A drawing of a horse  Description automatically generated with low confidence

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS TAISYKLIŲ PAVIRTINIMO IR KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO ĮSAKYMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2021 m.  gruodžio 29 d.  Nr. 1-378

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 7 straipsnio 12 punktu ir atsižvelgdamas į 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/944 dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2012/27/ES, 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos, 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo, 2015 m. liepos 24 d. Komisijos reglamentą (ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės, 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamentą (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, 2017 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamentą (ES) 2017/1485, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės, 2017 m. lapkričio 24 d. Komisijos reglamentą (ES) 2017/2196 dėl tinklo kodekso, kuriame nustatomi elektros sistemos avarijų šalinimo ir veikimo atkūrimo reikalavimai, Lietuvos Respublikos energetikos įstatymą, Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą, Lietuvos Respublikos įstatymą dėl branduolinės elektrinės, statomos Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, pripažinimo nesaugia, keliančia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai, Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymą:

1. T v i r t i n u Elektros energijos rinkos taisykles (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. 1-244 „Dėl Prekybos elektros energija taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymą Nr. 1-173 „Dėl valandinės elektros energijos prekybos pradžios“.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. kituose teisės aktuose vartojama nuoroda į „Prekybos elektros energija taisykles“ reiškia nuorodą į „Elektros energijos rinkos taisykles“;

3.2. šis įsakymas įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

 

 

 

Energetikos ministras                                                                                                    Dainius Kreivys

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos energetikos ministro

2021 m.  gruodžio 29 d.  įsakymu Nr. 1-378

 

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Elektros energijos rinkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja elektros energijos rinkos dalyvių (toliau – rinkos dalyviai) elektros energijos rinkoje Lietuvos Respublikos teritorijoje tarpusavio santykius, taip pat rinkos dalyvių santykius su elektros tinklų operatoriais (toliau – tinklų operatoriai) ir paskirtuoju elektros energijos rinkos operatoriumi (toliau – paskirtasis rinkos operatorius), tinklų operatorių ir paskirtojo rinkos operatoriaus teises ir pareigas vykdant prekybą elektros energija, balansavimo paslaugomis, su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis. Taisyklės taip pat reguliuoja atsakomybę už disbalansą ir informacijos mainus bei informacijos skelbimą elektros energijos rinkoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.

2. Taisyklės netaikomos mažmeninės prekybos elektros energija (elektros energijos tiekimo elektros energijos vartotojams) tvarkai ir sąlygoms, kurias nustato Elektros energetikos įstatymas ir Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės).

3. Elektros energijos rinkoje veikia rinkos dalyviai, dalyvaujant tinklų operatoriams ir paskirtajam rinkos operatoriui.

4. Elektros energijos rinkoje turi teisę veikti rinkos dalyvis, atitinkantis visus šiuos reikalavimus:

4.1. turintis licenciją ir (ar) leidimą, leidžiančius vykdyti atitinkamą veiklą elektros energetikos sektoriuje, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus, kai atitinkamos veiklos vykdymui licencija ir (ar) leidimas nėra reikalingi;

4.2. turintis su perdavimo sistemos operatoriumi sudarytą atsiskaitymo už disbalansą sutartį, kuri parengta pagal perdavimo sistemos operatoriaus parengtas, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) patvirtintas ir perdavimo sistemos operatoriaus interneto svetainėje paskelbtas atsiskaitymo už disbalansą sutarties (už balansą atsakingoms šalims taikomų nuostatų ir sąlygų) standartines sąlygas (toliau – atsiskaitymo už disbalansą sutarties standartinės sąlygos) ir yra už balansą elektros energijos rinkoje atsakinga šalis (toliau – už balansą atsakinga šalis) arba yra su kitu asmeniu, kuris yra už balansą atsakinga šalis, sudaręs atsakomybės už balansą perdavimo sutartį, arba Elektros energetikos įstatyme ir (ar) Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatytais atvejais jo atsakomybė už disbalansą perduota kitam asmeniui.

5. Rinkos dalyviai turi reguliuojamojo trečiųjų asmenų dalyvavimo teisę persiųsti elektros energiją. Ši teisė įgyvendinama sudarant elektros energijos perdavimo arba persiuntimo paslaugos sutartį su tinklų operatoriumi. Elektros energijos gamintojų (toliau – gamintojai) ar energijos kaupimo įrenginių savininkų teisė patiekti elektros energiją į elektros tinklus įgyvendinama pagal tinklų operatoriaus parengtą ir Tarybos patvirtintą pasinaudojimo elektros tinklais tvarkos aprašą.

6. Atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį, kaip nustatyta 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/943 dėl elektros energijos vidaus rinkos (toliau – Reglamentas (ES) 2019/943) 8 straipsnio 4 dalies pirmojoje pastraipoje, nustato perdavimo sistemos operatorius, išskyrus atvejus, kai iki Reglamento (ES) 2019/943 8 straipsnio 4 dalies pirmojoje pastraipoje nurodyto termino Taryba perdavimo sistemos operatoriaus prašymu yra leidusi taikyti kitokį atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį arba kai nuo Reglamento (ES) 2019/943 8 straipsnio
4 dalies antrojoje pastraipoje nurodyto termino Taryba yra pritarusi Reglamento (ES) 2019/943
8 straipsnio 4 dalies antrojoje pastraipoje nurodytai atsiskaitymo už disbalansą laikotarpio išimčiai. Perdavimo sistemos operatorius savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį ir jo nustatymo pagrindus.

7. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

7.1. Automatizuota elektros energijos duomenų nuskaitymo sistema (toliau – automatizuota duomenų nuskaitymo sistema) – sistema, leidžianti elektros energijos perdavimo sistemos ar skirstomųjų tinklų operatoriui nuotoliniu būdu nuskaityti elektros energijos apskaitos prietaiso, kuris nėra išmanusis elektros energijos apskaitos prietaisas, rodmenis.

7.2. Disbalanso elektros energijos rinkoje pataisa (toliau – disbalanso pataisa) – sąvoka atitinka 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, 2 straipsnio 14 punkte nurodytą sąvoką „disbalanso pataisa“.

7.3. Disbalanso elektros energijos rinkoje kaina (toliau – disbalanso kaina) – sąvoka atitinka 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, 2 straipsnio 12 punkte nurodytą sąvoką „disbalanso kaina“.

