vALSTYBINĖ energetikos reguliavimo taryba

 

NUTARIMAS

DĖL DaugiabučiŲ namŲ šildymo ir karšto vandens sistemų PATIKRINIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJOMIS IR ATLIEKANT ŠIŲ SISTEMŲ PATIKRINIMUS VIETOJE tAISYKLių PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 13 d. Nr. O3E-857

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 6 dalimi ir atsižvelgdama į valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Teisės departamento Teisės taikymo skyriaus 2019 m. gruodžio 10 d. pažymą Nr. O5-745 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nutarimų projektų, Taryba n u t a r i a:

1. Patvirtinti Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant šių sistemų patikrinimus vietoje taisykles (toliau – Taisyklės) (pridedama).

2. Nustatyti, kad 2020 metais pagal Taisykles atsakingi teritorinių skyrių darbuotojai iki 2020 m. sausio 10  d. ir iki 2020 m. liepos 31 d. išsiunčia pranešimus asmenims, nurodydami, kad jų valdomų ir prižiūrimų daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų (toliau – Sistemos) kontrolė vykdoma atitikties deklaracijomis, ir nurodo šiems asmenims 60 dienų terminą Sistemų atitikties deklaracijoms pateikti. 

3. Pripažinti netekusiu galios Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos viršininko 2013 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. 1V-48 „Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų periodinių patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ su vėlesniais pakeitimais.

 

 

Tarybos pirmininkė                                                                                                       Inga Žilienė

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2019 m. gruodžio 13 d. nutarimu

Nr. O3E-857

 

DaugiabučiŲ namŲ šildymo ir karšto vandens sistemų PATIKRINIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJOMIS IR ATLIEKANT ŠIŲ SISTEMŲ PATIKRINIMUS VIETOJE tAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant patikrinimus vietoje taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) įgaliotų darbuotojų veiklą atliekant daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų (toliau – Sistemos) patikrinimus dėl jų atitikties teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

2. Sistemų patikrinimai vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3. Sistemų patikrinimai dėl jų atitikties nustatytiems teisės aktų reikalavimams atliekami ne rečiau kaip kartą per 4 metus.

4. Sistemų patikrinimus vykdo Tarybos įgalioti darbuotojai.

5. Apraše vartojamos sąvokos ir jų apibrėžimai atitinka Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme vartojamas sąvokas ir jų apibrėžimus.

 

II SKYRIUS

DaugiabučiŲ namŲ šildymo ir karšto vandens sistemų ATITIKTIES DEKLARACIJŲ TEIKIMO IR VERTINIMO TVARKA

 

6. Informacija apie Sistemas, kurios tikrinamos atitikties deklaracijomis, kaupiama Tarybos atliekamų tikrinimų duomenų bazėje.

7. Į Tarybos pirmininko patvirtintą Energetikos objektų ir energetikos įrenginių patikrinimų metinį planą (toliau – Patikrinimų planas) įtraukiamos Sistemos, kurios bus tikrinamos atitikties deklaracijomis. Tarybos įgalioti teritorinių skyrių darbuotojai pagal teritoriniam skyriui priskirtą teritoriją informuoja asmenis, kad jų valdomų ir (ar) prižiūrimų Sistemų kontrolė vykdoma atitikties deklaracijomis, ir nurodo šiems asmenims 60 dienų terminus Sistemų atitikties deklaracijoms pateikti. Ši informacija gali būti teikiama raštu, pirmenybę teikiant siuntimo būdui elektroniniu paštu. Siunčiamame informaciniame pranešime turi būti nurodyta deklaracijų pateikimo data. Teritoriniai skyriai turi pranešimus išsiųsti iki liepos 31 d. Bendrojo naudojimo objektų valdytojui (daugiabučio gyvenamojo namo butų ir kitų patalpų savininkų įsteigtai bendrijai, jungtinės veiklos sutartimi įgaliotam asmeniui arba bendrojo naudojimo objektų administratoriui, valdančiam bendrojo naudojimo objektus arba daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams, jei nėra bendrojo naudojimo objektų valdytojo) (toliau – valdytojas) pranešimas siunčiamas tada, kai valdytojas ir prižiūrėtojas yra tas pats asmuo, arba Taryba neturi duomenų apie prižiūrėtoją.

8. Informacija apie atitikties deklaracijų teikimo tvarką ir Sistemų tikrinimo dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams atitikties deklaracijų formos skelbiamos Tarybos interneto svetainėje www.vert.lt.

