatytos pareigos duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą ir/arba individualiai suteiktą de minimis pagalbą saugoti ne trumpiau kaip 10 metų nuo pagalbos suteikimo datos.

6. Projektų atrankos kriterijai

Specialieji ir prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nenustatomi.

6.1. Jungtinio projekto projektų atrankos kriterijai

Netaikoma.

7. Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

Papildomi reikalavimai, nenurodyti Taisyklėse ir Projektų administravimo taisyklėse, įgyvendinus projekto veiklas, netaikomi.

8. Kiti reikalavimai

Jei pagal Finansavimo sąlygų aprašą įgyvendinamas projektas, kurio vertė viršija 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų, projekto vykdytojas privalo surengti komunikacinį renginį ar veiklą, įtraukdamas Europos Komisiją ir vadovaujančiąją instituciją – Lietuvos Respublikos finansų ministeriją.

IŠLAIDŲ TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMAI

9. Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai

9.1. Projekto išlaidos turi atitikti Užimtumo įstatyme bei Projektų administravimo taisyklių VII skyriuje išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

9.2. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Netinkamos finansuoti išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo lėšų.

9.3. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

9.3.1. profesinio mokymo išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatymo 37 straipsnyje ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas. Šios išlaidos apmokamos taikant šios lentelės 10.2 papunktyje nurodytus fiksuotuosius įkainius;

9.3.2. įdarbinimo subsidijuojant išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatymo 41–42 straipsniuose ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas;

9.3.3. įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatymo 38 straipsnyje ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas. Šios išlaidos apmokamos taikant šios lentelės 10.3 papunktyje nurodytus fiksuotuosius įkainius;

9.3.4. stažuotės išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatymo 39 straipsnyje ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas. Šios išlaidos apmokamos taikant šios lentelės 10.4 papunktyje nurodytus fiksuotuosius įkainius;

9.3.5. neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatymo 391 straipsnyje ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas. Šios išlaidos apmokamos taikant šios lentelės 10.5 papunktyje nurodytą fiksuotąjį įkainį;

9.3.6. neformaliojo suaugusiųjų švietimo išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatymo 392 straipsnyje ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas;

9.3.7. vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatymo 44 ir 46 straipsniuose bei Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas. Šios išlaidos apmokamos taikant šios lentelės 10.6 papunktyje nurodytą fiksuotąjį įkainį;

9.3.8. paramos judumui priemonėje dalyvaujančių projekto dalyvių kelionės išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatymo 40 straipsnyje bei Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas;

9.3.9. netiesioginių projekto veiklų išlaidos. Šios išlaidos apmokamos taikant šios lentelės 10.1 papunktyje nurodytą netiesioginių išlaidų fiksuotąją normą;

9.3.10. privalomos projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonių išlaidos. Šios išlaidos apmokamos taikant šios lentelės 10.7 papunktyje nurodytas fiksuotąsias sumas. Atsižvelgiant į tai, kad šios lentelės 10.7 papunktyje nurodytos fiksuotosios sumos neapima Projektų administravimo taisyklių 341.5 papunktyje nurodytų priemonių finansavimo, kai vykdomų strateginės svarbos projektų ir projektų, kurių visos išlaidos viršija 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų, atvejais yra reikalaujama surengti komunikacinį renginį ar veiklas, šių komunikacinių renginių ar veiklų išlaidų apmokėjimas pagal fiksuotąsias sumas netaikomas, o tokios išlaidos turi būti apmokamos pagal faktiškai patirtas išlaidas;

9.3.11. kitų informavimo apie projektą priemonių išlaidos: pranešimų žiniasklaidai, spaudos konferencijų, informacinių renginių, seminarų, diskusijų, projekto reklamos (spaudoje, televizijoje, radijuje ir kt.), informacinių leidinių, reprezentacinių priemonių išlaidos. Tokios išlaidos apmokamos pagal faktiškai patirtas išlaidas.

9.4. Pareiškėjas savo iniciatyva bei savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

9.5. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

9.6. Projekto išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, normas ir sumas, apmokamos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius dydžius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, patvirtinančius pasiektą rezultatą.  Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, siekiant įrodyti pagal fiksuotuosius įkainius apmokamas išlaidas ar patvirtinti pasiektą rezultatą, nurodomi projekto sutartyje.

9.7. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos nuo 2023 m. sausio 2 d. Projektui taikomas projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis nustatomas projekto sutartyje.

10. Projekto veiklų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Indeksuojama

Neindeksuojama

Veiklos ir (ar) išlaidos, kurioms taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio versija

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas

Papildoma informacija

10.1. Netiesioginės projekto veiklos ir išlaidos joms apmokėti

FN-01

01

7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma

-

10.2. Profesinis mokymas

FĮ-27-01

-

Trumpos trukmės (ne daugiau 456 val.) formaliojo profesinio mokymo fiksuotasis vieneto įkainis projekto dalyviui (bedarbiui)

-

FĮ-27-02

Vidutinės trukmės (457–1019 val.) formaliojo profesinio mokymo fiksuotasis vieneto įkainis projekto dalyviui (bedarbiui)

-

FĮ-27-03

Ilgos trukmės (nuo 1020 val.) formaliojo profesinio mokymo fiksuotasis vieneto įkainis projekto dalyviui (bedarbiui)

-

FĮ-27-04

Neformaliojo profesinio mokymo fiksuotasis vieneto įkainis projekto dalyviui (bedarbiui)

-

10.3. Pameistrystė

FĮ-28-01

-

Fiksuotasis vieneto įkainis apmokamas už projekto dalyvio ilgos trukmės (nuo 840 val.) formalųjį profesinį mokymą pagal pameistrystės formą

-

FĮ-28-02

Fiksuotasis vieneto įkainis apmokamas už projekto dalyvio vidutinės trukmės (nuo 456 iki 839 val.) formalųjį profesinį mokymą pagal pameistrystės formą

-

FĮ-28-03

Fiksuotasis vieneto įkainis apmokamas už projekto dalyvio trumpos trukmės (ne daugiau nei 455 val.) formalųjį profesinį mokymą pagal pameistrystės formą

-

FĮ-28-04

Fiksuotasis vieneto įkainis apmokamas už projekto dalyvio neformalųjį profesinį mokymą pagal pameistrystės formą (išskyrus neformalųjį profesinį mokymą aukštą pridėtinę vertę kuriančioms kvalifikacijoms ir kompetencijoms, kurios pripažįstamos kaip kvalifikacija arba jos dalis, įgyti)

-

10.4. Stažuotė

FĮ-29-01

-

Fiksuotasis vieneto įkainis, taikomas, kai dalyvio gyvenamoji vieta yra toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra stažuotės atlikimo vieta

-

FĮ-29-02

Fiksuotasis vieneto įkainis, taikomas, kai dalyvio gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra stažuotės atlikimo vieta

-

10.5. Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

FĮ-30-01

-

Fiksuotasis vieneto įkainis mokamas už projekto dalyvio neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimą

-

10.6. Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo išlaidos

FĮ-01-01

-

Fiksuotasis vieneto įkainis už sukurtą darbo vietą

-

10.7. Privalomos projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonių išlaidos

FS-01-01

-

 

Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji be PVM

-

FS-01-02

Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji su PVM

-

FS-01-03

Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji be PVM

-

FS-01-04

Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji su PVM

-

Pastaba. Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai nurodyti Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registre, skelbiamame Europos socialinio fondo agentūros interneto svetainės www.esf.lt Metodinės pagalbos centro skiltyje Metodinės pagalbos centras | Europos socialinio fondo agentūra (esf.lt).

__________________________

part_4621d7d37bf344c0b9150405432420cb_end


2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ 1 veiklos „Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1

priedas

 

2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ĮTRAUKIOS DARBO RINKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 09-003-02-03-02 „DIDINTI PAŽEIDŽIAMŲ ASMENŲ GRUPIŲ UŽIMTUMĄ“ 1 VEIKLOS „BEDARBIŲ GALIMYBIŲ ĮSIDARBINTI AR GRĮŽTI Į DARBO RINKĄ DIDINIMAS“ PROJEKTŲ ATITIKTIES REIKŠMINGOS ŽALOS NEDARYMO HORIZONTALIAJAM PRINCIPUI VERTINIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

Finansavimo šaltinis, pagal kurį finansuojamas projektas, kuriuo įgyvendinama 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ apraše nurodyta 1 veikla „Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas“ (toliau – projektas) (tinkamą pažymėkite ):

£ Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – EGADP)

Europos Sąjungos fondų investicijų programa (toliau – ESIP)

Aplinkos tikslai

(pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2019/2088)

Pagrindimas

(remiantis priemonių (jei finansavimo šaltinis EGADP) arba veiksmų (veiklų) jei finansavimo šaltinis ESIFP) vertinimo klausimynais)

Pagrindimo dokumentai

(nurodomas dokumentas, kuris bus vertinamas siekiant įvertinti projekto atitiktį aplinkos tikslams, arba pateikiama šią atitiktį pagrindžianti informacija)

1.  Klimato kaitos švelninimas

Vertinama, kad planuojamas įgyvendinti projektas neturi tiesioginio poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis yra nereikšmingas. Įgyvendinant veiklas nenumatoma, kad jos turėtų kokį nors neigiamą poveikį žmonėms, gamtai ar turtui ar kad galėtų būti išskiriama ypač daug  šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Netaikoma

2.  Prisitaikymas prie klimato kaitos

Vertinama, kad planuojamas įgyvendinti projektas neturi tiesioginio poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis yra nereikšmingas, t. y. neplanuojama, kad įgyvendinamas projektas didina neigiamą dabartinio ir ateities klimato poveikį ar daro neigiamą poveikį žmonėms, gamtai ar turtui: projekto veiklos (pagal pobūdį) neturi jokio tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio šiam aplinkos tikslui.