7.4. Dvišalė didmeninio elektros energijos pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – dvišalė sutartis) – dviejų elektros energijos rinkos dalyvių sudaroma sutartis dėl didmeninio elektros energijos pirkimo–pardavimo. Ši sutartis neapima elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarties.

7.5. Elektros energetikos sistemos balansavimo paslaugų teikėjo parengties tvirtinimo procesas (toliau – parengties tvirtinimo procesas)sąvoka atitinka Reglamento (ES) 2019/943
2 straipsnio 18 punkte pateiktą sąvoką „parengties tvirtinimo procesas“.

7.6. Elektros energijos perdavimo sistemos operatoriaus planavimo rajonas
(toliau – planavimo rajonas) –
sąvoka atitinka 2017 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamento
(ES) 2017/1485, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės,

3 straipsnio 91 punkte pateiktą sąvoką „planavimo rajonas“.

7.7. Pagrindinė sandorio šalis – sąvoka atitinka 2015 m. liepos 24 d. Komisijos reglamento (ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės,
2 straipsnio 42 punkte pateiktą sąvoką.

7.8. Paskirtasis elektros energijos kiekis (toliau – paskirtasis kiekis) – sąvoka atitinka
2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, 2 straipsnio 15 punkte pateiktą sąvoką „paskirtasis kiekis“.

7.9. Rinkų susiejimo operatoriaus funkcija – sąvoka atitinka 2015 m. liepos 24 d. Komisijos reglamento (ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės, 2 straipsnio 30 punkte pateiktą sąvoką „rinkų susiejimo operatoriaus (RSO) funkcija“.

7.10. Už balansą elektros energijos rinkoje atsakingos šalies pozicija (toliau – pozicija) – sąvoka atitinka 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamento (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės, 2 straipsnio 16 punkte pateiktą sąvoką „pozicija“.

8. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Elektros energetikos įstatyme ir Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

PREKYBA ELEKTROS ENERGIJA

 

9. Rinkos dalyviai elektros energijos rinkoje elektros energija prekiauja pagal dvišales sutartis ir (ar) elektros energijos biržoje.

10. Importuojama iš trečiųjų šalių ir eksportuojama į trečiąsias šalis elektros energija prekiaujama tik elektros energijos biržoje pagal Elektros energetikos įstatymą ir Elektros energijos importo ir eksporto tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1-302 „Dėl Elektros energijos importo ir eksporto tvarkos aprašo patvirtinimo“.

11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymu dėl branduolinės elektrinės, statomos Baltarusijos Respublikoje, Astravo rajone, pripažinimo nesaugia, keliančia grėsmę Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui, aplinkai ir visuomenės sveikatai ir Lietuvos Respublikos būtinųjų priemonių, skirtų apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, įstatymo 4 straipsniu, nuo elektros energijos branduolinėje elektrinėje gamybos technologinių bandymų metu pradžios Lietuvos Respublikos ir Baltarusijos Respublikos jungiamųjų linijų pralaidumai kitos paros ir einamosios paros prekybai elektros energija yra lygūs 0 MW.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PREKYBA ELEKTROS ENERGIJA PAGAL DVIŠALES SUTARTIS

 

12. Dvišalės sutartys sudaromos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso šeštosios knygos II dalies „Sutarčių teisė“, taip pat Civilinio kodekso šeštosios knygos IV dalies „Atskiros sutarčių rūšys“ nuostatomis.

13. Dvišalėse sutartyse nustatomos elektros energijos pirkimo–pardavimo sąlygos, įskaitant, bet neapsiribojant, kainas, elektros energijos kiekius, atsiskaitymo principus, atsakomybę.

14. Prekiaujant elektros energija dvišalėmis sutartimis sutartų elektros energijos prekybos kiekių nustatymas vykdomas pagal rinkos dalyvių susitarimą ir gali būti keičiamas dieną prieš elektros energijos vartojimo ir gamybos dieną arba dienos eigoje pagal atsiskaitymo už disbalansą sutarties nuostatas, išskyrus atvejus, kai rinkos dalyvių, tarpusavyje sudariusių tą pačią dvišalę sutartį, atsakomybę už disbalansą yra prisiėmusi ta pati už balansą atsakinga šalis. Tokiu atveju elektros energijos prekybos kiekiai gali būti nustatomi ir keičiami dvišalėje sutartyje, kurioje susitariama dėl atsakomybės už disbalansą perdavimo ir kuri laikoma atsakomybės už disbalansą perdavimo sutartimi, nustatyta tvarka.

15. Už balansą atsakingos šalys, kurios yra prisiėmusios atsakomybę už rinkos dalyvių, vykdančių elektros energijos prekybą pagal dvišales sutartis, disbalansą, yra atsakingos už teisingos (vienodos) informacijos apie pagal tą pačią dvišalę sutartį pirktos ir parduotos elektros energijos kiekius pateikimą perdavimo sistemos operatoriui (pagal tą pačią dvišalę sutartį privalo sutapti elektros energijos pirkėjo įsigyti elektros energijos kiekiai ir elektros energijos pardavėjo parduoti elektros energijos kiekiai). Jei pagal tą pačią dvišalę sutartį tokie kiekiai nesutampa, perdavimo sistemos operatorius atlieka veiksmus, numatytus atsiskaitymo už disbalansą sutartyje.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PREKYBA ELEKTROS ENERGIJA ELEKTROS ENERGIJOS BIRŽOJE (KITOS PAROS IR EINAMOSIOS PAROS RINKOSE)

 

16. Prekyba elektros energija kitos paros ir einamosios paros elektros energijos rinkose vyksta elektros energijos biržoje (-ose).

17. Prekybą elektros energija kitos paros ir einamosios paros elektros energijos rinkose organizuoja paskirtasis rinkos operatorius. Paskirtasis rinkos operatorius, organizuodamas prekybą elektros energija kitos paros ir einamosios paros elektros energijos rinkose, laikosi Reglamento (ES) 2019/943 8 straipsnio 1–3 dalyse ir 2015 m. liepos 24 d. Komisijos reglamento (ES) 2015/1222, kuriuo nustatomos pralaidumo paskirstymo ir perkrovos valdymo gairės (toliau – Reglamentas
(ES) 2015/1222) 7 straipsnyje nurodytų reikalavimų.