9. Asmenys atitikties deklaracijas Tarybai privalo pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 30 dienos. 

10. Tarybos teritorinio skyriaus vedėjas paveda konkretiems jo vadovaujamo skyriaus darbuotojams atlikti Sistemų patikrinimą atitikties deklaracijomis.

11. Pateiktose atitikties deklaracijose nustačius netikslumus, atitikties deklaracijų vertinimus atlikę Tarybos įgalioti teritorinių skyrių darbuotojai ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo atitikties deklaracijų pateikimo dienos raštu (vieną kartą) kreipiasi į asmenis, pateikusius atitikties deklaracijas, prašydami jų per 5 darbo dienas, nuo kreipimosi gavimo dienos, ištaisyti deklaracijas arba patikslinti pateiktą informaciją (neištaisius, nepatikslinus ar pateikus nekorektiškai patikslintą deklaracija laikoma kaip nepateikta).

 

III SKYRIUS

DaugiabučiŲ namŲ šildymo ir karšto vandens sistemų

TIKRINIMO ATLIKIMO VIETOJE TVARKA

 

12. Tarybos įgalioti teritorinių skyrių darbuotojai pagal kompetenciją atlieka Sistemų tikrinimus vietoje, dėl jų atitikties teisės aktų, nurodytų Taisyklių 1 priede, reikalavimams.

13. Planinių patikrinimų metu Sistemos tikrinamos pagal Tarybos Koordinavimo ir analizės skyriaus, išanalizavus Tarybos teritorinių skyrių pateiktus duomenis, parengtą ir Tarybos pirmininko patvirtintą Patikrinimų planą.

14. Į Patikrinimų planą turi būti įtrauktos ir planinių patikrinimų metu, atliekant tikrinimus vietoje, patikrintos:

14.1. Sistemos, dėl kurių eksploatavimo (priežiūros) pažeidimų praėjusiais metais gauta pagrįstų skundų dėl netinkamo patalpų šildymo ir nustatytos temperatūros karšto vandens tiekimo neužtikrinimo;

14.2. Sistemos, kurioms einamaisiais metais turėjo būti užpildytos atitikties deklaracijos, bet jos nebuvo užpildytos ir pateiktos Tarybai;

14.3. ne mažiau kaip 1 procentas Sistemų nuo visų, pateikusių atitikties deklaracijas per einamuosius metus, kurių šilumos suvartojimas patalpų šildymui (kWh/m2/DNLx100) analogiško tipo pastatuose per paskutinius tris metus didžiausias (pagal deklaracijas ir/ar šilumos tiekėjo duomenis).

15. Tarybos įgalioti teritorinių skyrių darbuotojai, prieš pradėdami Sistemų planinį patikrinimą, likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki Sistemų patikrinimo, privalo raštu (paštu arba elektroniniu būdu) informuoti Sistemų valdytojus ir (ar) prižiūrėtojus apie numatomą vykdyti patikrinimą, išsiųsdami nustatytos formos pranešimus ir prašymus užpildyti pažymas apie daugiabučių namų ir jų šildymo ir karšto vandens sistemas (toliau – pažymos apie Sistemas) (5 priedas).

16. Sistemų valdytojai ir (ar) prižiūrėtojai, gavę Tarybos pranešimą apie numatomus patikrinimus, per 7 darbo dienas užpildo pažymas apie Sistemas ir pateikia Tarybos teritoriniam skyriui, pranešusiam apie planuojamus patikrinimus.

17. Tarybos įgalioti darbuotojai, atvykę tikrinti Sistemų, privalo prisistatyti Sistemų valdytojams ir (ar) prižiūrėtojams, pateikti savo tarnybinius pažymėjimus ir Tarybos teritorinio skyriaus vedėjo arba Tarybos pirmininko išduotus pavedimus (3 priedas), supažindinti juos su tikrinimo tvarka ir trukme.

18. Sistemų patikrinimo metu Sistemų valdytojai ir (ar) prižiūrėtojai pateikia Tarybos įgaliotiems darbuotojams užpildytas pažymas (originalus) apie Sistemas ir jose nurodytą informaciją patvirtinančius dokumentus.

