HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.04:2015 „STATYBOS PRODUKTŲ, NETURINČIŲ DARNIŲJŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ, EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMAS, TIKRINIMAS IR DEKLARAVIMAS. BANDYMŲ LABORATORIJŲ IR SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS. NACIONALINIAI TECHNINIAI ĮvertinimaI IR TECHNINIO VERTINIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS IR PASKELBIMAS“ PATVIRTINIMO

 

2015 m. gruodžio 10 d. Nr. D1-901

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 4 punktu, 7 ir 8 dalimis, 18 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ 1.2.40 papunkčiu ir atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5-43), nuostatas:

1. T v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ (toliau – Reglamentas) (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymą Nr. 188 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.03.03:2013 „Techninio vertinimo įstaigų paskyrimas, paskelbimas (notifikavimas), jų veiklos ir kompetencijos stebėsena. Nacionaliniai techniniai įvertinimai“ patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais;

2.2. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 26 d. įsakymą Nr. D1-612 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“ patvirtinimo“.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1.  šis įsakymas įsigalioja 2016 m. kovo 15 d.;  

3.2. statybos produktai, kurie iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos pateikti į rinką pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“ reikalavimus, laikomi atitinkančiais šį Reglamentą;

3.3. įstaigos, paskirtos atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą pagal nurodytas sritis ir funkcijas pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“ reikalavimus, laikomos paskirtomis atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą pagal nurodytas sritis ir funkcijas pagal šio Reglamento reikalavimus;

3.4. nacionaliniai techniniai įvertinimai, išduoti iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos pagal statybos techninio reglamento STR 1.03.03:2013 „Techninio vertinimo įstaigų paskyrimas, paskelbimas (notifikavimas), jų veiklos ir kompetencijos stebėsena. Nacionaliniai techniniai įvertinimai“ reikalavimus, laikomi atitinkančiais šį Reglamentą;

3.5. techninio vertinimo įstaigos, paskirtos rengti ir išduoti Europos techninius įvertinimus ir (ar) nacionalinius techninius įvertinimus atitinkamoms produkto sritims pagal statybos techninio reglamento STR 1.03.03:2013 „Techninio vertinimo įstaigų paskyrimas, paskelbimas (notifikavimas), jų veiklos ir kompetencijos stebėsena. Nacionaliniai techniniai įvertinimai“, reikalavimus, laikomos paskirtomis techninio vertinimo įstaigomis rengti ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus ir (ar) Europos techninius įvertinimus toms pačioms produktų sritims pagal šio Reglamento reikalavimus.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Trečiokas

 


 

PATVIRTINTA 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2015 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr. D1-901

 

 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

STR 1.01.04:2015

 

STATYBOS PRODUKTŲ, NETURINČIŲ DARNIŲJŲ TECHNINIŲ SPECIFIKACIJŲ, EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMAS, TIKRINIMAS IR DEKLARAVIMAS. BANDYMŲ LABORATORIJŲ IR SERTIFIKAVIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS. NACIONALINIAI TECHNINIAI ĮvertinimaI IR TECHNINIO VERTINIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMAS IR PASKELBIMAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ (toliau – Reglamentas) nustato statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo, tikrinimo ir deklaravimo reikalavimus, bandymų laboratorijų [4.3] ar sertifikavimo įstaigų [4.3] paskyrimo atlikti trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą tvarką, pagrindinius statybos produktų nacionalinių techninių įvertinimų (toliau – NTĮ) rengimo, įforminimo, tvirtinimo, registravimo, dauginimo ir informacijos apie juos skelbimo reikalavimus, techninio vertinimo įstaigų (toliau – TVĮ), siekiančių Lietuvos Respublikoje būti paskirtomis pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti atitinkamai NTĮ ir (arba) Europos techninius įvertinimus (toliau – ETĮ), paskyrimo, paskelbimo, jų veiklos ir kompetencijos stebėsenos, paskyrimo galiojimo sustabdymo, paskyrimo galiojimo sustabdymo panaikinimo ir paskyrimo panaikinimo tvarką.

2. Reglamentas nereguliuoja statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4], pateikimo į rinką ar tiekimo jai.

3. Reglamentas privalomas visiems statybos dalyviams, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos statybos įstatymas [4.1], taip pat visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, gaminantiems ir tiekiantiems Lietuvos Respublikos rinkai statybos produktus, atliekantiems ar dalyvaujantiems atliekant jų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimą ir tikrinimą, rengiantiems, išduodantiems, užsakantiems ir naudojantiems statybos produktų NTĮ, ir TVĮ, siekiančioms būti ir esančioms paskirtomis pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti atitinkamai NTĮ ir (arba) ETĮ.

 

II SKYRIUS

NUORODOS

 

4. Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos dokumentus:

4.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;

4.2. Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatymą;

4.3. Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatymą;

4.4. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p.5-43), 2014 m. vasario 18 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 568/2014, kuriuo dėl statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 V priedas (OL 2014 L 157, p.76-79), ir 2014 m. vasario 21 d. Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) Nr. 574/2014, kuriuo dėl naudotino statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijos pavyzdžio iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011 III priedas (OL 2014 L 159, p.41-46) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 305/2011);

4.5. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p.1-850) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006);

4.6. 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (EB) Nr.765/2008, nustatantį su gaminių prekyba susijusius akreditavimo ir rinkos priežiūros reikalavimus ir panaikinantį Reglamentą (EEB) Nr. 339/93 (OL 2008, L 218 p.30-47) (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 765/2008);

4.7. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimą Nr. 674 „Dėl Bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskyrimo ir paskelbimo taisyklių patvirtinimo“;

4.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimą Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;

4.9. Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą.

 

III SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

5. Reglamente vartojamos sąvokos:

5.1. techninis vertinimas – statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimo, atsižvelgiant į jo esmines charakteristikas, procesas, kuris baigiasi techninio įvertinimo išdavimu;

5.2. gamybos kontrolė  nuolatinė vidaus produkcijos kontrolė gamykloje laikantis atitinkamų techninių specifikacijų reikalavimų, kontrolės tvarką, eigą ir rezultatus fiksuojant dokumentuose;

5.3. kitų Reglamente naudojamų sąvokų apibrėžtys pateiktos Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [4.1], Lietuvos Respublikos standartizacijos įstatyme [4.2], Lietuvos Respublikos atitikties įvertinimo įstatyme [4.3] ir Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4].

 

IV SKYRIUS

Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas

 

6. Statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas turi būti atliekamas pagal vieną iš Reglamento V skyriuje nurodytų sistemų.

7. Gamintojas, remdamasis pagal Reglamento V skyriuje nurodytas sistemas atliktais eksploatacinių savybių pastovumo vertinimais ir tikrinimais, nustato produkto tipą ir parengia Lietuvos Respublikos valstybine kalba statybos produkto eksploatacinių savybių deklaraciją (Reglamento 1 priedas) (toliau – Eksploatacinių savybių deklaracija).

8. Kai taikytina, kartu su Eksploatacinių savybių deklaracija teikiamas Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 [4.5] 31 straipsnyje nurodytas saugos duomenų lapas ir (ar) 33 straipsnyje nurodyta informacija.

 

V SKYRIUS

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ PASTOVUMO VERTINIMO IR TIKRINIMO SISTEMOS

 

9. Gamintojas nustato produkto tipą remdamasis pagal toliau nurodytas sistemas atliktais eksploatacinių savybių pastovumo vertinimais ir tikrinimais.

10. Sistema 1+:

10.1. gamintojas:

10.1.1. vykdo gamybos kontrolę;

10.1.2. atlieka gamykloje paimtų mėginių tolesnius bandymus pagal numatytą bandymų planą;

10.2. sertifikavimo įstaiga sprendžia dėl statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato išdavimo, sustabdymo ar panaikinimo remdamasi toliau nurodytų, tos įstaigos atliktų vertinimų ir tikrinimų rezultatais:

10.2.1. statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimu pagal bandymus (įskaitant mėginio ėmimą), skaičiavimus, lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją produkto dokumentaciją;

10.2.2. pradiniu gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimu;

10.2.3. tęstine gamybos kontrolės priežiūra ir vertinimu;

10.2.4. mėginių, kuriuos sertifikavimo įstaiga paėmė gamykloje arba gamintojo saugyklose, auditiniais bandymais.

11. Sistema 1:

11.1. gamintojas:

11.1.1. vykdo gamybos kontrolę;

11.1.2. atlieka gamykloje paimtų mėginių bandymus pagal numatytą bandymų planą;

11.2. sertifikavimo įstaiga sprendžia dėl statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo sertifikato išdavimo, sustabdymo ar panaikinimo remdamasi toliau nurodytų, tos įstaigos atliktų vertinimų ir tikrinimų rezultatais:

11.2.1. statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimu pagal bandymus (įskaitant mėginio ėmimą), skaičiavimus, lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją produkto dokumentaciją;

11.2.2. pradiniu gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimu;

11.2.3. tęstine gamybos kontrolės priežiūra ir vertinimu.

12. Sistema 2+:

12.1. gamintojas:

12.1.1. statybos produkto eksploatacines savybes vertina pagal bandymus (įskaitant mėginio ėmimą), skaičiavimus, lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją produkto dokumentaciją;

12.1.2. vykdo gamybos kontrolę;

12.1.3. atlieka gamykloje paimtų mėginių bandymus pagal numatytą bandymų planą;

12.2. sertifikavimo įstaiga sprendžia dėl gamybos kontrolės atitikties sertifikato išdavimo, sustabdymo ar panaikinimo remdamasi toliau nurodytų, tos įstaigos atliktų vertinimų ir tikrinimų rezultatais:

12.2.1. pradiniu gamyklos ir gamybos kontrolės tikrinimu;

12.2.2. tęstine gamybos kontrolės priežiūra ir vertinimu.

13. Sistema 3:

13.1. gamintojas vykdo gamybos kontrolę;

13.2. bandymų laboratorija eksploatacines savybes vertina pagal statybos produkto bandymus (grindžiamus gamintojo paimtais mėginiais), skaičiavimus, lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją produkto dokumentaciją.

14. Sistema 4:

14.1. gamintojas:

14.1.1. statybos produkto eksploatacines savybes vertina pagal statybos produkto bandymus, skaičiavimus, lentelėse nurodytas vertes arba aprašomąją produkto dokumentaciją;

14.1.2. vykdo gamybos kontrolę.

15. Kai statybos produktui išduotas NTĮ, sertifikavimo įstaigos, bandymų laboratorijos ir gamintojai nesiima atitinkamai 10.2.1, 11.2.1, 12.1.1, 13.2 ir 14.1.1 papunkčiuose nurodytų užduočių.

16. Kai reikalavimai statybos produktams nustatyti Reglamentuojamų statybos produktų sąraše, statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatus, gamybos kontrolės atitikties sertifikatus ir bandymų protokolus išduoda paskirtosios įstaigos, atlikusios visus eksploatacinių savybių vertinimo ir tikrinimo sistemose joms numatytus veiksmus.

 

VI SKYRIUS

BANDYMŲ LABORATORIJOS AR SERTIFIKAVIMO

ĮSTAIGOS PASKYRIMAS

 

17. Bandymų laboratorija ar sertifikavimo įstaiga (toliau – Įstaiga), pageidaujanti tapti paskirtąja įstaiga, pateikia Aplinkos ministerijai prašymą būti paskirtąja įstaiga ir prideda Nacionalinio akreditacijos biuro prie Ūkio ministerijos išduotą akreditavimo pažymėjimą, liudijantį Įstaigos akreditavimo sritį. Kol Lietuvoje nėra akredituotos Įstaigos, gali būti paskirta neakredituota Įstaiga. Tokiu atveju Įstaiga, siekianti tapti paskirtąja įstaiga, pateikia Aplinkos ministerijai prašymą būti paskirtąja įstaiga ir dokumentus, įrodančius jos atitiktį Reglamento VII skyriuje nustatytiems reikalavimams. Įstaiga negali būti paskirta atlikti dalį eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos procedūrų.

