VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VETERINARIJOS FELČERIO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO siekiant DIRBTI VETERINARIJOS FELČERIU AR LAIKINAI IR  KARTAIS TEIKTI KAI KURIAS VETERINARIJOS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 16 d. Nr. B1-456

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu,  Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 18 d. nutarimo Nr. 637 „Dėl Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo įgyvendinimo“ 1.1.11 papunkčiu:

1.    T v i r t i n u Veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos felčeriu ar laikinai ir kartais teikti kai kurias veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas) (pridedama).

2.       N u s t a t a u, kad Tvarkos aprašas taikomas pripažįstant:

2.1.    veterinarijos felčerio profesinę kvalifikaciją;

2.2.    veterinarijos gydytojo profesinę kvalifikaciją, jei netaikomas automatinio pripažinimo principas pagal Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo 18 straipsnį ir jei Tvarkos aprašo nuostatos neturi įtakos veterinarijos gydytojo įgytoms teisėms, nurodytoms šio įstatymo 21 ir 37 straipsniuose.

3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui pagal administruojamą sritį.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                          Jonas Milius


 

PATVIRTINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus  2016 m. birželio 16 d. įsakymu

Nr. B1-456

 

 

VETERINARIJOS FELČERIO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO SIEKIANT DIRBTI VETERINARIJOS FELČERIU AR LAIKINAI IR  KARTAIS TEIKTI KAI KURIAS VETERINARIJOS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

bENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos felčeriu ar laikinai ir kartais teikti kai kurias veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos (toliau – valstybės narės) piliečių veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos, įgytos kitoje valstybėje narėje, pripažinimą, siekiant dirbti veterinarijos felčeriu ar laikinai ir kartais teikti veterinarijos felčerio paslaugas Lietuvos Respublikoje. 

2Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Iš esmės kitokie skirtingi dalykai – dalykai, kuriuos būtina išmanyti dirbant veterinarijos felčeriu Lietuvos Respublikoje ir kurių turinys ar rengimo trukmė iš esmės skiriasi nuo reikalaujamų Lietuvos Respublikoje.

2.2. Kompetentinga institucija – Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, teisės aktų nustatyta tvarka įgaliota išduoti ar priimti valstybių narių piliečių įgytos veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos įrodymus arba informaciją, taip pat gauti asmenų, siekiančių veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo, paraiškas ir priimti sprendimus dėl šių paraiškų arba jos kompetencijai priskirtais veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos ar profesinės praktikos pripažinimo klausimais.

2.3. Pareiškėjas – valstybės narės pilietis, siekiantis veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos, įgytos kitoje valstybėje narėje, pripažinimo norint dirbti ar laikinai ir kartais teikti kai kurias veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje.

2.4. Profesinė patirtis – asmens faktiškas ir teisėtas darbas pagal veterinarijos felčerio profesiją arba užsiėmimas profesine veikla visą darbo laiką arba jam prilygstantį ne visą darbo laiką valstybėje narėje.

2.5. Profesinės adaptacijos laikotarpis – praktikos laikotarpis, per kurį asmuo Lietuvos Respublikoje dirba pagal veterinarijos felčerio profesiją ir yra prižiūrimas atsakomybę prisiėmusio veterinarijos gydytojo. Profesinės adaptacijos laikotarpiu leidžiama papildomai mokytis.

2.6. Profesinio tinkamumo testasValstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos organizuojamas pareiškėjo profesinių žinių, įgūdžių ir kompetencijų patikrinimas, siekiant įvertinti jo gebėjimą dirbti pagal veterinarijos felčerio profesiją Lietuvos Respublikoje.

2.7. Veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos vertinimo ir pripažinimo komisija (toliau – Komisija) – Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, kuri nagrinėja pareiškėjų pateiktas paraiškas ir prie jų pridėtus dokumentus, pateikia išvadas Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai dėl pareiškėjo veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo, vertina pareiškėjų, siekiančių laikinai ir kartais teikti kai kurias veterinarijos paslaugas, deklaracijų duomenis ir pateikia išvadas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybai dėl pareiškėjų veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos tikrinimo būtinybės.

2.8. Veterinarijos felčeris fizinis asmuo, įgijęs atitinkamą veterinarijos felčerio kvalifikacinį laipsnį ir profesinę kvalifikaciją.

