herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimO Nr. 03-17 „DĖL FINANSŲ RINKOS DALYVIAMS skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (ARBA) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 30 d. Nr. 03-15

Vilnius

 

Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

1.         Pakeisti Lietuvos banko valdybos 2015 m. vasario 12 d. nutarimą Nr. 03-17 „Dėl Finansų rinkos dalyviams skirtų nurodymų, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, patvirtinimo“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

 

LIETUVOS BANKO VALDYBA

NUTARIMAS

DĖL FINANSŲ RINKOS DALYVIAMS SKIRTŲ NURODYMŲ, KURIAIS SIEKIAMA UŽKIRSTI KELIĄ PINIGŲ PLOVIMUI IR (ARBA) TERORISTŲ FINANSAVIMUI, PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Lietuvos banko įstatymo 42 straipsnio 4 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos banko valdyba n u t a r i a:

Patvirtinti Finansų rinkos dalyviams skirtus nurodymus, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui (pridedama).“

2.         Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2020 m.  kovo 1 d.

 

 

 

Valdybos pirmininkas                                                                                              Vitas Vasiliauskas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos banko valdybos

2015 m. vasario 12 d. nutarimu Nr. 03-17

(Lietuvos banko valdybos 2020 m. sausio 30 d.

nutarimo Nr. 03-15 redakcija)

 

 

FINANSŲ RINKOS DALYVIAMS skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui IR (ARBA) TERORISTŲ FINANSAVIMUI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Finansų rinkos dalyviams skirtuose nurodymuose, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui ir (arba) teroristų finansavimui, (toliau – Nurodymai) nustatyta pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų finansų rinkos dalyviams įgyvendinimo tvarka.

2.    Nurodymai taikomi kredito įstaigoms, elektroninių pinigų įstaigoms, mokėjimo įstaigoms, valiutos keityklos operatoriams, sutelktinio finansavimo platformų operatoriams, tarpusavio skolinimo platformų operatoriams, draudimo įmonėms, vykdančioms gyvybės draudimo veiklą, draudimo brokerių įmonėms, vykdančioms su gyvybės draudimu susijusią draudimo tarpininkavimo veiklą, finansų maklerio įmonėms, valdymo įmonėms, investicinėms bendrovėms, depozitoriumui ir mutatis mutandis užsienio valstybių minėtų subjektų filialams, įsteigtiems Lietuvos Respublikoje, taip pat elektroninių pinigų įstaigoms ir mokėjimo įstaigoms, kurių buveinė yra kitoje valstybėje narėje, teikiančioms paslaugas Lietuvos Respublikoje per tarpininkus, fizinius ar juridinius asmenis.

3.    Nurodymai taikomi atsižvelgiant į Europos bankininkystės institucijos, Europos draudimo ir profesinių pensijų institucijos ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos priimtas bendras gaires pagal direktyvos (ES) 2015/849 17 straipsnį ir 18 straipsnio 4 dalį dėl supaprastinto ir sustiprinto deramo klientų tikrinimo ir dėl veiksnių, į kuriuos kredito ir finansų įstaigos turėtų atsižvelgti vertindamos su atskirais verslo santykiais ir pavieniais sandoriais susijusią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką (Nr. JC/GL/2017/37).

4.    Nurodymuose vartojamos sąvokos:

4.1.      finansų rinkos dalyvio visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas – rizikos vertinimas, kurį atlieka finansų rinkos dalyvis, siekdamas nustatyti visą jo veiklai kylančią (su visa jo vykdoma veikla susijusią) pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką;

4.2.      finansų rinkos dalyvis (toliau – FRD) – bet kuris iš Nurodymų 2 punkte nurodytų asmenų;

4.3.      individualus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas – su individualiais dalykiniais santykiais susijęs kliento rizikos vertinimas;

4.4.      pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika – tikimybė, kad finansų rinkos dalyviu (pavyzdžiui, dėl nepakankamų ar netinkamų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos kontrolės įgyvendinimo priemonių) bus pasinaudota vykdant pinigų plovimo arba teroristų finansavimo veiką;

4.5.      rizikos veiksniai – kintamieji, dėl kurių pavieniui arba dėl kurių grupės gali padidėti arba sumažėti su individualiais dalykiniais santykiais ar kliento sandoriais (piniginėmis operacijomis) susijusi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika.

5.    Kitos Nurodymuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatyme (toliau – Įstatymas).

 

II skyrius

Bendrieji REIKALAVIMAI

 

6.    FRD turi užtikrinti, kad vidaus kontrolės sistema apimtų nuolat ir veiksmingai veikiantį pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos identifikavimą, vertinimą ir valdymą.

7.    Į pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus kontrolės sistemą turi būti įtraukta:

7.1.      pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politika ir ją įgyvendinančios vidaus taisyklės ir procedūros (toliau – procedūros), kurios apimtų bent jau kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo ir tikrinimo, kliento pažinimo informacijos rinkimo ir vertinimo, kliento dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsenos, įskaitant vidinius tyrimus dėl galimai įtartinų piniginių operacijų ar sandorių ir pranešimų teikimą Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – FNTT), informacijos saugojimo, mokymų darbuotojams organizavimo procedūras;

7.2.      valdymo organų informavimo sistema, leidžianti laiku priimti sprendimus dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymo;

7.3.      darbuotojų kompetencija, atitinkanti darbuotojų pareigines funkcijas, ir aiškiai nustatyta jų atsakomybė, funkcijų bei pareigų atskyrimas ir paskirstymas;

7.4.      atsižvelgiant į FRD veiklos mastą ir pobūdį, tinkama informacinių technologijų sistema, užtikrinanti nenutrūkstamą duomenų kaupimą, apdorojimą ir panaudojimą, siekiant valdyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas;

7.5.      pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos identifikavimas, vertinimas ir valdymas.