Netaikoma

3.  Tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga

Vertinama, kad planuojamas įgyvendinti projektas neturi tiesioginio poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, ir laikoma, kad jis atitinka tausaus išteklių naudojimo ir apsaugos tikslą.

Netaikoma

4.  Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą

Vertinama, kad planuojamas įgyvendinti projektas neturės jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis bus nereikšmingas, nes vykdant veiklas nenumatoma kurti infrastruktūros, kuri galėtų daryti žalą žiedinei ekonomikai, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą.

Netaikoma

5.  Oro, vandens ar žemės taršos prevencija ir kontrolė

Vertinama, kad planuojamas įgyvendinti projektas neturės jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis bus nereikšmingas, t. y. nedarys tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad jis atitinka oro, vandens ar žemės taršos prevencijos ir kontrolės tikslą. Įgyvendinant projektą, nenumatoma kurti infrastruktūros, dėl kurios susidarytų oro, vandens ir dirvožemio tarša: veiklos (pagal pobūdį) neturės jokio tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio šiam aplinkos tikslui.

Netaikoma

6.  Biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas

Vertinama, kad planuojamas įgyvendinti projektas neturi tiesioginio poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis yra nereikšmingas ir laikoma, kad projektas atitinka biologinės įvairovės, ekosistemų apsaugos ir atkūrimo tikslą: nenumatoma, kad veiklos turės neigiamą poveikį biologinei įvairovei, ekosistemų apsaugai.

Netaikoma

________________

part_bc60b95478be4302b92f4c815b2c714f_end


2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos socialinės Įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ aprašo 

2 priedas      

 

2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ĮTRAUKIOS DARBO RINKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 09-001-02-03-02 „DIDINTI PAŽEIDŽIAMŲ ASMENŲ GRUPIŲ UŽIMTUMĄ“ 1 VEIKLOS „BEDARBIŲ GALIMYBIŲ ĮSIDARBINTI AR GRĮŽTI Į DARBO RINKĄ DIDINIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 2

 

1. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ 1 veiklos „Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas“ projektų finansavimo sąlygų apraše Nr. 2 (toliau – Finansavimo sąlygų aprašas) nustatomos projekto, planuojamo finansuoti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos Lietuvai (toliau – ESIP) lėšomis pagal 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ apraše nurodytą 1 veiklą „Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas“ (toliau – projektas), finansavimo sąlygos.

2. Projektų finansavimo sąlygos ir reikalavimai:

 

VEIKLOS AR POVEIKLĖS, KURIOMS NUSTATOMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS

Veiklos pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Prioritetas ar komponentas

Uždavinys ar priemonė

Veikla ar

papriemonė

Interven-cinės priemonės kodas

Regionas, kuriam priskiriama veikla ar poveiklė

Paramos formos kodas

Pagrindinės teritorinės srities kodas (-ai)

Ekonominės veiklos kodas (-ai)

„Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) antrinių temų kodai

Lyčių lygybės matmens kodas

1.1. Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Sostinės regione

ESIP lėšos

4

4.1

4.1.1. Didinti bedarbių galimybes įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką

136

Sostinės regionas (Vilniaus apskritis)

01 – dotacija

33 – nesiorientuojama į teritoriškumą

21 – švietimas,

26 – kitos nenurodytos paslaugos

10 - Europos semestre nustatytų problemų sprendimas

02 - lyčių aspekto integravimas

 

Pastabos:

1. Trečioje skiltyje nurodomas ESIP prioriteto, prie kurio įgyvendinimo prisidedama veikla ar poveikle, numeris.

2. Ketvirtoje skiltyje nurodomas ESIP uždavinio, prie kurio vykdymo prisidedama veikla ar poveikle, numeris.

3. Penktoje skiltyje nurodomas ESIP veiklos, prie kurios vykdymo prisidedama pažangos priemonės veikla ar poveikle, numeris ir pavadinimas.

4. Šeštoje skiltyje nurodomas intervencinės priemonės kodas pagal 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1060, kuriuo nustatomos bendros Europos regioninės plėtros fondo, „Europos socialinio fondo +“, Sanglaudos fondo, Teisingos pertvarkos fondo ir Europos jūrų reikalų, žvejybos ir akvakultūros fondo nuostatos ir šių fondų bei Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo, Vidaus saugumo fondo ir Sienų valdymo ir vizų politikos finansinės paramos priemonės taisyklės, 1 priedo 1 lentelę.

 

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio kodas

Matavimo vienetai

Siektina reikšmė

Bendras dalyvių skaičius

P-09-001-02-03-02-10

(P.B.2.0501)

Asmenys

458 (2024 m.)

1 525 (2029 m.)

Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius

P-09-001-02-03-02-11

(P.B.2.0502)

Asmenys

458 (2024 m.)

1 525 (2029 m.)

18–29 metų jaunuoliai

P-09-001-02-03-02-12

(P.B.2.0507)

Asmenys

458 (2024 m.)

1 525 (2029 m.)

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, įgyjantys kvalifikaciją

R-09-001-02-03-02-03

(R.B.2.2503)

Asmenys

739 (2029 m.)

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, dirbantys, įskaitant savarankišką darbą 

R-09-001-02-03-02-04

(R.B.2.2504)

Asmenys

686 (2029 m.)

Dalyviai, kurie per šešis mėnesius nuo dalyvavimo pabaigos pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą 

R-09-001-02-03-02-05

(R.B.2.2505)

Asmenys

839 (2029 m.)

 

Pastabos:

1. Siektini stebėsenos rodikliai apskaičiuojami pagal stebėsenos rodiklių korteles, pateiktas 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašo prieduose, kurie skelbiami Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės socmin.lrv.lt skiltyje „Plėtros programos“ prie konkrečios plėtros programos priemonės dokumentų (ĮTRAUKIOS DARBO RINKOS PLĖTROS PROGRAMOS PRIEMONĖS | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (lrv.lt) (toliau – stebėsenos rodiklių kortelės).

2. Projekto įgyvendinimo plane (toliau – PĮP) įrašomas lentelės antrajame stulpelyje „Rodiklio kodas“ skliausteliuose nurodytas kodas.

 

VEIKLOS AR POVEIKLĖS, KURIOMS NUSTATOMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS

Veiklos pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Prioritetas ar komponentas

Uždavinys ar priemonė

Veikla ar

papriemonė

Interven-cinės priemonės kodas

Regionas, kuriam priskiriama veikla ar poveiklė

Paramos formos kodas

Pagrindinės teritorinės srities kodas (-ai)

Ekonominės veiklos kodas (-ai)

„Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) antrinių temų kodai

Lyčių lygybės matmens kodas

1.2. Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione

ESIP lėšos

4

4.1

4.1.1. Didinti bedarbių galimybes įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką

136

Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas (visos apskritys, išskyrus Vilniaus apskritį)

01 – dotacija

33 – nesiorientuojant į teritoriškumą

21 – švietimas,

26 – kitos nenurodytos paslaugos

10 - Europos semestre nustatytų problemų sprendimas

02 - lyčių aspekto integravimas

 

Pastabos:

1. Trečioje skiltyje nurodomas ESIP prioriteto, prie kurio įgyvendinimo prisidedama veikla ar poveikle, numeris.

2. Ketvirtoje skiltyje nurodomas ESIP uždavinio, prie kurio vykdymo prisidedama veikla ar poveikle, numeris.

3. Penktoje skiltyje nurodomas ESIP veiklos, prie kurios vykdymo prisidedama pažangos priemonės veikla ar poveikle, numeris ir pavadinimas.

4. Šeštoje skiltyje nurodomas intervencinės priemonės kodas pagal Reglamento (ES) 2021/1060 1 priedo 1 lentelę.

 

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio kodas

Matavimo vienetai

Siektina reikšmė

Bendras dalyvių skaičius

P-09-001-02-03-02-10

(P.B.2.0501)

Asmenys

2 802 (2024 m.)

9 341 (2029 m.)

Bedarbiai, įskaitant ilgalaikius bedarbius

P-09-001-02-03-02-11

(P.B.2.0502)

Asmenys

2 802 (2024 m.)

9 341 (2029 m.)

18–29 metų jaunuoliai

P-09-001-02-03-02-12

(P.B.2.0507)

Asmenys

2 802 (2024 m.)

9 341 (2029 m.)

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, įgyjantys kvalifikaciją

R-09-001-02-03-02-03

(R.B.2.2503)

Asmenys

3 880 (2029 m.)

Dalyviai, pasibaigus jų dalyvavimui, dirbantys, įskaitant savarankišką darbą 

R-09-001-02-03-02-04

(R.B.2.2504)

Asmenys

4 204 (2029 m.)

Dalyviai, kurie per šešis mėnesius nuo dalyvavimo pabaigos pradėjo dirbti, įskaitant savarankišką darbą 

R-09-001-02-03-02-05

(R.B.2.2505)

Asmenys

5 138 (2029 m.)