18. Aplinkos ministerija per 30 darbo dienų nuo 17 punkte nurodytų dokumentų gavimo išnagrinėja gautus dokumentus ir priima sprendimą dėl Įstaigos paskyrimo arba sprendimą, kuriuo atsisakoma paskirti Įstaigą ir nurodoma, kokių Reglamento VII skyriuje nurodytų reikalavimų Įstaiga neatitinka, ir per 3 darbo dienas išsiunčia sprendimo kopiją Įstaigai.

19. Jeigu Aplinkos ministerijai pateikti ne visi reikalingi dokumentai ar kyla abejonių dėl juose pateiktų duomenų tikrumo ar išsamumo, Įstaigai nurodoma, per kiek laiko turi būti pateikti trūkstami ar patikslinti dokumentai ar informacija ir tos Įstaigos prašymo nagrinėjimo terminas, nurodytas Reglamento 18 punkte, sustabdomas ir atnaujinamas, kai gaunami trūkstami dokumentai ar informacija. Jei Įstaiga nepateikia reikalaujamų dokumentų (jų nepatikslina) ar informacijos per Aplinkos ministerijos nurodytą terminą, prašymas su pridėtais dokumentais toliau nenagrinėjamas ir per 5 darbo dienas nuo termino trūkumams pašalinti pabaigos grąžinamas Įstaigai.

20. Aplinkos ministerija, gavusi asmenų skundus, pranešimus ar kitą informaciją ar kilus pagrįstoms abejonėms dėl paskirtosios įstaigos neatitikties Reglamento VII skyriaus  reikalavimams, išnagrinėja gautą informaciją ir, nustačiusi, kad paskirtosios įstaigos  veikla neatitinka (ar ne visiškai atitinka) Reglamento VII skyriuje nustatytų  reikalavimų, atsižvelgdama į reikalavimų pažeidimų pobūdį ir svarbą, priima motyvuotą sprendimą sustabdyti tokios Įstaigos paskyrimo galiojimą atlikti tą veiklą ir nustato ne trumpesnį kaip mėnesio ir ne ilgesnį kaip 3 mėnesių terminą nustatytiems pažeidimams pašalinti. Aplinkos ministerija priimto sprendimo kopiją per 3 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia paskirtajai įstaigai.

21. Jeigu paskirtoji įstaiga per nurodytą terminą nustatytų pažeidimų nepašalina ir nesikreipia į Aplinkos ministeriją pateikdama pažeidimo pašalinimą įrodančius dokumentus ar informaciją, Aplinkos ministerija priima sprendimą panaikinti tokios Įstaigos paskyrimo galiojimą.

22. Sprendimas dėl Įstaigos paskyrimo, paskyrimo galiojimo sustabdymo, paskyrimo galiojimo sustabdymo panaikinimo, paskyrimo, kurio galiojimas sustabdytas, panaikinimo iš dalies, paskyrimo galiojimo panaikinimo įforminamas aplinkos ministro įsakymu.

23. Aplinkos ministerija, atlikdama šiame skyriuje nurodytas funkcijas, turi teisę kreiptis į valstybės ar savivaldybės institucijas ar įstaigas, organizacijas, kitus fizinius ir juridinius asmenis, prašydama pateikti dokumentus, kitą rašytinę ir žodinę informaciją, nagrinėjant Įstaigų prašymus, kitų asmenų pranešimus ar kitą informaciją, naudotis ekspertų paslaugomis ar gauti kitų asmenų žodinius paaiškinimus.

 

VII SKYRIUS

REIKALAVIMAI, TAIKOMI PASKIRTOSIOMS ĮSTAIGOMS

 

24. Paskirtoji įstaiga turi būti Lietuvos Respublikoje įsisteigęs juridinis asmuo ir turi būti apdraudusi savo veiklą civilinės atsakomybės draudimu.

25. Paskirtoji įstaiga turi būti nepriklausoma nuo organizacijos ar statybos produkto, kuriuos vertina:

25.1. paskirtoji įstaiga, jos aukščiausio lygio vadovai ir už trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant eksploatacinių savybių pastovumą atsakingi darbuotojai negali būti jų vertinamų statybos produktų projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, savininkai, naudotojai ar techninės priežiūros paslaugų teikėjai, taip pat negali būti bet kurios iš tų šalių įgaliotieji atstovai (tai netrukdo naudoti vertinamus produktus, kurie yra būtini paskirtosios įstaigos veiklai arba produktų naudojimui asmeniniams tikslams);

25.2. paskirtoji įstaiga, priklausanti verslo asociacijai ar profesinei sąjungai, atstovaujančiai įmonėms, susijusioms su šios įstaigos vertinamų statybos produktų projektavimu, gamyba, tiekimu, surinkimu, naudojimu arba technine priežiūra, gali būti pripažįstama tokia įstaiga su sąlyga, jei įrodoma, jog ji yra nepriklausoma priimant sprendimus dėl statybos produktų eksploatacinių savybių vertinimo ir nekyla interesų konfliktų (pateikiama nešališkumo deklaracija).

26. Paskirtoji įstaiga kiekvienai eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemai ir kiekvienai statybos produktų esminių charakteristikų ir užduočių rūšiai ar kategorijai, dėl kurių ji paskirta, turi turėti:

26.1. reikalingų darbuotojų, pasižyminčių profesiniu sąžiningumu, turinčių techninių žinių ir pakankamai patyrusių (turinčių tinkamą techninį ir profesinį išsilavinimą, išmanančių jų atliekamo vertinimo ir tikrinimo reikalavimus), kad galėtų vykdyti trečiųjų šalių užduotis;

26.2. reikalingas procedūras, pagal kurias atliekamas eksploatacinių savybių vertinimas, ir jų aprašymą, užtikrinant šių procedūrų skaidrumą ir galimybę jas atkartoti;

26.3. priemones ir įrangą, būtinas tinkamai atlikti technines ir administracines užduotis.

27. Paskirtoji įstaiga užtikrina gautos informacijos konfidencialumą.

28. Paskirtoji įstaiga prisiima visą atsakomybę už subrangovų ar Įstaigos filialų atliktas užduotis.

29. Paskirtoji įstaiga savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie jos išduotus, sustabdytus ar panaikintus sertifikatus ar bandymų protokolus, nurodant sertifikato ar protokolo numerį (žymenį), gamintoją, techninės specifikacijos žymenį, produkto pavadinimą.

 

VIII SKYRIUS

NTĮ RENGIMAS

 

30. Nacionaliniai techniniai įvertinimai rengiami siekiant suteikti gamintojams galimybę Lietuvos Respublikos statybos įstatymo [4.1] nustatytais atvejais Lietuvos Respublikoje įteisinti statybos produktus.

31. NTĮ rengimą inicijuoja gamintojas, TVĮ pateikdamas jos numatytos formos paraišką išduoti NTĮ.

32. Ar galima rengti NTĮ, sprendžia TVĮ, atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [4.1] nustatytas NTĮ rengimo sąlygas (atvejus) ir produktų sritį ar sritis, kurioms ji paskirta pagal Reglamentą.

33. NTĮ statybos produktui arba statybos produktų sritims turi būti pagrįstas tyrimais, bandymais, skaičiavimais ir įvertinimu vadovaujantis nacionalinių teisės aktų ir, kiek tinkama konkrečiu atveju, darniųjų standartų, Europos vertinimo dokumentų (ar Europos techninio įteisinimo rekomendacijų – ETAG) nuostatomis.

34. Už statybos produktų atitiktį NTĮ reikalavimams atsako jų gamintojas.

35. TVĮ registruoja pateiktą gamintojo paraišką įvertinus jo užpildymo turinį pagal 36 p. reikalavimus.

36. Gamintojo TVĮ pateikiamoje paraiškoje turi būti nurodyta:

36.1. gamintojo pavadinimas ir adresas, gamintojo atstovų, atsakingų už statybos produkto vertinimą, vardai ir pavardės, telefono, fakso numeris, el. pašto, interneto svetainės adresas;

36.2. bendrasis statybos produkto apibūdinimas, tipas ir naudojimo paskirtis;

36.3. techninės statybos produkto charakteristikos ir duomenys, reikalingi jo eksploatacinėms savybėms įvertinti ir deklaruojamos arba numatomos deklaruoti eksploatacinės savybės;

36.4. prekinis statybos produkto pavadinimas;

36.5. duomenys apie gamintojo statybos produktui taikomą gamybos kontrolę;

36.6. visos statybos produkto gamybos vietos;

36.7. informacija, ar paraiška pateikta kitoms TVĮ, ir informacija apie jų atsakymus;

36.8. leidimas TVĮ ekspertams prireikus lankytis visose gamybos vietose;

36.9. leidimas teikti informaciją apie gautą paraišką ir jos turinį kitoms TVĮ arba su NTĮ rengimu susijusiems subrangovams;

36.10. sutikimas apmokėti techninio vertinimo išlaidas.

37. Gamintojas atsako už reikiamos ir teisingos informacijos pateikimą TVĮ.

38. TVĮ ne ilgiau kaip per 2 mėnesius nuo paraiškos pateikimo dienos ją išnagrinėja, priima sprendimą rengti NTĮ arba sprendimą atsisakyti rengti NTĮ ir raštu informuoja gamintoją apie sprendimą. Priėmus sprendimą nerengti NTĮ, TVĮ rašte nurodo sprendimo motyvus.

39. Jeigu gamintojas TVĮ pateikė netinkamai užpildytą paraišką ar kyla abejonių dėl pateiktų duomenų tikrumo ar išsamumo, gamintojui raštu nurodoma, per kiek laiko turi būti pateikta patikslinta paraiška ar informacija, o gamintojo paraiškos nagrinėjimo terminas, nurodytas Reglamento 38 punkte, sustabdomas ir atnaujinamas, kai gaunama patikslinta paraiška ar trūkstama informacija. Motyvuotu gamintojo prašymu, kuris pateikiamas raštu, TVĮ nustatytas patikslintos paraiškos ar informacijos teikimo terminas gali būti pratęsiamas. Patikslintos paraiškos ar informacijos teikimo terminas turi būti nustatomas ir pratęsiamas atsižvelgiant į protingumo principą ir turi būti ne trumpesnis kaip 5 darbo dienos nuo rašto, kuriuo prašoma pateikti patikslintą paraišką ar trūkstama informaciją, išsiuntimo dienos. Jei gamintojas nepateikia patikslintos paraiškos ar informacijos per TVĮ nurodytą terminą, paraiška nenagrinėjama ir per 5 darbo dienas nuo termino trūkumams pašalinti pabaigos grąžinama gamintojui.

40. TVĮ priėmus sprendimą rengti NTĮ, pradedama jo rengimo procedūra, kurią sudaro:

40.1. NTĮ parengimo sutarties sudarymas, joje nurodant sutarties objektą, darbų programą ir jos įgyvendinimo tvarkaraštį, darbų vertę ir atsiskaitymo tvarką, darbų perdavimo ir priėmimo tvarką, šalių atsakomybę, taip pat atsiskaitymo už NTĮ keitimą ir NTĮ galiojimo laiko pratęsimą sąlygas, kitas sąlygas, sutarties priedus ir šalių rekvizitus;

40.2. produkto charakteristikų ir duomenų, reikalingų eksploatacinėms savybėms įvertinti, nustatymas ir bandymų programos parengimas;

40.3. tyrimų, bandymų, skaičiavimų atlikimas, jų rezultatų ir gamintojo paaiškinimų įvertinimas;

40.4. NTĮ projekto parengimas, suderinimas ir tvirtinimas.

41. TVĮ parengia NTĮ projektą ir raštu teikia derinti jį užsakiusiam gamintojui. Gamintojas per 15 darbo dienų nuo NTĮ projekto gavimo dienos raštu atsako TVĮ, pateikdamas pastabas ar siūlymus dėl NTĮ projekto arba pritarimą NTĮ projektui. Jei gamintojas per nurodytą terminą neatsako TVĮ, laikytina, kad jis pritaria NTĮ projektui. NTĮ projektas turi būti suderintas ir patvirtintas Reglamento IX skyriuje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo gamintojui numatyto pastabų ar siūlymų teikimo NTĮ projektui termino pabaigos.

42. TVĮ atsako už jos parengto ir išduoto NTĮ teisingumą ir susijusios su statybos produkto techniniu vertinimu gautos informacijos konfidencialumą.

43. TVĮ juridinius ir fizinius asmenis informuoja apie Reglamento 40 punkte nurodytus NTĮ rengimo procedūros etapus ir jų turinį.