8.    Nurodymų 7 punkte nurodytų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus kontrolės sistemos elementų tinkamumas ir jų taikymo veiksmingumas turi būti vertinamas tiek nuolat (darbuotojams atliekant savo kasdienes darbo pareigas), tiek periodiškai, atliekant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos vidaus kontrolės sistemos elementų vertinimą. Periodinis vertinimas gali būti atliekamas vykdant vidaus ar išorės auditą arba kitais FRD pasirinktais būdais. Su tokio atlikto vertinimo rezultatais turi būti supažindinamas FRD valdymo organas, atsakingas už priemonių nustatytiems trūkumams šalinti ir rizikoms valdyti (mažinti) nustatymą ir įgyvendinimo kontrolę.

9.    FRD taikomos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikų valdymo (mažinimo) priemonės turi būti objektyviai pagrįstos ir proporcingos siekiamiems pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslams.

 

III SKYRIUS

PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VALDYMAS

 

10.  FRD užtikrina, kad į FRD vidaus kontrolės sistemą būtų įtrauktas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymas, parengta pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politika ir tinkamos procedūros, reikalingos minėtos rizikos valdymo proceso kontrolei įgyvendinti, stebėti ir palaikyti jų veiksmingumą ir pakankamumą.

11FRD valdymo organų funkcijos ir atsakomybė turi būti aiškiai paskirstytos, reglamentuotos ir įtvirtintos FRD vidaus dokumentuose, nurodant, kokios funkcijos ir kokia atsakomybė kokiems FRD valdymo organams priskirtos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymo srityje. 

12.  FRD valdymo organų nariai turi pažinti ir išmanyti su FRD veikla susijusias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas, užtikrinti tinkamą jų identifikavimą, vertinimą, priimtino rizikos lygio nustatymą, rizikos valdymo priemonių įgyvendinimą ir kontrolę.

13.  FRD atsakingas už organizacinės struktūros, pagal kurią aiškiai nustatytos darbuotojų teisės, pareigos ir atsakomybė pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymo srityje, suformavimą ir užtikrinimą, kad tos pareigos būtų vykdomos. Darbuotojai turi būti supažindinti su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymo politika ir procedūromis, susijusiomis su jų pareigomis ir atsakomybe, privalo jas išmanyti ir taikyti.

14.  FRD turi užtikrinti tinkamą darbuotojų funkcijų atskyrimą, kad būtų išvengta interesų konfliktų, dėl kurių padidėja arba gali padidėti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika (pavyzdžiui, FRD teikiant paslaugas klientams, asmeniniais ar kitokiais ryšiais susijusiems su FRD ar jo darbuotojais, ir pan.). FRD turi skatinti darbuotojus laikytis griežtų etikos standartų ir nustatyti galimas interesų konfliktų sritis ir jų valdymo priemones.

15.  FRD turi užtikrinti, kad prieš paskiriant darbuotoją, atsakingą už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą FRD veikloje, kaip tai nustatyta Įstatyme, būtų įvertinta jo kompetencija, darbo patirtis ir kvalifikacija. Vertinant atsakingojo asmens, įgyvendinančio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones FRD veikloje, kompetenciją, patirtį ir kvalifikaciją privaloma atsižvelgti į asmens išsilavinimo lygį ir pobūdį, kvalifikacijos tobulinimą, profesinės veiklos ar darbo patirties pobūdį ir trukmę, kitus veiksnius, kurie gali turėti įtakos asmens kompetencijai, patirčiai ir kvalifikacijai, taip pat į tai, ar asmuo, kurį ketinama skirti atsakingu už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, turi rizikų valdymo žinių, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu. 

16.  FRD turi užtikrinti, kad darbuotojai, kurių darbo pareigos susijusios su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu, turėtų tinkamą kvalifikaciją ir reikiamų žinių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje savo darbo funkcijoms (pareigoms) atlikti, taip pat užtikrinti darbuotojų žinių ir kompetencijos atnaujinimą, kvalifikacijos kėlimą (pavyzdžiui, dalyvaujant mokymuose, seminaruose, konferencijose ir pan.).

17.  FRD turi užtikrinti, kad už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymą atsakingiems darbuotojams būtų prieinama visa jų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, įskaitant, bet neapsiribojant, prieigą prie informacijos, susijusios su FRD kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymu, kliento pažinimu, piniginėmis operacijomis ir sandoriais bei kita informacija, būtina jų funkcijoms vykdyti. FRD darbuotojai, nustatę, kad piniginė operacija ar sandoris gali būti įtartini arba pastebėję pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo požymių, turi pranešti FRD paskirtam atsakingam darbuotojui.

