VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISIŲ įgyvendinimo VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės 7 d. Nr. VA-33

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 18.11 papunkčiu:

1Tvirtinu Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje aprašą (pridedama).

2Pripažįstu netekusiu galios Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. liepos 14 d. įsakymą VA-48 „Dėl Duomenų subjektų teisių, įtvirtintų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“.

3Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2018 m. gegužės 25 dieną.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                   Edita Janušienė

 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2018 m. gegužės 7 d.

įsakymu Nr. VA-33

 

 

DUOMENŲ SUBJEKTŲ teisių įgyvendinimo ValstybinėJE mokesčių inspekcijoJE aprašas

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja duomenų subjektų teisių, įtvirtintų 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – Reglamentas), įgyvendinimo tvarką Valstybinėje mokesčių inspekcijoje prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM) ir apskričių valstybinėse mokesčių inspekcijose (toliau – AVMI).

2.    Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamente ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

3.    Aprašas parengtas vadovaujantis Reglamentu.

4.    Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (toliau – VMI) neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose ir (arba) automatiniu būdu tvarkomi šie duomenų subjektų asmens duomenys:

4.1.    VMI informacinėse sistemose esantys duomenų subjektų asmens duomenys, kurių tvarkymo tikslas ir baigtinis tvarkomų asmens duomenų sąrašas numatyti atitinkamos VMI informacinės sistemos nuostatuose ir specifikacijose;

4.2.    buvusių VMI valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, asmens socialinio draudimo numeris, pilietybė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenimo ir veiklos aprašymas, parašas, šeiminė padėtis, pareigos, duomenys apie priėmimą / perkėlimą / atleidimą iš pareigų, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, duomenys apie mokymą, duomenys apie atostogas, duomenys apie darbo užmokestį, išeitines išmokas, kompensacijas, pašalpas, informacija apie dirbtą darbo laiką, informacija apie skatinimus ir nuobaudas, informacija apie atliktus darbus ir užduotis, duomenys apie valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimą, Lietuvos Respublikos piliečio paso arba asmens tapatybės kortelės numeris, išdavimo data, galiojimo data, dokumentą išdavusi įstaiga, ypatingi asmens duomenys, susiję su sveikata, teistumu, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti VMI įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai), kurie tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslu;

4.3.    pretendentų į VMI valstybės tarnautojus ir darbuotojus asmens duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, adresas, telefono ryšio numeris, elektroninio pašto adresas, pareigos, į kurias pretenduojama, gyvenimo ir veiklos aprašymas, parašas, duomenys apie išsilavinimą ir kvalifikaciją, ypatingi asmens duomenys, susiję su teistumu, dalyvavimu uždraustos organizacijos veikloje, pokalbio su pretendentu į valstybės tarnautojo pareigas skaitmeninis garso įrašas, dokumentų registracijos data ir numeris bei kiti asmens duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo ir (arba) kuriuos tvarkyti VMI įpareigoja įstatymai ir kiti teisės aktai), kurie tvarkomi vidaus administravimo (personalo valdymo, raštvedybos tvarkymo, materialinių ir finansinių išteklių naudojimo) tikslu;

4.4.    duomenų subjektų vaizdo stebėjimo duomenys (į vaizdo kamerų stebėjimo teritoriją patekusių duomenų subjektų vaizdo duomenys), kurie tvarkomi VMI valstybės tarnautojų ir darbuotojų bei VMI pastatų saugumo užtikrinimo tikslu;

4.5.    VMI elektroninių paslaugų portalų naudotojų asmens duomenys (amžius, asmens kodas, darbovietė, elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamoji vieta (adresas), išsilavinimas, šeiminė padėtis, statistiniai duomenys apie naudojimosi VMI elektroninėmis paslaugomis intensyvumą), kurie tvarkomi Projekto „Analizės, modeliavimo ir rizikos valdymo Kompetencijų centro (i.MAMC) įkūrimas“ apimtyje atliekamo tyrimo vykdymo tikslu;

4.6.    kvitų žaidimo dalyvių duomenys (telefono numeris, kvito duomenys) ir kvitų žaidimo laimėtojo duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, mobiliojo telefono numeris, elektroninio pašto adresas, banko (kitos kredito įstaigos) pavadinimas, banko sąskaitos numeris, banko (kitos kredito įstaigos) sąskaitos savininko vardas, pavardė, asmens kodas) kvitų žaidimo vykdymo tikslu.