 

Pastabos:

1. Siektini stebėsenos rodikliai apskaičiuojami pagal stebėsenos rodiklių korteles.

2. PĮP įrašomas lentelės antrajame stulpelyje „Rodiklio kodas“ skliausteliuose nurodytas kodas.

 

SPECIALIEJI FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

1. Taikomi teisės aktai

Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant PĮP, priimant sprendimą dėl projekto finansavimo, sudarant projekto sutartį ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal Aprašą:

1.1. Bendrieji teisės aktai:

1.1.1. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais;

1.1.2. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius su visais pakeitimais;

1.1.3. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

1.1.4. 2021 m. birželio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1057, kuriuo nustatomas „Europos socialinis fondas +“ (ESF +) ir panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1296/2013;

1.1.5. Reglamentas (ES) 2021/1060;

1.1.6. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija;

1.1.7. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės);

1.1.8. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Projektų administravimo taisyklės).

1.2. Specialieji teisės aktai:

1.2.1. Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas;

1.2.2. Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas;

1.2.3. Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas;

1.2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimas Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“;

1.2.5. Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 934 „Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos patvirtinimo“;

1.2.6. Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1065 „Dėl Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašo patvirtinimo“;

1.2.7. 20212030 metų nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021– 2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;

1.2.8. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 929 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos patvirtinimo“;

1.2.9. Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ISAK-72 „Dėl Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

1.2.10. Valstybės biudžeto lėšų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, darbdavių lėšų ir (ar) kitų lėšų skyrimo įmonės, įstaigos, organizacijos ar ūkininko ūkio darbuotojų tęstiniam profesiniam mokymui, kai mokymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą, tvarkos aprašas, patvirtintas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A1-752/4-798 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, darbdavių lėšų ir (ar) kitų lėšų skyrimo įmonės, įstaigos, organizacijos ar ūkininko ūkio darbuotojų tęstiniam profesiniam mokymui, kai mokymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą, tvarkos aprašo patvirtinimo“;

1.2.11. Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-314 „Dėl Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“;

1.2.12. Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Užimtumo rėmimo priemonių aprašas);

1.2.13. Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. A1-394 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Reikalavimai projektams

2.1. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą finansuojamos šios 1 veiklos „Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas“ poveiklės:

2.1.1. Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Sostinės regione;

2.1.2. Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.

2.2. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą įgyvendinamo projekto veiklos priskiriamos vienam iš regionų, nepriklausomai nuo to, kurio regiono tikslinei grupei skirta projekto veikla. Įgyvendinant finansavimo sąlygų aprašo 2.1.1   ir  2.1.2  papunkčiuose nurodytas poveikles, jose gali dalyvauti tikslinės grupės asmenys iš visos Lietuvos. 

2.3. Pagal Aprašą tinkama projekto tikslinė grupė: 1829 metų bedarbiai, registruoti Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba). Prioritetas teikiamas ribotas ir vidutines įsidarbinimo galimybes turintiems bedarbiams, ypač nekvalifikuotiems, ilgalaikiams, migrantams.

2.4. Galimas pareiškėjas: Užimtumo tarnyba.

2.5. Partneriai negalimi.

2.6. Projektui taikoma finansavimo forma – dotacija.

2.7. Projektams pagal šį Finansavimo sąlygų aprašą įgyvendinti skiriama iki 43 674 631 (keturiasdešimt trijų milijonų šešių šimtų septyniasdešimt keturių tūkstančių šešių šimtų trisdešimt vieno) euro Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir iki 10 831 293 (dešimties milijonų aštuonių šimtų trisdešimt vieno tūkstančio dviejų šimtų devyniasdešimt trijų) eurų bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų, iš jų:

2.7.1. iki 3 793 434 (trijų milijonų septynių šimtų devyniasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų trisdešimt keturių) eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir iki 3 793 434 (trijų milijonų septynių šimtų devyniasdešimt trijų tūkstančių keturių šimtų trisdešimt keturių) eurų bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skiriama šios lentelės 2.1.1 papunktyje nurodytai poveiklei finansuoti;

2.7.2. iki 39 881 197 (trisdešimt devynių milijonų aštuonių šimtų aštuoniasdešimt vieno tūkstančio šimto devyniasdešimt septynių) eurų Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir iki 7 037 859 (septynių milijonų trisdešimt septynių tūkstančių aštuonių šimtų penkiasdešimt devynių) eurų bendrojo finansavimo iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skiriama šios lentelės 2.1.2 papunktyje nurodytai poveiklei finansuoti. 

2.8. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą teikiamo projekto įgyvendinimo trukmė turi būti ne ilgesnė nei iki 2029 m. liepos 31 d.

2.9. Projektas turi atitikti bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus Projektų administravimo taisyklių 2 priede.

2.10. Projekto matomumo ir informavimo apie projektą veiksmai atliekami vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių VIII skyriaus pirmojo skirsnio nuostatomis.

2.11. Projektas įgyvendinamas pagal Finansavimo sąlygų apraše, projekto sutartyje ir Projektų administravimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

2.12. Šios lentelės 2.1 papunktyje nurodytos veiklos poveiklėms įgyvendinti Užimtumo tarnybos rengiamas PĮP turi būti suderintas su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija prieš pateikiant jį administruojančiajai institucijai – viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA).

2.13. Kartu su PĮP Užimtumo tarnyba CPVA turi pateikti dokumentus (informaciją apie sudarytas sutartis, komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkoje esančias kainas ir pan.), kuriais remiantis apskaičiuotos planuojamos patirti šios lentelės 9 punkte nurodytos išlaidos, kurioms netaikomi šios lentelės 10  punkte nurodyti supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai. Tokios išlaidos taip pat gali būti grindžiamos supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiais, kurie nėra nustatyti ESIP ir Finansavimo sąlygų apraše, jei jie yra nurodyti Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registre. 

3. Horizontaliųjų principų (toliau – HP) reikalavimai

3.1. Projekte negali būti numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės bei nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, etninės priklausomybės, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, negalios, sveikatos būklės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos ir kitais pagrindais principus, taip pat užtikrinant prieinamumo visiems reikalavimo laikymąsi.

3.2. Projektai turėtų tiesiogiai prisidėti prie 2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos plane numatytų horizontaliųjų principų įgyvendinimo:

3.2.1. Projekte turi būti užtikrintas lygių galimybių principo įgyvendinimas, t. y. projekto veiklos ir rezultatai turi būti prieinami visiems dalyviams, taip pat ir turintiems specialiųjų (individualiųjų pagalbos) poreikių (pavyzdžiui, judėjimo, klausos ar kt). Atsižvelgiant į Užimtumo įstatymo 25 straipsnį, įgyvendinant projektą, jeigu jame potencialiai gali dalyvauti nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba vaiką su negalia (įvaikį) iki 18 metų, taip pat asmenys, prižiūrintys šeimos narius su negalia, jiems turi būti skiriamas prioritetas;

3.2.2. Projektas turi prisidėti prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo padedant bedarbiams integruotis į darbo rinką, kelti kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas, remti savarankišką užimtumą, darbo vietų steigimą, teritorinį judumą, taip prisidedant prie skurdo ar socialinės atskirties mažinimo;

3.2.3. Projektas turi prisidėti prie inovatyvumo (kūrybingumo) principo įgyvendinimo siekiant padėti bedarbiams ir užimtiems asmenims prisitaikyti prie besikeičiančios darbo rinkos ir jos poreikių.

3.3. Įvertinus ESIP 4.1 uždavinio planuojamų veiksmų (veiklų) poveikį šešiems aplinkos veiksniams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje, nustatyta, kad planuojamos finansuoti veiklos pagal planuojamų įgyvendinti veiklų pobūdį neturi jokio numatomo poveikio visiems šešiems aplinkos tikslams arba numatomas jų poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad veiksmai (veiklos) atitinka principą „nedaroma reikšminga žala“. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimas atliekamas pagal 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ veiklos „Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas“ projektų atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašą (priedas).

3.4. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) reikalavimai

3.4.1. įgyvendinant projektą, turi būti įgyvendinamos svarbiausios Chartijoje nustatytos teisės ir principai: nediskriminavimas, moterų ir vyrų lygybė, žmonių teisė gyventi oriai, teisė į privatų ir šeimos gyvenimą, asmens duomenų apsauga, tinkamos ir teisingos darbo sąlygos, saviraiškos ir informacijos laisvė:

3.4.1.1. draudžiama bet kokia diskriminacija, pvz., dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos ar kitų pagrindų;

3.4.1.2. turi būti užtikrinta lyčių lygybė, vienodas požiūris ir lygios galimybės, nediskriminavimas ir asmenų su negalia teisės pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją;

3.4.1.3. turi būti užtikrinta asmens duomenų apsauga. Asmens duomenys turi būti tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, nustatančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, ir naudojami tik konkretiems tikslams ir tik atitinkamam asmeniui sutikus ar kitais teisės aktų nustatytais teisėtais pagrindais. Įgyvendinant projektą, turi būti užtikrinta asmens teisė susipažinti su surinktais jo asmens duomenimis, teisė reikalauti, kad duomenų valdytojas nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis, ir kitos Reglamente (ES) 2016/679 numatytos teisės.

3.4.2. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad ES fondais būtų naudojamasi laikantis Chartijos nuostatų tais atvejais, kai jos yra taikytinos, įskaitant atvejus, kai nutraukiami mokėjimų terminai, sustabdomi mokėjimai ir atliekamos finansinės pataisos, taip pat kai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį taikoma pažeidimo tyrimo procedūra.

4. Apskritis, kurioje gali būti įgyvendinami projektai

Netaikoma.