 

3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatyme (toliau – Įstatymas) vartojamas sąvokas.

2

 

4. Šis Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu.

5. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (toliau – Tarnyba), vadovaudamasi Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymu ir šiuo Tvarkos aprašu, pripažįsta veterinarijos felčerio profesinę kvalifikaciją, teikia informaciją kitais jos kompetencijai priskirtais profesinių kvalifikacijų pripažinimo klausimais.

6. Asmeniui dirbti Lietuvos Respublikoje veterinarijos felčeriu leidžiama tik pripažinus jo kitoje valstybėje narėje įgytą veterinarijos felčerio profesinę kvalifikaciją ir prižiūrint veterinarijos gydytojui, kaip nustatyta Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2013 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. B1-433 „Dėl Reikalavimų veterinarijos felčeriams patvirtinimo“ patvirtintuose Reikalavimuose veterinarijos felčeriams.

7. Kitų valstybių narių piliečiai gali dirbti veterinarijos felčeriais Lietuvos Respublikoje tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir Lietuvos Respublikos piliečiai.

8. Teisė laikinai ir kartais teikti kai kurias veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje neribojama, jeigu veterinarijos felčeris yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje (toliau – Įsisteigimo valstybė narė) ir apie tokių paslaugų teikimą yra informavęs Tarnybą Tvarkos aprašo III skyriuje nustatyta tvarka.

9. Pareiškėjai, kurių veterinarijos felčerio profesinė kvalifikacija pripažinta Lietuvos Respublikoje, turi mokėti lietuvių kalbą tiek, kiek tai būtina norint dirbti pagal šią profesiją.

10. Tarnyba užtikrina gaunamos informacijos, susijusios su veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos pripažinimu, konfidencialumą.

 

Ii SKYRIUS

VETERINARIJOS FELČERIO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO SIEKIANT DIRBTI VETERINARIJOS FELČERIU LIETUVOS RESPUBLIKOJE PROCEDŪRA

 

11. Pareiškėjas arba jo įgaliotas asmuo pateikia Tarnybai tiesiogiai arba per Įstatyme nurodytą Lietuvos Respublikos kontaktinį centrą Paraišką dėl veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos felčeriu Lietuvos Respublikoje (toliau – Paraiška) (1 priedas) ir toliau nurodytus dokumentus arba notaro patvirtintas jų kopijas (jei pateikiami dokumentų originalai, Tarnyba patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui):

11.1. dokumentą, kuriuo patvirtinama asmens pilietybė;

11.2. dokumentus, kuriais patvirtinamas asmens pavardės (vardo) keitimas (jeigu keitėsi);

11.3. formalios kvalifikacijos įrodymą (-us);

11.4. dokumentą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinama veterinarijos felčerio rengimo trukmė ir turinys;

11.5. dokumentą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinama veterinarijos felčerio kvalifikacijos kėlimas (jeigu toks (-ie) yra);

11.6. dokumentą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinama formalios kvalifikacijos įrodymai, įgyti trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje (jeigu toks yra);

11.7. dokumentą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinama pareiškėjo profesinė patirtis ir trukmė (jeigu tokie yra);

11.8. kitus papildomus dokumentus, kuriais patvirtinama pareiškėjo profesinė kvalifikacija (jeigu tokie yra);

11.9. dokumentą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinama, kad per pastaruosius dešimt metų asmuo vienus metus ar šiam terminui prilygstantį ne visą darbo laiką dirbo pagal prašomą pripažinti profesiją kitoje valstybėje narėje, kuri šios profesijos nereglamentuoja, kai pareiškėjas turi vieną ar daugiau formalios kvalifikacijos įrodymų. Dešimties metų terminas yra skaičiuojamas nuo Paraiškos pateikimo

kompetentingai institucijai dienos;

11.10. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad asmens profesinė veikla nėra laikinai sustabdyta ar uždrausta dėl sunkaus profesinio nusižengimo ar teistumo dėl padarytos nusikalstamos veikos, susijusios su bet kokia to asmens profesine veikla;

3

 

11.11. įgaliojimą, jei paraišką pildo ir pateikia įgaliotas asmuo;

11.12. dokumentą, kuriuo patvirtinamas profesinio tinkamumo testo išlaikymas arba profesinės adaptacijos laikotarpis (jei buvo paskirta viena iš šių kompensacinių priemonių);

11.13. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė, kopiją (pateikiama, kai asmuo nėra valstybės narės pilietis).