5.    Asmens duomenų, nurodytų Aprašo 4 punkte, valdytojai yra:

5.1.    Aprašo 4.1, 4.5 ir 4.6 papunkčiuose nurodytų asmens duomenų valdytoja - VMI prie FM, juridinio asmens kodas 188659752, buveinės adresas: Vasario 16-osios g. 14, Vilnius;

5.2.    Aprašo 4.2, 4.3 ir 4.4 papunkčiuose nurodytų asmens duomenų, kuriuos tvarko VMI prie FM, duomenų valdytoja yra VMI prie FM, o asmens duomenų, nurodytų Aprašo 4.2, 4.3 ir 4.4 papunkčiuose, kuriuos tvarko AVMI, duomenų valdytoja yra atitinkama AVMI:

5.2.1.   Kauno AVMI, juridinio asmens kodas 188729019, buveinės adresas Europos pr. 105, Kaunas;

5.2.2.   Klaipėdos AVMI, juridinio asmens kodas 188729161, buveinės adresas H. Manto g. 2, Klaipėda;

5.2.3.   Panevėžio AVMI, juridinio asmens kodas 188729357, buveinės adresas Durpyno g. 3, Panevėžys;

5.2.4.   Šiaulių AVMI, juridinio asmens kodas 188729542, buveinės adresas Vilniaus g. 265, Šiauliai;

5.2.5.   Vilniaus AVMI, juridinio asmens kodas 188728821, buveinės adresas Ulonų g. 2, Vilnius.

 

II SKYRIUS

DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS IR PRAŠYMŲ DĖL ŠIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO PATEIKIMO IR NAGRINĖJIMO TVARKA

 

I SKIRSNIS

Duomenų subjektų prašymų dėl jų teisių įgyvendinimo pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai tvarka

 

6.    Duomenų subjektai turi šias teises, įtvirtintas Reglamente:

6.1.    teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą VMI;

6.2.    teisę susipažinti su VMI tvarkomais savo asmens duomenimis;

6.3.    teisę reikalauti ištaisyti asmens duomenis;

6.4.    teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);

6.5.    teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą;

6.6.    teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;

6.7.    teisę į asmens duomenų perkeliamumą.

7.  Duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti Aprašo 6 punkte nurodytas teises (išskyrus Aprašo 6.1 papunktyje nurodytą teisę), privalo asmeniškai, paštu, per pasiuntinį ar elektroninių ryšių priemonėmis (pasirašęs elektroniniu parašu arba per Valstybinės mokesčių inspekcijos portalo e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį (toliau – Mano VMI)) pateikti rašytinį prašymą (toliau - Prašymas).

8.    Prašymas turi būti pateikiamas (išskyrus Prašymus, teikiamus per Mano VMI):

8.1.    VMI prie FM, jei asmens duomenų, dėl kurių kreipiamasi, valdytojas - VMI prie FM;

8.2.    AVMI, jei asmens duomenų, dėl kurių kreipiamasi, valdytojas - AVMI.

9.    Prašymas turi būti įskaitomas, duomenų subjekto pasirašytas, jame turi būti nurodytas duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, informacija apie tai, kokią Aprašo 6 punkte nurodytą teisę ir kokios apimties pageidauja įgyvendinti, bei informacija, kokiu būdu duomenų subjektas pageidauja gauti atsakymą.

10.     Jeigu duomenų subjektas Prašymą pateikia elektroninėmis priemonėmis, informacija duomenų subjektui taip pat pateikiama elektroninėmis priemonėmis, išskyrus atvejus, kai duomenų subjektas paprašo ją pateikti kitaip.

11.     Pateikdamas Prašymą, duomenų subjektas privalo patvirtinti savo tapatybę:

11.1.    jeigu Prašymas pateikiamas tiesiogiai VMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui, duomenų subjektas VMI valstybės tarnautojui ar darbuotojui privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

11.2.    jeigu Prašymas pateikiamas paštu ar per pasiuntinį, kartu su Prašymu turi būti pateikiama notariškai patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

11.3.    jeigu Prašymas pateikiamas elektroninių ryšių priemonėmis, Prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu arba Prašymas turi būti pateiktas per Mano VMI.

12.     Duomenų subjektas Aprašo 6 punkte nurodytas teises turi teisę įgyvendinti pats arba per atstovą.

13.     VMI turi teisę atsisakyti pateikti duomenų subjektui jo prašomą informaciją, jeigu duomenų subjekto Prašymas yra nepagrįstas arba neproporcingas. VMI, pateikdama atsisakymą pateikti prašomą informaciją, privalo raštu nurodyti atsisakymo pateikti prašomą informaciją motyvus.

14.     VMI duomenų subjekto Prašymą privalo išnagrinėti ir atsakymą duomenų subjektui Prašyme nurodytu būdu pateikti ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos.

15.     Aprašo 14 punkte nurodytas laikotarpis gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į Prašymo sudėtingumą ir nagrinėjamų Prašymų skaičių. VMI privalo per 30 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos informuoti duomenų subjektą apie Prašymo nagrinėjimo termino pratęsimą ir pateikti termino pratęsimo priežastis.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

Teisės žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą įgyvendinimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje

 

16.     Aprašo 6.1 papunktyje numatyta duomenų subjekto teisė įgyvendinama, informaciją duomenų subjektui apie jo asmens duomenų tvarkymą pateikiant:

16.1.    VMI interneto svetainėje http://www.vmi.lt/cms/asmens-duomenu-sauga;

16.2.    įrengiant informacinio pobūdžio lenteles apie vaizdo stebėjimą VMI teritorijose / patalpose;

16.3.    pateikiant informaciją AVMI esančiuose informaciniuose stenduose;

16.4.    bendravimo su duomenų subjektu metu tokiu būdu, kokiu duomenų subjektas kreipiasi į VMI.

17.     VMI turi teisę atsisakyti įgyvendinti Aprašo 6.1 papunktyje numatytą duomenų subjekto teisę arba pateikti ne visą duomenų subjekto prašomą informaciją, jeigu:

17.1.    duomenų subjektas jau turi šią informaciją;

17.2.    duomenų subjekto prašomos informacijos pateikimas neįmanomas arba tam reikėtų neproporcingų pastangų;

17.3.    asmens duomenų gavimas ar atskleidimas aiškiai nustatytas Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kuriuose nustatytos tinkamos teisėtų duomenų subjektų interesų apsaugos priemonės;

17.4.    asmens duomenys privalo išlikti konfidencialūs, laikantis Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose reglamentuojamos profesinės paslapties prievolės.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

Teisės susipažinti su savo asmens duomenimis įgyvendinimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje

 

18.     Duomenų subjektas, įgyvendindamas teisę susipažinti su VMI tvarkomais savo asmens duomenimis, turi teisę gauti informaciją apie:

18.1.    asmens duomenų tvarkymo tikslus;

18.2.    atitinkamas asmens duomenų kategorijas;

18.3.    duomenų gavėjus arba jų kategorijas;

18.4.    numatomą asmens duomenų saugojimo laikotarpį arba kriterijus, pagal kuriuos nustatomas asmens duomenų saugojimo laikotarpis, jei tai yra įmanoma;

18.5.    asmens duomenų šaltinius.

19.     VMI atsakyme duomenų subjektui, be Aprašo 18 punkte nurodytos informacijos, privalo pateikti informaciją apie duomenų subjekto teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, taip pat duomenų subjekto teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis, apriboti savo asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su asmens duomenų tvarkymu (kai šios teisės yra taikomos).

20.     Jeigu, renkant informaciją, reikalingą atsakymui parengti, nustatoma, kad:

20.1.    VMI tvarko didelį informacijos, susijusios su duomenų subjektu, kiekį ir nėra galimybės visos informacijos duomenų subjektui pateikti, VMI turi teisę paprašyti duomenų subjekto sukonkretinti pateiktą Prašymą;

20.2.    tam tikra informacija apie duomenų subjektą yra susijusi ir su kitais asmenimis, duomenų subjektui informacijos turi būti pateikiama tiek, kad nebūtų pažeistos kitų asmenų teisės.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

Teisės reikalauti ištaisyti asmens duomenis įgyvendinimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje

 

21.     Jeigu duomenų subjektas nustato, kad VMI yra tvarkomi netikslūs ar neišsamūs jo asmens duomenys, duomenų subjektas turi teisę kreiptis su Prašymu, kad VMI ištaisytų tvarkomus netikslius asmens duomenis arba papildytų neišsamius asmens duomenis.