18. Prekyba kitos paros ir einamosios paros elektros energijos rinkose vykdoma elektros energijos biržoje vadovaujantis Elektros energetikos įstatymo 59 straipsnio 9 dalies ir 63 straipsnio nuostatomis, Reglamento (ES) 2019/943 3 straipsnio ir 7 straipsnio 2 dalies nuostatomis, Reglamento (ES) 2015/1222 nuostatomis ir Taisyklių nuostatomis.

19. Pagrindinės sandorio šalys užtikrina, kad visų suderintų pavedimų tarpuskaita ir atsiskaitymai už juos būtų atlikti Reglamento (ES) 2015/1222 68 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Pagrindinės sandorio šalys atlieka Reglamento (ES) 2015/1222 68 straipsnio 1 dalyje numatytas funkcijas.

20. Paskelbus kitos paros ar einamosios paros prekybos rinkų rezultatus ir tarp kaimyninių šalių susidarius kainų skirtumui, atliekamas pajamų paskirstymas pagal Reglamento 2015/1222
73 straipsnį.

21. Rinkos dalyvis, norėdamas prekiauti kitos paros ir einamosios paros rinkose, turi atitikti visas šias sąlygas:

21.1. atitikti Taisyklių 4 punkte nurodytus reikalavimus;

21.2. būti registruotas Centralizuoto Europos rinkos dalyvių registro platformoje, vadovaujantis 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1227/2011 dėl didmeninės energijos rinkos vientisumo ir skaidrumo 8 straipsnio 1 dalimi ir 9 straipsniu;

21.3. būti sudaręs sutartį su paskirtuoju rinkos operatoriumi.

22. Rinkos dalyviai, turintys teisę prekiauti kitos paros ir einamosios paros rinkose, turi laikytis paskirtojo rinkos operatoriaus paskelbtų prekybos elektros biržoje taisyklių, kuriose nustatyta elektros energijos prekybos elektros biržoje tvarka ir kitos prekybos elektros biržoje sąlygos ir reikalavimai, taip pat laikytis atsiskaitymo už disbalansą sutarčių sąlygų su perdavimo sistemos operatoriumi.

23. Vadovaudamiesi Reglamento (ES) 2015/1222 39 ir 40 straipsniais, rinkos dalyviai visus pavedimus parduoti ir (ar) pirkti elektros energiją pateikia paskirtajam rinkos operatoriui iki kitos paros prekybos pabaigos.

24. Paskirtasis rinkos operatorius savo veiklą pradeda sudaręs atsiskaitymo už disbalansą sutartį su perdavimo sistemos operatoriumi, nustatančią paskirtojo rinkos operatoriaus, kaip už balansą atsakingos šalies, ir perdavimo sistemos operatoriaus tarpusavio santykius.

25. Paskirtasis rinkos operatorius savo veiklą vykdo Reglamente (ES) 2015/1222 ir Reglamente (ES) 2019/943 nustatyta tvarka ir sąlygomis, laikydamasis Elektros energetikos įstatyme, Taisyklėse ir atsiskaitymo už disbalansą sutartyje nustatytų privalomų reikalavimų.

26. Paskirtasis rinkos operatorius su bendru kitos paros prekybos rinkų susiejimu ir einamosios paros prekybos rinkų susiejimu, taip, kaip jie atitinkamai apibrėžti Reglamento
(ES) 2015/1222 2 straipsnio 26 ir 27 punktuose, susijusios užduotys vykdomos pagal Reglamento (ES) 2015/1222 7 straipsnį.

27. Paskirtasis rinkos operatorius vykdo bendrą kitos paros ir einamosios paros prekybos rinkų susiejimą, atlikdamas Reglamento (ES) 2015/1222 7 straipsnio 1 dalyje nurodytas užduotis.

28. Paskirtasis rinkos operatorius kartu su kitais paskirtaisiais rinkos operatoriais atlieka rinkų susiejimo operatoriaus funkcijas, nurodytas Reglamento (ES) 2015/1222 7 straipsnio 2 dalyje.

29. Perdavimo sistemos operatoriaus su bendru kitos paros ir einamosios paros prekybos rinkų susiejimu susijusios užduotys vykdomos pagal Reglamento (ES) 2015/1222 8 straipsnį.

30. Pagal Reglamento (ES) 2015/1222 9 straipsnio 8 dalies f punktą ir 80 straipsnio 4 dalį perdavimo sistemos operatorius ir paskirtieji rinkos operatoriai susitaria dėl bendrųjų kitos paros prekybos rinkų susiejimo ir bendros einamosios paros prekybos rinkų susiejimo išlaidų pasidalinimo.

31. Lietuvoje veikiančios elektros energijos biržos bendradarbiauja tarpusavyje, siekdamos nustatyti bendras rinkų susiejimo funkcijas.

32. Siekiant veiksmingai paskirstyti tarpvalstybinį pralaidumą kitos paros ir einamosios paros rinkose, tarpzoninis pralaidumas užtikrinamas (garantuojamas) pagal Reglamentą (ES) 2015/1222.

 

III SKYRIUS

PREKYBA BALANSAVIMO PASLAUGOMIS

 

33. Perdavimo sistemos operatorius organizuoja prekybą balansavimo paslaugomis ir užtikrina, kad prekyba balansavimo energija ir (ar) pajėgumais, įskaitant parengties tvirtinimo procesus, būtų organizuojama taip, kad atitiktų Reglamento (ES) 2019/943 6 straipsnio 1 dalyje nustatytus reikalavimus.

34. Vykdydamas balansavimą ir dėl to įsigydamas balansavimo paslaugas, taip pat valdydamas balansavimo pajėgumus, perdavimo sistemos operatorius laikosi sąlygų, nustatytų Reglamente (ES) 2019/943, 2017 m. lapkričio 23 d. Komisijos reglamente (ES) 2017/2195, kuriuo nustatomos elektros energijos balansavimo gairės (toliau – Reglamentas (ES) 2017/2195), 2017 m. rugpjūčio 2 d. Komisijos reglamente (ES) 2017/1485, kuriuo nustatomos elektros energijos perdavimo sistemos eksploatavimo gairės, Taisyklėse ir balansavimo paslaugų teikimo sutartyse su elektros energetikos sistemos balansavimo paslaugų teikėjais (toliau – balansavimo paslaugų teikėjai).

35. Perdavimo sistemos operatorius, organizuodamas balansavimo rinkas, siekia užtikrinti eksploatavimo saugumą, taip pat galimybę išnaudoti ir efektyviai paskirstyti tarpzoninį pralaidumą pagal Reglamento (ES) 2019/943 17 straipsnį.