5. Reikalavimai valstybės pagalbai

5.1. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą valstybės pagalba ir/arba de minimis pagalba gali būti teikiama. Valstybės pagalba gali būti teikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 651/2014 šio reglamento 6 skirsnyje „Pagalba nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims ir neįgaliesiems darbuotojams“ nurodytoms tikslinėms grupėms, 32-35 straipsniuose nustatytomis sąlygomis. De minimis pagalba gali būti teikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 1407/2013.

5.2. Potencialių valstybės pagalbos gavėjų atitikties sąlygos, valstybės pagalbos dydis, intensyvumas bei kiti su valstybės pagalbos teikimu susiję reikalavimai turi būti įgyvendinti Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos apraše nustatyta tvarka ir terminais;

5.3. Kai pagal finansavimo sąlygų aprašą teikiama valstybės pagalba ir/arba de minimis pagalba projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad:

5.3.1. bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei per 3 mokestinius metus, suma neviršys 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų (arba 100 000 (vieno šimto tūkstančių) eurų įmonėms, vykdančioms veiklą krovinių vežimo keliais sektoriuje). Finansavimas negali būti skiriamas ūkio subjektams, nurodytiems Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje;

5.3.2. pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 suteikta valstybės pagalba neviršys šio reglamento 4 straipsnyje nurodytų ribų;

5.3.2. prieš suteikiant de minimis pagalbą, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Registras) bus patikrinta ar suteikus numatytą finansavimą, nebus viršyta didžiausia leistina de minimis pagalbos suma nurodyta šios lentelės 5.1 papunktyje. Jeigu nustatoma, kad ūkio subjektui suteikus numatytą finansavimą būtų viršyta didžiausia leistina de minimis pagalbos suma, pagalbos gavėjui suteikiama de minimis pagalbos suma, kurią sudaro didžiausios leistinos de minimis pagalbos sumos ir Registre nurodytos jau suteiktos de minimis pagalbos sumos skirtumas;

5.3.3. duomenys apie suteiktą valstybės pagalbą ir/arba de minimis pagalbą į Registrą bus pateikti Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir terminais;

5.3.4. bus laikomasi Reglamente (ES) Nr. 1407/2013 bei Reglamente (ES) Nr. 651/20146 numatytos pareigos duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą ir/arba individualiai suteiktą de minimis pagalbą saugoti ne trumpiau kaip 10 metų nuo pagalbos suteikimo datos.

6. Projektų atrankos kriterijai

Specialieji ir prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nenustatomi.

6.1. Jungtinio projekto projektų atrankos kriterijai

Netaikoma.

7. Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

Papildomi reikalavimai, nenurodyti Taisyklėse ir Projektų administravimo taisyklėse, įgyvendinus projekto veiklas, netaikomi.

8. Kiti reikalavimai

Jei pagal Finansavimo sąlygų aprašą įgyvendinamas projektas, kurio vertė viršija 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų, projekto vykdytojas privalo surengti komunikacinį renginį ar veiklą, įtraukdamas Europos Komisiją ir vadovaujančiąją instituciją – Lietuvos Respublikos finansų ministeriją.

IŠLAIDŲ TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMAI

9. Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai

9.1. Projekto išlaidos turi atitikti Užimtumo įstatyme bei Projektų administravimo taisyklių VII skyriuje išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

9.2. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Netinkamos finansuoti išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo lėšų.

9.3. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

9.3.1. profesinio mokymo išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatymo 37 straipsnyje ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas. Šios išlaidos apmokamos taikant šios lentelės 10.2 papunktyje nurodytus fiksuotuosius įkainius;

9.3.2. įdarbinimo subsidijuojant išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatymo 41–42 straipsniuose ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas;

9.3.3. įdarbinimo pagal pameistrystės darbo sutartį išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatymo 38 straipsnyje ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas. Šios išlaidos apmokamos taikant šios lentelės 10.3 papunktyje nurodytus fiksuotuosius įkainius;

9.3.4. stažuotės išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatymo 39 straipsnyje ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas. Šios išlaidos apmokamos taikant šios lentelės 10.4 papunktyje nurodytus fiksuotuosius įkainius;

9.3.5. neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatymo 391 straipsnyje ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas. Šios išlaidos apmokamos taikant šios lentelės 10.5 papunktyje nurodytą fiksuotąjį įkainį;

9.3.6. neformaliojo suaugusiųjų švietimo išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatymo 392 straipsnyje ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas;

9.3.7. vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatymo 44 ir 46 straipsniuose bei Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas. Šios išlaidos apmokamos taikant šios lentelės 10.6 papunktyje nurodytą fiksuotąjį įkainį;

9.3.8. paramos judumui priemonėje dalyvaujančių projekto dalyvių kelionės išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatymo 40 straipsnyje bei Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas;

9.3.9. netiesioginių projekto veiklų išlaidos. Šios išlaidos apmokamos taikant šios lentelės 10.1 papunktyje nurodytą netiesioginių išlaidų fiksuotąją normą;

9.3.10. privalomos projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonių išlaidos. Šios išlaidos apmokamos taikant šios lentelės 10.7 papunktyje nurodytas fiksuotąsias sumas. Atsižvelgiant į tai, kad šios lentelės 10.7 papunktyje nurodytos fiksuotosios sumos neapima Projektų administravimo taisyklių 341.5 papunktyje nurodytų priemonių finansavimo, kai vykdomų strateginės svarbos projektų ir projektų, kurių visos išlaidos viršija 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų, atvejais yra reikalaujama surengti komunikacinį renginį ar veiklas, šių komunikacinių renginių ar veiklų išlaidų apmokėjimas pagal fiksuotąsias sumas netaikomas, o tokios išlaidos turi būti apmokamos pagal faktiškai patirtas išlaidas;

9.3.11. kitų informavimo apie projektą priemonių išlaidos: pranešimų žiniasklaidai, spaudos konferencijų, informacinių renginių, seminarų, diskusijų, projekto reklamos (spaudoje, televizijoje, radijuje ir kt.), informacinių leidinių, reprezentacinių priemonių išlaidos. Tokios išlaidos apmokamos pagal faktiškai patirtas išlaidas.

9.4. Pareiškėjas savo iniciatyva bei savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

9.5. Pagal Aprašą kryžminis finansavimas netaikomas.

9.6. Projekto išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, normas ir sumas, apmokamos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius dydžius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, patvirtinančius pasiektą rezultatą. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, siekiant įrodyti pagal fiksuotuosius įkainius apmokamas išlaidas ar patvirtinti pasiektą rezultatą, nurodomi projekto sutartyje.

9.7. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos nuo 2023 m. sausio 2 d. Projektui taikomas projekto išlaidų tinkamumo finansuoti laikotarpis nustatomas projekto sutartyje.

10. Projekto veiklų įgyvendinimui taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Veiklos ir (ar) išlaidos, kurioms taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio versija

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas

Papildoma informacija

10.1. Netiesioginės projekto veiklos ir išlaidos joms apmokėti

FN-01

01

7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma

-

10.2. Profesinis mokymas

FĮ-27-01

-

Trumpos trukmės (ne daugiau 456 val.) formaliojo profesinio mokymo fiksuotasis vieneto įkainis projekto dalyviui (bedarbiui)

-

FĮ-27-02

Vidutinės trukmės (457–1019 val.) formaliojo profesinio mokymo fiksuotasis vieneto įkainis projekto dalyviui (bedarbiui)

-

FĮ-27-03

Ilgos trukmės (nuo 1020 val.) formaliojo profesinio mokymo fiksuotasis vieneto įkainis projekto dalyviui (bedarbiui)

-

FĮ-27-04

Neformaliojo profesinio mokymo fiksuotasis vieneto įkainis projekto dalyviui (bedarbiui)

-

10.3. Pameistrystė

FĮ-28-01

-

Fiksuotasis vieneto įkainis apmokamas už projekto dalyvio ilgos trukmės (nuo 840 val.) formalųjį profesinį mokymą pagal pameistrystės formą

-

FĮ-28-02

Fiksuotasis vieneto įkainis apmokamas už projekto dalyvio vidutinės trukmės (nuo 456 iki 839 val.) formalųjį profesinį mokymą pagal pameistrystės formą

-

FĮ-28-03

Fiksuotasis vieneto įkainis apmokamas už projekto dalyvio trumpos trukmės (ne daugiau nei 455 val.) formalųjį profesinį mokymą pagal pameistrystės formą

-

FĮ-28-04

Fiksuotasis vieneto įkainis apmokamas už projekto dalyvio neformalųjį profesinį mokymą pagal pameistrystės formą (išskyrus neformalųjį profesinį mokymą aukštą pridėtinę vertę kuriančioms kvalifikacijoms ir kompetencijoms, kurios pripažįstamos kaip kvalifikacija arba jos dalis, įgyti)

-

10.4. Stažuotė

FĮ-29-01

-

Fiksuotasis vieneto įkainis, taikomas, kai dalyvio gyvenamoji vieta yra toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra stažuotės atlikimo vieta

-

FĮ-29-02

Fiksuotasis vieneto įkainis, taikomas, kai dalyvio gyvenamoji vieta yra ne toje pačioje gyvenamojoje vietovėje, kurioje yra stažuotės atlikimo vieta

-

10.5. Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

FĮ-30-01

-

Fiksuotasis vieneto įkainis mokamas už projekto dalyvio neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimą

-

10.6. Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų įgyvendinimo išlaidos

FĮ-01-01

-

Fiksuotasis vieneto įkainis už sukurtą darbo vietą

-

10.7. Privalomos projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonių išlaidos

FS-01-01

-

 

Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji be PVM

-

FS-01-02

Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji su PVM

-

FS-01-03

Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji be PVM

-

FS-01-04

Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji su PVM

-

Pastaba. Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai nurodyti Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registre, skelbiamame Europos socialinio fondo agentūros interneto svetainės www.esf.lt Metodinės pagalbos centro skiltyje Metodinės pagalbos centras | Europos socialinio fondo agentūra (esf.lt).