19. Tarybos įgalioti teritorinių skyrių darbuotojai, atlikę patikrinimus, surašo Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų patikrinimo aktus (toliau – Patikrinimo aktai) (4 priedas), kuriuose turi būti:

19.1. išvados dėl Sistemų atitikties nustatytiems teisės aktų reikalavimams ir šilumos suvartojimo;

19.2. nurodomi nustatyti pažeidimai ir jų pašalinimo terminai.

20. Jei kuri nors šalis atsisako pasirašyti Patikrinimo aktą, tai pažymima Patikrinimo akte. Vienos iš šalių nepasirašytas Patikrinimo aktas įteikiamas atsisakiusiam jį pasirašyti Sistemų valdytojui ir (ar) prižiūrėtojui.

21. Tarybos įgalioti teritorinių skyrių darbuotojai Patikrinimo aktus registruoja Sistemų patikrinimų aktų registre. Patikrinimo aktai kompiuterizuotoje dokumentų valdymo sistemoje susiejami su daugiabučių namų duomenimis ir visais patikrinimo metu gautais ar siųstais susijusiais dokumentais.

21.1. Tais atvejais, kai Sistemos Tarybos įgaliotų teritorinių skyrių darbuotojų yra tikrinamos pirmą kartą, pažymose apie Sistemas, gautose iš Sistemų prižiūrėtojų, nurodyta informacija apie daugiabučius namus ir jų Sistemas turi būti Tarybos įgaliotų teritorinių skyrių darbuotojų įrašyta į naujai įforminamas daugiabučių namų duomenų korteles.

21.2. Tais atvejais, kai Tarybos įgalioti teritorinių skyrių darbuotojai Sistemas tikrina pakartotinai teisės aktų nustatytu periodiškumu, pažymose apie Sistemas, gautose iš Sistemų prižiūrėtojų, nurodyta informacija palyginama su daugiabučių namų sukaupta informacija apie daugiabučius namus bei jų Sistemas ir, tik esant poreikiui, tikslinama.

22. Tarybos įgaliotų teritorinių skyrių darbuotojų surašyti Patikrinimo aktai teikiami susipažinti atitinkamų Tarybos teritorinių skyrių vedėjams.

23. Sistemų valdytojai ar prižiūrėtojai raštu privalo informuoti Tarybą apie Patikrinimo aktuose įrašytų priemonių įvykdymą.

24. Tarybos įgalioti teritorinių skyrių darbuotojai privalo kontroliuoti Patikrinimo aktuose įrašytų priemonių įvykdymo eigą.

 

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

25. Daugiabučių namų Sistemų patikrinimų metinė ataskaita skelbiama Tarybos interneto svetainėje. 26. Deklaracijas pildantys subjektai dėl klaidingos informacijos, pateiktos deklaracijose atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

26. Skundai dėl Tarybos veiksmų, vykdant Sistemų patikrinimus dėl jų atitikties teisės aktų nustatytiems reikalavimams, nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________

 

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų

patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant šių

sistemų patikrinimus vietoje taisyklių

1 priedas

 

TEISĖS AKTŲ, REGLAMENTUOJANČIŲ DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ TIKRINIMĄ, SĄRAŠAS

 

1.  Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas;

2.  Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas;

3. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1-348 „Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo“.

4. Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ patvirtinimo“;

5. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1-196 „Dėl Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

7. Statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“;

8. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

9. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“;

10. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 „Dėl šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių patvirtinimo“;

11. Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. O3-578 „Dėl Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo.

 

_________________

 

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų

patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant šių

sistemų patikrinimus vietoje taisyklių

2 priedas

 

DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ TIKRINIMO DĖL JŲ ATITIKTIES NUSTATYTIEMS REIKALAVIMAMS DEKLARACIJA

 

20 ____ m. _____________ d. Nr. _____

 

Daugiabučio namo adresas ___________________________________________________________

(miestas, gatvė, namo numeris)

_______________________________________________________________________________

 

 

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas _________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, telefono numeris,

_________________________________________________________________________________

elektroninio pašto adresas, arba fizinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas ___________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, telefono numeris,

_________________________________________________________________________________

elektroninio pašto adresas, Tarybos veiklos atestato numeris arba fizinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, Tarybos

_________________________________________________________________________________

išduoto veiklos atestato numeris)

 

Įsakymu paskirtas atsakingas už daugiabučio namo šilumos ūkį asmuo ________________________