36. Balansavimo paslaugas perdavimo sistemos operatoriui teikia rinkos dalyviai (balansavimo paslaugų teikėjai) pagal perdavimo sistemos operatoriaus ir balansavimo paslaugų teikėjų sudarytas balansavimo paslaugų teikimo sutartis, parengtas pagal perdavimo sistemos operatoriaus parengtas, Tarybos patvirtintas bei perdavimo sistemos operatoriaus interneto svetainėje paskelbtas balansavimo paslaugų teikimo sutarties (balansavimo paslaugų teikėjams taikomų nuostatų ir sąlygų) standartines sąlygas (toliau – balansavimo paslaugų teikimo sutarties standartinės sąlygos). Šios balansavimo paslaugų teikimo sutarties standartinės sąlygos turi atitikti Reglamento (ES) 2017/2195 18 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytus reikalavimus.

37. Balansavimo paslaugų teikimo sutarties standartinės sąlygos turi būti nediskriminacinės ir proporcingos.

38. Balansavimo paslaugų teikimo sutartis yra viešoji sutartis, užtikrinanti vienodas prekybos balansavimo paslaugomis sąlygas ir reikalavimus visiems balansavimo paslaugų teikėjams.

39. Perdavimo sistemos operatorius, skirstomųjų tinklų operatorius, balansavimo paslaugų teikėjai ir už balansą atsakingos šalys bendradarbiauja, siekdami užtikrinti efektyvią ir veiksmingą prekybą balansavimo paslaugomis.

40. Balansavimo paslaugų teikėjas turi atitikti visas šias teisines ir technines sąlygas:

40.1. atitikti Taisyklių 4 punkto reikalavimus;

40.2. turėti technines galimybes įrenginiuose ar vartotojų grupėse keisti gamybos ar vartojimo režimus pagal balansavimo paslaugų teikimo sutartyje nustatytus reikalavimus;

40.3. turėti technines galimybes teikti balansavimo paslaugų teikimo sutartyje nustatytus balansavimo paslaugas teikiančių įrenginių matavimo duomenis tinklų operatoriui, prie kurio tinklų prijungti balansavimo paslaugų teikėjo balansavimo paslaugas teikiantys įrenginiai;

40.4. turėti galiojantį parengties tvirtinimo protokolą, kuris parengtas pagal perdavimo sistemos operatoriaus atliktą parengties tvirtinimą pagal balansavimo paslaugų teikimo sutarties standartinėse sąlygose numatytas sąlygas ir procedūras.

41. Balansavimo paslaugų teikimo sutartyje numatytas atsiskaitymas už balansavimo paslaugas grindžiamas Reglamento (ES) 2017/2195 44 straipsnio 1 dalyje nustatytais principais.

42. Perdavimo sistemos operatorius turi teisę susigrąžinti patirtas išlaidas už disbalanso administravimą, vadovaujantis Tarybos patvirtinta tvarka, atitinkančia Reglamento (ES) 2017/2195 8 straipsnyje įtvirtintus principus.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PREKYBA BALANSAVIMO ENERGIJA

 

43. Balansavimo energija prekiaujama Reglamento (ES) 2017/2195, Elektros energetikos įstatymo, Taisyklėse ir balansavimo paslaugų teikimo sutartyse nustatyta tvarka.

44. Prekyba balansavimo energija tarp perdavimo sistemos operatoriaus ir balansavimo paslaugų teikėjo vyksta Balansavimo energijos prekybos taisyklėse, kurios yra balansavimo paslaugų teikimo sutarties standartinių sąlygų priedas, nustatytomis sąlygomis.

45. Elektros energetikos įstatymo 67 straipsnio 41 dalyje nustatytu pereinamuoju laikotarpiu, t. y. iki perdavimo sistemos operatoriaus prisijungimo prie Europos balansavimo energijos mainų ir disbalanso paskirstymo nustatymo platformų pagal Reglamentą (ES) 2017/2195
(toliau – pereinamasis laikotarpis), prekyba balansavimo energija vyksta bendroje Lietuvos, Latvijos ir Estijos (toliau – Baltijos šalys) balansavimo energijos rinkoje, kuri veikia pagal Baltijos šalių perdavimo sistemos operatorių bendrai patvirtintas Baltijos balansavimo rinkos taisykles ir Disbalanso atsiskaitymo taisykles, kurios skelbiamos perdavimo sistemos operatoriaus interneto svetainėje. Baltijos šalių balansavimo energijos rinka padeda užtikrinti Baltijos šalių elektros energetikos sistemų (toliau – Baltijos sistema) bendrą balansą. Pagal minėtas taisykles Baltijos sistemoje taikant bendrą atsiskaitymo už balansavimo energiją modelį, nustatomos bendros atsiskaitymo už disbalansą taisyklės, apimančios ir disbalanso kainos nustatymą.

46. Pereinamuoju laikotarpiu balansavimo energijos techninė kainos siūlymo riba nustatoma balansavimo paslaugų teikimo sutarties standartinėse sąlygose. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, apie kurio pabaigą savo interneto svetainėje paskelbia perdavimo sistemos operatorius, suderinęs su Taryba, balansavimo energijos techninė kainos siūlymo riba balansavimo paslaugų teikimo sutarties standartinėse sąlygose iš anksto nenustatoma, o balansavimo energijos kaina nustatoma pirkimo procedūros, kurią perdavimo sistemos operatorius vykdo Reglamente (ES) 2017/2195 ir Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis, metu.

47. Pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, prekyba balansavimo energija tarp perdavimo sistemos operatoriaus ir balansavimo paslaugų teikėjo vyksta Europos balansavimo energijos mainų ir disbalanso paskirstymo nustatymo platformose pagal Reglamentą (ES) 2017/2195.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PREKYBA BALANSAVIMO PAJĖGUMAIS

 

48. Perdavimo sistemos operatorius ir balansavimo paslaugų teikėjai vykdo prekybą balansavimo pajėgumais vadovaujantis Reglamento (ES) 2017/2195 32 straipsnio, Reglamento 2019/943 6 straipsnio ir Elektros tinklų naudojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-116 „Dėl Elektros tinklų naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Elektros tinklų naudojimo taisyklės), nustatančių balansavimo pajėgumų apimtis, reikalavimais.