 

___________________

part_3fa87de4a2e543f0a89fed7f86b720d8_end


2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ 1 veiklos „Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 2

priedas

 

2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ĮTRAUKIOS DARBO RINKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 09-003-02-03-02 „DIDINTI PAŽEIDŽIAMŲ ASMENŲ GRUPIŲ UŽIMTUMĄ“ 1 VEIKLOS „BEDARBIŲ GALIMYBIŲ ĮSIDARBINTI AR GRĮŽTI Į DARBO RINKĄ DIDINIMAS“ PROJEKTŲ ATITIKTIES REIKŠMINGOS ŽALOS NEDARYMO HORIZONTALIAJAM PRINCIPUI VERTINIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

Finansavimo šaltinis, pagal kurį finansuojamas projektas, kuriuo įgyvendinama 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ apraše nurodyta 1 veikla „Bedarbių galimybių įsidarbinti ar grįžti į darbo rinką didinimas“, (toliau – projektas) (tinkamą pažymėkite ):

£ Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – EGADP)

Europos Sąjungos fondų investicijų programa (toliau – ESIP)

Aplinkos tikslai

(pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2019/2088)

Pagrindimas

(remiantis priemonių (jei finansavimo šaltinis EGADP) arba veiksmų (veiklų) jei finansavimo šaltinis ESIFP) vertinimo klausimynais)

Pagrindimo dokumentai

(nurodomas dokumentas, kuris bus vertinamas siekiant įvertinti projekto atitiktį aplinkos tikslams, arba pateikiama šią atitiktį pagrindžianti informacija)

1.  Klimato kaitos švelninimas

Vertinama, kad planuojamas įgyvendinti projektas neturi tiesioginio poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis yra nereikšmingas. Įgyvendinant veiklas nenumatoma, kad jos turėtų kokį nors neigiamą poveikį žmonėms, gamtai ar turtui ar kad galėtų būti išskiriama ypač daug  šiltnamio efektą sukeliančių dujų.

Netaikoma

2.  Prisitaikymas prie klimato kaitos

Vertinama, kad planuojamas įgyvendinti projektas neturi tiesioginio poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis yra nereikšmingas, t. y. neplanuojama, kad įgyvendinamas projektas didina neigiamą dabartinio ir ateities klimato poveikį ar daro neigiamą poveikį žmonėms, gamtai ar turtui: projekto veiklos (pagal pobūdį) neturi jokio tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio šiam aplinkos tikslui.

Netaikoma

3.  Tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga

Vertinama, kad planuojamas įgyvendinti projektas neturi tiesioginio poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, ir laikoma, kad jis atitinka tausaus išteklių naudojimo ir apsaugos tikslą.

Netaikoma

4.  Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą

Vertinama, kad planuojamas įgyvendinti projektas neturės jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis bus nereikšmingas, nes vykdant veiklas nenumatoma kurti infrastruktūros, kuri galėtų daryti žalą žiedinei ekonomikai, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą.

Netaikoma

5.  Oro, vandens ar žemės taršos prevencija ir kontrolė

Vertinama, kad planuojamas įgyvendinti projektas neturės jokio numatomo poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis bus nereikšmingas, t. y. nedarys tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad jis atitinka oro, vandens ar žemės taršos prevencijos ir kontrolės tikslą. Įgyvendinant projektą, nenumatoma kurti infrastruktūros, dėl kurios susidarytų oro, vandens ir dirvožemio tarša: veiklos (pagal pobūdį) neturės jokio tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio šiam aplinkos tikslui.

Netaikoma

6.  Biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas

Vertinama, kad planuojamas įgyvendinti projektas neturi tiesioginio poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis yra nereikšmingas ir laikoma, kad projektas atitinka biologinės įvairovės, ekosistemų apsaugos ir atkūrimo tikslą: nenumatoma, kad veiklos turės neigiamą poveikį biologinei įvairovei, ekosistemų apsaugai.

Netaikoma

_________________

part_3dd410bd62f145fb911bf0018a8bfdb6_end


2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ aprašo

3 priedas

 

2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ĮTRAUKIOS DARBO RINKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 09-001-02-03-02 „DIDINTI PAŽEIDŽIAMŲ ASMENŲ GRUPIŲ UŽIMTUMĄ“ 2 VEIKLOS „UŽIMTUMO RĖMIMO PRIEMONIŲ APIMTIES IR ĮVAIROVĖS DIDINIMAS, PRISIDEDANT PRIE SKAITMENINĖS IR ŽALIOSIOS TRANSFORMACIJOS TIKSLŲ SIEKIMO IR ŽIEDINĖS EKONOMIKOS SKATINIMO“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

1. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ 2 veiklos „Užimtumo rėmimo priemonių apimties ir įvairovės didinimas, prisidedant prie skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslų siekimo ir žiedinės ekonomikos skatinimo“ projektų finansavimo sąlygų apraše (toliau – Finansavimo sąlygų aprašas) nustatomos projekto, planuojamo finansuoti Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (toliau – EGADP) ir Valstybės biudžeto lėšomis, skirtomis apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokestį (toliau – PVM), pagal 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ apraše nurodytą 2 veiklą „Užimtumo rėmimo priemonių apimties ir įvairovės didinimas, prisidedant prie skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslų siekimo ir žiedinės ekonomikos skatinimo“ (toliau – projektas), finansavimo sąlygos.

2. Projektų finansavimo sąlygos ir reikalavimai:

 

VEIKLOS AR POVEIKLĖS, KURIOMS NUSTATOMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS

Veiklos ar poveiklės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Prioritetas ar komponentas

Uždavinys ar priemonė

Veikla ar

poveiklė

Interven-cinės priemonės kodas

Regionas, kuriam priskiriama veikla ar poveiklė

Paramos formos kodas

Pagrindinės teritorinės srities kodas (-ai)

Ekonomi-nės veiklos kodas (-ai)

„Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) antrinių temų kodai

Lyčių lygybės matmens kodas

2.2. Kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemonė

EGADP

G. 7

G.1.2. 

G.1.2.2.

 

103, 108

-

-

-

-

-

-

 

Pastabos:

1. Trečioje skiltyje nurodomas 2021 m. liepos 28 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimo CM4171/21 dėl Lietuvos ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano įvertinimo patvirtinimo (toliau – Planas „Naujos kartos Lietuva“) komponento, prie kurio įgyvendinimo prisideda veikla (poveiklė), numeris.

2. Ketvirtoje skiltyje nurodomas Plano „Naujos kartos Lietuva“ priemonės (investicijos), prie kurios įgyvendinimo prisideda veikla (poveiklė), numeris.

3. Penktoje skiltyje nurodomas Planas „Naujos kartos Lietuva“ papriemonės, prie kurios įgyvendinimo prisidedama pažangos priemonės veikla (poveiklė), numeris.

4. Šeštoje skiltyje nurodomi Intervencinės priemonės kodai pagal 2021 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/241, kuriuo nustatoma ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė, VI priedą.

 

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio kodas

Matavimo vienetai

Siektina reikšmė

Bandomojo projekto, skirto finansuoti mokymams kvalifikacijai ir (arba) kompetencijoms įgyti, užbaigimas

P-09-001-02-03-02-14

(P.S.1.1191)

Paramą gavusių dalyvių skaičius

7 381 (2023 m. IV ketv.)

14 985 (2025 m. II ketv.)

19 683 (2026 m. II ketv.)

Dalyvių, įgijusių aukštą pridėtinę vertę kuriančią kvalifikaciją ir (ar) kompetencijas, dalis

R-09-001-02-03-02-09

(R.N.1.5320)

Procentai

90

Dirbančių arba darbo ieškančių asmenų skaičius

R-09-001-02-03-02-16

(R.B.1.2011)

Asmenys

n/a

(2026 m. IV ketv.)

Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius

R-09-001-02-03-02-20

(R.B.1.2010)

Asmenys

n/a

(2026 m. IV ketv.)

Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų švietimo ir mokymo veiklos dalyvių skaičius

R-09-001-02-03-02-15

(R.B.1.2010.1)

Asmenys

n/a

(2026 m. IV ketv.)

Švietimo ar mokymo veiklos dalyvių skaičius, iš jų skaitmeninių įgūdžių ugdymo veiklos dalyvių skaičius

R-09-001-02-03-02-18

(R.B.1.2010.2)

Asmenys

n/a

(2026 m. IV ketv.)

Paramą gaunančių 15–29 metų jaunuolių skaičius

R-09-001-02-03-02-19

(R.B.1.2014)

Asmenys

n/a

(2026 m. IV ketv.)

 

Pastabos:

1. Siektini stebėsenos rodikliai apskaičiuojami pagal stebėsenos rodiklių korteles, pateiktas 2021– 2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašo priede, kuris skelbiamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės socmin.lrv.lt skiltyje „Plėtros programos“ prie konkrečios plėtros programos priemonės dokumentų (https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/strateginis-valdymas/aktualus-strateginiai-dokumentai/pletros-programu-pazangos-priemones/itraukios-darbo-rinkos-pletros-programos-priemones).

