LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO, VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO 2021 M. RUGPJŪČIO 24 D. SPRENDIMO NR. V-1927 „DĖL PAVEDIMO ORGANIZUOTI, KOORDINUOTI IR VYKDYTI TESTAVIMĄ UGDYMO ĮSTAIGOSE“  PAKEITIMO

 

2021 m. spalio 28 d. Nr. V-2438

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimą Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ ir papildau 10.9 papunkčiu:

10.9. rekomenduoti pagal pradinio, pagrindinio ir (ar) vidurinio ugdymo, pirminio profesinio mokymo programą ugdomiems mokiniams testuotis savikontrolės būdu mokinių rudens atostogų metu ir:

10.9.1. išduoti mokiniams, dėl kurių gautas sutikimas dalyvauti kaupinių PGR tyrime ar savikontrolės tyrime, po 2 savikontrolei skirtus greituosius antigeno testus ir rekomenduoti antrą testą atlikti paskutinę rudens atostogų dieną;

10.9.2. išduoti mokiniams, dėl kurių nėra gautas sutikimas dalyvauti kaupinių PGR tyrime ar savikontrolės tyrime, po 1 savikontrolei skirtą greitąjį antigeno testą, kurį rekomenduojama atlikti paskutinę rudens atostogų dieną;

10.9.3. informuoti šio sprendimo 10.9.1 ir 10.9.2 papunkčiuose nurodytus mokinius apie veiksmus, nurodytus šio sprendimo 8.4 papunktyje.“

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras, valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                        Arūnas Dulkys