Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1994 M. LAPKRIČIO 16 D. NUTARIMO NR. 1135 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO TARIFŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSULINIO MOKESČIO MOKĖJIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. sausio 22 d. Nr. 46

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 16 d. nutarimu Nr. 1135 „Dėl Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio tarifų ir Lietuvos Respublikos konsulinio mokesčio mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Už prašymų išduoti vizas ar joms prilygintus dokumentus

priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl vizos arba joms

prilyginto dokumento išdavimo priėmimą:

2.1. Šengeno vizos                                                                                          80 eurų

2.2. Šengeno vizos vaikams nuo 6 iki 12 metų amžiaus                                 40 eurų

2.3. nacionalinės vizos (D)                                                                              120 eurų

2.4. supaprastinto tranzito dokumento, numatyto 2003 m.

balandžio 14 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 693/2003,

nustatančiame specialų supaprastinto tranzito dokumentą (STGD)

ir iš dalies pakeičiančiame Bendrąją konsulinę instrukciją ir

Bendrąjį vadovą (OL 2004 m. specialusis leidimas, 19 skyrius, 6 tomas, p. 138)      5 eurai

2. Šis nutarimas įsigalioja 2020 m. vasario 2 d.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                     Saulius Skvernelis

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                      Linas Antanas Linkevičius