2. Projekto įgyvendinimo plane (toliau – PĮP) įrašomas lentelės antrajame stulpelyje „Rodiklio kodas“ skliausteliuose nurodytas kodas.

 

 

VEIKLOS AR POVEIKLĖS, KURIOMS NUSTATOMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGOS

Veiklos ar poveiklės pavadinimas

Finansavimo šaltinis

Prioritetas ar komponentas

Uždavinys ar priemonė

Veikla ar

poveiklė

Interven-cinės priemonės kodas

Regionas, kuriam priskiriama veikla ar poveiklė

Paramos formos kodas

Pagrindinės teritorinės srities kodas (-ai)

Ekonomi-nės veiklos kodas (-ai)

„Europos socialinio fondo +“ (toliau – ESF+) antrinių temų kodai

Lyčių lygybės matmens kodas

2.3. Verslumo skatinimo priemonė

EGADP ir Valstybės biudžeto lėšos, skirtos apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM.

G. 7

G.1.2. 

G.1.2.2.

 

01, 100

-

-

-

-

-

-

 

Pastabos:

1. Trečioje skiltyje nurodomas Plano „Naujos kartos Lietuva“ komponento, prie kurio įgyvendinimo prisideda veikla (poveiklė), numeris.

2. Ketvirtoje skiltyje nurodomas Plano „Naujos kartos Lietuva“ priemonės (investicijos), prie kurios įgyvendinimo prisideda veikla (poveiklė), numeris.

3. Penktoje skiltyje nurodomas Planas „Naujos kartos Lietuva“ papriemonės, prie kurios įgyvendinimo prisidedama pažangos priemonės veikla (poveiklė), numeris.

4. Šeštoje skiltyje nurodomi Intervencinės priemonės kodai pagal Reglamento (ES) 2021/241 VI priedą.

 

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio kodas

Matavimo vienetai

Siektina reikšmė

Bandomojo projekto verslumui skatinti užbaigimas

P-09-001-02-03-02-17

(P.S.1.1189)

Paramą gavusių dalyvių skaičius

795 (2024 m. IV ketv.)

1 325 (2026 m. II ketv.)

Sėkmingai veikiančių subsidijos darbo vietai steigti gavėjų dalis

R-09-001-02-03-02-08

(R.N.1.5321)

Procentai

80

Dirbančių arba darbo ieškančių asmenų skaičius

R-09-001-02-03-02-16

(R.B.1.2011)

Asmenys

n/a

(2026 m. IV ketv.)

Paramą gaunančių 15–29 metų jaunuolių skaičius

R-09-001-02-03-02-19

(R.B.1.2014)

Asmenys

n/a

(2026 m. IV ketv.)

 

Pastabos:

1. Siektini stebėsenos rodikliai apskaičiuojami pagal stebėsenos rodiklių korteles, pateiktas 2021– 2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ apraše nurodytos informacijos pagrindimo aprašo priede, kuris skelbiamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto svetainės socmin.lrv.lt skiltyje „Plėtros programos“ prie konkrečios plėtros programos priemonės dokumentų (https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/strateginis-valdymas/aktualus-strateginiai-dokumentai/pletros-programu-pazangos-priemones/itraukios-darbo-rinkos-pletros-programos-priemones).

2. PĮP įrašomas lentelės antrajame stulpelyje „Rodiklio kodas“ skliausteliuose nurodytas kodas.

 

SPECIALIEJI FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

1. Taikomi teisės aktai

Teisės aktai, kuriais vadovaujamasi rengiant, teikiant ir vertinant PĮP, priimant sprendimą dėl projekto finansavimo, sudarant projekto sutartį ir įgyvendinant projektą, finansuojamą pagal Finansavimo sąlygų aprašą:

1.1. Bendrieji teisės aktai:

1.1.1. 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai su visais pakeitimais;

1.1.2. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius su visais pakeitimais;

1.1.3. 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas);

1.1.4. Reglamentas (ES) 2021/241;

1.1.5. Planas „Naujos kartos Lietuva“;

1.1.6. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija;

1.1.7. 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Taisyklės);

1.1.8. Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. 1K-237 „Dėl 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos ir Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ įgyvendinimo“ (toliau – Projektų administravimo taisyklės).

1.2. Specialieji teisės aktai:

1.2.1. Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas;

1.2.2. Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas;

1.2.3. Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas;

1.2.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. spalio 5 d. nutarimas Nr. 979 „Dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą“;

1.2.5. Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 934 „Dėl Profesinio mokymo lėšų skaičiavimo vienam mokiniui, kuris mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą (išskyrus pataisos pareigūnų profesinio mokymo ir vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigų vykdomas programas), metodikos patvirtinimo“;

1.2.6. Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 1065 „Dėl Profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma tvarkos aprašo patvirtinimo“;

1.2.7. 20212030 metų nacionalinis pažangos planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. rugsėjo 9 d. nutarimu Nr. 998 „Dėl 2021– 2030 metų nacionalinio pažangos plano patvirtinimo“;

1.2.8. 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 929 „Dėl 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos patvirtinimo“;

1.2.9. Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. ISAK-72 „Dėl Ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

1.2.10. Valstybės biudžeto lėšų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, darbdavių lėšų ir (ar) kitų lėšų skyrimo įmonės, įstaigos, organizacijos ar ūkininko ūkio darbuotojų tęstiniam profesiniam mokymui, kai mokymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą, tvarkos aprašas, patvirtintas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. A1-752/4-798 „Dėl Valstybės biudžeto lėšų, Europos Sąjungos struktūrinių fondų, darbdavių lėšų ir (ar) kitų lėšų skyrimo įmonės, įstaigos, organizacijos ar ūkininko ūkio darbuotojų tęstiniam profesiniam mokymui, kai mokymas vykdomas pagal Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymą, tvarkos aprašo patvirtinimo“;

1.2.11. Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. A1-314 „Dėl Darbo rinkos stebėsenos sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“;

1.2.12. Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017  m. birželio 30 d. įsakymu Nr. A1-348 „Dėl Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Užimtumo rėmimo priemonių aprašas);

1.2.13. Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. A1-394 „Dėl Darbo rinkos paslaugų teikimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“;

1.2.14. Aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų sąrašas, patvirtintas Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. V-438 „Dėl Aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų sąrašo patvirtinimo“.

2. Reikalavimai projektams

2.1. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą finansuojamos šios 2 veiklos „Užimtumo rėmimo priemonių apimties ir įvairovės didinimas, prisidedant prie skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslų siekimo ir žiedinės ekonomikos skatinimo“ poveiklės:

2.1.1. kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemonė;

2.1.2. verslumo skatinimo priemonė.

2.2. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą tinkamos tikslinės grupės yra bedarbiai ir užimti asmenys.

2.3. Galimas pareiškėjas – Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba).

2.4. Partneriai negalimi.

2.5. Projektui taikoma finansavimo forma – dotacija.

2.6. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą šios lentelės 2.1 papunktyje nurodytos projekto veiklos poveiklėms įgyvendinti numatyta skirti iki 101 696 051 (šimto vieno milijono šešių šimtų devyniasdešimt šešių tūkstančių penkiasdešimt vieno) euro EGADP priemonės lėšų ir iki 4 355 272 (keturių milijonų trijų šimtų penkiasdešimt penkių tūkstančių dviejų šimtų septyniasdešimt dviejų) eurų valstybės biudžeto lėšų, skirtų apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM, iš jų:

2.6.1. iki 80 956 662 (aštuoniasdešimties milijonų devynių šimtų penkiasdešimt šešių tūkstančių šešių šimtų šešiasdešimt dviejų) eurų EGADP priemonės lėšų skiriama kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo priemonei finansuoti;

2.6.2. iki 20 739 389 (dvidešimties milijonų septynių šimtų trisdešimt devynių tūkstančių trijų šimtų aštuoniasdešimt devynių) eurų EGADP priemonės lėšų ir iki 4 355 272 (keturių milijonų trijų šimtų penkiasdešimt penkių tūkstančių dviejų šimtų septyniasdešimt dviejų) eurų valstybės biudžeto lėšų, skirtų apmokėti bendrai finansuojamų iš ES fondų lėšų projektų netinkamam finansuoti iš ES fondų lėšų pirkimo ir (arba) importo PVM skiriama verslumo skatinimo priemonei finansuoti.

2.7. Šios lentelės 2.1 papunktyje nurodytos projekto veiklos poveiklės turi būti įgyvendintos iki 2026 m. balandžio 30 d.

2.8. Projektas turi atitikti bendruosius atrankos kriterijus, nustatytus Projektų administravimo taisyklių 2 priede.

2.9. Projekto matomumo ir informavimo apie projektą veiksmai atliekami vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių VIII skyriaus pirmojo skirsnio nuostatomis.

2.10. Projektas įgyvendinamas pagal Finansavimo sąlygų apraše, projekto sutartyje ir Projekto administravimo taisyklėse nustatytus reikalavimus.

2.11. Šios lentelės 2.1 papunktyje nurodytos projekto veiklos poveiklėms įgyvendinti Užimtumo tarnybos rengiamas PĮP turi būti suderintas su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija prieš pateikiant jį administruojančiajai institucijai – viešajai įstaigai Centrinei projektų valdymo agentūrai (toliau – CPVA).  