22.     VMI, gavusi Aprašo 21 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti duomenų subjekto tvarkomų asmens duomenų analizę, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.

23.     Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, VMI privalo:

23.1.    nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, ištaisyti neišsamius ar netikslius asmens duomenis;

23.2.    jeigu nėra galimybių nedelsiant ištaisyti neišsamius ar netikslius asmens duomenis, sustabdyti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir šiuos asmens duomenis saugoti tol, kol jie bus ištaisyti;

23.3.    ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo neišsamių ar netikslių asmens duomenų ištaisymo informuoti:

23.3.1.   duomenų subjektą apie ištaisytus neišsamius ar netikslius asmens duomenis;

23.3.2.    duomenų gavėjus apie duomenų subjekto Prašymu ištaisytus neišsamius ar netikslius asmens duomenis, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).

 

PENKTASIS SKIRSNIS

Teisės reikalauti ištrinti asmens duomenis (teisės būti pamirštam) įgyvendinimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje

 

24.     Duomenų subjektas turi teisę kreiptis su Prašymu ištrinti su juo susijusius asmens duomenis, jeigu yra vienas iš šių pagrindų:

24.1.    asmens duomenys nebėra reikalingi tikslams, kurie buvo nustatyti, prieš renkant asmens duomenis;

24.2.    atšauktas duomenų subjekto sutikimas, kuriuo vadovaujantis buvo grindžiamas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis;

24.3.    asmens duomenų subjektas nesutinka su savo asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamento 21 straipsnio 1 dalį (Aprašo septintasis skirsnis „Teisės nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu įgyvendinimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje“) ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti asmens duomenis;

24.4.    asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

24.5.    asmens duomenys turi būti ištrinti, laikantis Europos Sąjungos teisės aktuose arba Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytos teisinės prievolės.

25.     Duomenų subjekto Prašyme turi būti išsamiai argumentuota, dėl kokių priežasčių yra prašoma ištrinti jo asmens duomenis (Prašyme turi būti nurodytas vienas iš Aprašo 24 punkte nurodytų pagrindų).

26.     Teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) VMI neįgyvendinama, kai asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas:

26.1.    Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų vykdymu;

26.2.    archyvavimo tikslais viešojo intereso labui;

26.3.    siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius interesus.

27.     VMI, gavusi Aprašo 24 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.

28.     Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, VMI privalo:

28.1.    nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas, ištrinti su duomenų subjektu susijusius asmens duomenis;

28.2.    jeigu nėra galimybių nedelsiant ištrinti duomenų subjekto asmens duomenų, sustabdyti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

28.3.    ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo asmens duomenų ištrynimo informuoti:

28.3.1.   duomenų subjektą apie ištrintus asmens duomenis;

28.3.2.   duomenų gavėjus apie duomenų subjekto prašymu ištrintus asmens duomenis, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

Teisės apriboti savo asmens duomenų tvarkymą įgyvendinimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje

 

29.     Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į VMI su Prašymu apriboti savo asmens duomenų tvarkymą, jeigu yra vienas iš šių pagrindų:

29.1.    duomenų subjektas užginčija VMI tvarkomų jo asmens duomenų tikslumą. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas patikrina asmens duomenų tikslumą;

29.2.    yra nustatyta, kad duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas buvo neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka, kad asmens duomenys būtų ištrinti, ir vietoje to prašo apriboti jų tvarkymą;

29.3.    jeigu yra pasiektas asmens duomenų tvarkymo tikslas ir VMI, kaip duomenų valdytojui, nebereikia šiam tikslui pasiekti surinktų duomenų subjekto asmens duomenų, tačiau jų reikia duomenų subjektui, siekiančiam pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus;

29.4.    duomenų subjektas pateikė Prašymą VMI, kuriame išreiškė nesutikimą, kad VMI tvarkytų jo asmens duomenis. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas tokiam laikotarpiui, per kurį duomenų valdytojas patikrina, ar šis duomenų subjekto Prašymas pagrįstas;

29.5.    duomenų subjektas pateikia Prašymą ištrinti jo VMI tvarkomus asmens duomenis ir nustatoma, kad Prašymas yra pagrįstas, tačiau nėra techninių galimybių duomenų subjekto asmens duomenis ištrinti nedelsiant. Tokiu atveju duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas gali būti apribotas iki tol, kol duomenų subjekto asmens duomenys bus ištrinti.

