VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAs

DĖL BIOLOGINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ GALVIJŲ, AVIŲ IR OŽKŲ LAIKYMO VIETOSE PATVIRTINIMO

 

2015 m. liepos 8 d. Nr. B1-680

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 9 punktu ir atsižvelgdamas į galvijų, avių ir ožkų užkrečiamųjų ligų plitimo riziką:

1. T v i r t i n u Biologinio saugumo reikalavimus galvijų, avių ir ožkų laikymo vietose (pridedama).

2. P a v e d u:

2.1. įsakymo vykdymą pagal kompetenciją Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniams padaliniams;

2.2. įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį ir Gyvūnų sveikatingumo ir gerovės skyriui.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja nuo 2015 m. lapkričio 1 d.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

pavaduojantis direktorių                                                                               Vidmantas Paulauskas

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos

direktoriaus 2015 m. liepos 8 d.  įsakymu

Nr. B1- B-680

 

BIOLOGINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI GALVIJŲ, AVIŲ IR OŽKŲ LAIKYMO VIETOSE

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Biologinio saugumo reikalavimai galvijų, avių ir ožkų laikymo vietose (toliau – Reikalavimai) nustato galvijų, avių ir (ar) ožkų laikytojo ir savininko pareigas, reikalavimus galvijų, avių ir (ar) ožkų laikymo vietoms, galvijų, avių ir (ar) ožkų atvežimui ir išvežimui iš laikymo vietos, darbuotojams ir lankytojams, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymui.

2. Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

2.1. Biologinės saugumo priemonės – galvijų, avių ir (ar) ožkų laikymo vietoje taikomos veterinarinės sanitarinės priemonės, padedančios užkirsti kelią užkrečiamosios ligos sukėlėjui patekti į galvijų, avių ir (ar) ožkų laikymo vietą ir sukelti užkrečiamąją ligą.

2.2. Galvijų, avių ir (ar) ožkų laikymo vieta (toliau – laikymo vieta) – pastatas arba tuo atveju, kai galvijai, avys ir (ar) ožkos laikomi lauke, bet kuri vieta, kur galvijai, avys ir (ar) ožkos yra laikomos, auginamos ir prižiūrimos.

2.3. Galvijų, avių ir (ar)  ožkų laikymo vietos lankytojas (toliau – lankytojas) – fizinis asmuo, kuris nėra galvijų, avių ir (ar) ožkų laikymo vietos darbuotojas ir kuris galvijų, avių ir (ar) ožkų laikymo vietoje lankosi pažintiniais, darbo, kontrolės ar kitais tikslais.

2.4. Galvijų, avių ir (ar) ožkų laikytojas (toliau – laikytojas) – ne jaunesnis kaip 16 metų amžiaus fizinis ar juridinis asmuo, kuris yra galvijų, avių ir (ar) ožkų savininkas ar juos laiko atlygintinai arba neatlygintinai

2.5. Galvijų, avių ir (ar) ožkų savininkas (toliau – savininkas) – fizinis ar juridinis asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso galvijai, avys ir (ar) ožkos.

2.6. Galvijų, avių ir (ar) ožkų laikymo patalpa (toliau – laikymo patalpa)patalpa, kurioje nuolat auginami ir (arba) laikomi galvijai, avys ir (ar) ožkos.

2.7. Galvijų, avių ir (ar) ožkų užkrečiamoji liga (toliau – užkrečiamoji liga) – klinikinė arba neklinikinė infekcija, kurios vienas ar daugiau etiologinių veiksnių yra galvijuose, avyse ir (ar) ožkose.

3. Biologinio saugumo tikslas – užtikrinti, kad į laikymo vietas ir jose esančias pašaro ruošimo vietas nepatektų pašaliniai asmenys, transportas, gyvūnai, priemonės, įrankiai, instrumentai ir kiti daiktai ar įrenginiai, kurie gali pernešti užkrečiamųjų ligų sukėlėjus.