2.12. Kartu su PĮP Užimtumo tarnyba CPVA turi pateikti dokumentus (informaciją apie sudarytas sutartis, komercinius pasiūlymus, nuorodas į rinkoje esančias kainas ir pan.), kuriais remiantis apskaičiuotos planuojamos patirti šios lentelės 9 punkte nurodytos išlaidos, kurioms netaikomi šios lentelės 10 punkte nurodyti supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai. Tokios išlaidos taip pat gali būti grindžiamos supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiais, kurie nėra nustatyti ESIP ir Finansavimo sąlygų apraše, jei jie yra nurodyti Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registre. 

2.1. Reikalavimai jungtinio projekto projektams

Netaikoma.

3. Horizontaliųjų principų (toliau – HP) reikalavimai

3.1. Projekte negali būti numatyta apribojimų, kurie turėtų neigiamą poveikį įgyvendinant moterų ir vyrų lygybės bei nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, etninės priklausomybės, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, negalios, sveikatos būklės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės orientacijos ir kitais pagrindais principus, įskaitant prieinamumo visiems reikalavimo užtikrinimą.

3.2. Projektai turėtų tiesiogiai prisidėti prie 2021–2030 metų Nacionaliniame pažangos plane numatytų horizontaliųjų principų įgyvendinimo:

3.2.1. Projekte turi būti užtikrintas lygių galimybių principo įgyvendinimas, t. y. projekto veiklos ir rezultatai turi būti prieinami visiems dalyviams, taip pat ir turintiems specialiųjų (individualiųjų pagalbos) poreikių (pavyzdžiui, judėjimo, klausos ar kitą negalią turintiems asmenims);

3.2.2. Projektas turi prisidėti prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo, padedant bedarbiams ir užimtiems asmenims integruotis ir (ar) išlikti darbo rinkoje, kelti kvalifikacijas ir (ar) kompetencijas, remti verslo kūrimą, taip prisidedant prie skurdo ar socialinės atskirties mažinimo;

3.2.3. Projektas turi prisidėti prie inovatyvumo (kūrybingumo) principo įgyvendinimo siekiant padėti bedarbiams ir užimtiems asmenims prisitaikyti prie besikeičiančios darbo rinkos ir jos poreikių.

3.3. Įvertinus Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės numatytų veiksmų (veiklų) poveikį šešiems aplinkos veiksniams, nurodytiems 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2019/2088, 17 straipsnyje, nustatyta, kad planuojamos finansuoti veiklos pagal planuojamų įgyvendinti veiklų pobūdį neturi jokio numatomo poveikio visiems šešiems aplinkos tikslams arba numatomas jų poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, todėl laikoma, kad veiksmai (veiklos) atitinka principą „nedaroma reikšminga žala“. Projekto atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimas atliekamas pagal 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-003-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ veiklos „Užimtumo rėmimo priemonių apimties ir įvairovės didinimas, prisidedant prie skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslų siekimo ir žiedinės ekonomikos skatinimo“ projektų atitikties reikšmingos žalos nedarymo horizontaliajam principui vertinimo reikalavimų aprašą (priedas).

3.4. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) reikalavimai

3.4.1. įgyvendinant projektą, turi būti įgyvendinamos svarbiausios Chartijoje nustatytos teisės ir principai: nediskriminavimas, moterų ir vyrų lygybė, žmonių teisė gyventi oriai, teisė į privatų ir šeimos gyvenimą, asmens duomenų apsauga, tinkamos ir teisingos darbo sąlygos, saviraiškos ir informacijos laisvė:

3.4.1.1. draudžiama bet kokia diskriminacija, pvz., dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, gimimo, negalios, amžiaus, seksualinės orientacijos ar kitų pagrindų;

3.4.1.2. turi būti užtikrinta lyčių lygybė, vienodas požiūris ir lygios galimybės, nediskriminavimas ir asmenų su negalia teisės pagal Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvenciją;

3.4.1.3. turi būti užtikrinta asmens duomenų apsauga. Asmens duomenys turi būti tvarkomi vadovaujantis Reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, nustatančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, ir naudojami tik konkretiems tikslams ir tik atitinkamam asmeniui sutikus ar kitais teisės aktų nustatytais teisėtais pagrindais. Įgyvendinant projektą, turi būti užtikrinta asmens teisė susipažinti su surinktais jo asmens duomenimis, teisė reikalauti, kad duomenų valdytojas nedelsdamas ištaisytų netikslius su juo susijusius asmens duomenis, ir kitos Reglamente (ES) 2016/679 numatytos teisės.

3.4.2. Projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad ES fondais būtų naudojamasi laikantis Chartijos nuostatų tais atvejais, kai jos yra taikytinos, įskaitant atvejus, kai nutraukiami mokėjimų terminai, sustabdomi mokėjimai ir atliekamos finansinės pataisos, taip pat kai pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 258 straipsnį taikoma pažeidimo tyrimo procedūra.

4. Apskritis, kurioje gali būti įgyvendinami projektai

Netaikoma

5. Reikalavimai valstybės pagalbai

5.1. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą valstybės pagalba ir/arba de minimis pagalba gali būti teikiama. Valstybės pagalba gali būti teikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 651/2014 šio reglamento 6 skirsnyje „Pagalba nepalankias sąlygas darbo rinkoje turintiems asmenims ir neįgaliesiems darbuotojams“ nurodytoms tikslinėms grupėms, 32-35 straipsniuose nustatytomis sąlygomis. De minimis pagalba gali būti teikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr.  1407/2013.

5.2. Potencialių valstybės pagalbos gavėjų atitikties sąlygos, valstybės pagalbos dydis, intensyvumas bei kiti su valstybės pagalbos teikimu susiję reikalavimai turi būti įgyvendinti Užimtumo rėmimo priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos apraše nustatyta tvarka ir terminais;

5.3. Kai pagal finansavimo sąlygų aprašą teikiama valstybės pagalba ir/arba de minimis pagalba projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad:

5.3.1. bendra de minimis pagalbos, suteiktos vienai įmonei per 3 mokestinius metus, suma neviršys 200 000 (dviejų šimtų tūkstančių) eurų (arba 100 000 (vieno šimto tūkstančių) eurų įmonėms, vykdančioms veiklą krovinių vežimo keliais sektoriuje). Finansavimas negali būti skiriamas ūkio subjektams, nurodytiems Reglamento (ES) Nr. 1407/2013 1 straipsnio 1 dalyje;

5.3.2. pagal Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 suteikta valstybės pagalba neviršys šio reglamento 4 straipsnyje nurodytų ribų;

5.3.2. prieš suteikiant de minimis pagalbą, Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registre (toliau – Registras) bus patikrinta ar suteikus numatytą finansavimą, nebus viršyta didžiausia leistina de minimis pagalbos suma nurodyta šios lentelės 5.1 papunktyje. Jeigu nustatoma, kad ūkio subjektui suteikus numatytą finansavimą būtų viršyta didžiausia leistina de minimis pagalbos suma, pagalbos gavėjui suteikiama de minimis pagalbos suma, kurią sudaro didžiausios leistinos de minimis pagalbos sumos ir Registre nurodytos jau suteiktos de minimis pagalbos sumos skirtumas;

5.3.3. duomenys apie suteiktą valstybės pagalbą ir/arba de minimis pagalbą į Registrą bus pateikti Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 „Dėl Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatų patvirtinimo“ nustatyta tvarka ir terminais;

5.3.4. bus laikomasi Reglamente (ES) Nr. 1407/2013 bei Reglamente (ES) Nr. 651/2014 numatytos pareigos duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą ir/arba individualiai suteiktą de minimis pagalbą saugoti ne trumpiau kaip 10 metų nuo pagalbos suteikimo datos.

6. Projektų atrankos kriterijai

Specialieji ir prioritetiniai projektų atrankos kriterijai nenustatomi.

7. Reikalavimai įgyvendinus projektų veiklas

Papildomi reikalavimai, nenurodyti Taisyklėse ir Projektų administravimo taisyklėse, įgyvendinus projekto veiklas, netaikomi.

8. Kiti reikalavimai

Jei pagal Finansavimo sąlygų aprašą įgyvendinamas projektas, kurio vertė viršija 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų, projekto vykdytojas privalo surengti komunikacinį renginį ar veiklą, įtraukdamas Europos Komisiją ir vadovaujančiąją instituciją – Lietuvos Respublikos finansų ministeriją.

IŠLAIDŲ TINKAMUMO FINANSUOTI REIKALAVIMAI

9. Išlaidų tinkamumo finansuoti reikalavimai

9.1. Projekto išlaidos turi atitikti Užimtumo įstatyme bei Projektų administravimo taisyklių VII skyriuje išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

9.2. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro iki 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Netinkamos finansuoti išlaidos ir projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojamos iš projekto vykdytojo lėšų.

9.3. PVM nėra tinkamas finansuoti EGADP lėšomis. PVM gali būti finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių VII skyriaus ketvirtajame skirsnyje nustatyta tvarka.