18.  FRD veikianti valdymo organų informavimo sistema turi būti tinkamai reglamentuota ir užtikrinanti patikimos ir tinkamos vidaus bei išorės informacijos, galinčios turėti įtakos priimant sprendimus dėl pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymo, pateikimą laiku. FRD valdymo organų informavimo sistema privalo apimti bent jau:

18.1.    reguliarų informacijos teikimą FRD valdymo organui ir audito komitetui, o jei jį sudaryti neprivaloma, – stebėtojų tarybai (jei stebėtojų taryba sudaroma) apie pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymą (įskaitant, bet neapsiribojant, informaciją apie FRD patiriamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką ir jos lygio pasikeitimus, įdiegtas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymo priemones, pasiūlymus dėl priemonių, reikalingų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikai veiksmingai valdyti (mažinti), pakeitimo, informaciją apie pažeidimus, nustatytus įgyvendinant FRD vidaus kontrolės procedūras ir politikas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje, ir pan.);

18.2.    atsiskaitymą, kaip FRD vykdo reikalavimus ir pareigas, susijusias su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencija.

19.  FRD darbuotojų atlygio nustatymo politika ir praktika turi derėti su veiksmingu rizikos valdymu ir skatinti patikimą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikų valdymą.

20.  FRD privalo užtikrinti konfidencialios informacijos, gautos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslais, tinkamą apsaugą ir tai, kad turima konfidenciali informacija būtų atskleidžiama tik tiems FRD darbuotojams, kurių tiesioginėms funkcijoms atlikti ši informacija reikalinga, arba tretiesiems asmenims tik Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais ir pagrindais.

21.  FRD turi užtikrinti, kad pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymo (mažinimo) priemonės būtų taikomos visiems klientams.

 

IV SKYRIUS

PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA

 

22.  FRD turi vadovautis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politika, kuri:

22.1.    turi būti tinkamai dokumentuota ir peržiūrima bent kartą per metus arba dažniau, pavyzdžiui, pasikeitus teisės aktų reikalavimams, pasikeitus su FRD veikla susijusioms rizikoms, atsižvelgiant į FRD visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikų vertinimo rezultatus arba įvykus kitiems reikšmingiems įvykiams, ir, jei reikia, turi būti atnaujinama;

22.2.    turi būti patvirtinta FRD vyresniojo vadovo arba valdymo organo, tvirtinančio panašaus pobūdžio vidaus kontrolės procedūras;

22.3.    turi apimti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos tikslus, prisiimamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos lygį bei šiai rizikai mažinti/ valdyti taikomas priemones;

22.4.    turi apimti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos identifikavimo, stebėjimo ir valdymo principus;

22.5.    turi apimti FRD darbuotojų, atsakingų už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimą, atsakomybės ir atskaitomybės (ryšių) pasiskirstymą;

22.6.    turi nustatyti, kokiomis priemonėmis bus užtikrinama tinkamos darbuotojų, atsakingų už pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją, kompetencija ir žinios.

23.  FRD pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politika gali būti išdėstyta bendroje FRD rizikos valdymo politikoje arba atskirame dokumente.

24.  FRD privalo užtikrinti, kad darbuotojai būtų supažindinti su įstaigos patvirtinta FRD pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politika ir ją įgyvendinančiomis vidaus procedūromis, kad galėtų tinkamai vykdyti savo darbo funkcijas.

25.  Įgyvendinant Įstatymo reikalavimus, FRD pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politikoje ir (arba) ją įgyvendinančiose vidaus procedūrose turi būti numatyta mokymų darbuotojams proceso organizavimo tvarka, joje turi būti nustatyta:

25.1.    mokymų organizavimas darbuotojams, kurių darbo funkcijos yra susijusios su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemonių įgyvendinimu;

25.2.    mokymų organizavimas vadovaujantiems asmenims, atsakingiems už sprendimų, susijusių su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika, FRD veikloje priėmimą;

25.3.    mokymų turinio pritaikymas skirtingiems FRD darbuotojams, atsižvelgiant į jų atliekamas funkcijas, užtikrinama reguliari mokymų turinio peržiūra;

25.4.    mokymų organizavimo periodiškumas, mokymų ir žinių patikros organizavimo kontrolė;

25.5.    duomenų saugojimas (įrašų apie mokymuose dalyvavusius darbuotojus, žinių patikros rezultatus, mokymų medžiagos turinį registravimas ir kt.) ir pan. FRD privalo saugoti duomenis apie organizuotus mokymus ir juose dalyvavusius darbuotojus, žinių patikros rezultatus, mokymų medžiagos turinį ir kt. ne trumpiau negu penkerius metus nuo mokymų pabaigos.

 

V SKYRIUS

FRD VISOS VEIKLOS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VERTINIMAS

 

26.  Veiksminga FRD pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos valdymo sistema turi užtikrinti, kad pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika yra nustatyta ir nuolat stebima, imamasi proporcingų priemonių rizikai valdyti (mažinti).

27.  Siekdamas veiksmingai valdyti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, FRD privalo atlikti savo visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą. Rizikos vertinimas turi padėti FRD suprasti kylančias pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikas ir įvertinti, kurioms savo veiklos sritims FRD privalo skirti didesnius išteklius taikydamas pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones.

28.  FRD privalo užtikrinti, kad FRD visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas būtų atliekamas, peržiūrimas ir atnaujinamas reguliariai, bet ne rečiau kaip kartą per metus ir (arba) įvykus reikšmingiems pokyčiams.