49. Balansavimo pajėgumų prekybos taisyklės turi atitikti Reglamento (ES) 2017/2195
32 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento 2019/943 6 straipsnio 8 ir 9 dalyje įtvirtintus principus, išskyrus atvejus, jei perdavimo sistemos operatoriaus prašymu Taryba yra nustačiusi kitokias balansavimo pajėgumų prekybos taisykles.

50. Sutartys dėl balansavimo pajėgumų sudaromos ne anksčiau, nei nustatyta Reglamento (ES) 2019/943 6 straipsnio 9 dalyje. Sutartys dėl balansavimo pajėgumų sudaromos ne ilgesniam terminui nei nustatyta Reglamento (ES) 2019/943 6 straipsnio 9 dalyje tuo atveju, jeigu Taryba, vadovaudamasi Elektros tinklų naudojimo taisyklėse balansavimo pajėgumams nustatytais reikalavimais, nėra priėmusi sprendimo dėl kitokio sutarčių sudarymo ir galiojimo laiko, siekdama užtikrinti tiekimo saugumą ir ekonominį efektyvumą.

51. Balansavimo paslaugų teikėjams leidžiama teikti pasiūlymus Reglamento 2019/943 6 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

52. Jei balansavimo paslaugų teikimo sutarties standartinėse sąlygose būtų numatomos netesybos už nepateiktus balansavimo pajėgumus, tokios netesybos turi būti proporcingos ir nediskriminacinės.

 

IV SKYRIUS

PREKYBA SU DAŽNIO REGULIAVIMU

NESUSIJUSIOMIS PAPILDOMOMIS PASLAUGOMIS

 

53. Perdavimo sistemos operatorius įsigyja perdavimo tinklams eksploatuoti būtinų su dažnio reguliavimu nesusijusių papildomų paslaugų ir jomis naudojasi pagal sudarytas paslaugų pirkimo–pardavimo dvišales standartines sutartis, vadovaudamasis Tarybos patvirtintu Perdavimo sistemos operatoriaus prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašu ir jame nustatytomis su dažnio reguliavimu nesusijusių papildomų paslaugų specifikacijomis.

54. Perdavimo sistemos operatorius perka su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugas iš tokias paslaugas teikiančių rinkos dalyvių, prioriteto tvarka rinkdamasis energijos vartojimo efektyvumą didinančias priemones, kai tokios paslaugos ekonomiškai veiksmingai sumažina poreikį atnaujinti ar pakeisti perdavimo tinklų elementus ir padeda užtikrinti saugų, patikimą ir efektyvų šių tinklų darbą.

55. Su dažnio reguliavimu nesusijusių papildomų paslaugų specifikacijos ir prekybos principai turi užtikrinti nediskriminacines prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis sąlygas visų technologijų paslaugų teikėjams.

56. Perdavimo sistemos operatoriaus teisė įsigyti ir naudoti su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugas gali būti ribojama tik Tarybos sprendimu, kuris priimamas Tarybos iniciatyva arba perdavimo sistemos operatoriaus pagrįstu prašymu patvirtinti Perdavimo sistemos operatoriaus prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos aprašą ir (ar) riboti jo teisę įsigyti ir naudoti su dažnio reguliavimu nesusijusias papildomas paslaugas, jeigu tokių paslaugų pirkimas nėra ekonomiškai efektyvus.

57. Jei perdavimo sistemos operatorius naudojasi integruotaisiais elektros tinklo komponentais nuostoviosios būsenos įtampai reguliuoti, greitam reaktyviosios srovės tiekimui, vietos tinklo stabilumo inercijai, trumpojo jungimo srovei, paleidimo po totalios elektros energetikos sistemos avarijos galimybei ar izoliuoto elektros energetikos sistemos darbo galimybei užtikrinti, ta apimtimi, kuria integruotieji elektros tinklo komponentai užtikrina šias funkcijas, perdavimo sistemos operatorius su dažnio reguliavimu nesusijusių papildomų paslaugų neįsigyja iš tokias paslaugas teikiančių rinkos dalyvių.

 

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ DISBALANSĄ

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ATSAKOMYBĖS UŽ DISBALANSĄ REALIZAVIMAS

 

58. Kiekviena už balansą atsakinga šalis, įgyvendindama Reglamento (ES) 2019/943
5 straipsnio 1 dalyje nustatytą reikalavimą stengtis užtikrinti savo balansą arba padėti užtikrinti elektros energijos sistemos balansą, planuoja vartojimo ir (ar) gamybos, taip pat prekybos grafikus kiekvieną atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį ir teikia informaciją, įskaitant poziciją, perdavimo sistemos operatoriui atsiskaitymo už disbalansą sutartyje nustatyta forma. Perdavimo sistemos operatorius turi teisę nustatyti specialius reikalavimus dėl už balansą atsakingų šalių pozicijos, kaip nustatyta
Reglamento (ES) 2017/2195 18 straipsnio 7 dalyje.

59. Už disbalansą perdavimo sistemos operatorius ir už balansą atsakinga šalis atsiskaito pagal perdavimo sistemos operatoriaus ir už balansą atsakingos šalies sudarytą atsiskaitymo už disbalansą sutartį. Atsiskaitymo už disbalansą sutartyje nustatomas kalendorinio mėnesio laikotarpis, kuriam pasibaigus, vadovaujantis atsiskaitymo už disbalansą sutarties ir Taisyklių nuostatomis, apskaičiuojamos už balansą atsakingos šalies per kiekvieną to mėnesio atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį disbalanso apimtys ir disbalanso kaina.

60. Atsiskaitymo už disbalansą sutarties standartinės sąlygos turi būti nediskriminacinės ir proporcingos.

61. Atsiskaitymo už disbalansą sutartis yra viešoji sutartis, užtikrinanti vienodas atsiskaitymo už disbalansą sąlygas ir reikalavimus visoms už balansą atsakingoms šalims.