4. Biologinio saugumo rizikos veiksniai:

4.1. darbuotojai, lankytojai;

4.2. transporto priemonės, patenkančios į laikymo vietą;

4.3. pašarai ir vanduo, kuriais šeriami ir girdomi galvijai, avys ir (ar) ožkos;

4.4. įrankiai, įranga ir kiti galimai užkrėsti užkrečiamųjų ligų sukėlėjais daiktai, patenkantys į laikymo patalpas;

4.5. laukiniai, bešeimininkiai ir bepriežiūriai gyvūnai;

4.6. galvijų, avių ir (ar) ožkų gaišenos (toliau – gaišenos) ir kiti šalutiniai gyvūniniai produktai, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo įmonės (toliau – šalutinių gyvūninių produktų tvarkytojai) transporto priemonės;

4.7. graužikai, vabzdžiai ir kiti kenkėjai;

4.8. mėšlo šalinimo sistemos ir mėšlas;

 

4.9. galvijai, avys ir (ar) ožkos, įvežami į laikymo vietą;

4.10. ganyklos ir joms tręšti naudojamos organinės trąšos.

5. Reikalavimai taikomi laikymo vietoms, kuriose yra laikomi galvijai, avys ir (ar) ožkos, taip pat naujai įrengiamoms laikymo vietoms.

 

II SKYRIUS

SAVININKO AR LAIKYTOJO PAREIGOS

 

6. Savininkas ir laikytojas privalo:

6.1. įtaręs, kad jo laikomi galvijai, avys ir (ar) ožkos serga užkrečiamąja liga, nedelsiant pranešti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniam padaliniui ar veterinarijos paslaugas teikiančiam privačiam veterinarijos gydytojui ir pradėti taikyti biologinio saugumo priemones, kuriomis užtikrinama Reikalavimų 4 punkte nurodytų biologinio saugumo rizikos veiksnių valdymas;

6.2. susirgus galvijams, avims ir (ar) ožkoms, kreiptis į privatų veterinarijos gydytoją dėl jų gydymo ir taikyti jo nurodytą gydymą bei profilaktines priemones ligai imliems gyvūnams (pvz.: dehelmintizaciją, vakcinaciją ir kt.);

6.3. sudaryti sąlygas veterinarijos gydytojui apžiūrėti galvijus, avis ir (ar) ožkas, juos stebėti, prireikus ir gydyti, vakcinuoti, imti kraujo ar kitus mėginius laboratoriniams tyrimams ir taikyti kitas veterinarines sanitarines priemones;

6.4. jeigu galvijai, avys ir (ar) ožkos jų laikymo vietoje vakcinuojami, jų vakcinavimo programas suderinti su atitinkamu Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniu padaliniu vadovaujantis Gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės programa, patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. B1-281 „Dėl gyvūnų užkrečiamųjų ligų kontrolės“;

6.5. užtikrinti, kad galvijams, avims ir (ar) ožkoms gydyti, vakcinuoti būtų naudojami tik Veterinarinių vaistų registre įregistruoti veterinariniai vaistai. Autogenines veterinarines vakcinas ir neregistruotus veterinarinius vaistus leidžiama naudoti galvijams, avims ir (ar) ožkoms tik Neregistruotų Lietuvos Respublikoje veterinarinių vaistų laikino įvežimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. B1-575 „Dėl Neregistruotų Lietuvos Respublikoje veterinarinių vaistų laikino įvežimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo”, nustatyta tvarka;

6.6. laikymo patalpose taikyti tinkamas graužikų ir vabzdžių naikinimo priemones;

6.7. atsižvelgdamas į gyvulių laikymo būdą, užtikrinti, kad mėšlas iš patalpų būtų šalinamas reguliariai, neganyti gyvulių ganyklose 21 dieną po organinių trąšų panaudojimo;

6.8. užtikrinti kad į laikymo vietą nebūtų įvežami užkrečiamųjų ligų simptomų turintys galvijai, avys ir (ar) ožkos ar galvijai, avys ir (ar) ožkos iš laikymo vietų, kurioms taikomi apribojimai dėl galvijų, avių ir (ar) ožkų užkrečiamųjų ligų pasireiškimo;

6.9. užtikrinti šių Reikalavimų laikymąsi.

 

III SKYRIUS

reikalavimai laikymo PATALPOMS

 

7. Siekiant sumažinti graužikų dauginimosi galimybes, teritorija, esanti apie laikymo patalpas, turi būti reguliariai tvarkoma, žolė šienaujama.

8. Laikymo patalpos turi būti įrengtos taip, kad į jas negalėtų patekti bešeimininkiai ar laukiniai gyvūnai ir nuolat būtų galima kontroliuoti transporto priemonių ir asmenų patekimą į jas.