29.  FRD privalo užtikrinti, kad jo rizikos vertinimas, kuriuo siekiama įvertinti visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką (nepaisant to, ar rizikos vertinimas atliekamas paties FRD ar pasinaudojant trečiųjų asmenų paslaugomis), yra proporcingas FRD vykdomos veiklos mastui, pobūdžiui bei teikiamoms paslaugoms ir (arba) produktams ir atliekamas atsižvelgiant į konkretaus FRD veiklai būdingas rizikas ir jų veiksnius bei į rizikas, nustatytas Lietuvos Respublikos nacionalinio pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinime ir Europos Komisijos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinime.

30.  FRD visos veiklos rizikos vertinimas atliekamas atsižvelgiant bent į šias rizikos rūšis:

30.1.    klientų keliamą riziką;

30.2.    šalies ir (arba) geografinio regiono riziką;

30.3.    teikiamų paslaugų ir produktų, atliekamų operacijų riziką;

30.4.    produkto, paslaugos, sandorio ar paslaugų teikimo kanalų riziką.

31.  FRD, atsižvelgdamas į savo veiklos mastą ir pobūdį, gali išskirti ir kitas rizikos rūšis, nei nurodyta Nurodymų 30 punkte.

32.  Visi FRD atlikti visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimai ir vėlesni su šiuo rizikos vertinimu susiję pakeitimai ir (arba) atnaujinimai privalo būti dokumentuojami. FRD valdymo organas ir audito komitetas, o jei jį sudaryti neprivaloma,stebėtojų taryba, jeigu sudaroma, privalo būti informuojami apie atlikto FRD visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo rezultatus.

33.  FRD visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinime turi būti pateikiama informacija apie rizikas, su kuriomis FRD susiduria (išskiriant bent jau Nurodymų 30 punkte nurodytas rizikos rūšis arba į jas atsižvelgiant), veiksnius, kurie turi įtakos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikoms, šių veiksnių pasireiškimo tikimybę, jų poveikį ir turimas rizikos valdymo (mažinimo) priemones, kurios taikomos FRD veikloje.

34.  Atlikęs FRD visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą ir nustatęs, kad esamos rizikos valdymo (mažinimo) priemonių nepakanka, FRD privalo sudaryti rizikų valdymo (mažinimo) priemonių planą, jį turi patvirtinti FRD valdymo organas arba jo įgaliotas asmuo. 

35.  FRD atliekamas visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas turi būti pagrįstas duomenimis, kurie leistų tinkamai identifikuoti pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos lygį (pavyzdžiui, į rizikos vertinimą turi būti įtraukiama įvairi statistinė informacija, t. y. FRD klientų skaičius, jų pasiskirstymas pagal skirtingas rizikos grupes; klientų, kurie naudojasi didelės rizikos produktais, skaičius; mokėjimo operacijų didelės rizikos šalyse skaičius (vertė); klientų, veikiančių didelės rizikos šalyse, skaičius ir t. t.).

36.  FRD privalo užtikrinti, kad FRD visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo atlikimo tvarka būtų tinkamai reglamentuota ir nustatytų bent jau:

36.1.    duomenų šaltinius, kuriais remiamasi atliekant FRD visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą (-us);

36.2.    duomenų rinkimo ir vertinimo tvarką;

36.3.    rodiklius, identifikuojančius pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, jos pasireiškimo tikimybę ir poveikį;

36.4.    darbuotojo, atsakingo už FRD visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą, pareigas ir atsakomybę;

36.5.    FRD valdymo organų informavimo apie atliktą FRD visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo vertinimą tvarką;

36.6.    FRD visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo peržiūros (atnaujinimo) periodiškumą ir tvarką;

36.7.    nustatytų rizikų valdymo (mažinimo) priemonių plano sudarymo ir įgyvendinimo tvarką.

37.  FRD privalo užtikrinti, kad atlikdamas savo visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą vadovaujasi aktualia ir objektyvia informacija.

38.  FRD, prieš pradėdamas teikti naują finansinę paslaugą (produktą) arba pradėdamas teikti esamą finansinę paslaugą (produktą) naujam klientų segmentui, naujoje geografinėje teritorijoje arba nauju paslaugos (produkto) tiekimo kanalu, privalo įvertinti su tuo susijusią pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką. Taip pat turi būti įvertinta naujų arba vystomų technologijų panaudojimo versle (tiek naujų, tiek jau teikiamų paslaugų (produktų)) rizika, susijusi su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu. Remiantis tokios paslaugos (produkto) įvertinimo išvadomis, turi būti parenkamos atitinkamos priemonės minėtoms rizikoms valdyti (mažinti).

 

VI SKYRIUS

INDIVIDUALUS PINIGŲ PLOVIMO IR TERORISTŲ FINANSAVIMO RIZIKOS VERTINIMAS

 

39.  FRD privalo įsidiegti vidaus procedūras, kuriomis vadovaudamasis atliktų individualų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą ir skirstytų klientus (tiek užmegzdamas dalykinius santykius , tiek juos tęsdamas) į rizikos grupes (kategorijas).