62. Atsiskaitymo už disbalansą sutarties standartinės sąlygos turi atitikti Reglamento (ES) 2017/2195 18 straipsnio 6 dalyje nustatytus reikalavimus. Šiose standartinėse sąlygose perdavimo sistemos operatorius nustato Reglamento (ES) 2017/2195 54 straipsnio 4 dalyje nurodytas taisykles, pagal kurias apskaičiuojama galutinė pozicija, nustatomas paskirtasis kiekis, nustatoma disbalanso pataisa pagal Reglamento (ES) 2017/2195 49 straipsnį, apskaičiuojamas disbalansas, už balansą atsakinga šalis reikalauja perskaičiuoti disbalansą. Perdavimo sistemos operatorius atsiskaitymo už disbalansą sutarties standartinėse sąlygose nustatydamas taisykles, pagal kurias apskaičiuojama galutinė pozicija, taip pat įvardija pagal įgyvendinant Reglamento (ES) 2017/2195 52 straipsnio 2 dalį patvirtintą galutinės pozicijos apskaičiavimo metodą (vieną iš nurodytų Reglamento (ES) 2017/2195 54 straipsnio 3 dalyje) ir jo patvirtinimo pagrindą. Perdavimo sistemos operatorius, pereinamuoju laikotarpiu rengdamas atsiskaitymo už disbalansą sutarties standartines sąlygas, atsižvelgia į Baltijos balansavimo rinkos taisyklių ir Disbalanso atsiskaitymo taisyklių nuostatas.

63. Disbalanso kainos nustatymo principai, atitinkantys Reglamento (ES) 2017/2195
55 straipsnio reikalavimus, taip pat disbalanso kainos apskaičiavimo pagrindai nurodomi atsiskaitymo už disbalansą sutarties standartinėse sąlygose.

64. Vienas elektros tinklų naudotojo (toliau – tinklų naudotojas) objektas, prijungtas prie perdavimo ar skirstomųjų tinklų, per atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį turi būti priskirtas tik vienai už balansą atsakingai šaliai, išskyrus atvejus, kai tinklų naudotojo objektas dalyvauja telkime arba kai šis objektas yra gamintojo, kuriam teisės aktuose nustatyta tvarka taikomas elektros energijos, gaminamos naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, fiksuotas tarifas, arba kai šis objektas kaip vartojimo objektas (šio objekto iš tinklo gauta elektros energija) yra priskiriamas vienai už balansą atsakingai šaliai, o kaip gamybos objektas (šio objekto į tinklą patiekta elektros energija) priskiriamas kitai už balansą atsakingai šaliai. Apie tokį priskyrimą ir jo pasikeitimus tinklų naudotojas privalo informuoti už balansą atsakingas šalis ir tinklų operatorių, prie kurio tinklų yra prijungtas tinklų naudotojo objektas.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

UŽ BALANSĄ ATAKINGOS ŠALIES FAKTINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KIEKIŲ NUSTATYMAS

 

65. Už balansą atsakingos šalies aptarnaujamų rinkos dalyvių bei skirstomųjų tinklų operatoriaus kiekvieną atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį patiektos ar suvartotos elektros energijos faktiniai kiekiai tinklų operatorių nustatomi:

65.1. vartotojų, kuriems yra įdiegta išmanioji elektros energijos apskaitos sistema
(toliau – išmanioji apskaitos sistema) arba kurių objekte įrengtas elektros energijos apskaitos prietaisas (toliau – apskaitos prietaisas) yra prijungtas prie automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos, suvartotos elektros energijos kiekiai atsiskaitymo už disbalansą laikotarpiu nustatomi pagal išmaniojo elektros energijos apskaitos prietaiso (toliau – išmanusis apskaitos prietaisas) arba apskaitos prietaiso, kuris yra prijungtas prie automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos, rodmenis; dėl techninių ar kitų priežasčių sutrikus išmaniajai apskaitos sistemai ar automatizuotai duomenų nuskaitymo sistemai, šių vartotojų per kiekvieną atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį suvartotos elektros energijos kiekiai nustatomi pagal Taisyklių 65.2 papunktį;

65.2. vartotojų, kuriems neįdiegta išmanioji apskaitos sistema arba kurių objekte įrengtas apskaitos prietaisas nėra prijungtas prie automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos:

65.2.1. pirmiausia nustatomas vartotojų per mėnesį faktiškai suvartotas elektros energijos kiekis pagal apskaitos prietaisų rodmenis ir (ar) kitais Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse nustatytais būdais;

65.2.2. nustatomas kiekvienam atsiskaitymo už disbalansą laikotarpiui vartotojų faktiškai suvartotas elektros energijos kiekis, kuris apskaičiuojamas Taisyklių 65.2.1 papunktyje gautą vartotojų faktiškai suvartotą elektros energijos kiekį dauginant iš netolygumo koeficiento ki, apskaičiuojamo pagal formulę:

 

Shape  Description automatically generated with medium confidence,

 

kur:

ki – vartojimo netolygumo koeficientas i-tąjį atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį atitinkamame skirstomajame tinkle;

m – kalendorinio mėnesio atsiskaitymo už disbalansą laikotarpių skaičius;

Ei – faktinio i-tąjį atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį perdavimo sistemos operatoriaus perduoto į atitinkamus skirstomuosius tinklus elektros energijos kiekio ir prie skirstomųjų tinklų operatoriaus tinklo prijungtų gamintojų patiekto į tinklą kiekio suma;

eni – n-tosios išmaniosios apskaitos sistemos ar automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos, priklausančios atitinkamam skirstomųjų tinklų operatoriui, apskaitytas elektros energijos kiekis i-tąjį atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį;

65.3. gamintojų, taip pat gamintojų ir (ar) vartotojų, kurie dalyvauja telkime, suvartotos elektros energijos kiekiai atsiskaitymo už disbalansą laikotarpiu nustatomi pagal išmaniojo apskaitos prietaiso arba prie automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos prijungto apskaitos prietaiso rodmenis.

66. Skirstomųjų tinklų operatorius atlieka vartotojų objektų, kuriems suvartotos elektros energijos kiekis nustatomas Taisyklių 65.2 papunktyje nustatyta tvarka, kiekvieną atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį suvartotos elektros energijos kiekio apskaičiavimus pagal elektros energijos tiekėjus.

67. Už balansą atsakingai šaliai, kai ji ar asmuo, už kurio disbalansą ji atsakinga, importuoja elektros energiją į Lietuvą iš trečiųjų šalių ir (ar) eksportuoja elektros energiją iš Lietuvos į trečiąsias šalis, disbalansas nustatomas kaip skirtumas tarp už balansą atsakingos šalies ar asmens, už kurio disbalansą ji atsakinga, elektros biržoje nupirkto elektros energijos kiekio ir faktiškai patiekto į Lietuvą iš trečiųjų šalių elektros energijos kiekio arba kaip skirtumas tarp už balansą atsakingos šalies ar asmens, už kurio disbalansą ji atsakinga, kitoms trečiosioms šalims parduoto elektros energijos kiekio ir kitų trečiųjų šalių nupirkto elektros energijos kiekio.