30.     VMI, gavusi Aprašo 29 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.

31.     Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, VMI privalo:

31.1.    apriboti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą;

31.2.    nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl asmens duomenų tvarkymo apribojimo priėmimo, informuoti duomenų subjektą apie jo asmens duomenų tvarkymo apribojimą. Jeigu yra galimybė, nurodyti preliminarų laikotarpį, kurio metu bus apribotas duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas;

31.3.    ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo dėl asmens duomenų tvarkymo apribojimo priėmimo informuoti duomenų gavėjus apie priimtą sprendimą, jeigu duomenų subjekto asmens duomenys buvo teikiami duomenų gavėjams. Informuoti duomenų gavėjų nereikia, kai pateikti tokią informaciją neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio duomenų subjektų skaičiaus, asmens duomenų saugojimo laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų).

32.     Kai yra priimamas sprendimas panaikinti apribojimą tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, VMI, prieš panaikindama apribojimą, privalo raštu informuoti duomenų subjektą.

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

Teisės nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu įgyvendinimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje

 

33.     Jeigu VMI duomenų subjekto asmens duomenis tvarko, siekdama įgyvendinti teisėtus VMI interesus, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į VMI dėl nesutikimo, kad VMI tvarkytų jo asmens duomenis.

34.     VMI, gavusi Aprašo 33 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.

35.     Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas, VMI privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų informuoti duomenų subjektą, kad jo Prašymas bus įvykdytas.

36.     Jeigu yra nustatoma, kad duomenų subjekto Prašymas yra nepagrįstas, VMI privalo atsakyme argumentuotai įrodyti, kad duomenų subjekto asmens duomenys yra tvarkomi dėl pagrįstų ir teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

Teisės į asmens duomenų perkeliamumą įgyvendinimas Valstybinėje mokesčių inspekcijoje

 

37.     Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į VMI su Prašymu gauti su juo susijusius asmens duomenis bei turi teisę prašyti persiųsti VMI tvarkomus duomenų subjekto asmens duomenis kitam duomenų valdytojui, jeigu yra šios sąlygos:

37.1.    duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymas yra grindžiamas:

37.1.1.   duomenų subjekto sutikimu arba

37.1.2.   vykdoma sutartimi tarp VMI ir duomenų subjekto;

37.2.    asmens duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis;

37.3.    duomenų subjektas asmens duomenis, kuriuos ketina persiųsti kitam duomenų valdytojui, pateikė VMI pats arba per atstovą;

37.4.    duomenų subjekto pateikti asmens duomenys yra susisteminti bei pateikti įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu.

38.     Tam, kad būtų įgyvendintas Aprašo 37 punkte nurodytas duomenų subjekto Prašymas, turi būti įgyvendintos visos Aprašo 37.1–37.4 papunkčiuose nurodytos sąlygos.

39.     VMI, gavusi Aprašo 37 punkte nurodytą duomenų subjekto Prašymą, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Prašymo gavimo dienos, atlikti Prašymo įvertinimą, siekdama nustatyti, ar duomenų subjekto pateiktas Prašymas yra pagrįstas.

40.     Informacija gali būti pateikiama:

40.1.    duomenų subjektui;

40.2.    kitam duomenų valdytojui, jeigu:

40.2.1.    duomenų subjektas Prašyme nurodo, kad VMI asmens duomenis turėtų persiųsti kitam duomenų valdytojui;

40.2.2.    yra techninės galimybės pateikti asmens duomenis tiesiogiai kitam duomenų valdytojui.

41.     Jeigu duomenų subjekto Prašymas dėl asmens duomenų perkeliamumo įgyvendinamas, duomenų subjekto asmens duomenis perkeliant kitam duomenų valdytojui, VMI nevertina, ar duomenų valdytojas, kuriam bus perkelti duomenų subjekto asmens duomenys, turi teisinį pagrindą gauti duomenų subjekto asmens duomenis ir ar šis duomenų valdytojas užtikrins tinkamas asmens duomenų saugumo priemones. VMI neprisiima atsakomybės už perkeltų asmens duomenų tolimesnį tvarkymą, kurį atliks kitas duomenų valdytojas.

 

III SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

42.     Duomenų subjektų teisės VMI įgyvendinamos neatlygintinai.

 

_________________________________