40.  Atliekant individualų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą, privaloma atsižvelgti bent į šias rizikos rūšis:

40.1.    kliento keliamą riziką;

40.2.    šalies ir (arba) geografinio regiono riziką;

40.3.    kliento naudojamų paslaugų ir produktų, atliekamų operacijų riziką;

40.4.    produkto, paslaugos teikimo ar sandorio sudarymo kanalų riziką.

41.  FRD, atlikdamas individualų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą, atsižvelgia ne tik į Nurodymų 40 punkte nurodytas rizikos rūšis, bet ir į rizikas, nustatytas FRD visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinime.

42.  Klientai privalo būti skirstomi į rizikos grupes (kategorijas), atsižvelgiant į įvairius kriterijus, pavyzdžiui, registracijos šalį, vykdomos veiklos rūšį, faktinę vykdomos veiklos vietą, kliento juridinio asmens nuosavybės ir kontrolės struktūrą, kliento gyvenamąją vietą, naudos gavėjo pilietybę, atliekamų piniginių operacijų pobūdį, mastą, naudojamus produktus (paslaugas) ir pan.

43FRD rizikos valdymo sistema turi užtikrinti, kad pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika nustatoma ir proporcingos rizikos valdymo (mažinimo) priemonės taikomos tinkamai ir laiku.

44FRD privalo užtikrinti, kad individuali pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo atlikimo tvarka tinkamai reglamentuota, reguliariai peržiūrima ir prireikus atnaujinama, ji apibrėžia bent jau rizikos nustatymo kriterijus, rizikos veiksnius, individualų kliento pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo procesą ir vertinimo periodiškumą.

45FRD privalo užtikrinti, kad individualus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas peržiūrimas ir atnaujinamas reguliariai.

46FRD privalo užtikrinti, kad atsiradus reikšmingos informacijos, turinčios įtakos individualiam kliento pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimui, pavyzdžiui, atsinaujinus informacijai ir duomenims, kurie buvo pateikti kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo metu, paaiškėjus naujai reikšmingai informacijai apie klientą, jo veiklą, kai klientas išreiškia pageidavimą naudotis nauja paslauga ar produktu, pasikeičia kliento veiklos ar operacijų pobūdis, piniginės operacijos ar sandoriai turi įtartinumo požymių ir pan., individualus kliento pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas būtų peržiūrimas ir, jeigu reikia, atnaujinamas. 

47Nustačius padidėjusią kliento riziką, turi būti gaunama papildomos informacijos iš kliento, atliekama sustiprinta dalykinių santykių stebėsena, sprendžiama dėl kliento pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos pervertinimo ar kitokių rizikos valdymo priemonių taikymo.

48.  FRD privalo užtikrinti, kad įstaigoje taikomi sprendimai (pavyzdžiui, automatizuotos informacinės sistemos) leidžia nustatyti kliento riziką didinančius veiksnius ir priskirti klientą prie reikiamos rizikos grupės (kategorijos) (individualus pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimas).

 

VII SKYRIUS

DERAMO KLIENTŲ TIKRINIMO REIKALAVIMAI

 

49.  Deramas klientų ir naudos gavėjų tikrinimas suteikia FRD žinių apie savo klientus, įskaitant ir apie dalykinių santykių tikslą ir numatomą pobūdį. Remdamasis iš kliento gauta informacija, FRD ne tik privalo įvertinti kliento keliamą riziką, bet ir turi ją panaudoti (ja remtis) tolesniuose dalykinių santykių su klientu etapuose, pavyzdžiui, atlikdamas dalykinių santykių ir sandorių (operacijų) stebėseną ir vertindamas, ar kliento atliekamos operacijos atitinka FRD turimas žinias apie klientą, jo veiklą, lėšų šaltinį, neturi įtartinoms operacijoms būdingų požymių, kurie galėtų padėti atskleisti su pinigų plovimu ar teroristų finansavimu susijusią veiklą, ir pan.

50FRD, remdamasis savo atlikto visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo rezultatais (išvadomis) ir nepažeisdamas Įstatyme nustatytų atvejų, kai privaloma taikyti sustiprintą tapatybės nustatymą, nustato, kokį kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo būdą (sustiprintą, supaprastintą ar įprastą) taikys atskiriems dalykiniams santykiams ir (arba) sandoriams.

51.  FRD, vykdydamas deramą klientų tikrinimą, privalo atlikti:

51.1.    nustatyti kliento tapatybę ir patikrinti kliento tapatybės nustatymo metu gautą informaciją, remdamasis iš patikimo ir nepriklausomo šaltinio gautais dokumentais, duomenimis ar informacija;

51.2.    nustatyti kliento naudos gavėjo tapatybę ir taikyti priemones, reikalingas naudos gavėjo asmens tapatybei patikrinti, kad įsitikintų, kas yra naudos gavėjas;

51.3.    nustatyti kliento atstovo tapatybę, jeigu klientas veikia per atstovą;

51.4.    nustatyti, ar klientas veikia savo vardu, ar yra kontroliuojamas;

51.5.    nustatyti, ar klientas, kliento atstovas ir naudos gavėjas yra politiškai pažeidžiami (paveikiami) asmenys;

51.6.    vertinti, ar yra pagrindas taikyti sustiprintą kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymą ir (arba) sustiprintą dalykinių santykių stebėseną;

51.7.    vertinti dalykinių santykių tikslą ir numatomą pobūdį;

51.8.    kliento, kliento atstovo ir naudos gavėjo informacijos tikrinimą įgyvendinant tarptautines finansines sankcijas, tarptautines ribojamąsias priemones;

51.9.    vykdyti nuolatinę kliento dalykinių santykių ir sandorių stebėseną, įskaitant sandorių tyrimą, siekdamas užtikrinti, kad vykdomi sandoriai atitiktų FRD turimas žinias apie klientą, jo verslą ir rizikos pobūdį, įskaitant žinias apie lėšų kilmę;

51.10.  periodiškai atnaujinti kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo metu pateiktus dokumentus, duomenis arba informaciją (atsižvelgdamas į kliento rizikos lygį arba į kitas reikšmingas aplinkybes).

