LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 721 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-969

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 721 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 721 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Pareiginės algos koeficientai yra šie:

1) instituto direktoriaus – 8,62–15,37;

2) instituto mokslinio sekretoriaus – 6,47–12,37;

3) vyriausiojo mokslo darbuotojo – 7,42–13,36;

4) vyresniojo mokslo darbuotojo – 6,47–10,38;

5) mokslo darbuotojo, tyrėjo, mokslininko stažuotojo – 6,47–7,9;

6) jaunesniojo mokslo darbuotojo – 4,31–5,45.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2018 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė