LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2014 M. SAUSIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-21 „DĖL LĖŠŲ SKYRIMO UŽSIENIO LIETUVIŲ NEFORMALIAJAM LITUANISTINIAM ŠVIETIMUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMOPAKEITIMO

 

2015 m. gruodžio 7 d. Nr. V-1256

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lėšų skyrimo užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-21 „Dėl Lėšų skyrimo užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programoje, patvirtintoje Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 389 „Dėl „Globalios Lietuvos“ – užsienio lietuvių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo 2011–2019 metų programos patvirtinimo“, vartojamas sąvokas.“

2.   Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Projekto teikėjas konkurso sąlygose nurodytu terminu pateikia projektą, kuris vykdomas einamaisiais kalendoriniais metais. Projekto teikėjas projekte aprašo projekto tikslus ir uždavinius, tikslinę grupę, projekto esmę bei laukiamus rezultatus. Projekte aprašytos veiklos turi atitikti užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui lėšų skyrimo tikslą ir lituanistinio švietimo sampratą.“

3.   Pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2. metodinės ir mokomosios medžiagos, tautinės atributikos, mokymo ir kitų priemonių kūrimas, leidimas, įsigijimas;“.

4.   Pakeičiu 8.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.4. informacinių leidinių leidimas ir interneto svetainės atnaujinimas;“.

5.   Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Konkursą lėšoms užsienio lietuvių neformaliajam lituanistiniam švietimui gauti kasmet ne vėliau kaip gruodžio mėnesį skelbia Ministerija. Esant lėšų gali būti skelbiamas (-i) papildomas (-i) konkursas (-ai). Informacija apie konkursą skelbiama Ministerijos interneto svetainėje (www.smm.lt).“

6.   Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:

11. Skelbiamo konkurso sąlygose nurodomos veiklos, kurioms gali būti skiriamas finansavimas, nustatomi finansavimo prioritetai, projektų atrankos kriterijai, projektų pateikimo terminai ir būdai.“

7.   Pripažįstu netekusiu galios 13 punktą.

8.   Papildau 141 punktu:

141. Komisija gali siūlyti visiškai finansuoti projektą, dalinai finansuoti projektą arba nefinansuoti projekto.“

9.   Papildau 142 punktu

142. Kilus neaiškumams, komisija gali pasiūlyti Projekto teikėjui patikslinti projekto paraišką ir (ar) sąmatą komisijos nustatytu terminu. Patikslinta projekto paraiška ir (ar) sąmata pateikiama konkurso sąlygose nurodytu elektroninio pašto adresu.“

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                                             Audronė Pitrėnienė