9.4. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

9.4.1. neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimo, kai pripažįstamos aukštą pridėtinę vertę kuriančios kvalifikacijos ir kompetencijos, išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatymo 391 straipsnyje ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas. Šios išlaidos apmokamos taikant šios lentelės 10.2 papunktyje nurodytą fiksuotąjį įkainį;

9.4.2. aukštą pridėtinę vertę kuriančių kvalifikacijų ir kompetencijų įgijimo išlaidos, jei jos atitinka Užimtumo įstatymo 393 straipsnyje ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas;

9.4.3. paramos verslui kurti išlaidos (subsidija darbo vietai (-oms) steigti), jei jos atitinka Užimtumo įstatymo 44 ir 47 straipsniuose ir Užimtumo rėmimo priemonių apraše nustatytas sąlygas. Šios išlaidos apmokamos taikant šios lentelės 10.3 papunktyje nurodytą fiksuotąjį įkainį;

9.4.4. netiesioginių projekto veiklų išlaidos. Šios išlaidos apmokamos taikant šios lentelės 10.1 papunktyje nurodytą netiesioginių išlaidų fiksuotąją normą;

9.4.5. privalomos projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonių išlaidos. Šios išlaidos apmokamos taikant šios lentelės 10.4 papunktyje nurodytas fiksuotąsias sumas. Atsižvelgiant į tai, kad šios lentelės 10.4 papunktyje nurodytos fiksuotosios sumos neapima Projektų administravimo taisyklių 341.5 papunktyje nurodytų priemonių finansavimo, kai vykdomų strateginės svarbos projektų ir projektų, kurių visos išlaidos viršija 10 000 000 (dešimt milijonų) eurų, atvejais yra surengti komunikaciniai renginiai ar veiklos, šių komunikacinių renginių ar veiklų išlaidų apmokėjimas pagal fiksuotąsias sumas netaikomas, o tokios išlaidos turi būti apmokamos pagal faktiškai patirtas išlaidas.

9.5. Pareiškėjas savo iniciatyva bei savo ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo.

9.6. Projekto išlaidos, kurias numatyta apmokėti taikant fiksuotuosius įkainius, normas ir sumas, apmokamos atsižvelgiant į projekto sutartyje nustatytus fiksuotuosius dydžius ir projekto vykdytojo pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas. Dokumentai, kuriuos reikia pateikti, įrodant pagal fiksuotuosius įkainius, normas ir sumas apmokamų rezultatų pasiekimą, nurodomi projekto sutartyje.

9.7. Pagal Finansavimo sąlygų aprašą tinkamomis finansuoti laikomos išlaidos, patirtos nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2026 m. balandžio 30 d.

10. Projekto veikloms įgyvendinti taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Indeksuojama

Neindeksuojama

Veiklos ir (ar) išlaidos, kurioms taikomi supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio kodas

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio versija

Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžio pavadinimas

Papildoma informacija

10.1. Netiesioginės projekto veiklos ir išlaidos joms apmokėti

FN-01

01

7 proc. netiesioginių išlaidų fiksuotoji norma

-

10.2. Neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimas

FĮ-18-01

-

Fiksuotasis vieneto įkainis už projekto dalyvio neformaliojo švietimo ir savišvietos būdu įgytų kompetencijų pripažinimą

-

10.3. Parama verslui kurti (subsidija darbo vietai (-oms) steigti)

FĮ-01-01

-

Fiksuotasis vieneto įkainis už sukurtą darbo vietą

-

10.4. Privalomos projektų matomumo ir informavimo apie projektus priemonių išlaidos

FS-01-01

-

 

Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM

-

FS-01-02

Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, pirmojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM

FS-01-03

Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma be PVM

-

FS-01-04

Įgyvendintų privalomų matomumo ir informavimo priemonių apie ES fondų investicijų veiklas fiksuotoji suma, antrojo rinkinio fiksuotoji suma su PVM

-

Pastaba. Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžiai nurodyti Supaprastintai apmokamų išlaidų dydžių registre, skelbiamame Europos socialinio fondo agentūros interneto svetainės www.esf.lt Metodinės pagalbos centro skiltyje Metodinės pagalbos centras | Europos socialinio fondo agentūra (esf.lt).

 

 

________________

 

part_0cc2ad3006ea4981b7bb29ac5b4443f0_end


2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ 2 veiklos „Užimtumo rėmimo priemonių apimties ir įvairovės didinimas, prisidedant prie skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslų siekimo ir žiedinės ekonomikos skatinimo“ projektų finansavimo sąlygų aprašo

priedas

 

2021–2030 METŲ PLĖTROS PROGRAMOS VALDYTOJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ĮTRAUKIOS DARBO RINKOS PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 09-003-02-03-02 „DIDINTI PAŽEIDŽIAMŲ ASMENŲ GRUPIŲ UŽIMTUMĄ“ 2 VEIKLOS „UŽIMTUMO RĖMIMO PRIEMONIŲ APIMTIES IR ĮVAIROVĖS DIDINIMAS, PRISIDEDANT PRIE SKAITMENINĖS IR ŽALIOSIOS TRANSFORMACIJOS TIKSLŲ SIEKIMO IR ŽIEDINĖS EKONOMIKOS SKATINIMO“ PROJEKTŲ ATITIKTIES REIKŠMINGOS ŽALOS NEDARYMO HORIZONTALIAJAM PRINCIPUI VERTINIMO REIKALAVIMŲ APRAŠAS

 

Finansavimo šaltinis, pagal kurį finansuojamas projektas, kuriuo įgyvendinama 2021–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įtraukios darbo rinkos plėtros programos pažangos priemonės Nr. 09-001-02-03-02 „Didinti pažeidžiamų asmenų grupių užimtumą“ apraše nurodyta 2 veikla „Užimtumo rėmimo priemonių apimties ir įvairovės didinimas, prisidedant prie skaitmeninės ir žaliosios transformacijos tikslų siekimo ir žiedinės ekonomikos skatinimo“, (toliau – projektas) (tinkamą pažymėkite ):

 

Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonė (toliau – EGADP)

£ Europos Sąjungos fondų investicijų programa (toliau – ESIP)

 

Aplinkos tikslai

(pagal 2020 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2020/852 dėl sistemos tvariam investavimui palengvinti sukūrimo, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 2019/2088)

Pagrindimas

(remiantis priemonių (jei finansavimo šaltinis EGADP) arba veiksmų (veiklų) jei finansavimo šaltinis ESIFP) vertinimo klausimynais)

Pagrindimo dokumentai

(nurodomas dokumentas, kuris bus vertinamas siekiant įvertinti projekto atitiktį aplinkos tikslams, arba pateikiama šią atitiktį pagrindžianti informacija)

1.  Klimato kaitos švelninimas

Vertinama, kad planuojamas įgyvendinti projektas neturi tiesioginio poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis yra nereikšmingas, t. y. nemanoma, kad įgyvendinamas projektas prisidės prie išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimo. Projektas įgyvendinamas siekiant prisidėti prie žaliosios transformacijos tikslų siekimo ir žiedinės ekonomikos skatinimo, todėl gali teigiamai prisidėti prie klimato kaitos švelninimo tikslo.

Netaikoma

2.  Prisitaikymas prie klimato kaitos

Vertinama, kad planuojamas įgyvendinti projektas neturi tiesioginio poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis yra nereikšmingas, t. y. neplanuojama, kad įgyvendinamas projektas didina neigiamą dabartinio ir ateities klimato poveikį ar daro neigiamą poveikį žmonėms, gamtai ar turtui: projekto veiklos (pagal pobūdį) neturi jokio tiesioginio ar netiesioginio neigiamo poveikio šiam aplinkos tikslui.

Netaikoma

3.  Tausus vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsauga

Vertinama, kad planuojamas įgyvendinti projektas neturi tiesioginio poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis yra nereikšmingas, t. y. nedaro tiesioginio ir pirminio netiesioginio poveikio per visą gyvavimo ciklą, ir laikoma, kad jis atitinka tausaus išteklių naudojimo ir apsaugos tikslą. Projektas įgyvendinamas siekiant prisidėti prie žaliosios transformacijos tikslų siekimo ir žiedinės ekonomikos skatinimo, todėl gali teigiamai prisidėti prie tausaus vandens ir jūrų išteklių naudojimas ir apsaugos tikslo.

Netaikoma

4.  Perėjimas prie žiedinės ekonomikos, įskaitant atliekų prevenciją ir perdirbimą

Projektas įgyvendinamas siekiant prisidėti prie žaliosios transformacijos tikslų siekimo ir žiedinės ekonomikos skatinimo, todėl gali prisidėti prie taršos mažinimo.

Netaikoma

5.  Oro, vandens ar žemės taršos prevencija ir kontrolė

Vertinama, kad planuojamas įgyvendinti projektas neturi tiesioginio poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis yra nereikšmingas. Projektas įgyvendinamas siekiant prisidėti prie žaliosios transformacijos tikslų siekimo ir žiedinės ekonomikos skatinimo, todėl gali teigiamai prisidėti prie oro, vandens ar žemės taršos prevencijos ir kontrolės tikslo. Pagal projektą naujos infrastruktūros (statybų) kūrimo finansuoti nenumatoma.

Netaikoma

6.  Biologinės įvairovės ir ekosistemų apsauga ir atkūrimas

Vertinama, kad planuojamas įgyvendinti projektas neturi tiesioginio poveikio šiam aplinkos tikslui arba numatomas jo poveikis yra nereikšmingas ir laikoma, kad projektas atitinka biologinės įvairovės, ekosistemų apsaugos ir atkūrimo tikslą: nenumatoma, kad veiklos turės neigiamą poveikį biologinei įvairovei, ekosistemų apsaugai. Projektas įgyvendinamas siekiant prisidėti prie žaliosios transformacijos tikslų siekimo ir žiedinės ekonomikos skatinimo, todėl gali teigiamai prisidėti prie biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugos ir atkūrimo tikslo.

Netaikoma

________________

part_9583d45320b8489b860911e91ec8f105_end