68. Vartotojams, kurių elektros įrenginiai prijungti prie skirstomųjų tinklų, bet neįdiegta išmanioji apskaitos sistema arba jų apskaitos prietaisai neprijungti prie automatizuotos duomenų nuskaitymo sistemos, keičiant elektros energijos tiekėją (toliau – tiekėjas), faktiškai vartotojo suvartotos elektros energijos kiekis per paskutinio mėnesio dalį, kurią vartotojas pirko elektros energiją iš tiekėjo, nustatomas taikant Taisyklių 65.2 papunktyje nustatytą tvarką, atsižvelgiant į faktinį mėnesio dienų, kurias vartotojas pirko elektros energiją iš kiekvieno tiekėjo, skaičių.

 

VI SKYRIUS

INFORMACIJOS MAINAI IR INFORMACIJOS SKELBIMAS

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOJE

 

69. Perdavimo sistemos operatorius ir skirstomųjų tinklų operatorius turi teisę gauti informaciją vienas iš kito, iš rinkos dalyvių bei tinklų naudotojų, reikalingą perdavimo sistemos operatoriaus ir skirstomųjų tinklų operatoriaus pareigoms pagal Elektros energetikos įstatymą ir Taisykles vykdyti. Perdavimo sistemos operatorius ir skirstomųjų tinklų operatorius bendradarbiaudami tarpusavyje keičiasi informacija Reglamento (ES) Nr. 2019/943 57 straipsnyje nustatytais tikslais, apimtimi ir tvarka.

70. Perdavimo sistemos operatorius ir skirstomųjų tinklų operatorius užtikrina efektyvų duomenų apsikeitimą su rinkos dalyviais bei tinklų naudotojais, organizuodami informacinių sistemų ir procesų sukūrimą bei įgyvendinimą.

71. Perdavimo sistemos operatorius, vadovaudamasis už balansą atsakingų šalių pateikta informacija apie iš anksto suderintus elektros energijos tiekimus į Lietuvos Respubliką iš trečiųjų šalių ir iš Lietuvos Respublikos į trečiąsias šalis, viešai skelbia suminius elektros energijos gamybos ir vartojimo dienos importo ar eksporto kiekius su trečiosiomis šalimis per kiekvieną laikotarpį, kuris yra ne ilgesnis nei atsiskaitymo už disbalansą laikotarpis. Elektros energijos gamybos ir vartojimo diena reiškia 24 val., išskyrus dienas, kai keičiamas vasaros ir žiemos laikas.

72. Už balansą atsakinga šalis, atstovaujanti pagal dvišales sutartis elektros energija prekiaujančius rinkos dalyvius, privalo informuoti perdavimo sistemos operatorių apie tokių sutarčių sudarymą ar nutraukimą ne vėliau nei tai numatyta atsiskaitymo už disbalansą sutartyje.

73. Rinkos dalyvius, elektros energija prekiaujančius pagal dvišales sutartis, atstovaujančiai už balansą atsakingai šaliai nepateikus informacijos perdavimo sistemos operatoriui apie sudaromas ar nutrauktas dvišales sutartis atsiskaitymo už disbalansą sutarties nustatyta tvarka, šios sutartys neįtraukiamos skaičiuojant šių už balansą atsakingų šalių disbalansą.

74. Rinkų susiejimo operatoriaus funkcijas vykdantys paskirtieji rinkos operatoriai arba jų tam paskirta organizacija, taikant nepertraukiamos prekybos derinimo algoritmą gautus rezultatus pirmiausia pateikia visiems kitiems paskirtiesiems rinkos operatoriams ir perdavimo sistemos operatoriams Reglamento (ES) 2015/1222 60 straipsnyje nustatyta tvarka. Jeigu paskirtasis rinkos operatorius dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių negali pateikti nepertraukiamos prekybos derinimo algoritmo rezultatų, apie tai jis praneša visiems kitiems paskirtiesiems rinkos operatoriams Reglamento (ES) 2015/1222 30 straipsnio 60 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

75. Kiekvienas paskirtasis rinkos operatorius atitinkamiems rinkos dalyviams kiekvieno sandorio pavedimų įvykdymo būklės ir kainų duomenis, gautus taikant nepertraukiamos prekybos derinimo algoritmą, pateikia Reglamento (ES) 2015/1222 62 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka. Kiekvienas paskirtasis rinkos operatorius informaciją apie įvykdytų sandorių kiekius ir kainas skelbia Reglamento (ES) 2015/1222 62 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka. Paskirtasis rinkos operatorius atitinkamiems rinkos dalyviams turi teisę pateikti ir kitą informaciją, susijusią su elektros energijos prekyba.

76. Perdavimo sistemos operatorius kuo arčiau tikrojo laiko, bet ne vėliau kaip per 30 minučių nuo tiekimo įvykdymo, paskelbia informaciją apie esamą savo planavimo rajonų sistemos balansą ir balansavimo energijos kainą. Iki Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, perdavimo sistemos operatorius disbalanso kainą skelbia ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pasibaigus kalendoriniam mėnesiui. Po Lietuvos Respublikos elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu, perdavimo sistemos operatorius disbalanso kainą skelbia kuo arčiau tikrojo laiko, bet ne vėliau kaip per 30 minučių nuo tiekimo įvykdymo.

77. Jei Taisyklių 40.3 papunktyje nurodytų balansavimo paslaugas teikiančių įrenginių duomenis gauna skirstomųjų tinklų operatorius, skirstomųjų tinklų operatorius šiuos duomenis nedelsiant perduoda perdavimo sistemos operatoriui. Gamintojų ir (ar) vartotojų, kuriuos telkia balansavimo paslaugų teikėjas, vykdantis elektros energijos paklausos telkimo veiklą, duomenis skirstomųjų tinklų operatorius tiesiogiai teikia perdavimo sistemos operatoriui pagal perdavimo sistemos operatoriaus parengtoje ir Tarybos patvirtintoje Pradinėje elektros energijos paklausos nustatymo metodikoje numatytas taisykles ir reikalavimus.