12. Tvarkos aprašo 11.9 papunktyje nurodytas vienų metų profesinės patirties reikalavimas netaikomas, jeigu pareiškėjas turi ir pateikia kompetentingai institucijai formalios kvalifikacijos įrodymą, kuriuo patvirtinama, kad baigtas reglamentuojamas rengimas.

13. Dokumentas ar formalios kvalifikacijos įrodymas, kuriuo patvirtinama pareiškėjo kompetencija, turi atitikti šias sąlygas:

13.1. turi būti išduotas kitos valstybės narės kompetentingos institucijos, paskirtos pagal tos valstybės narės teisės aktų nuostatas;

13.2. juo turi būti patvirtinama, kad kvalifikacijos turėtojas buvo parengtas dirbti pagal veterinarijos felčerio profesiją.

14. Kartu su paraiška pateikiami ir dokumentų, nurodytų Tvarkos aprašo 11.2–11.10 papunkčiuose, vertimai į lietuvių kalbą. Vertimas turi būti patvirtintas dokumentus išvertusio vertėjo parašu ir (arba) vertimų biuro antspaudu.

15. Tarnyba patvirtina paraiškos gavimą ir perduoda ją Komisijai, kuri praneša pareiškėjui apie bet kokį trūkstamą dokumentą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jos gavimo dienos.

16. Komisija, išnagrinėjusi pareiškėjo pateiktus dokumentus, siūlo Tarnybai priimti tokius sprendimus:

16.1. pripažinti pareiškėjo profesinę kvalifikaciją;

16.2. nepripažinti pareiškėjo profesinės kvalifikacijos;

16.3. skirti pareiškėjui kompensacinę priemonę – profesinio tinkamumo testą ar profesinės adaptacijos laikotarpį, pagal Tvarkos aprašo IV skyriaus nuostatas.

17. Tarnyba galutinį motyvuotą sprendimą dėl veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo priima kuo greičiau ir ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo dienos. Apie priimtą sprendimą Tarnyba per 10 darbo dienų raštu informuoja pareiškėją. Jei priimamas sprendimas nepripažinti pareiškėjo profesinės kvalifikacijos ar skirti pareiškėjui kompensacinę priemonę, pranešime turi būti nurodytos tokio sprendimo priėmimo priežastys. Tvarkos aprašo 16.1–16.3 papunkčiuose nurodyti sprendimai įforminami Tarnybos direktoriaus įsakymu.

18. Prireikus Tarnyba gali kreiptis į kitas institucijas dėl pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymų ir kitų dokumentų.

 

III SKYRIUS

VETERINARIJOS FELČERIO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO SIEKIANT LAIKINAI IR KARTAIS TEIKTI kai kurias VETERINARIJOS PASLAUGAS LIETUVOS RESPUBLIKOJE PROCEDŪRA

 

19. Šio skyriaus nuostatos taikomos tik tais atvejais, kai veterinarijos felčeris atvyksta į Lietuvos Respubliką laikinai ir kartais teikti kai kurių veterinarijos paslaugų.

20. Veterinarijos felčerio kai kurių veterinarijos paslaugų teikimo laikinumą kiekvienu konkrečiu atveju Komisija įvertina pagal paslaugų teikimo trukmę, dažnumą, reguliarumą ir tęstinumą.

21. Pareiškėjas tiesiogiai arba per Įstatyme nurodytą Lietuvos Respublikos kontaktinį centrą turi pateikti Tarnybai užpildytą išankstinę rašytinę Deklaraciją dėl laikinai ir kartais teikiamų kai kurių veterinarijos paslaugų (toliau – Deklaracija) (2 priedas), kai jis pirmą kartą iš valstybės narės atvyksta į Lietuvos Respubliką dirbti veterinarijos felčeriu.