9. Laikymo vietoje arba laikymo patalpose turi būti įrengta darbuotojų ir lankytojų persirengimo vieta ir sudaryta galimybė nusiplauti rankas ir  išdezinfekuoti batus.

 

IV SKYRIUS

GALVIJŲ, AVIŲ IR (AR) OŽKŲ ATVEŽIMAS Į LAIKYMO VIETĄ IR IŠVEŽIMAS IŠ JOS

 

10. Galvijai, avys ir (ar) ožkos į laikymo vietą atvežamos ir iš jos išvežamos išvalytomis ir išdezinfekuotomis transporto priemonėmis, skirtomis galvijams, avims ir (ar) ožkoms pervežti, nepažeidžiant 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas, iš dalies keičiančio direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir reglamentą (EB) Nr. 1255/97 (OL 2005 L 3, p. 1), reikalavimų. Vežamus galvijus, avis ir (ar) ožkas turi lydėti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2006 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. B1-207 „Dėl Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraščio ir Leidimo paskersti gyvūną skerdykloje formų patvirtinimo“ patvirtintas Lietuvos Respublikoje vežamų gyvūnų važtaraštis.

11. Jei galvijai, avys ir ožkos atvežamos į laikymo vietą iš parodų, aukcionų arba turgaviečių, jie teisės aktų nustatyta tvarka turi būti ištiriami ir  mažiausiai 21 dieną laikomi atskirai nuo kitų laikymo vietoje esančių galvijų, avių ir ožkų.

 

V skyrius

REIKALAVIMAI DARBUOTOJAMS IR LANKYTOJAMS

 

12. Darbuotojai, dirbantys laikymo vietoje, privalo:

12.1. būti supažindinti su biologinio saugumo, veterinarinės sanitarijos, galvijų, avių ir (ar) ožkų sveikatingumo ir gerovės reikalavimais;

12.2. prieš darbą persirengti darbiniais ar specialiais drabužiais ir persiauti darbiniais ar specialiais batais ir nusiplauti rankas.

13. Darbuotojams, turėjusiems tiesioginį ar netiesioginį kontaktą su gaišenoms ir (ar) šalutinių gyvūninių produktų tvarkytojo transporto priemone ar jos vairuotoju, draudžiama įeiti į laikymo patalpas nepersiavus nešvarių darbinių ar specialių batų ir nepersirengus nešvarių darbinių ar specialių drabužių.

14. Lankytojai prieš įėjimą į laikymo patalpas turi persiauti arba nuplauti ir išdezinfekuoti batus (gali būti naudojami vienkartiniai antbačiai), apsirengti vienkartiniais arba laikymo vietos darbiniais ar specialiais drabužiais.

15. Rekomenduojama registruoti laikymo patalpų lankytojus, turėjusius tiesioginį kontaktą su galvijais, avimis ir (ar) ožkomis, popieriniame arba elektroniniame žurnale.

 

VI SKYRIUS

ŠALUTINIŲ GYVŪNINIŲ PRODUKTŲ TVARKYMAS

 

16. Savininkas arba laikytojas turi užtikrinti, kad:

16.1. laikymo vietoje susidarę šalutiniai gyvūniniai produktai būtų tvarkomi vadovaujantis 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (OL 2009 L 300, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2013 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1385/2013 (OL 2013 L 354, p. 86), ir kitais šalutinių gyvūninių produktų tvarkymą reglamentuojančiais teisės aktais;

16.2. gaišenos kaip galima greičiau būtų pašalinamos iš laikymo patalpų ir ganyklų ir perduodamos šalutinių gyvūninių produktų tvarkytojams; gaišenos iki perdavimo šalutinių gyvūninių produktų tvarkytojams turi būti saugomos taip, kad nekeltų pavojaus žmonių ir gyvūnų sveikatai;

 

16.3. gaišenos į šalutinių gyvūninių produktų tvarkytojo transporto priemonę būtų pakraunamos taip, kad ši transporto priemonė neįvažiuotų į laikymo patalpas.

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

17. Asmenys, pažeidę Reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

18. Savininkai ar laikytojai laikymo vietose gali taikyti griežtesnes biologinio saugumo priemones, negu nurodyta šiuose Reikalavimuose.

19. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritoriniai padaliniai kontroliuoja šių Reikalavimų vykdymą.

20. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos teritorinių padalinių sprendimai, laikymo vietų kontrolę vykdančių pareigūnų veiksmai gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_____________________