78. Perdavimo sistemos operatorius, įsigydamas su dažnio reguliavimu nesusijusių papildomų paslaugų ir jomis naudodamasis, keičiasi visa būtina informacija ir koordinuoja veiksmus su skirstomųjų tinklų operatoriumi, siekdamas užtikrinti optimalų išteklių naudojimą, taip pat saugų, patikimą ir efektyvų elektros energetikos sistemos darbą ir sudaryti palankesnes sąlygas elektros energijos rinkai plėtoti.

79. Jei su dažnio reguliavimu nesusijusi papildoma paslauga perdavimo sistemos operatoriui būtina visu metų periodu arba tik tam tikrais metų periodais, kuomet visiškai integruoti tinklo komponentai negali užtikrinti reikiamą paslaugos kiekį, perdavimo sistemos operatorius Perdavimo sistemos operatoriaus prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos apraše nustatyta tvarka ir terminais informuoja rinkos dalyvius savo interneto svetainėje apie:

79.1. su dažnio reguliavimu nesusijusios papildomos paslaugos užsakymo laikotarpį;

79.2. su dažnio reguliavimu nesusijusios papildomos paslaugos apimtį ir techninius reikalavimus.

80. Perdavimo sistemos operatorius Perdavimo sistemos operatoriaus prekybos su dažnio reguliavimu nesusijusiomis papildomomis paslaugomis tvarkos apraše nustatyta tvarka ir terminais skelbia informaciją apie nupirktų su dažnio reguliavimo nesusijusių papildomų paslaugų kiekį savo interneto svetainėje.

81. Už balansą atsakinga šalis privalo pateikti perdavimo sistemos operatoriui informaciją apie rinkos dalyvį, kurio atsakomybę už balansą ji perėmė. Už balansą atsakinga šalis, pasirašiusi atsiskaitymo už disbalansą sutartį, yra atsakinga už tinkamą perdavimo sistemos operatoriaus informavimą apie atsiskaitymo už disbalansą sutartyje nurodytus įvykius.

82. Apie atsiskaitymo už disbalansą sutarties vykdymo pažeidimus už balansą atsakinga šalis nedelsiant praneša perdavimo sistemos operatoriui.

83. Atsiskaitymo už disbalansą sutarties vykdymo tikslais:

83.1. tiekėjas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po sutarties su vartotoju ar gamintoju sudarymo arba sutarties nutraukimo, bet ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki elektros energijos tiekimo pradžios arba pabaigos, privalo apie tai informuoti už balansą atsakingą šalį;

83.2. už balansą atsakinga šalis per atsiskaitymo už disbalansą sutartyje nurodytą terminą privalo informuoti perdavimo sistemos operatorių apie sudarytas, taip pat apie nutrauktas atsakomybės už disbalansą perdavimo sutartis su asmeniu, už kurio balansą už balansą atsakinga šalis yra atsakinga;

83.3. perdavimo sistemos operatorius privalo pateikti skirstomųjų tinklų operatoriui rinkos dalyvių, už kurių balansą už balansą atsakinga šalis yra atsakinga, pasikeitimus (rinkos dalyvio pavadinimą ar vardą ir pavardę, kai rinkos dalyvis yra fizinis asmuo) ne vėliau kaip prieš 14 kalendorinių dienų iki tokių pasikeitimų įsigaliojimo dienos;

83.4. perdavimo sistemos operatorius, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui, ne vėliau kaip per
5 darbo dienas, privalo pateikti
už balansą atsakingai šaliai turimus duomenis apie vartotojų, kurių elektros įrenginiai prijungti prie perdavimo tinklo ir kurie elektros energiją perka iš tiekėjų, su kuriais sutartį yra sudariusi ši už balansą atsakinga šalis, suvartotos elektros energijos kiekių sumą per kiekvieną atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį pagal kiekvieną tiekėją ir visų tokių tiekėjų vartotojų suvartotos elektros energijos kiekio sumą atsiskaitymo už disbalansą laikotarpiais;

83.5. skirstomųjų tinklų operatorius ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo sužinojimo apie rinkos dalyvio veiklos pradžią momento teikia informaciją perdavimo sistemos operatoriui apie kiekvieno rinkos dalyvio veiklos pradžią;

83.6. skirstomųjų tinklų operatorius, pasibaigus kalendoriniam mėnesiui:

83.6.1. ne vėliau kaip per 4 darbo dienas privalo pateikti perdavimo sistemos operatoriui turimus duomenis apie kiekvieno tiekėjo vartotojams, įskaitant gamintojus, kuriems elektros energija tiekiama vartojimui, persiųstos elektros energijos kiekį bei kiekvienai už balansą atsakingai šaliai priskirtų gamintojų patiektą į tinklą elektros energijos kiekį per kiekvieną atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį;

83.6.2. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo pateikti tiekėjui turimus duomenis apie skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje teritorijoje esančių vartotojų, įskaitant gamintojus, kuriems tiekėjas tiekia elektros energiją, suvartotos elektros energijos kiekį;

83.6.3. ne vėliau kaip per 5 darbo dienas privalo pateikti už balansą atsakingai šaliai turimus duomenis apie skirstomųjų tinklų operatoriaus licencijoje nurodytoje teritorijoje esančių vartotojų, įskaitant gamintojus, kurie elektros energiją perka iš tiekėjų, už kurių disbalansą yra atsakinga už balansą atsakinga šalis, suvartotos elektros energijos kiekį per kiekvieną atsiskaitymo už disbalansą laikotarpį pagal kiekvieną tiekėją;

83.7. rinkos dalyvis, sudaręs dvišalę sutartį dėl jo įrenginiuose pagamintos ar sukauptos elektros energijos pardavimo su tiekėju ar elektros energijos paklausos telkėju (toliau – paklausos telkėjas) ir perdavęs savo atsakomybę už disbalansą, visais atvejais, tačiau ne vėliau kaip prieš
14 kalendorinių dienų iki prekybos pradžios, apie sudarytą arba nutrauktą sutartį dėl pagamintos ar sukauptos elektros energijos pardavimo privalo informuoti tinklų operatorių, prie kurio valdomų tinklų yra prijungti jo įrenginiai;

83.8. tinklų operatorius, gavęs Taisyklių 83.7 papunktyje nurodytą pranešimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio pranešimo gavimo informuoja apie tai ankstesnį tiekėją ar paklausos telkėją ir naują tiekėją ar paklausos telkėją.

_____________________