52.  Informacijos, kuri privalo būti gaunama ir tikrinama atliekant deramą kliento tikrinimą, apimtis priklauso nuo FRD nustatytos kliento pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos, t. y. kuo didesnė kliento keliama pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika, tuo daugiau informacijos ir duomenų FRD privalo gauti ir taikyti papildomas deramo kliento tikrinimo priemones, privalo gauti papildomos informacijos, kuri padėtų tinkamai pažinti klientą, suprasti jo veiklą, lėšų šaltinius, turto kilmę, nuosavybės ir kontrolės struktūrą ir kita.

53.  Įstatyme nustatytas supaprastinto kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo priemones FRD gali taikyti tik atlikęs pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą ir identifikavęs mažą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką. Pasinaudojęs Įstatyme numatyta galimybe taikyti supaprastintą kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymą, FRD, nustatęs, kad pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizika nebėra maža, privalo imtis priemonių, kad surinktų papildomą kliento pažinimo informaciją, ir taikyti įprastą, arba Įstatyme ir FRD vidaus kontrolės procedūrose nustatytais atvejais sustiprintą, kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymą.

54.  Be Įstatyme nustatytų rizikos veiksnių, spręsdamas dėl deramo klientų tikrinimo apimties ir priemonių, FRD papildomai privalo atkreipti dėmesį ir į kitus rizikos veiksnius, įskaitant, bet neapsiribojant:

54.1.    kyla įtarimų, kad kliento atliekami sandoriai gali būti susiję su pinigų plovimu ir (arba) teroristų finansavimu ar kitokia neteisėta veikla;

54.2.    iš bankų korespondentų ir (arba) kitų finansų įstaigų gauta informacija arba prašymas dėl informacijos apie klientą arba jo atliekamas pinigines operacijas ar sandorius, kurie gali būti susiję su pinigų plovimu ir teroristų finansavimu;

54.3.    iš FNTT, kitų ikiteisminio tyrimo institucijų, prokuratūros ar teismo gauta informacija arba prašymas dėl informacijos apie klientą arba jo atliekamas pinigines operacijas ar sandorius, galimai susijusius su pinigų plovimu, teroristų finansavimu ar kita nusikalstama veika.

55FRD, vadovaudamasis Įstatymu, visada privalo imtis priemonių, kad patikrintų kliento ir naudos gavėjo tapatybės nustatymo metu gautus duomenis ir informaciją apie klientą ir naudos gavėją, remdamasis duomenimis, dokumentais ar informacija, gautais iš patikimo ir nepriklausomo šaltinio. Duomenimis, dokumentais ar informacija, gautais iš patikimo ir nepriklausomo šaltinio, gali būti laikomi oficialūs dokumentai, kuriuose yra asmens nuotrauka ir (arba) atitinkamas registracijos numeris ir kurie negali būti lengvai kopijuojami arba padirbami (pasas, asmens tapatybės kortelė, juridinio asmens registracijos pažymėjimas, išrašas iš Juridinių asmenų registro, notaro patvirtintos dokumentų kopijos ir pan.), kuriuose būtų nurodytas kliento vardas ir pavardė, asmens kodas ar kita unikali skaitmenų seka, skirta asmeniui identifikuoti, pilietybė, asmens nuotrauka ir (arba) parašas ar pan. (fiziniams asmenims) arba pavadinimas, adresas, kodas, registracijos pažymėjimo numeris, PVM mokėtojo kodas ar pan. (juridiniams asmenims), informacija iš viešai prieinamų patikimų duomenų bazių.

56.  FRD privalo užtikrinti, kad vykdant pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevenciją būtų imamasi riziką mažinančių priemonių. Atsižvelgiant į pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos lygį ir nepažeidžiant Įstatyme nustatytų sustiprintos tapatybės nustatymo atvejų ir priemonių, gali būti pasirenkamos šios rizikos valdymo (mažinimo) priemonės:

56.1.    sustiprinta kliento dalykinių santykių ir (arba) atliekamų operacijų stebėsena, įskaitant vykdomų sandorių ir (arba) atliekamų operacijų analizę, siekiant nustatyti kliento operacijų tikslą, pobūdį, ekonominį pagrįstumą, operacijų (sandorių) atitiktį kliento deklaruotai veiklai;

56.2.    papildomos informacijos, duomenų ar dokumentų iš nepriklausomų ir patikimų šaltinių gavimas;

56.3.    kliento pateiktos informacijos, susijusios su konkrečiu sandoriu, vertinimas, įsitikinant, kad kliento pateiktuose dokumentuose nėra jokių galimų klastojimo požymių, ir šių dokumentų vertinimas vadovaujantis protingumo ir proporcingumo principais;

56.4.    kliento sandorių vykdymas ir (arba) operacijų atlikimas tik tada, kai iš kliento gaunami sandorius (arba) operacijas pagrindžiantys dokumentai;

56.5.    turto ir lėšų, susijusių su dalykiniais santykiais arba sandoriu, šaltinio nustatymas;

56.6.    kliento sandorių vykdymas ir (arba) operacijų atlikimas tik tada, jei vyresnysis vadovas tam pritaria.