44. Esant neaiškumų dėl statybos produkto techninio vertinimo, techninių charakteristikų arba jo panaudojimo, gamintojas TVĮ prašymu ir jos nustatytu terminu, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, turi pateikti prašomą informaciją.

45. Visas NTĮ rengimo išlaidas apmoka gamintojas.

46. NTĮ įforminami pagal Reglamento 2 ir 3 prieduose nustatytus reikalavimus.

 

IX SKYRIUS

NTĮ TVIRTINIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

47. NTĮ projektą įvertina ir siūlo tvirtinti arba pakeisti TVĮ taryba (toliau – taryba). Tarybos sudėtį, teises ir pareigas tvirtina TVĮ vadovas. Įvertinus tarybos pastabas ir siūlymus, parengiama galutinė NTĮ projekto redakcija ir teikiama įstaigos vadovui tvirtinti. NTĮ tvirtinamas TVĮ vadovo įsakymu.

48. NTĮ registruojami ir jų galiojimo laikas nustatomas TVĮ nustatyta tvarka.

49. Įregistruoto NTĮ galiojimo laikas – ne ilgesnis kaip 5 metai. NTĮ galiojimo laikas gali būti pratęstas. Pratęsiant NTĮ galiojimą, turi būti įvertinta: statybos produkto, kuriam jis skirtas, atitiktis Lietuvos Respublikos statybos įstatyme [4.1] nustatytoms NTĮ rengimo sąlygoms (atvejams); NTĮ nuostatų atitiktis aktualiems teisės aktų, standartų ir Europos vertinimo dokumentų (ar ETAG) reikalavimams. Į šio įvertinimo rezultatus, išskyrus aktualius standartų ir Europos vertinimo dokumentų (ar ETAG) reikalavimus, turi būti atsižvelgta. Ar reikia atsižvelgti į aktualius standartų ir Europos vertinimo dokumentų (ar ETAG) reikalavimus, sprendžia TVĮ.

50. Jei per nustatytą NTĮ galiojimo laiką statybos produktui, kuriam skirtas NTĮ, priimtas originalusis Lietuvos standartas, tarptautinis ar Europos standartas, TVĮ sprendžia, ar šį NTĮ pakeisti, ar pripažinti netekusiu galios.

51. NTĮ turi būti pripažįstamas netekusiu galios įsigaliojus statybos produkto darniajam Lietuvos standartui ir pasibaigus šio standarto bendro taikymo laikotarpiui arba gamintojo prašymu.

52. Teisę keisti NTĮ, pratęsti jo galiojimo laiką ar pripažinti netekusiu galios turi tik jį patvirtinusi ir įregistravusi TVĮ, išskyrus atvejus, kai NTĮ patvirtinusi ir įregistravusi TVĮ savo veiklos šioje srityje nebevykdo (įstaigai panaikintas paskyrimas pagal Reglamentą tai statybos produktų sričiai, į kurią patenka statybos produktas, kuriam parengtas NTĮ, įstaiga likviduota ar bankrutavo).

53. Kai Reglamento 52 punkte nurodytais atvejais TVĮ savo veiklos nebevykdo ir nėra jos teisių ir pareigų perėmėjo, ji per 10 darbo dienų nuo atitinkamų sprendimų priėmimo dienos perduoda NTĮ dokumentus ir NTĮ registrus Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai, kuri juos perduoda kitai ar kitoms pagal Reglamentą paskirtoms TVĮ arba saugo iki Reglamento 57 punkte nurodyto termino pabaigos. TVĮ, kuriai panaikintas paskyrimas pagal Reglamentą tik daliai statybos produktų sričių, kurioms ji buvo paskirta, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai perduoda tik paskyrimo panaikinimo srityse parengtų ir išduotų NTĮ dokumentus.

54. Kai Reglamento 52 punkte nurodytais atvejais TVĮ savo veiklos nebevykdo, Aplinkos ministerija priima sprendimą dėl TVĮ turimo paskyrimo atitinkamai statybos produktų sričiai ar sritims panaikinimo. Aplinkos ministerija ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos gamintojams, kuriems ta TVĮ panaikintose paskyrimo srityse parengė ir išdavė NTĮ, išsiunčia sprendimo kopiją ir siūlymus perduoti NTĮ dokumentus kitai ar kitoms pagal Reglamentą paskirtoms TVĮ (jeigu tokių yra), kurios gali šiame skyriuje nustatyta tvarka pakeisti NTĮ, pratęsti jo galiojimo laiką ar pripažinti netekusiu galios.

55. Gamintojas gali raštu kreiptis į Aplinkos ministeriją su prašymu perduoti NTĮ dokumentus kitai pagal Reglamentą paskirtai ir jo pasirinktai TVĮ (kai gautas jos raštiškas sutikimas šiame skyriuje nustatyta tvarka pakeisti jo NTĮ, pratęsti jo galiojimo laiką ar pripažinti netekusiu galios). Aplinkos ministerija per 10 darbo dienų nuo gamintojo prašymo gavimo dienos perduoda NTĮ dokumentus gamintojo nurodytai TVĮ.

56. Keičiant NTĮ, gamintojo prašymu parengiamas NTĮ pakeitimo projektas, kuris tvirtinamas ir registruojamas Reglamento 47–55 punktuose nustatyta tvarka. Keičiant NTĮ, jo žymuo NTĮ registre nekeičiamas, o prie NTĮ tvirtinimo datos nurodoma pakeitimo data.

57. NTĮ dokumentai saugomi 5 metus pasibaigus NTĮ galiojimo laikui (pripažinus netekusiu galios).

 

X SKYRIUS

NTĮ DAUGINIMAS IR INFORMACIJOS APIE JUOS SKELBIMAS

 

58. Gali būti dauginamas ir platinamas (įskaitant ir platinimą elektroniniu būdu) tik visas NTĮ tekstas. NTĮ dauginimas ir platinimas dalimis galimas tik esant raštiškam TVĮ sutikimui. Dauginama ir platinama dalis turi būti aiškiai pažymėta pagal NTĮ numerį ir produkto prekinį pavadinimą. Atitinkamas reklaminių leidinių tekstas ir brėžiniai negali prieštarauti NTĮ nuostatoms.

59. Skelbti visą NTĮ tekstą TVĮ gali tik gamintojui leidus.

60. TVĮ savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie jos patvirtintus ir pripažintus netekusiais galios NTĮ.

 

XI SKYRIUS

TVĮ PASKYRIMAS, PASKELBIMAS

 

61. Teisę Lietuvos Respublikoje rengti ir išduoti ETĮ turi Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytus reikalavimus atitinkančios ir šiame Reglamento skyriuje nustatyta tvarka paskirtos ir paskelbtos TVĮ.

62. Teisę Lietuvos Respublikoje rengti ir išduoti NTĮ turi šiame Reglamento skyriuje nustatyta tvarka paskirtos TVĮ, kurios yra Lietuvos Respublikoje įsisteigę juridiniai asmenys, atitinkantys Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] IV priedo 2 lentelėje nustatytus nepriklausomumo, nešališkumo, darbuotojų kompetencijos (išskyrus būtinųjų užsienio kalbos įgūdžių), bendros administracinės tvarkos, turėtinų priemonių ir įrenginių, būtinų vertinti statybos produktų eksploatacines savybes tose produktų srityse, kurioms paskirta įstaiga, reikalavimus.

63. TVĮ paskiriamos Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] IV priedo 1 lentelėje nurodytoms statybos produktų sritims. TVĮ gali būti paskiriamos vienai arba kelioms Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] IV priedo 1 lentelėje nurodytoms statybos produktų sritims.

64. TVĮ, norinti Lietuvos Respublikoje būti paskirta pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti atitinkamai NTĮ ir (arba) ETĮ (toliau – pareiškėjas), Aplinkos ministerijai teikia atitinkamai Reglamento 4 ir (arba) 5 prieduose nustatytos formos prašymą ar prašymus ir šiuos atitiktį nustatytiems reikalavimams liudijančius dokumentus:

64.1. pareiškėjo įregistravimo pažymėjimo kopiją;

64.2. pareiškėjo veiklos nuostatų ar įstatų kopiją;

64.3. dokumentą, kuriame būtų pateikta informacija apie pareiškėjo savininkus (dalininkus) ir jų nuosavybės dalį;

64.4. dokumentą, kuriame būtų pateikta ir aprašyta pareiškėjo organizacinė struktūra, nurodant struktūrinius vienetus ir jų pavaldumą;

64.5. informaciją apie pareiškėjo darbuotojų, susijusių su statybos produktų techninio vertinimo veikla toje produktų srityje ar srityse, kurioms pareiškėjas pageidauja būti paskirtas (toliau – pareiškėjo darbuotojai), pareigas, išsilavinimą ir patirtį, susijusią su statybos produktų techniniu vertinimu (įteisinimu) ar statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymu, pagal Reglamento 6 priede nustatytą formą;

64.6. pareiškėjo darbuotojų gyvenimo aprašymus, pareiginių instrukcijų ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

64.7. Reglamento 7 priede nustatytos formos pareiškėjo darbuotojų nešališkumo deklaracijas dėl nedalyvavimo jų vertinamus statybos produktus projektuojančių, gaminančių, importuojančių, platinančių, montuojančių, perkančių, naudojančių (išskyrus atvejus, kai šie produktai buvo ar yra naudojami pareiškėjo darbuotojų asmeniniams tikslams) ar su šiais produktais susijusias techninės priežiūros paslaugas teikiančių šalių veikloje, ir nebuvimo bet kurios iš tų šalių įgaliotuoju atstovu;

64.8. pareiškėjo darbuotojų turimų dokumentų, įrodančių jų dalyvavimą su statybos produktų techniniu vertinimu, statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymo darbais susijusiuose mokymuose ir kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (kvalifikacijos tobulinimo kursų, mokymų pažymėjimų, sertifikatų, protokolų) per pastaruosius 5 metus, ir kitų turimų kompetencijos tobulinimą įrodančių dokumentų kopijas;

64.9. pareiškėjas, norintis pirmą kartą būti paskirtas pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą (ES) Nr. 305/20112011 [4.4] rengti ir išduoti atitinkamai NTĮ ir (arba) ETĮ, – svarbiausių jo per paskutiniuosius 5 metus atliktų techninio vertinimo (įskaitant ir iki 2013 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka vykdytą statybos produktų techninį įteisinimą), statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų toje statybos produktų srityje ar srityse, kurioms jis pageidauja būti paskirtas (toliau – pageidaujamos paskyrimo sritys), laisvos formos sąrašą, nurodant darbų užsakovus ir trumpai aprašant rezultatus (atlikti vertinimai, skaičiavimai, parengti dokumentai ir kita). Jeigu pareiškėjas tokių darbų neatliko, – pareiškėjo darbuotojų svarbiausių pageidaujamose paskyrimo srityse per paskutiniuosius 10 metų atliktų statybos produktų techninio vertinimo (įskaitant ir iki 2013 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka vykdytą statybos produktų techninį įteisinimą), statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų laisvos formos sąrašą, nurodant darbų užsakovus ir trumpai aprašant rezultatus (atlikti vertinimai, skaičiavimai, parengti dokumentai ir kita);

64.10. TVĮ, norinti Lietuvos Respublikoje būti paskirta pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti ETĮ, – mažiausiai dviejų TVĮ dirbančių ir su statybos produktų techninio vertinimo veikla susijusių asmenų Europass kalbų pasus, kuriuose nurodytas anglų kalbos mokėjimo lygis pagal visas kalbos mokėjimo kategorijas (skaitymas, klausymas, bendravimas žodžiu, informacijos teikimas žodžiu, rašymas) turi būti ne žemesnis kaip pažengusio vartotojo B1 lygmuo;

64.11. kai nė vienas iš pareiškėjo darbuotojų neturi jų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, pagal kuriuos galima nustatyti, ar jie laikomi įgijusiais trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal Valstybinių kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 [4.8] (toliau – Nutarimas), 10 punktą, – mažiausiai dviejų TVĮ dirbančių ir su statybos produktų techninio vertinimo veikla susijusių asmenų valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimų, patvirtinančių jų įgytą trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal Nutarimu patvirtintas valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas, kopijas;