(vardas, pavardė, energetikos darbuotojo

_________________________________________________________________________________

Pažymėjimo išdavimo data ir numeris, pažymėjimą išdavusios įstaigos pavadinimas, taip pat įsakymo, kuriuo asmuo paskirtas atsakingu už daugiabučio

_________________________________________________________________________________

namo šilumos ūkį data ir numeris)

 

I. INFORMACIJA APIE NAMĄ IR JO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMAS

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Namo statybos metai/bendras naudingas plotas/butų

skaičius/aukštų skaičius/ renovuotas (metai), nerenovuotas (N)

 

Šilumos punktas

elevatorinis (E)

modernizuotas

(M),

dalinai automatizuotas (DA), įrengimo atnaujinimo (modernizavimo) metai,

projektinė galia (kW)

Šildymo sistema

priklausoma (P)

neprikalausoma

(NP)

vienvamzdė (1),

dvivamzdė (2),

kolektorinė (3),

kita (4), įrengimo atnaujinimo (modernizavimo) metai,

projektinė galia (kW)

 

Karšto vandens sistema

su recirkuliacija (R),

be recirkuliacijos (BR),

su daline recirkuliacija

(DR), karšto vandens sistemos nėra (N), įrengimo atnaujinimo (modernizavimo)metai,

projektinė galia (kW)

Šilumos kiekis

patalpų šildymui

kWh/m2/DNLx100 (suapvalinta iki tūkstantųjų)

1.

Namas

 

2.

Šilumos punktas (ŠP)

 

3.

Šildymo sistema (ŠS)

 

4.

Karšto vandens

sistema (KVS)

 

5.

Šilumos suvartojimas:

201__ m.

 

201__ m.

 

201__ m.

 

 

II. ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO KLAUSIMYNAS

 

Eil. Nr.

 

Teisės akto reikalavimas

 

Teisės akto punktas

Atitikimas teisės aktų reikalavimams

 

Pastabos

taip/

yra

ne/

nėra

1.

Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos projektas

ŠET 84.2 p.

 

 

 

2.

Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ir naudojimo dokumentai:

 

 

 

 

 

– šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartis (data)

PŠKVSPTA 22 p.

 

 

 

– šildymo sistemos aprašas

ŠET 309.1 p.

 

 

 

– karšto vandens sistemos aprašas

ŠET 350.1 p.

 

 

 

– šildymo sistemos veikimo ir naudojimo instrukcija

ŠET 309.2 p.

 

 

 

– karšto vandens sistemos veikimo ir naudojimo instrukcija

ŠET 350.2 p.

 

 

 

– šildymo sistemos priežiūros instrukcija

ŠET 309.3 p.

 

 

 

– karšto vandens sistemos priežiūros instrukcija

ŠET 350.3 p.

 

 

 

3.

Šildymo prietaisų galios atitikties projektui arba teisės aktuose nustatytiems reikalavimams patikrinimo (aktas)

ŠET 297 p.

 

 

 

4.

Šildymo ir karšto vandens sistemos parengimas šildymo sezonui (aktas)

ŠTVT 138.1 p.

 

 

 

5.

Namo šildymo sistemos temperatūrinis grafikas

ŠET 264.1 p.

 

 

 

 

6.

 

Butų ir kitų patalpų tolygaus šildymo užtikrinimas

ŠTVT 138.14 p.

 

 

 

 

7.

Įrenginiai skirti karšto vandens temperatūrai karšto vandens sistemoje reguliuoti

ŠET 376 p.,

 

 

 

 

8.

Nustatytos karšto vandens temperatūros vartojimo vietose palaikymas

ŠTVT 138.14 p.

 

 

 

 

9.

Karšto vandens temperatūros kontrolė (ne rečiau kaip kartą per savaitę)

ŠET 347.2 p.

 

 

 

10.

Šiluminės izoliacijos atitiktis teisės aktų reikalavimams:

ŠIĮT 5, 24 p.

 

 

 

– šilumos punkto

 

 

– šildymo sistemos

 

 

– karšto vandens sistemos

 

 

11.

Šilumos suvartojimo santykinių rodiklių (pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti) nustatymas, jų analizė, pasiūlymų dėl energijos taupymo priemonių parengimas:

ŠSRAM 2 p.,

2 priedas

 

 

 

 

 

– rodiklių nustatymas, jų analizė (kartą per mėnesį)

 

 

– duomenų pastato savininkui arba valdytojui teikimas (kartą per ketvirtį)

 

 

– pasiūlymų dėl energijos taupymo priemonių teikimas (kartą per metus)

 

 

- bendrasavininkų sprendimas pritarti/nepritarti pasiūlytoms energijos taupymo priemonėms

 

 

12.