57.  Kai klientas vengia arba atsisako FRD prašymu ir nurodytais terminais pateikti informaciją, nurodytą Įstatyme, FRD, vadovaudamasis savo vidaus politikos ir vidaus kontrolės procedūromis ir vertindamas kliento keliamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo riziką, privalo imtis priemonių, skirtų kliento keliamai rizikai valdyti (mažinti) (pavyzdžiui, apriboti kliento atliekamas operacijas, naudojamas paslaugas ir produktus pagal nustatytus limitus ir kriterijus ir kita). Tokios FRD taikomos priemonės turi būti proporcingos kliento keliamai pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikai.

 

VIII SKYRIUS

KLIENTO DALYKINIŲ SANTYKIŲ IR OPERACIJŲ (SANDORIŲ) STEBĖSENOS REIKALAVIMAI

 

58.     FRD privalo vykdyti nuolatinę kliento dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėseną. Nuolatinė dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsena apima tiek stebėseną realiuoju laiku, t. y. prieš įvykdant kliento operaciją ir (arba) operacijos atlikimo metu (momentinė stebėsena) (angl. online monitoring), tiek retrospektyvią stebėseną, t. y. jau įvykdytų operacijų ir (arba) sandorių analizę, siekiant suprasti kliento atliekamų operacijų ir (arba) sudaromų sandorių pobūdį ir (arba) jų atitiktį FRD turimoms žinioms apie klientą, jo rizikos profilį, identifikuoti atliekamas įtartinas operacijas ir (arba) sandorius.

59.     FRD privalo turėti atskiras vidaus kontrolės procedūras (scenarijus), kad pastebėti:

59.1.  teroristų finansavimo atvejus;

59.2.  pinigų plovimo atvejus.

60.     FRD privalo užtikrinti, kad kliento dalykinių santykių ir (arba) operacijų (sandorių) stebėsenos procesas yra organizuojamas atsižvelgiant į FRD atlikto visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo rezultatus. Tai reiškia, kad identifikavęs didesnės rizikos sritis (pavyzdžiui, klientai iš didelės rizikos šalių, klientų veikla susijusi su didesne pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo rizika, FRD siūlomo produkto specifika sudaro palankesnes sąlygas pinigų plovimui ar teroristų finansavimui ar kt.) FRD privalo pritaikyti stebėsenos intensyvumą, apimtį, scenarijus ir nustatyti atitinkamus stebėsenos kriterijus, kad galėtų laiku ir efektyviai aptikti ir nustatyti kliento atliekamas įtartinas operacijas ar sandorius.

61.     Kliento dalykinių santykių ir (arba) operacijų (sandorių) stebėsenos intensyvumą, apimtį, scenarijus ir atitinkamus stebėsenos kriterijus FRD nustato atsižvelgdamas tiek į atlikto visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo rezultatus, tiek į individualų kliento pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimą.

62.     Dalykinių santykių ir operacijų stebėsenos intensyvumas, apimtis, scenarijai ir atitinkami stebėsenos kriterijai parenkami atsižvelgiant bent į šiuos veiksnius:

62.1.    atliekamos stebėsenos pobūdį (retrospektyvi, momentinė);

62.2.    kliento keliamą riziką;

62.3.    geografijos arba teritorijos, kurioje vykdoma veikla, keliamą riziką;

62.4.    teikiamų produktų, operacijų (sandorių) riziką.

63.     FRD privalo turėti veiklos mastą ir pobūdį atitinkančias priemones, kurios užtikrina veiksmingą dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėseną.

64.     FRD privalo užtikrinti, kad atsižvelgiant į FRD veiklos mastą, pobūdį, atliekamų operacijų sudėtingumą ir kylančią pinigų plovimo ir (arba) teroristų finansavimo riziką taikomi dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsenos sprendimai leistų laiku ir efektyviai nustatyti įtartinas operacijas ir (arba) sandorius, atlikti jų tyrimą, ir prireikus teikti pranešimus FNTT Įstatyme nustatyta tvarka.

65.     FRD privalo reguliariai peržiūrėti ir vertinti (angl. backtesting) taikomus sprendimus, siekdamas užtikrinti, kad jie ir toliau išliktų aktualūs ir veiksmingi, atsižvelgiant į įstaigos patiriamą pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos lygį, nustatytą FRD visos veiklos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikos vertinimo metu.

66.     FRD, vykdydamas kliento dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėseną, privalo užtikrinti, kad kiekvienas automatinės stebėsenos sprendimo (jeigu FRD turi įdiegtus automatinės stebėsenos sprendimus) sugeneruotas įspėjimas (angl. alert) arba kiekviena kliento operacija (jeigu FRD neturi automatinės stebėsenos sprendimų), atitinkanti įtartinumo kriterijus, būtų FRD darbuotojų laiku peržiūrima ir tinkamai išanalizuojama, o šie veiksmai dokumentuojami ir saugomi tokiu formatu, kad prireikus galėtų būti pateikti priežiūros institucijai.