64.12. individualių ar kolektyvinių darbo sutarčių tarp pareiškėjo ir jo darbuotojų kopijos. Jeigu iš šių sutarčių neaišku, ar užtikrinamas Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] IV priedo 2 lentelėje nustatytas reikalavimas, kad TVĮ darbuotojų atlyginimas negali priklausyti nuo atliktų vertinimų skaičiaus arba nuo tokių vertinimų rezultatų, pateikiami kiti pareiškėjo atitiktį šiam reikalavimui liudijantys dokumentai;

64.13. pareiškėjo ir (arba) jo subrangovų turimų dokumentų, įrodančių kompetenciją atlikti tyrimus, bandymus, skaičiavimus, įvertinimus pageidaujamose paskyrimo srityse, kopijas ir pareiškėjo turimų sutarčių su subrangovais kopijas. Jei pareiškėją ir (arba) jo subrangovus akreditavo Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos ar kitos Europos Sąjungos šalių nacionalinės akreditavimo įstaigos (atvejais, nustatytais Reglamento (EB) Nr.765/2008 [4.6] 7 straipsnyje), pateikiamos atitinkamų akreditavimo pažymėjimų kopijos. Jei Pareiškėjas ir (arba) jo subrangovai paskirti vykdyti tyrimų, bandymų, skaičiavimų, įvertinimų veiklą, pateikiamos tos įstaigos paskyrimą patvirtinančių dokumentų, kuriuose nurodyta paskyrimo sritis, kopijos;

64.14. kopijas pareiškėjo dokumentų, kuriuose būtų nustatyta:

64.14.1. sutarčių dėl komercinių paslapčių ir konfidencialumo apsaugos ir konfidencialumo deklaracijų, rengiamų siekiant užtikrinti įstaigos bendradarbiaujant su visais partneriais naudojamos neskelbtinos informacijos konfidencialumą, formos;

64.14.2. dokumentų kontrolės sistema, užtikrinanti, kad visi reikiami dokumentai būtų registruojami, tvarkomi ir saugomi siekiant garantuoti jų prieinamumą;

64.14.3. vidaus audito ir administravimo peržiūros tvarka;

64.14.4. NTĮ ir (arba) ETĮ užsakovų skundų dėl TVĮ veiklos neatitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011[4.4] nustatytiems reikalavimams nagrinėjimo tvarka;

64.15. TVĮ, norinti Lietuvos Respublikoje būti paskirta pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti ETĮ, – dokumentą, kuriuo ji įsipareigoja finansų ir žmogiškaisiais ištekliais remti pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nuostatas įsteigtą TVĮ organizaciją.

65. Pareiškėjas pats ar Aplinkos ministerijai paprašius gali teikti ir papildomus dokumentus jo atitikčiai nustatytiems reikalavimams įrodyti.

66. Su prašymu teikiamus dokumentus, jų kopijas turi pasirašyti pareiškėjo vadovas.

67. TVĮ, po 2013 m. liepos 1 d. paskirtai pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] tam tikrai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ, tačiau siekiančiai būti paskirta pagal šiuos teisės aktus naujai (papildomai) statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ, taikomos šiame Reglamento skyriuje nustatytos procedūros. Minėtu atveju TVĮ Aplinkos ministerijai pateikia Reglamento 64 punkte nurodytus dokumentus ar dokumentų kopijas, kurie būtini jos atitikčiai nustatytiems reikalavimams naujos (papildomos) statybos produktų srities ar sričių atžvilgiu įvertinti (TVĮ jau turimam ir galiojančiam paskyrimui gauti pateiktų dokumentų ar jų kopijų, kurių keisti, atsižvelgiant į TVĮ pageidaujamą naują (papildomą) paskyrimo sritį ar sritis, nebūtina, pateikti nereikia).

68. Tais atvejais, kai TVĮ siekia Lietuvos Respublikoje būti paskirta ir pagal Reglamentą, ir pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti atitinkamai ir NTĮ, ir ETĮ, o jos kartu su Reglamento 4 ir 5 prieduose nustatytos formos prašymais teiktini dokumentai ar jų kopijos sutampa, pareiškėjas pateikia po vieną tokių dokumentų ar dokumentų kopijų egzempliorių.

69. Pareiškėjo atitiktį nustatytiems reikalavimams pagal jo prašymą ir kitus šiame Reglamento skyriuje nurodytus dokumentus vertina ir siūlymus dėl pareiškėjo paskyrimo Aplinkos ministerijai teikia TVĮ atitikties nustatytiems reikalavimams įvertinimo komisija (toliau – komisija). Komisijos sprendimai Aplinkos ministerijai yra patariamojo pobūdžio.

70. Komisiją sudaro ne mažiau kaip 5 nariai. Komisijos personalinę sudėtį tvirtina Lietuvos Respublikos aplinkos ministras. Komisijos pirmininkas yra Aplinkos ministerijos padalinio, atsakingo už statybos produktų normavimą, valstybės tarnautojas. Komisijos darbą techniškai aptarnauja ir sekretorių skiria Aplinkos ministerija. Komisijos sekretorius yra ir komisijos narys.

71. Aplinkos ministerija, gavusi pareiškėjo prašymą ir kitus šiame Reglamento skyriuje numatytus dokumentus, per 5 darbo dienas juos patikrina ir:

71.1. jei pateikti visi reikiami dokumentai ir jie yra galiojantys, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtinto komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka jie teikiami komisijai ir organizuojamas komisijos posėdis;

71.2. jei pateikti ne visi reikiami dokumentai ir (arba) jie negalioja, raštu ar elektroniniu būdu apie tai praneša pareiškėjui nurodydama terminą, ne trumpesnį kaip 3 darbo dienos, per kurį turi būti pateikti trūkstami ir (arba) galiojantys dokumentai.

72. Aplinkos ministerijai gavus trūkstamus ir (arba) galiojančius dokumentus, komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka jie teikiami komisijai ir organizuojamas komisijos posėdis.

73. Jeigu per Aplinkos ministerijos nustatytą terminą pareiškėjas trūkstamų ir (arba) galiojančių dokumentų nepateikia, pareiškėjo prašymas su dokumentais toliau nenagrinėjamas ir per 5 darbo dienas, pasibaigus trūkstamų dokumentų pateikimo terminui, grąžinamas pareiškėjui.

74. Nagrinėdama pareiškėjo pateiktus dokumentus, komisija turi teisę kreiptis į pareiškėją dėl papildomos informacijos suteikimo, jeigu pareiškėjo dokumentuose informacija neatitinka Reglamento reikalavimų ar kyla abejonių dėl pateiktų duomenų tikrumo ar išsamumo. Pareiškėjui nurodomas terminas, per kurį turi būti patikslinti dokumentai ar informacija, o jo prašymo nagrinėjimo terminas, nurodytas Reglamento 76 punkte, sustabdomas ir atnaujinamas, kai gaunama prašoma informacija.

75. Nagrinėdama pareiškėjo pateiktus dokumentus, komisija turi teisę kreiptis į valstybės (savivaldybės) institucijas, ūkio subjektus, mokslo studijų institucijas, asociacijas, nepriklausomus specialistus, ekspertus ir gauti papildomą informaciją apie pareiškėją, kiek tai nepažeidžia asmens duomenų apsaugos reglamentuojančių teisės aktų, profesinės ar komercinės paslapties. Toks kreipimasis turi būti suderintas su pareiškėju.

76. Komisija per 20 darbo dienų nuo pareiškėjo prašymo ir visų privalomų pateikti galiojančių dokumentų gavimo Aplinkos ministerijoje dienos šiai institucijai pateikia išvadą, kurioje nurodo vieną iš šių siūlymų:

76.1. paskirti pareiškėją pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti atitinkamai NTĮ ir (arba) ETĮ, jeigu pareiškėjas pagal pageidaujamą sritį ar sritis atitinka Reglamento ir (arba) Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] reikalavimus;

76.2. nepaskirti pareiškėjo pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti atitinkamai NTĮ ir (arba) ETĮ, jeigu pareiškėjas pagal pageidaujamą sritį ar sritis neatitinka Reglamento ir (arba) Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] reikalavimų arba komisijos prašymu pareiškėjas per nustatytą terminą nepateikė patikslintų dokumentų ar informacijos arba pateikti patikslinti dokumentai ar informacija nepatvirtina, kad pareiškėjas atitinka Reglamento ir (arba) Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] reikalavimus;

76.3. paskirti pareiškėją pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] tik tai pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti atitinkamai NTĮ ir (arba) ETĮ, pagal kurias pareiškėjas atitinka Reglamento ir (arba) Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] reikalavimus.

77. Sprendimą dėl pareiškėjo paskyrimo ar nepaskyrimo pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti atitinkamai NTĮ ir (arba) ETĮ, atsižvelgdama į komisijos siūlymus, priima Aplinkos ministerija per 10 darbo dienų nuo komisijos siūlymų pateikimo. Sprendimas paskirti pareiškėją pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] įforminamas aplinkos ministro įsakymu.

78. Priėmus sprendimą nepaskirti pareiškėjo pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti atitinkamai NTĮ ir (arba) ETĮ arba paskirti tik tai pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims, pagal kurias pareiškėjas atitinka Reglamento ir (arba) Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] reikalavimus, Aplinkos ministerija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo apie tai raštu informuoja pareiškėją ir nurodo sprendimo motyvus.

79. Paskyrus TVĮ pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] rengti ir išduoti ETĮ, Aplinkos ministerija per 5 darbo dienas nuo sprendimo paskirti TVĮ pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] dienos raštu informuoja Lietuvos Respublikos ūkio ministeriją apie paskirtosios TVĮ pavadinimą, adresą, produktų sritį ar sritis, kurioms TVĮ priskirta, ir pateikia kitą jos paskelbimui reikalingą informaciją.

80. Informacija apie pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] rengti ir išduoti ETĮ paskirtos TVĮ pavadinimą, adresą ir produktų sritį ar sritis, kurioms TVĮ priskirta, ir kita jos paskelbimui reikalinga informacija valstybėms narėms ir Europos Komisijai teikiama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimo Nr. 674 [4.7] nustatyta tvarka.

 

XII SKYRIUS

TVĮ VEIKLOS IR KOMPETENCIJOS STEBĖSENA, PASKYRIMO GALIOJIMO SUSTABDYMAS, PASKYRIMO GALIOJIMO SUSTABDYMO PANAIKINIMAS, PASKYRIMO PANAIKINIMAS

 

81. Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 31 d., pagal Reglamentą rengti ir išduoti NTĮ paskirta TVĮ Aplinkos ministerijai privalo raštu pateikti Reglamento 8 priede nustatytos formos veiklos ataskaitą apie praėjusiais metais parengtus ir išduotus, pakeistus, pratęstus, pripažintus netekusiais galios NTĮ, taip pat atvejus, kai rengti NTĮ atsisakyta. Ataskaitoje teikiami pasiūlymai dėl statybos teisinio reguliavimo tobulinimo ir kita minėtame priede nurodyta informacija.

82. Pasibaigus kalendoriniams metams, ne vėliau kaip iki einamųjų metų sausio 31 d., pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] rengti ir išduoti ETĮ paskirta TVĮ Aplinkos ministerijai privalo raštu pateikti Reglamento 9 priede nustatytos formos veiklos ataskaitą apie praėjusiais metais parengtus ir išduotus, pakeistus, pratęstus, pripažintus netekusiais galios ETĮ, taip pat atvejus, kai rengti ETĮ atsisakyta. Ataskaitoje teikiami pasiūlymai dėl statybos teisinio reguliavimo tobulinimo ir kita minėtame priede nurodyta informacija.

83. Siekiant patikrinti, kaip paskirta TVĮ laikosi Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytų reikalavimų, Aplinkos ministerija turi teisę paprašyti paskirtos TVĮ pateikti visą atitinkamą informaciją ir dokumentus, įskaitant ir finansinius dokumentus. Paskirta TVĮ privalo per Aplinkos ministerijos nustatytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, pateikti prašomą informaciją ir dokumentus.