Gautų skundų dėl sistemų darbo ir priežiūros skaičius per metus vnt.:

 

 

 

 

– dėl netolygaus šildymo

×

×

__________ vnt.

– dėl karšto vandens temperatūros

×

×

__________ vnt.

– dėl nešylančių rankšluosčių džiovintuvų (gyvatukų)

×

×

__________ vnt.

13.

Atsiskaitomieji prietaisai šilumos ir (ar) karšto vandens kiekiui nustatyti  

DŠKSPR 4 p., 6.3 p.

 

 

 

14.

Informacija daugiabučio namo gyventojams apie veiksmus įvykus šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų avarijai ir apie atsakingo asmens ir (ar) avarinės tarnybos kontaktų duomenis

 

 

 

 

 

Teisės aktai:

1. DŠKSPR – Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1-348 „Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo“;

2. PŠKVSPTA – Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3. ŠET – Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 „Dėl šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių patvirtinimo“;

4. ŠIĮT – Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1-245 „Dėl Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

5. ŠSRAM – Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. O3-578 „Dėl Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo;

6. ŠTVT – Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“

 

 

 

___________________________                                      _____________                                 ______________________

(Valdytojo atstovo pareigos)                                                        (parašas)                                                (vardas, pavardė)

 

 

 

___________________________                                       _____________                                 _______________________

(Prižiūrėtojo atstovo pareigos)                                                     (parašas)                                                (vardas, pavardė)

 

______________

 

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų

patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant šių

sistemų patikrinimus vietoje taisyklių

3 priedas

 

(Pavedimo formos pavyzdys)

 

(Herbas)

 

 

VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

 

PAVEDIMAS

 

                   20 ____ m. _____________ d. Nr. _____

 

__________________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 6 dalimi, pavedu

patikrinti daugiabučio namo, esančio ____________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

(daugiabučio namo adresas)

 

šildymo ir karšto vandens sistemas.

 

________________________________________________________________________________

(patikrinimo rūšis)

 

Tikrinimą atlikti pavedu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ___________________

 

__________________________________________________________________ skyriaus įgaliotam darbuotojui

(teritorinis skyrius)

________________________________________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė)

 

nuo 20___ m. _________________ _____ d. iki 20___ m.________________ _____ d.

 

 

 

_________________________

(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)

_________

(parašas)

_______________

(vardas, pavardė)

 

_________________

 

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens

sistemų patikrinimų atitikties deklaracijomis ir

atliekant šių sistemų patikrinimus vietoje taisyklių

4 priedas

 

(Patikrinimo akto formos pavyzdys)

 

(Herbas)

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO AKTAS

 

20 ____ m. _____________ d. Nr. _____

 

_______________________

(sudarymo vieta)

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnio 6 dalimi, patikrintos

________________________________________________________________________________________________ 

(daugiabučio namo adresas)

________________________________________________________________________________________________

šildymo ir karšto vandens sistemos dėl jų atitikties nustatytiems reikalavimams.

 

Tikrinimą atliko Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos ___________________ skyriaus

(teritorinis skyrius)

 

________________________________________________________________________________________________

(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos, vardas, pavardė)

 

dalyvaujant ____________________________________________________________________________________

(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo arba jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr. )

 

dalyvaujant ____________________________________________________________________________________

(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo pavadinimas, atstovo pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr. )

Išvados:

1. Šilumos suvartojimas name didėja / mažėja, palyginus su praėjusiais metais.

2. Šilumos punkto įrenginiai atitinka nustatytus reikalavimus / neatitinka nustatytų reikalavimų.

3. Šildymo sistema atitinka nustatytus reikalavimus / neatitinka nustatytų reikalavimų.

4. Karšto vandens sistema atitinka nustatytus reikalavimus / neatitinka nustatytų reikalavimų.

 

Nustatytų pažeidimų pašalinimo priemonės

Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas

Įvykdymo data

Vykdytojas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šilumos suvartojimo mažinimo priemonės ___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

 

 

Priedas. Pažyma apie daugiabutį namą ir jo šildymo ir karšto vandens sistemas.