22. Prieš pradedant Lietuvos Respublikoje dirbti veterinarijos felčeriu arba jeigu iš esmės pasikeičia anksčiau dokumentais patvirtintos aplinkybės, kartu su Deklaracija pareiškėjas ar jo įgaliotas

asmuo pateikia šiuos dokumentus arba notaro patvirtintas jų kopijas (jei pateikiami dokumentų originalai, Tarnyba patvirtina jų kopijas, o originalus grąžina pareiškėjui):

22.1. dokumentą, kuriuo patvirtinama asmens pilietybė;

4

 

22.2. dokumentą (-us), kuriuo (-iais) patvirtinama, kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, gali užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta dirbti veterinarijos felčeriu;

22.3. dokumentą, kuriuo patvirtinama profesinė kvalifikacija;

22.4. dokumentą, kuriuo patvirtinama, kad pareiškėjas dirbo Įsisteigimo valstybėje narėje veterinarijos felčeriu ne trumpiau kaip vienus metus per pastaruosius dešimt metų, jei ši profesija toje valstybėje narėje nereglamentuojama. Dešimties metų terminas yra skaičiuojamas nuo Deklaracijos pateikimo kompetentingai institucijai dienos;

22.5. įgaliojimą, jei Deklaraciją pildo ir pateikia įgaliotas asmuo.

23. Jeigu pareiškėjas kai kurias veterinarijos paslaugas teikia pirmą kartą, Tarnyba tikrina jo profesinę kvalifikaciją iki pradedant teikti šias paslaugas ir ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Deklaracijos ir kartu pateikiamų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą:

23.1. atlikti profesinio tinkamumo testą; arba

23.2. leisti teikti kai kurias veterinarijos paslaugas.

24. Kai yra kliūčių, dėl kurių gali būti vėluojama priimti sprendimą, Tarnyba per vieną mėnesį nuo Deklaracijos ir kartu pateikiamų dokumentų gavimo dienos praneša pareiškėjui ar jo įgaliotam asmeniui apie vėlavimo priežastį. Kliūtys turi būti pašalintos per vieną mėnesį nuo šiame punkte nurodyto pranešimo gavimo dienos. Sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per du mėnesius po to, kai pašalinamos kliūtys.

25. Jeigu Komisija nustato esminį skirtumą tarp pareiškėjo profesinės kvalifikacijos ir Lietuvos Respublikoje nustatytų veterinarijos felčerio rengimo reikalavimų ir dėl šio skirtumo gali būti padaryta žalos visuomenės sveikatai ar saugai, pareiškėjui suteikiama galimybė atlikti profesinio tinkamumo testą. Tarnyba, remdamasi profesinio tinkamumo testo rezultatais, priima sprendimą leisti arba neleisti pareiškėjui teikti kai kurias veterinarijos paslaugas.

26. Kai kurias veterinarijos paslaugas pareiškėjas gali pradėti teikti per vieną mėnesį nuo Tarnybos priimto sprendimo priėmimo dienos.

27. Kai kurias veterinarijos paslaugas pareiškėjas gali pradėti teikti, jei Tarnyba nepriima sprendimo arba nepraneša pareiškėjui apie priežastis, dėl kurių šio sprendimo priėmimas atidedamas Tvarkos aprašo 24 ir 26 punktuose nustatytais terminais.

28. Kai yra pagrįstų abejonių, Tarnyba gali prašyti Įsisteigimo valstybės narės kompetentingų institucijų suteikti bet kokią informaciją apie pareiškėjo įsisteigimo teisėtumą ir veiklos tinkamumą, taip pat ir dėl kokių nors profesinio pobūdžio drausminių ar baudžiamųjų sankcijų nebuvimo.

29. Pareiškėjas turi iš anksto arba, kai būtina, suteikęs kai kurias veterinarijos paslaugas, nedelsdamas pranešti socialinio draudimo institucijai apie paslaugas, kurias jis ketina suteikti ar suteikė.