84. Pasikeitus paskirtos TVĮ darbuotojams, susijusiems su techninio vertinimo veikla toje produktų srityje ar srityse, kurioms įstaiga yra paskirta (jiems išėjus ilgalaikių atostogų, juos atleidus ir (ar) įdarbinus naujus), TVĮ ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių pokyčių dienos apie juos raštu informuoja Aplinkos ministeriją ir pateikia atitinkamus aktualią situaciją TVĮ rodančius Reglamento 64.5, 64.6, 64.7, 64.8, 64.9 (kai taikoma), 64.10 (kai taikoma), 64.11 (kai taikoma) ir 64.12 (kai taikoma) papunkčiuose nurodytus dokumentus ar dokumentų kopijas.

85. Paskirta TVĮ privalo nedelsdama raštu informuoti Aplinkos ministeriją apie pokyčius, susijusius su Reglamento 64.1, 64.2, 64.3, 64.4, 64.12 (kai taikoma), 64.13, 64.14 papunkčiuose ir 65 punkte nurodytais dokumentais, juose pateikta informacija ir pateikti atitinkamus aktualią situaciją TVĮ rodančius minėtuose Reglamento punktuose nurodytus dokumentus ar dokumentų kopijas.

86. Aplinkos ministerija, Reglamento 84 ir 85 punktuose nurodytais atvejais gavusi paskirtos TVĮ dokumentus ar dokumentų kopijas, sprendžia, ar klausimą dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams teikti svarstyti komisijai. Aplinkos ministerijai nusprendus klausimą dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams teikti svarstyti komisijai, jis įforminamas Aplinkos ministerijos kanclerio potvarkiu. Sprendimas dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams priimamas Reglamento 88–102 punktuose nustatyta tvarka.

87. Aplinkos ministerija, gavusi asmenų skundus dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams, pranešimus ar kitą informaciją ar kilus pagrįstoms abejonėms dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams, išnagrinėja gautą informaciją ir sprendžia, ar klausimą dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams teikti svarstyti komisijai. Aplinkos ministerijai priėmus sprendimą klausimą dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams teikti svarstyti komisijai, jis įforminamas Aplinkos ministerijos kanclerio potvarkiu. Sprendimas dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams priimamas Reglamento 88–102 punktuose nustatyta tvarka.

88. Aplinkos ministerijai nusprendus klausimą dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams teikti svarstyti komisijai, komisijos pirmininkas per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka sušaukia komisijos posėdį.

89. Aplinkos ministerija sprendimo klausimą dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams teikti svarstyti komisijai kopiją per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia TVĮ, dėl kurios priimtas šis sprendimas.

90. Komisija, išnagrinėjusi klausimą dėl paskirtos TVĮ atitikties Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams, Aplinkos ministerijai teikia išvadą, kurioje nurodo vieną iš šių siūlymų:

90.1. palikti TVĮ turimo paskyrimo pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] atitinkamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti atitinkamai NTĮ ir (arba) ETĮ (toliau – TVĮ paskyrimas) galiojimą, jeigu paskirta TVĮ pagal jos paskyrimo sritį ar sritis atitinka Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytus reikalavimus;

90.2. nustačius, kad paskirta TVĮ pagal jos paskyrimo sritį ar sritis neatitinka Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytų reikalavimų ir atsižvelgiant į neatitikties reikalavimams pobūdį ir svarbą, sustabdyti tokios TVĮ paskyrimo atitinkamai sričiai ar sritims galiojimą, nurodant šio paskyrimo galiojimo sustabdymo priežastis ir galimą galiojimo sustabdymo terminą.

91. Sprendimą dėl TVĮ, kuri pagal jos paskyrimo sritį ar sritis neatitinka Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytų reikalavimų, paskyrimo atitinkamoje srityje ar srityse galiojimo sustabdymo ir jo galiojimo termino nustatymo (toliau – sprendimas dėl TVĮ paskyrimo galiojimo sustabdymo), atsižvelgdama į komisijos siūlymus ir neatitikčių pobūdį, svarbą, priima Aplinkos ministerija per 10 darbo dienų nuo komisijos siūlymų pateikimo. Sprendimas dėl TVĮ paskyrimo galiojimo sustabdymo įforminamas aplinkos ministro įsakymu, kuriame nurodoma: TVĮ paskyrimo sritis ar sritys, kurioms sustabdomas paskyrimo galiojimas; TVĮ paskyrimo atitinkamoje srityje ar srityse galiojimo sustabdymo priežastys; proporcingas neatitikčių pobūdžiui, tačiau ne ilgesnis kaip 3 mėnesiai, terminas, kuriam sustabdomas TVĮ paskyrimo atitinkamoje srityje ar srityse galiojimas; nurodymas TVĮ pašalinti neatitiktis Reglamente ir (arba) Reglamente (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams, dėl kurių sustabdomas TVĮ paskyrimo galiojimas (toliau – neatitiktys), ir pateikti Aplinkos ministerijai neatitikčių pašalinimą įrodančius dokumentus ar informaciją.

92. Aplinkos ministerija sprendimo dėl TVĮ paskyrimo galiojimo sustabdymo kopiją per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos išsiunčia TVĮ, dėl kurios priimtas šis sprendimas.

93. TVĮ pateikus neatitikčių pašalinimą įrodančius dokumentus ar informaciją, komisijos pirmininkas per 5 darbo dienas nuo šių dokumentų ar informacijos gavimo Aplinkos ministerijoje dienos komisijos darbo reglamento nustatyta tvarka sušaukia komisijos posėdį.

94. Komisija per 20 darbo dienų nuo neatitikčių pašalinimą įrodančių dokumentų ar informacijos Aplinkos ministerijoje gavimo dienos šiai institucijai pateikia išvadą, kurioje nurodo vieną iš šių siūlymų:

94.1. panaikinti TVĮ paskyrimo galiojimo sustabdymą, jeigu TVĮ pašalino neatitiktis, dėl kurių buvo sustabdytas paskyrimo galiojimas;

94.2. panaikinti TVĮ paskyrimo galiojimo sustabdymą tai statybos produktų sričiai ar sritims, kuriose nustatytas neatitiktis TVĮ pašalino, o sričiai ar sritims, kuriose neatitiktys nepašalintos, TVĮ paskyrimą panaikinti (toliau – paskyrimo, kurio galiojimas sustabdytas, panaikinimas iš dalies);

94.3. panaikinti TVĮ paskyrimo galiojimą tai statybos produktų sričiai ar sritims, kurioms buvo sustabdytas TVĮ paskyrimo galiojimas (toliau – paskyrimo, kurio galiojimas sustabdytas, panaikinimas), jeigu TVĮ jose nepašalino neatitikčių, dėl kurių buvo sustabdytas paskyrimo galiojimas.

95. Nagrinėdama pateiktus neatitikčių pašalinimą įrodančius dokumentus ar informaciją, komisija turi teisę kreiptis į TVĮ dėl papildomos informacijos suteikimo, jeigu kyla abejonių dėl pateiktų duomenų tikrumo ar išsamumo. TVĮ nurodomas terminas, per kurį turi būti pateikti patikslinti dokumentai ar informacija. Komisijos išvados pateikimo terminas, nurodytas Reglamento 94 punkte, sustabdomas ir atnaujinamas, kai gaunama prašoma informacija.

96. Sprendimus dėl TVĮ paskyrimo galiojimo sustabdymo panaikinimo, paskyrimo, kurio galiojimas sustabdytas, panaikinimo iš dalies arba paskyrimo, kurio galiojimas sustabdytas, galiojimo panaikinimo, atsižvelgdama į komisijos siūlymus, priima Aplinkos ministerija per 10 darbo dienų nuo komisijos siūlymų pateikimo. Šie sprendimai įforminami aplinkos ministro įsakymais, kuriuose nurodomos šių sprendimų priežastys.

97. Jeigu Reglamento 96 punkte nurodyti sprendimai priimami vėliau nei TVĮ paskyrimo galiojimo sustabdymo terminas, šis terminas automatiškai pratęsiamas iki šių sprendimų priėmimo dienos.

98. Reglamento 96 punkte nurodytų sprendimų kopijas Aplinkos ministerija išsiunčia TVĮ, dėl kurios priimtas vienas iš nurodytų sprendimų ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių sprendimų priėmimo dienos.

99. Jeigu per sprendime dėl TVĮ paskyrimo galiojimo sustabdymo nurodytą terminą paskirta TVĮ nepateikia Aplinkos ministerijai neatitikčių pašalinimą įrodančių dokumentų ar informacijos, Aplinkos ministerija priima sprendimą dėl paskyrimo, kurios galiojimas sustabdytas, galiojimo panaikinimo.

100. Sprendimą dėl TVĮ turimo paskyrimo atitinkamai statybos produktų sričiai ar sritims panaikinimo Aplinkos ministerija gali priimti ir pačios TVĮ prašymu. Toks sprendimas įforminamas aplinkos ministro įsakymu, kuriame nurodomas TVĮ turimo paskyrimo panaikinimo pagrindas.

101. Sprendimo dėl TVĮ turimo paskyrimo atitinkamai statybos produktų sričiai ar sritims panaikinimo kopiją Aplinkos ministerija išsiunčia TVĮ, dėl kurios priimtas šis sprendimas, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos.

102. Priėmus sprendimą dėl TVĮ turimo paskyrimo pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] atitinkamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti ETĮ panaikinimo, Aplinkos ministerija apie tai per 5 darbo dienas raštu informuoja Ūkio ministeriją.

 

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

103. Aplinkos ministerija savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie priimtus sprendimus paskirti Įstaigą atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą ar sprendimus sustabdyti ar panaikinti Įstaigos paskyrimo galiojimą, paskirti TVĮ pagal Reglamentą jos pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ, sustabdyti TVĮ paskyrimo galiojimą ar panaikinti TVĮ paskyrimo galiojimą.

104. Sprendimas nepaskirti Įstaigą atlikti trečiosios šalies užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą ar sprendimas sustabdyti ar panaikinti Įstaigos paskyrimo galiojimą, nepaskirti TVĮ pagal Reglamentą ir (arba) Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] jos pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti atitinkamai NTĮ ir (arba) ETĮ, sustabdyti TVĮ paskyrimo atitinkamai statybos produktų sričiai ar sritims galiojimą ar panaikinti TVĮ paskyrimo atitinkamai statybos produktų sričiai ar sritims galiojimą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka [4.9].

105. Asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

_________________________

 


 

Statybos techninio reglamento

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų,

neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,

eksploatacinių savybių pastovumo

vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas.

Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai

įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų

paskyrimas ir paskelbimas“

1 priedas

 

 

Eksploatacinių savybių deklaracija

 

Nr. ...........

 

1.

Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

 

..................................................................................................................................................

2.

Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą:

……………………………………………………………………………………….............

3.

Statybos produktui taikoma techninė specifikacija:

 

..................................................................................................................................................

4.

Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą techninę specifikaciją:

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

5.

Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

6.

Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

7.

Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:

 

..................................................................................................................................................

 

..................................................................................................................................................

8.

Sertifikavimo įstaigos ar bandymų laboratorijos pavadinimas*:

 

..................................................................................................................................................

 

atliko .......................................... pagal sistemą .......................................................................

(trečiosios šalies užduočių, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje, aprašymas)

 

ir išdavė ...................................................................................................................................

(eksploatacinių savybių pastovumo sertifikatą, gamybos kontrolės atitikties sertifikatą, bandymų protokolą – kas tinka)

 

 

9.     

 

10.

Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas**

 

Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

..................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................

(nurodant jų lygį, klasę ar apibūdinimą, susijusį su atitinkamomis esminėmis charakteristikomis pagal naudojimo paskirtį)***; ****    

 

 

11.

 

 

 

1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta:

..................................................................................................................................................

(asmens, įgalioto pasirašyti deklaraciją, vardas, pavardė, pareigos)

........................................................ ........................................................

(išdavimo vieta ir data)                                                                (parašas)

*Nustatytais atvejais paskirtoji įstaiga.

** Tuo atveju, kai techninė specifikacija – nacionalinis techninis įvertinimas.

***Arba įrašoma NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos (angl. „No Performance Determined“) tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos teisės aktais reikalavimai nenustatyti ir eksploatacinės savybės nedeklaruojamos.

****Eksploatacinių savybių deklaracijoje turi būti bent viena statybos produkto esminės charakteristikos eksploatacinė savybė, susijusi su deklaruojama naudojimo paskirtimi.

