Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

DĖL VIEŠUOSIUS INTERESUS ATITINKANČIŲ PASLAUGŲ LĖŠŲ ir KAINos 2020 metams NUSTATYMO

 

2019 m. spalio 31 d. Nr. O3E-650

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 3 dalies 7 punktu, 74 ir 741 straipsniais, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 916 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje teikimo ir jų apimčių nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1157 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2012 m. rugsėjo 28 d. nutarimu Nr. O3-279 „Dėl Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų elektros energetikos sektoriuje kainos nustatymo metodikos patvirtinimo“, atsižvelgdama į LITGRID AB 2019 m. rugsėjo 17 d. raštą Nr. 19SD-4794, AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2019 m. rugpjūčio 14 d. raštą Nr. 19KR-SD-7727, UAB „Baltpool“ 2019 m. rugsėjo 16 d. raštą Nr. SD-190269, „Ignitis gamyba“, AB 2019 m. gegužės 21 d. raštą Nr. SD-411 bei į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2019 m. spalio 30 d. pažymą Nr. O5E-592 „Dėl viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšų ir kainos 2020 metams nustatymo“, Taryba n u t a r i a:

1. Nustatyti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (toliau – VIAP) lėšas 2020 metams elektros energetikos įmonėms, teikiančioms VIAP:

1.1. elektros energijos gamintojams už pagamintą ir į tinklus patiektą elektros energiją, naudojant atsinaujinančius energijos išteklius – 84 645 tūkst. EUR;

1.2. perdavimo sistemos bei skirstomųjų tinklų operatoriams už elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, balansavimą:

1.2.1. perdavimo sistemos operatoriui – 5 395 tūkst. EUR;

1.2.2. skirstomųjų tinklų operatoriui – 907 tūkst. EUR;

1.3. įmonei, centralizuotai superkančiai elektros energiją – 69 tūkst. EUR;

1.4. perdavimo sistemos operatoriui už atsinaujinančių energijos išteklių elektrinių prijungimą prie elektros tinklų – 78,265 tūkst. EUR;

1.5. VIAP lėšų administratoriui VIAP lėšų administravimo sąnaudoms padengti 183 tūkst. EUR;

1.6. „Ignitis gamyba“, AB skirtumą, susidariusį tarp 2018 metais faktiškai patirtų sąnaudų ir gautų pajamų, teikiant Įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytą VIAP – 1 039,165 tūkst. EUR.

2. Nustatyti 2020 metams VIAP kainą visiems asmenims – 0,683 ct/kWh be PVM.

3. Nustatyti atskirų VIAP kainas:

3.1. Įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytos paslaugos – 0,672 ct/kWh be PVM (susidedanti iš 0,507 ct/kWh be PVM, skirto finansuoti pagamintą elektros energiją gamintojams, naudojantiems atsinaujinančius energijos išteklius, ir 0,165 ct/kWh be PVM, skirto elektros energijos, pagamintos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, balansavimo ir centralizuotos prekybos bei Metodikos 5.1–5.9 papunkčiuose nurodytų sąnaudų daliai finansuoti);

3.2. Elektros energetikos įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytos paslaugos – 0,009 ct/kWh be PVM;

3.3. Įstatymo 74 straipsnio 2 dalies 2, 3 ir 5–8 punktuose nurodytų paslaugų – 0 ct/kWh;

3.4. Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 21 straipsnio 1 dalyje nurodytos paslaugos – 0,002 ct/kWh be PVM.

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                             Inga Žilienė