KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS 2016 METŲ METINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2016 m. lapkričio   d. Nr.

Kelmė

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1435 „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“ nuostatomis, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 2014-06-26 įstatymo Nr. I-533 103 straipsnio 4 punktu,

t v i r t i n u Kelmės rajono savivaldybės administracijos 2016 metų metinį veiklos planą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                    Irena Sirusienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

 

Ramūnas Vaitiekūnas

2016-11-16