*****Pareikalavus privaloma pateikti patvirtinamąją informaciją.

 


 

Statybos techninio reglamento

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų,

neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas,

tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai

įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų

paskyrimas ir paskelbimas“

2 priedas

 

 

NTĮ ĮFORMINIMO REIKALAVIMAI

 

1. Šis priedas nustato NTĮ struktūros, dėstymo tvarkos ir turinio reikalavimus. Privalomi NTĮ skyriai, jų pavadinimai, naudotinos formuluotės rašomi kabutėse, turinio reikalavimai nurodyti kursyvu.

2. NTĮ turi sudaryti: antraštinis lapas, skyriai „Teisinis pagrindas ir bendrosios sąlygos“ ir „Techninio vertinimo sąlygos“, priedai.

3. NTĮ antraštiniame lape pateikiamos informacijos turinys ir dėstymo tvarka:

3.1. Techninio vertinimo įstaigos pavadinimas“ – įrašomas TVĮ, išduodančios NTĮ, pavadinimas, adresas, ryšio duomenys ir logotipas;

3.2. Nacionalinis techninis įvertinimas Nr. ___ – įrašomas NTĮ numeris pagal TVĮ numeravimo sistemą (pvz., NTĮ-XXXX);

3.3. Prekinis pavadinimas“ – įrašomas statybos produkto pavadinimas ir prekinis pavadinimas (-ai), jeigu toks (tokie) yra, ir (arba) identifikavimas. Statybos produkto (-ų) pavadinimas (-ai) ir (arba) indentifikavimas turi neklaidinti statybos dalyvių dėl jo (-ų) eksploatacinių savybių ir naudojimo paskirties;

3.4. Gamintojas“ – įrašomas gamintojo, kuriam išduotas NTĮ, pavadinimas ir adresas;

3.5. Bendrasis statybos produkto (-ų) tipas (-ai) ir jo (jų) panaudojimas“ – nurodomas statybos produkto (-ų), kuriam (-iems) taikomi NTĮ reikalavimai, bendras tipas ir numatomas šio (šių) produkto (-ų) naudojimas bei pagrindiniai eksploatacijos lygiai ir (arba) klasės;

3.6. Gamybos vietos“ – nurodomas gamyklos pavadinimas ir adresas. Jeigu yra daug gamyklų/gamybos vietų, jos gali būti išvardintos priede. Jeigu gamyklų/gamybos vietos išvardintos priede, jis turi būti nurodytas šioje pastraipoje;

3.7. Galioja nuo–iki – įrašoma NTĮ įsigaliojimo data, galiojimo pabaigos data, kai tinka, pratęsimo ir (arba) pakeitimo data;

3.8. „Šį nacionalinį techninį įvertinimą sudaro – pateikiamas puslapių (kuriuose yra tekstas ir piešiniai, jeigu pastarųjų yra, pagrindinėje dalyje ir prieduose) skaičius ir priedų skaičius.

4. NTĮ antraštinio lapo pavyzdys pateikiamas Reglamento 3 priede.

5. Skyriuje „Teisinis pagrindas ir bendrosios sąlygos“ pateikiamos informacijos turinys ir dėstymo tvarka turi būti tokie:

5.1. „I. TEISINIS PAGRINDAS IR BENDROSIOS SĄLYGOS“;

5.2. „1. Šį nacionalinį techninį įvertinimą išdavė (TVĮ pavadinimas) vadovaudamasi:

– Lietuvos Respublikos statybos įstatymu,

– statybos techniniais reglamentais (nurodomi atitinkami statybos techniniai reglamentai),

– kitais dokumentais (nurodomi kiti NTĮ rengimo dokumentai).“;

5.3. „2. (TVĮ, išduodančios NTĮ, pavadinimas) įgaliota tikrinti, ar laikomasi šio nacionalinio techninio įvertinimo reikalavimų. Tikrinimai gali būti vykdomi gamybos vietose. Gamintojas yra atsakingas už statybos produkto atitiktį pagal šio nacionalinio techninio įvertinimo reikalavimus įvertintoms ir patikrintoms eksploatacinėms savybėms.“;

5.4. „3. Šio nacionalinio techninio įvertinimo negalima taikyti gamintojams, kurie nenurodyti šio NTĮ antraštiniame lape, taip pat gamybos vietoms, apie kurias nepranešta (TVĮ, išduodančios NTĮ, pavadinimas).“;

5.5. „4. Šį nacionalinį techninį įvertinimą gali pripažinti netekusiu galios (TVĮ, išduodančios NTĮ, pavadinimas), laikantis nustatytos tvarkos.“;

5.6. „5. Gali būti dauginamas ir platinamas (įskaitant ir platinimą elektroniniu būdu) tik visas šio nacionalinio techninio įvertinimo tekstas. Dauginimas ir platinimas dalimis galimas tik esant raštiškam (išduodančios TVĮ pavadinimas) sutikimui. Dauginama ir platinama dalis turi būti aiškiai pažymėta pagal nacionalinio techninio įvertinimo numerį ir produkto prekinį pavadinimą. Atitinkamas reklaminių leidinių tekstas ir brėžiniai negali prieštarauti šio nacionalinio techninio įvertinimo nuostatoms.“;

5.7. „6. Originaliąją nacionalinio techninio įvertinimo versiją techninio vertinimo įstaiga išdavė lietuvių kalba. Vertimai į kitas kalbas turi būti aiškiai pažymėti.“

6. Skyriuje „Techninio vertinimo sąlygos pateikiamos informacijos turinys ir dėstymo tvarka turi būti tokie:

6.1. „II. TECHNINIO VERTINIMO SALYGOS;

6.2. „1. Produkto (-ų) apibrėžimas ir numatomas panaudojimas

Nurodoma (-os) statybos produkto (-ų) naudojimo paskirtis (-ys), pateikiamas statybos produkto (-ų) techninis aprašymas, kuriuo apibrėžiama: statybos produkto (-ų) tipas ir pavidalas (įskaitant atitinkamus eksploatacinius lygius ir (arba) klases), sudedamosios medžiagos, sudedamosios dalys, montavimo, instaliavimo, surinkimo tvarka ir statinių, kuriuose pagal NTĮ reikalavimus įvertintas (-ti) statybos produktas (-ai) yra skirtas (-i) naudoti, grupės (pogrupiai). Nurodoma numanoma statybos produkto (-ų) naudojimo trukmė pagal numatomą naudojimo paskirtį;

6.32. Nuorodos

Pateikiamos nuorodos į normatyvinius dokumentus, kurių nuostatos taikytos NTĮ;

6.4. „3. Sąvokos ir apibrėžimai

Pateikiamos NTĮ naudojamos sąvokos ir jų apibrėžtys;

6.5. „4. Žymenys ir sutrumpinimai

Pateikiami NTĮ naudojami žymenys ir sutrumpinimai;

6.6. „5. Produkto(ų) eksploatacinės savybės ir jų tikrinimo metodai

Nurodomos statybos produkto (-ų), eksploatacinės savybės ir jų vertės, kai reikia,  –eksploataciniai lygiai ir (arba) klasės pagal galiojančius normatyvinius dokumentus. Taip pat atsižvelgiama į kitus reikalavimus, jeigu jų yra. Kai viešinti informacijos apie statybos produkto sudedamąsias dalis arba parametrus (pvz., tam tikrų statybos produkte esančių medžiagų cheminę sudėtį) negalima, ji turėtų būti nurodyta NTĮ techninėje dokumentacijoje, kurią saugo TVĮ, išduodanti NTĮ, ir pateikiama tik įstaigoms, atliekančioms trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumą (išskyrus Reglamento IX skyriuje nustatytus atvejus), jeigu tai būtina statybos produkto (-ų) bandymų ir sertifikavimo tikslams.

Kai galima, nurodomi darnieji, nacionaliniai, kiti standartai ir normatyviniai dokumentai, kuriuose apibrėžiami naudotini bandymų, skaičiavimo ir vertinimo metodai, pateikiami pagal šiuos normatyvinius dokumentus atliktų bandymų, skaičiavimų rezultatus atitinkančios vertės ir parametrai, būtini naudojant statybos produktą ir projektuojant statinius ar jų dalis, kuriuose šį produktą numatoma panaudoti. Jeigu reikia, nurodomi nestandartiniai bandymų arba įvertinimo metodai ir gautus rezultatus atitinkančios vertės ir parametrai, kurie būtini naudojant statybos produktą ir projektuojant statinius, kuriuose šį produktą numatoma panaudoti. Jeigu būtina, teikiama (-os) nuoroda (-os) į NTĮ priedą (-us);

 

6.7. „6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas:

6.7.1. „6.1. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema

Nurodoma statybos produktui taikoma eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema. Jeigu NTĮ taikomas keliems statybos produktams, kiekvienam iš jų taikoma eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema nurodoma atskirai;

6.7.2. „6.2. Įpareigojimai gamintojui ir įstaigoms, atliekančioms trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumą“

Nurodomi gamintojo atliekamos gamybos kontrolės būdai ir apimtis, įskaitant bandymų tipą ir mažiausią jų dažnumą. Jeigu tas pats NTĮ taikomas keliems statybos produktams, kiekvienam jų turi būti nustatyti atskiri gamybos kontrolės reikalavimai. Atsižvelgiant į eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemą, nurodomos kitos užduotys gamintojui, pvz., statybos produkto tipo bandymas. Jeigu tas pats NTĮ taikomas keliems statybos produktams, dėl kiekvieno iš jų turi būti nustatytos atskiros užduotys ir reikalavimai gamintojui.

Atsižvelgiant į statybos produktui taikomą eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemą, nurodomos užduotys įstaigoms, atliekančioms trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumą: statybos produkto eksploatacinių savybių vertinimas, vidinės gamybos kontrolės atitikties vertinimas, bandymai. Pateikiami užduočių atlikimo būdai, dažnumas (periodiškumas). Jeigu tas pats NTĮ taikomas keliems statybos produktams, dėl kiekvieno iš jų turi būti nustatytos atskiros užduotys ir reikalavimai įstaigoms, atliekančioms trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumą;

6.8. „7. Ženklinimas

Pateikiami nurodymai dėl produkto ženklinimo ir (ar) informacijos, pateikiamos produktą lydinčioje dokumentacijoje. Vadovaujantis nacionalinių teisės aktų reikalavimais, nurodoma su ženklu teiktina informacija, pvz.:

– statybos produkto pavadinimas (prekinis pavadinimas);

– statybos produkto naudojimo paskirtis (-ys);

– gamintojo ir gamyklos pavadinimas ar identifikavimo ženklas;

– jei taikoma, įstaigos, atliekančios trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumą, pavadinimas ir numeris;

– NTĮ numeris;

– statybos produkto eksploatacinių savybių lygiai arba klasės (visi tos pačios paskirties statybos produktai, turi atitikti jiems numatytas eksploatacines savybes, neatsižvelgiant į gamyklą, kurioje jie buvo pagaminti);

 tipo, partijos ar serijos numeris ar kiti duomenys, pagal kuriuos būtų galima identifikuoti produktą;

6.9. „8. Prielaidos, kuriomis remiantis įvertintos statybos produkto eksploatacinės savybės“

Nurodomi pagrindiniai gaminimo būdai, gaminio atrankos sąlygos, tyrimai, bandymai, skaičiavimai ir įvertinimai, naudoti eksploatacinių savybių įvertinimui.“

6.10. „9. Montavimas, instaliavimas, surinkimas

Pateikiamos statybos produkto (-ų) montavimo, instaliavimo ar surinkimo statybos aikštelėje taisyklės. Jeigu tai padeda užtikrinti statybos produkto (-ų) atitiktį numatytoms eksploatacinėms savybėms ir esminių statinių reikalavimų įgyvendinimą, pateikiami specialūs nurodymai darbuotojams, atliekantiems statybos produkto (-ų) montavimo, instaliavimo ar surinkimo statybos aikštelėje darbus, ir nurodomi reikalavimai montavimo, instaliavimo ar surinkimo darbų kokybei. Taip pat nurodomi parametrai ir (arba) metodai, jeigu jie būtini projektuojant statinius arba jų dalis, kuriuose statybos produktą (-us) numatoma panaudoti. Tam tikrais atvejais gali būti pateikiamos nuorodos į standartus, kitus NTĮ rengimo dokumentus arba NTĮ priedą (-us). Aiškiai nurodoma, kad statybos produkto (-ų) gamintojas užtikrina, jog informacija apie šias nuostatas būtų perduota statybos dalyviams ar kompetentingoms valstybės institucijoms;

 

6.11. „10. Pakavimo, transportavimo, sandėliavimo, naudojimo, priežiūros ir remonto nurodymai

Pateikiamos nuostatos, susijusios su pakavimu, transportavimu, sandėliavimu, statybos produkto naudojimu, priežiūra, remontu, ir įspėjimai, jeigu tai padeda užtikrinti statybos produkto (-ų) atitiktį numatytoms eksploatacinėms savybėms. Aiškiai nurodoma, kad statybos produkto (-ų) gamintojas užtikrina, jog informacija apie šias nuostatas būtų perduota statybos dalyviams ar kompetentingoms valstybės institucijoms.