 

_____________________________

(Tarybos įgalioto darbuotojo pareigos)

_________

(parašas)

_______________

(vardas, pavardė)

 

_____________________________

(šildymo ir karšto vandens sistemų valdytojo

pareigų pavadinimas)

_________

(parašas)

_______________

(vardas, pavardė)

 

______________________________

(šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo

pareigų pavadinimas)

_________

(parašas)

_______________

(vardas, pavardė)

 

_________________

 

Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų

patikrinimų atitikties deklaracijomis ir atliekant šių

sistemų patikrinimus vietoje taisyklių

5 priedas

 

PAŽYMA

APIE DAUGIABUTĮ NAMĄ IR JO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMAS

 

20 ____ m. _____________ d. Nr. _____

 

Daugiabučio namo adresas ___________________________________________________________

(miestas, gatvė, namo numeris)

 

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojas _________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, telefono numeris,

_________________________________________________________________________________

elektroninio pašto adresas, Tarybos veiklos atestato numeris arba fizinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas)

 

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas ___________________________

(juridinio asmens pavadinimas, kodas, telefono numeris,

_________________________________________________________________________________

elektroninio pašto adresas, Tarybos veiklos atestato numeris arba fizinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, Tarybos

_________________________________________________________________________________

išduoto veiklos atestato numeris)

 

Įsakymu paskirtas atsakingas už daugiabučio namo šilumos ūkį asmuo ________________________

(vardas, pavardė, energetikos darbuotojo

_________________________________________________________________________________

Pažymėjimo išdavimo data ir numeris, pažymėjimą išdavusios įstaigos pavadinimas, taip pat įsakymo, kuriuo asmuo paskirtas atsakingu už daugiabučio

_________________________________________________________________________________

namo šilumos ūkį data ir numeris)

 

I. INFORMACIJA APIE NAMĄ IR JO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMAS

Eil.

Nr.

Pavadinimas

Namo statybos metai/bendras naudingas plotas/butų

skaičius/aukštų skaičius/ renovuotas (metai), nerenovuotas (N)

 

Šilumos punktas

elevatorinis (E)

modernizuotas

(M),

dalinai automatizuotas (DA), įrengimo atnaujinimo modernizavimo) metai,

projektinė galia (kW)

Šildymo sistema

priklausoma (P)

neprikalausoma

(NP)

vienvamzdė (1),

dvivamzdė (2),

kolektorinė (3),

kita (4), įrengimo atnaujinimo modernizavimo) metai,

projektinė galia (kW)

 

Karšto vandens sistema

su recirkuliacija ®,

be recirkuliacijos (BR),

su daline recirkuliacija

(DR), karšto vandens sistemos nėra (N), įrengimo atnaujinimo modernizavimo) metai,

projektinė galia (kW)

Šilumos kiekis

patalpų šildymui

kWh/m2/DNLx100 (suapvalinta iki tūkstantųjų)

1.

Namas

 

2.

Šilumos punktas (ŠP)

 

3.

Šildymo sistema (ŠS)

 

4.

Karšto vandens

sistema (KVS)

 

5.

Šilumos suvartojimas:

201__ m.

 

201__ m.

 

201__ m.

 

 

II. INFORMACIJA APIE NAME ĮRENGTUS ALTERNATYVIUS ŠILDYMO IR (AR) KARŠTO VANDENS RUOŠIMO ĮRENGINIUS

Eil.

Nr.

Alternatyvaus šilumos ir/ar karšto vandens gamybos įrenginys (šilumos siurblys, saulės kolektorius, kt.), jo/tipas

Alternatyvaus šilumos ir/ar karšto vandens gamybos įrenginio įrengimo

metai

Alternatyvaus šilumos ir/ar karšto vandens gamybos įrenginio įrengtoji galia (MW)

Alternatyvaus šilumos ir/ar karšto vandens gamybos įrenginio įrengtoji galia šildymui (MW)

Alternatyvaus šilumos ir/ar karšto vandens gamybos įrenginio įrengtoji galia karštam vandeniui (MW)

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

III. ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PATIKRINIMO KLAUSIMYNAS

 

Eil. Nr.

 

Teisės akto reikalavimas

 

Teisės akto punktas

Atitikimas teisės aktų reikalavimams

 

Pastabos

taip/

yra

ne/

nėra

1.

Šilumos punkto, šildymo ir karšto vandens sistemos projektas

ŠET 84.2 p.

 

 

 

2.

Šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ir naudojimo dokumentai:

 

 

 

 

 

– šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartis (data)

PŠKVSPTA 22 p.

 

 

 

– šildymo sistemos aprašas

ŠET 309.1 p.

 

 

 

– karšto vandens sistemos aprašas

ŠET 350.1 p.

 

 

 

– šildymo sistemos veikimo ir naudojimo instrukcija

ŠET 309.2 p.

 

 

 

– karšto vandens sistemos veikimo ir naudojimo instrukcija

ŠET 350.2 p.

 

 

 

– šildymo sistemos priežiūros instrukcija

ŠET 309.3 p.

 

 

 

– karšto vandens sistemos priežiūros instrukcija

ŠET 350.3 p.

 

 

 

3.

Šildymo prietaisų galios atitikties projektui arba teisės aktuose nustatytiems reikalavimams patikrinimo (aktas)

ŠET 297 p.

 

 

 

4.

Šildymo ir karšto vandens sistemos parengimas šildymo sezonui (aktas)

ŠTVT 138.1 p.

 

 

 

5.

Namo šildymo sistemos temperatūrinis grafikas

ŠET 264.1 p.

 

 

 

 

6.

 

Butų ir kitų patalpų tolygaus šildymo užtikrinimas

ŠTVT 138.14 p.

 

 

 

 

7.

Įrenginiai skirti karšto vandens temperatūrai karšto vandens sistemoje reguliuoti

ŠET 376 p.,

 

 

 

 

8.

Nustatytos karšto vandens temperatūros vartojimo vietose palaikymas

ŠTVT 138.14 p.

 

 

 

 

9.

Karšto vandens temperatūros kontrolė (ne rečiau kaip kartą per savaitę)

ŠET 347.2 p.

 

 

 

10.

Šiluminės izoliacijos atitiktis teisės aktų reikalavimams:

ŠIĮT 5, 24 p.

 

 

 

– šilumos punkto

 

 

– šildymo sistemos

 

 

– karšto vandens sistemos

 

 

11.

Šilumos suvartojimo santykinių rodiklių (pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti) nustatymas, jų analizė, pasiūlymų dėl energijos taupymo priemonių parengimas:

ŠSRAM 2 p.,

2 priedas

 

 

 

 

 

– rodiklių nustatymas, jų analizė (kartą per mėnesį)

 

 

– duomenų pastato savininkui arba valdytojui teikimas (kartą per ketvirtį)

 

 

– pasiūlymų dėl energijos taupymo priemonių teikimas (kartą per metus)

 

 

- bendrasavininkų sprendimas pritarti/nepritarti pasiūlytoms energijos taupymo priemonėms

 

 

12.

Gautų skundų dėl sistemų darbo ir priežiūros skaičius per metus vnt.:

 

 

 

 

– dėl netolygaus šildymo

×

×

__________ vnt.

– dėl karšto vandens temperatūros

×

×

__________ vnt.

– dėl nešylančių rankšluosčių džiovintuvų (gyvatukų)

×

×

__________ vnt.

12.

Gautų skundų dėl sistemų darbo ir priežiūros skaičius per metus vnt.

 

×

×

__________ vnt.

13.

Atsiskaitomieji prietaisai šilumos ir (ar) karšto vandens kiekiui nustatyti  

DŠKSPR 4 p., 6.3 p.

 

 

 

14.

Informacija daugiabučio namo gyventojams apie veiksmus įvykus šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų avarijai ir apie atsakingo asmens ir (ar) avarinės tarnybos kontaktų duomenis

 

 

 

 

 

Teisės aktai:

1. DŠKSPR – Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2018 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 1-348 „Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo“;

2. PŠKVSPTA – Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

3. ŠET – Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 „Dėl šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklių patvirtinimo“;

4. ŠIĮT – Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2017 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 1-245 „Dėl Įrenginių ir šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

5. ŠSRAM – Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. O3-578 „Dėl Santykinių šilumos pastatui šildyti, karštam vandeniui ruošti ir karšto vandens temperatūrai palaikyti suvartojimo rodiklių apskaičiavimo metodikos patvirtinimo;

6. ŠTVT – Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“.

___________________________                                   ____________                                      _______________________

(Valdytojo atstovo pareigos)                                                         (parašas)                                               (vardas, pavardė)

 

___________________________                                      _____________                                  _______________________

(Prižiūrėtojo atstovo pareigos)                                                    (parašas)                                                (vardas, pavardė)

______________________