67.     Kai FRD taikomo dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsenos proceso metu nustatoma, kad dėl kliento (-ų) veiklos turi būti atliekamas vidinis tyrimas, atlikto vidinio tyrimo rezultatai ir išvados privalo būti dokumentuojami, aiškiai nurodoma atlikto vidinio tyrimo eiga ir rezultatai, įskaitant ir informaciją, kokiu pagrindu buvo priimtas atitinkamas sprendimas (sprendimas nutraukti vidinį tyrimą, jį išplėsti arba pranešti FNTT apie nustatytas įtartinas operacijas ir pan.), ir tai turi būti saugoma Įstatyme nustatytais terminais. 

68.     FRD privalo užtikrinti, kad darbuotojai, atsakingi už dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėseną, būtų tinkamai supažindinti su pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikomis, turėtų pakankamai išteklių ir resursų, kad atliktų dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėseną ir vidinius tyrimus, ir turėtų prieigą prie vidaus ir išorės sistemų, reikalingų vidiniams tyrimams atlikti.

69.     Vidaus kontrolės priemonių, skirtų dalykinių santykių ir operacijų (sandorių) stebėsenai (įskaitant automatinės stebėsenos sprendimus, informacinių technologijų priemones ir pan.), tinkamumas privalo būti reguliariai peržiūrimas siekiant užtikrinti, kad įdiegtos priemonės yra aktualios ir atitinka FRD patiriamas rizikas.

 

IX SKYRIUS

TARPTAUTINIŲ FINANSINIŲ SANKCIJŲ, RIBOJAMŲJŲ PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMAS

 

70.     FRD, siekdamas užtikrinti tinkamą tarptautinių finansinių sankcijų, ribojamųjų priemonių vykdymą, kaip tai numatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose, reglamentuojančiuose tarptautinių sankcijų įgyvendinimą, privalo:

70.1.  nustatyti atitinkamą vidaus politiką ir vidaus kontrolės procedūras, susijusias su tarptautinių finansinių sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimu, kurios leistų identifikuoti klientus, naudos gavėjus ir (arba) kliento atstovus, patenkančius į tarptautinių sankcijų apimtį, taip pat tai, ar kliento vykdomi sandoriai ir operacijos nepatenka į tarptautinių ribojamųjų priemonių apimtį (pavyzdžiui, kai yra ribojami investiciniai sandoriai, draudimo sandoriai, sandoriai, susiję su draudžiamu dvigubos paskirties prekių gabenimu į tam tikras jurisdikcijas, ir pan.);

70.2.  tiek prieš pradėdamas dalykinius santykius su klientu, tiek dalykinių santykių su klientu metu tikrinti, ar klientas, naudos gavėjas ir kliento atstovas nėra asmenys, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės finansinės sankcijos, ribojamosios priemonės;

70.3.  dalykinių santykių su klientu metu tikrinti, ar klientas nevykdo sandorių (operacijų) su asmenimis, dėl kurių įgyvendinamos tarptautinės finansinės sankcijos, ribojamosios priemonės;

70.4.  užtikrinti, kad yra vadovaujamasi naujausia ir aktualiausiai informacija apie taikomas tarptautines finansines sankcijas, ribojamąsias priemones.

71.     FRD privalo užtikrinti, kad paskirti darbuotojai, atsakingi už tinkamą tarptautinių finansinių sankcijų, ribojamųjų priemonių įgyvendinimą įstaigoje, būtų tinkamai supažindinti su tarptautines sankcijas reglamentuojančiais teisės aktais ir jų taikymu, turėtų pakankamai išteklių ir resursų, kad nustatytų galimus tarptautinių sankcijų pažeidimus.

 

X SKYRIUS

TARPININKŲ VEIKLOS KONTROLĖ

 

72.     Kai FRD teikia paslaugas Lietuvos Respublikoje ar kitoje užsienio valstybėje per tarpininkus, fizinius ar juridinius asmenis, kurie teikdami mokėjimo paslaugas ar kitas finansines paslaugas veikia FRD vardu, FRD privalo užtikrinti, kad:

72.1.    tarpininkai yra tinkamai supažindinti su FRD pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos politikos, FRD vidaus politikos ir vidaus kontrolės procedūrų, reglamentuojančių pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos priemones, reikalavimais;

72.2.    tarpininkai yra tinkamai supažindinti su FRD veiklai būdingomis pinigų plovimo ir teroristų finansavimo rizikomis;

72.3.    tarpininkai yra tinkamai išmokyti, kad galėtų atpažinti galimai įtartiną kliento veiklą ir, kilus įtarimų, galėtų nedelsdami informaciją perduoti atsakingiems FRD darbuotojams;

72.4.    reguliariai atliekamas tarpininkų veiklos auditas ir kitokio pobūdžio patikrinimai (vertinimai), siekiant įsitikinti, kaip tarpininkas laikosi pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų.

73.     Kai FRD teikia mokėjimo ar kitas finansines paslaugas Lietuvos Respublikoje ar kitoje užsienio valstybėje per tarpininkus, fizinius ar juridinius asmenis, už Nurodymuose nustatytų pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos reikalavimų tinkamą vykdymą yra atsakingas FRD.

_____________