7. Prieduose pateikiamos informacijos turinys ir dėstymo tvarka turi būti tokie:

7.1. „1 priedas“

Jeigu reikia, pateikiamas statybos produkto (-ų) brėžinys (-iai);

7.2Kiti priedai

Jeigu reikia, pateikiami kiti priedai (nuo 2 iki n), kuriuose gali būti:

– kita informacija apie statybos produkto (-ų), jo (jų) sudedamųjų dalių gamybos procesą, transportavimą, tvarkymą, sandėliavimą, montavimą, instaliavimą ar surinkimą (jeigu reikia, su brėžiniais);

– statybos produkto (-ų) esminių charakteristikų nustatymo metodai (bandymų, skaičiavimo arba kiti) – tais atvejais, kai nėra galimybių vadovautis standartais arba Europos vertinimo dokumentais (ar ETAG);

 statinių dalių, kuriose statybos produktas (-ai) turi būti naudojamas (-i), projektavimo metodai, jeigu tai susiję su statybos produkto (-ų) atitiktimi numatytoms eksploatacinėms savybėms, kai nėra galimybių vadovautis standartais arba Europos vertinimo dokumentais (ar ETAG);

 tais atvejais, kai nėra galimybių vadovautis standartais arba Europos vertinimo dokumentais (ar ETAG) montavimo, instaliavimo, surinkimo ar apdirbimo instrukcijos, jeigu tai susiję su statybos produkto (-ų) atitiktimi numatytoms eksploatacinėms savybėms.

 


 

Statybos techninio reglamento

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų,

neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas,

tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai

įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų

paskyrimas ir paskelbimas“

3 priedas

 

 

NTĮ ANTRAŠTINIO LAPO PAVYZDYS

 

 

TVĮ pavadinimas

 

 

Adresas:

 

Telefonas:

TVĮ logotipas

Faksas:

El. paštas:

 

Interneto svetainė:

 

 

 

 

Nacionalinis techninis įvertinimas Nr. NTĮ-          (a)

(originali versija lietuvių kalba)

 

 

Prekinis pavadinimas:

(b)

Gamintojas:

(c)

Bendrasis statybos produkto tipas ir panaudojimas:

(d)

Gamybos vietos:

(e)

Galioja nuo - iki:

(f)

Šį nacionalinį techninį įvertinimą sudaro:

(g)

 

 

Skliausteliuose nurodytų raidžių vietoje rašoma:

(a) – NTĮ numeris;

(b) – statybos produkto prekinis pavadinimas;

(c) – gamintojo pavadinimas ir adresas;

(d) – statybos produkto bendrasis tipas ir panaudojimas;

(e) – gamybos vietų pavadinimai ir adresai;

(f) – NTĮ įsigaliojimo data ir galiojimo pabaigos data, kai tinka, pratęsimo ir (arba) pakeitimo data;

(g) – NTĮ lapų skaičius, įskaitant priedus.

 


 

Statybos techninio reglamento

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų,

neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas,

tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai

įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų

paskyrimas ir paskelbimas“

4 priedas

 

 

(Prašymo Lietuvos Respublikoje būti paskirta pagal Reglamentą pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti NTĮ forma)

(Prašymas rašomas naudojant įstaigos rašto blanką)

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

Dokumento data, registracijos numeris

 

PRAŠYMAS DĖL TECHNINIO VERTINIMO ĮSTAIGOS PASKYRIMO PAGAL STATYBOS TECHNINĮ REGLAMENTĄ STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ RENGTI IR IŠDUOTI NACIONALINIUS TECHNINIUS ĮVERTINIMUS

 

Prašome, kad (prašomos paskirti TVĮ pavadinimas) būtų paskirta pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2015 Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“ atlikti statybos produktų techninį vertinimą ir išduoti nacionalinius techninius įvertinimus šiai (-ioms) produktų sričiai (-tims): (nurodomos pageidaujamos Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] IV priedo 1 lentelėje nustatytos statybos produktų sritys ir jų kodai skliausteliuose).

Įsipareigojame Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pagal kompetenciją teikti bet kokią įstaigos įvertinimui, jos veiklos ir kompetencijos stebėsenai reikalingą informaciją.

PRIDEDAMA:

 

 

1. Prašomos paskirti TVĮ įregistravimo pažymėjimo kopija.

 

lapai (-ų).

2. Prašomos paskirti TVĮ veiklos nuostatų ar įstatų kopija.

 

lapai (-ų).

3. Dokumentas, kuriame pateikta informacija apie TVĮ savininkus (dalininkus) ir jų nuosavybės dalį TVĮ.

 

 

 

lapai (-ų).

4. Dokumentas, kuriame pateikta ir aprašyta TVĮ organizacinė struktūra.

 

lapai (-ų).

5. Užpildyta Informacijos apie TVĮ darbuotojų, susijusių su statybos produktų techninio vertinimo veikla toje produktų srityje ar srityse, kurioms TVĮ pageidauja būti paskirta (toliau – TVĮ darbuotojai), pareigas, išsilavinimą ir patirtį, susijusią su statybos produktų techniniu vertinimu (įteisinimu) ar statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymu, forma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

6. TVĮ darbuotojų gyvenimo aprašymai.

 

lapai (-ų).

7. TVĮ darbuotojų pareiginių instrukcijų kopijos.

 

lapai (-ų).

8. TVĮ darbuotojų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

 

lapai (-ų).

9. TVĮ darbuotojų nešališkumo deklaracijos.

 

lapai (-ų).

10. TVĮ darbuotojų turimų dokumentų, įrodančių jų dalyvavimą su statybos produktų techniniu vertinimu, statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymo darbais susijusiuose mokymuose ir kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (kvalifikacijos tobulinimo kursų, mokymų pažymėjimų, sertifikatų, protokolų) per pastaruosius 5 metus, ir kitų turimų kompetencijos tobulinimą įrodančių dokumentų kopijos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

 

11. TVĮ svarbiausių per paskutinius 5 metus pageidaujamose paskyrimo srityse atliktų techninio vertinimo (įskaitant ir iki 2013 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka vykdytą statybos produktų techninį įteisinimą), statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų laisvos formos sąrašas, nurodant darbų užsakovus ir trumpai aprašant jų rezultatus.

Taikoma TVĮ, siekiančiai pirmą kartą būti paskirta pagal Reglamentą rengti ir išduoti NTĮ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

 

 

 

 

 

 

 

12. TVĮ darbuotojų svarbiausių per paskutinius 10 metų pageidaujamose paskyrimo srityse atliktų statybos produktų techninio vertinimo (įskaitant ir iki 2013 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka vykdytą statybos produktų techninį įteisinimą), statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų laisvos formos sąrašas, nurodant darbų užsakovus ir trumpai aprašant jų rezultatus.

Taikoma TVĮ, siekiančiai pirmą kartą būti paskirta pagal Reglamentą rengti ir išduoti NTĮ, kai ši TVĮ per paskutinius 5 metus pageidaujamose paskyrimo srityse neatliko techninio vertinimo (įskaitant ir iki 2013 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka vykdytą statybos produktų techninį įteisinimą), statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Mažiausiai dviejų TVĮ dirbančių ir su statybos produktų techninio vertinimo veikla susijusių asmenų valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimų, patvirtinančių jų įgytą trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal Nutarimu patvirtintas valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas, kopijos.

Taikoma, kai nė vienas iš TVĮ darbuotojų neturi jų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, pagal kuriuos galima nustatyti, ar jie laikomi įgijusiais trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal Nutarimo 10 punktą.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Individualių ar kolektyvinių darbo sutarčių tarp TVĮ ir jos darbuotojų kopijos.

Jeigu iš šių sutarčių neaišku, ar užtikrinamas Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] IV priedo 2 lentelėje nustatytas reikalavimas, kad TVĮ darbuotojų atlyginimas negali priklausyti nuo atliktų vertinimų skaičiaus arba nuo tokių vertinimų rezultatų, pateikiami kiti TVĮ atitiktį šiam reikalavimui liudijantys dokumentai.

 

 

 

 

lapai (-ų).

 

 

 

 

15. TVĮ ir (arba) jos subrangovų turimų kompetenciją atlikti tyrimus, bandymus, skaičiavimus, įvertinimus pageidaujamose paskyrimo srityse įrodančių dokumentų ir pareiškėjo turimų sutarčių su subrangovais kopijos.

 

 

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

 

16. Dokumentų, kurių privalomas turinys nurodytas Reglamento 64.14 punkte, kopijos.

 

 

 

 

lapai (-ų).

 

17. Papildomi dokumentai TVĮ atitikčiai Reglamente nustatytiems reikalavimams įrodyti, jei tokie dokumentai yra.

 

 

 

 

lapai (-ų).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TVĮ įstaigos vadovo pareigos)

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

(data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Statybos techninio reglamento

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų,

neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas,

tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai

įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų

paskyrimas ir paskelbimas“

5 priedas

 

 

(Prašymo Lietuvos Respublikoje būti paskirta pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 pageidaujamai statybos produktų sričiai ar sritims rengti ir išduoti ETĮ forma)

 

(Prašymas rašomas naudojant įstaigos rašto blanką)

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai

Dokumento data, registracijos numeris

 

PRAŠYMAS DĖL TECHNINIO VERTINIMO ĮSTAIGOS PASKYRIMO PAGAL 2011 M. KOVO 9 D. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTĄ (ES) NR. 305/2011, KURIUO NUSTATOMOS SUDERINTOS STATYBOS PRODUKTŲ RINKODAROS SĄLYGOS IR PANAIKINAMA TARYBOS DIREKTYVA 89/106/EEB, RENGTI IR IŠDUOTI EUROPOS TECHNINIUS ĮVERTINIMUS

 

Prašome, kad (prašomos paskirti TVĮ pavadinimas) būtų paskirta pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 543), atlikti statybos produktų techninį vertinimą ir išduoti Europos techninius įvertinimus šiai (-ioms) produktų sričiai (-ims): (nurodomos pageidaujamos Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] IV priedo 1 lentelėje nustatytos statybos produktų sritys ir jų kodai skliausteliuose).

Įsipareigojame Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai pagal kompetenciją teikti bet kokią įstaigos įvertinimui, jos veiklos ir kompetencijos stebėsenai reikalingą informaciją.

PRIDEDAMA:

 

 

1. Prašomos paskirti TVĮ įregistravimo pažymėjimo kopija.

 

lapai (-ų).

2. Prašomos paskirti TVĮ veiklos nuostatų ar įstatų kopija.

 

lapai (-ų).

3. Dokumentas, kuriame pateikta informacija apie TVĮ savininkus (dalininkus) ir jų nuosavybės dalį TVĮ.

 

 

 

lapai (-ų).

4. Dokumentas, kuriame pateikta ir aprašyta TVĮ organizacinė struktūra.

 

lapai (-ų).

5. Užpildyta Informacijos apie TVĮ darbuotojų, susijusių su statybos produktų techninio vertinimo veikla toje produktų srityje ar srityse, kurioms TVĮ pageidauja būti paskirta, pareigas, išsilavinimą ir patirtį, susijusią su statybos produktų techniniu vertinimu (įteisinimu) ar statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymu, forma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

6. TVĮ darbuotojų gyvenimo aprašymai.

 

lapai (-ų).

7. TVĮ darbuotojų pareiginių instrukcijų kopijos.

 

lapai (-ų).

8. TVĮ darbuotojų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.

 

lapai (-ų).

9. TVĮ darbuotojų nešališkumo deklaracijos.

 

lapai (-ų).

10. TVĮ darbuotojų turimų dokumentų, įrodančių jų dalyvavimą su statybos produktų techniniu vertinimu, statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymo darbais susijusiuose mokymuose ir kvalifikacijos tobulinimo renginiuose (kvalifikacijos tobulinimo kursų, mokymų pažymėjimų, sertifikatų, protokolų) per pastaruosius 5 metus, ir kitų turimų kompetencijos tobulinimą įrodančių dokumentų kopijos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

11. TVĮ svarbiausių per paskutinius 5 metus pageidaujamose paskyrimo srityse atliktų techninio vertinimo (įskaitant ir iki 2013 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka vykdytą statybos produktų techninį įteisinimą), statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų laisvos formos sąrašas, nurodant darbų užsakovus ir trumpai aprašant jų rezultatus.

Taikoma TVĮ, siekiančiai pirmą kartą būti paskirta pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/20112011 [4.4] rengti ir išduoti ETĮ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

 

 

 

 

12. TVĮ darbuotojų svarbiausių per paskutinius 10 metų pageidaujamose paskyrimo srityse atliktų statybos produktų techninio vertinimo (įskaitant ir iki 2013 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka vykdytą statybos produktų techninį įteisinimą), statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų laisvos formos sąrašas, nurodant darbų užsakovus ir trumpai aprašant jų rezultatus.

Taikoma TVĮ, siekiančiai pirmą kartą būti paskirta pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 [4.4] rengti ir išduoti ETĮ, kai ši TVĮ per paskutinius 5 metus pageidaujamose paskyrimo srityse neatliko techninio vertinimo (įskaitant ir iki 2013 m. liepos 1 d. galiojusia tvarka vykdytą statybos produktų techninį įteisinimą), statybos produktų projektavimo, jų bandymų, tyrimų ar kokybės valdymo darbų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Mažiausiai dviejų TVĮ dirbančių ir su statybos produktų techninio vertinimo veikla susijusių asmenų Europass kalbų pasai, kuriuose nurodytas anglų kalbos mokėjimo lygis pagal visas kalbos mokėjimo kategorijas (skaitymas, klausimas, bendravimas žodžiu, informacijos pateikimas žodžiu, rašymas) turi būti ne žemesnis kaip pažengusio vartotojo B1 lygmuo.

 

 

 

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

14. Mažiausiai dviejų TVĮ dirbančių ir su statybos produktų techninio vertinimo veikla susijusių asmenų valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimų, patvirtinančių jų įgytą trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal Nutarimu patvirtintas valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas, kopijos.

Taikoma, kai nė vienas iš TVĮ darbuotojų neturi jų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, pagal kuriuos galima nustatyti, ar jie laikomi įgijusiais trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją pagal Nutarimo 10 punktą.

 

 

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

 

 

 

 

 

 

15. Individualių ar kolektyvinių darbo sutarčių tarp TVĮ ir jos darbuotojų kopijos.

Jeigu iš šių sutarčių neaišku, ar užtikrinamas Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] IV priedo 2 lentelėje nustatytas reikalavimas, kad TVĮ darbuotojų atlyginimas negali priklausyti nuo atliktų vertinimų skaičiaus arba nuo tokių vertinimų rezultatų, pateikiami kiti TVĮ atitiktį šiam reikalavimui liudijantys dokumentai.

 

 

 

lapai (-ų).

 

 

16. TVĮ ir (arba) jos subrangovų turimų kompetenciją atlikti tyrimus, bandymus, skaičiavimus, įvertinimus pageidaujamose paskyrimo srityse įrodančių dokumentų ir pareiškėjo turimų sutarčių su subrangovais kopijos.

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

 

17. Dokumentų, kurių privalomas turinys nurodytas Reglamento 64.14 punkte, kopijos.

 

 

 

lapai (-ų).

18. Dokumentas, kuriuo TVĮ įsipareigoja finansų ir žmogiškaisiais ištekliais remti pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nuostatas įsteigtą TVĮ organizaciją.

 

 

 

 

 

lapai (-ų).

19. Papildomi dokumentai TVĮ atitikčiai Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] nustatytiems reikalavimams įrodyti, jei tokie dokumentai yra.

 

 

 

lapai (-ų).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TVĮ įstaigos vadovo pareigos)

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data)

 

 

 

 

 

 

 


Statybos techninio reglamento

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų,

neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas,

tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas.

Nacionaliniai techniniai įvertinimai ir techninio

vertinimo įstaigų paskyrimas ir paskelbimas“

6 priedas

 

(Informacijos apie TVĮ darbuotojų pareigas, išsilavinimą ir patirtį, susijusią su statybos produktų techniniu vertinimu (įteisinimu) ar statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymu, forma)

 

 

(TVĮ ženklas)

 

 

 

(TVĮ pavadinimas, įmonės kodas, adresas)

 

 

Informacija apie (prašomos paskirti TVĮ pavadinimas) darbuotojų, susijusių su (nurodoma Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] IV priedo 1 lentelėje nustatyta statybos produktų sritis ar sritys ir jų kodai (skliausteliuose), kurioms TVĮ pageidauja būti paskirta rengti ir išduoti NTĮ ir (arba) ETĮ) techninio vertinimo veikla, pareigas, išsilavinimą ir patirtį, susijusią su statybos produktų techniniu vertinimu (įteisinimu) ar statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymu:

 

Eil.

Nr.

Vardas, pavardė

Pareigos

Išsilavinimas

Specialybė

Trumpas patirties, susijusios su statybos produktų techniniu vertinimu (įteisinimu) ar statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymu toje produktų srityje ar srityse, kurioms įstaiga pageidauja būti paskirta, per pastaruosius 5 metus aprašymas

Trumpas patirties, susijusios su statybos produktų techniniu vertinimu (įteisinimu) ar statybos produktų projektavimu, jų bandymais, tyrimais ar kokybės valdymu kitose statybos produktų srityse, per pastaruosius 5 metus aprašymas

(pildoma, kai nėra pagal šios lentelės 7 grafą teiktinos patirties)

Statybos produkto srities kodas

 

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TVĮ vadovo pareigos)

 

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data)

 

 

 

 

 

 

 

 

part_b3b2b07b7fce4418882d3c93d538d5b7_end


Statybos techninio reglamento

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų,

neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas,

tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai

įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų

paskyrimas ir paskelbimas“

7 priedas

 

 

(Pareiškėjo darbuotojo nešališkumo deklaracijos forma)

 

_______________________________________________________________________________

(vardas, pavardė, adresas)

_______________________________________________________________________________

(TVĮ pavadinimas, įmonės kodas, adresas)

 

 

 

 

TECHNINIO VERTINIMO ĮSTAIGOS DARBUOTOJO NEŠALIŠKUMO

DEKLARACIJA

 

20__ m. __________________d.

________________________

(deklaracijos užpildymo vieta)

 

Aš, (vardas, pavardė ir pareigos, nurodytos su TVĮ pavadinimu), patvirtinu, kad paskutinius dvejus darbo metus nedalyvavau ir nedalyvauju (nurodomos Reglamento (ES) Nr. 305/2011 [4.4] IV priedo 1 lentelėje nustatytos statybos produktų sritis ar sritys, kurioms TVĮ pageidauja būti paskirta, ir jų kodai skliausteliuose) projektuojančių, gaminančių, importuojančių, platinančių, montuojančių, perkančių, naudojančių (išskyrus atvejus, kai šie produktai buvo ar yra naudojami mano asmeniniams tikslams) ar su šiais produktais susijusias techninės priežiūros paslaugas teikiančių šalių veikloje, nebuvau ir nesu bet kurios iš tų šalių įgaliotuoju atstovu, neatstovauju jų interesams ir neteikiu joms konsultacinių paslaugų.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(deklaraciją užpildžiusio asmens pareigos)

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Darbuotojo parašą tvirtinu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TVĮ vadovo pareigos)

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data)

 

 

 

 

 

 

 

part_52a6dc02f5214fea877d7b9916ce084d_end


 

Statybos techninio reglamento

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų,

neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas,

tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai

įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų

paskyrimas ir paskelbimas“

8 priedas

 

(TVĮ veiklos, rengiant ir išduodant NTĮ, ataskaitos forma)

 

 

(TVĮ ženklas)

 

 

 

(TVĮ pavadinimas, įmonės kodas, adresas)

 

 

(TVĮ pavadinimas) veiklos nuo 20____-____-____ iki 20____-____-____,

rengiant ir išduodant nacionalinius techninius įvertinimus, ataskaita

 

 

1.

Parengtų naujų nacionalinių techninių įvertinimų projektų skaičius:

 

vnt.

 

 

 

 

 

2.

Pakeistų nacionalinių techninių įvertinimų skaičius:

 

vnt.

 

 

 

 

 

3.

Nacionalinių techninių įvertinimų, kuriems pratęstas galiojimo laikas, skaičius:

 

vnt.

 

 

 

 

 

4.

Pripažintų netekusiais galios nacionalinių techninių įvertinimų skaičius:

 

vnt.

 

 

 

 

 

5.

Atvejų, kai atsisakyta rengti nacionalinį techninį įvertinimą, skaičius:

 

vnt.

 

 

 

 

 

6.

Gautų skundų iš nacionalinių techninių įvertinimų užsakovų dėl (TVĮ pavadinimas) veiklos neatitikties Reglamente nustatytiems reikalavimams skaičius:

 

 

 

vnt.

 

 

 

 

 

7.

Pasiūlymai dėl statybos teisinio reguliavimo tobulinimo:

 

 

 

 

 

8.

Per ataskaitinį laikotarpį išduotų naujų nacionalinių techninių įvertinimų ir jų užsakovų sąrašas (pridedama).

 

 

 

 

 

 

 

(TVĮ vadovo pareigos)

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data)

 

 

 

 

 

 

 


 

Statybos techninio reglamento

STR 1.01.04:2015 „Statybos produktų,

neturinčių darniųjų techninių specifikacijų,

eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas,

tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų

laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų

paskyrimas. Nacionaliniai techniniai

įvertinimai ir techninio vertinimo įstaigų

paskyrimas ir paskelbimas“

9 priedas

 

 

(TVĮ veiklos, rengiant ir išduodant ETĮ, ataskaitos forma)

 

 

(TVĮ ženklas)

 

 

 

(TVĮ pavadinimas, įmonės kodas, adresas)

 

 

(TVĮ pavadinimas) veiklos nuo 20____-____-____ iki 20____-____-____,

rengiant ir išduodant Europos techninius įvertinimus, ataskaita

 

 

1.

Parengtų naujų Europos techninių įvertinimų projektų skaičius:

 

vnt.

 

 

 

 

2.

Pakeistų Europos techninių įvertinimų skaičius:

 

vnt.

 

 

 

 

3.

Europos techninių įvertinimų, kuriems pratęstas galiojimo laikas, skaičius:

 

vnt.

 

 

 

 

4.

Pripažintų netekusiais galios Europos techninių įvertinimų skaičius:

 

vnt.

 

 

 

 

5.

Atvejų, kai atsisakyta rengti Europos techninį įvertinimą pagal registruotą paraišką Reglamente (ES) Nr. 305/2011ir EOTA nustatyta tvarka, skaičius:

 

vnt.

 

 

 

 

6.

Gautų skundų iš Europos techninių įvertinimų užsakovų dėl (TVĮ pavadinimas) veiklos neatitikties Reglamente (ES) Nr. 305/2011 nustatytiems reikalavimams skaičius:

 

 

 

vnt.

 

 

 

 

6.

Pasiūlymai dėl statybos teisinio reguliavimo tobulinimo:

 

 

 

 

7.

Per ataskaitinį laikotarpį išduotų naujų Europos techninių įvertinimų ir jų užsakovų sąrašas (pridedama).

 

8.

Trumpa ataskaita apie dalyvavimą pagal 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, (OL 2011 L 88, p. 543) nuostatas įsteigtos TVĮ organizacijos veikloje (pridedama).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TVĮ vadovo pareigos)

 

 

(parašas)

 

(vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(data)