30. Tais atvejais, kai veterinarijos paslaugos teikiamos naudojant Įsisteigimo valstybės narės suteiktą profesinį vardą arba naudojantis veterinarijos paslaugų teikėjo kvalifikacija, Tarnyba gali reikalauti, kad pareiškėjas suteiktų veterinarijos paslaugų gavėjui šią informaciją:

30.1. registro, kuriame jis įregistruotas, pavadinimą, jo registracijos numerį arba lygiavertes tame registre nurodytas tapatumo nustatymo priemones, jeigu pareiškėjas yra įregistruotas komerciniame registre ar panašiame viešame registre;

30.2. institucijos, įgaliotos teisės aktų nustatyta tvarka išduoti tokį leidimą, pavadinimą ir adresą, jeigu veiklai vykdyti Įsisteigimo valstybėje narėje būtinas leidimas;

30.3. profesinę asociaciją ar panašią instituciją, kurioje įregistruotas pareiškėjas;

30.4. profesinį vardą arba, jei tokio nėra, veterinarijos paslaugų teikėjo formalią kvalifikaciją ir valstybę narę, kurioje jos buvo suteiktos;

30.5. pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodą, jeigu pareiškėjas užsiima veikla, kuri apmokestinama PVM;

30.6. duomenis apie bet kokį profesinį draudimą ar kitas asmenines ar kolektyvines profesinės atsakomybės apsaugos priemones.

31. Pareiškėjas turi pateikti Tarnybai atnaujintą Deklaraciją kartą per metus, jeigu jis per tuos metus ketina laikinai ir kartais teikti kai kurias veterinarijos paslaugas.

5

 

IV SKYRIUS

KOMPENSACINĖS PRIEMONĖS

 

32. Pareiškėjui gali būti taikomos šios kompensacinės priemonės:

32.1. profesinės adaptacijos laikotarpis, trunkantis iki trejų metų; arba

32.2. profesinio tinkamumo testas.

33. Tvarkos aprašo 32 punkte nurodytos kompensacinės priemonės taikomos, jeigu:

33.1. baigtas rengimas apima iš esmės kitokius skirtingus dalykus, negu nurodyti formalios kvalifikacijos įrodyme, kurio reikalaujama Lietuvos Respublikoje;

33.2. veterinarijos felčerio profesija Lietuvos Respublikoje apima vieną ar daugiau šios profesinės veiklos rūšių, kurių neturi atitinkama profesija kilmės valstybėje narėje, ir dėl to reikalaujama baigti rengimą, kuris apima iš esmės kitokius skirtingus dalykus, negu nurodyti dokumente, kuriuo patvirtinama pareiškėjo kompetenciją, ar formalios kvalifikacijos įrodyme.

34. Jeigu pareiškėjui ketinama taikyti 32 punkte nurodytas kompensacines priemonės, Komisija turi patikrinti, ar bet kurioje valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje per profesinę patirtį arba visą gyvenimą trunkantį mokymąsi įgytos ir tuo tikslu atitinkamos įstaigos patvirtintos žinios, įgūdžiai ir kompetencijos gali visiškai arba iš dalies kompensuoti iš esmės kitokius skirtingus dalykus.

35. Jeigu Komisija, įvertinusi aplinkybes, nusprendžia siūlyti Tarnybai taikyti 32 punkte nurodytas kompensacines priemones, pareiškėjui siūloma pasirinkti arba profesinės adaptacijos laikotarpį, arba profesinio tinkamumo testą.

36. Jeigu Paraišką teikia asmuo, kurio turimas formalios kvalifikacijos įrodymas yra pirmojo lygio, Tarnyba gali taikyti abi 32 punkte nurodytas kompensacines priemones.

37. Tarnyba užtikrina, kad apie priimtą sprendimą taikyti kompensacines priemones pareiškėjas būtų informuotas, pateikiant informaciją apie Lietuvos Respublikoje reikalaujamą ir pareiškėjo turimą profesinės kvalifikacijos lygį, iš esmės kitokius skirtingus dalykus bei priežastis, kodėl tų skirtumų negalima kompensuoti žiniomis, įgūdžiais ir kompetencijomis, įgytais per profesinę patirtį arba mokymąsi visą gyvenimą, kuriuos oficialiai tuo tikslu patvirtina atitinkama įstaiga.

38. Komisija profesinio tinkamumo testui atlikti parengia dalykų, kurių trūksta,  sąrašą, kuris sudaromas lyginant veterinarijos felčerio rengimo programos dalykus Lietuvos Respublikoje su tais, kurie nurodyti pareiškėjo turimame diplome ar kitame formalios kvalifikacijos įrodyme.

39. Profesinio tinkamumo testas apima veterinarijos felčerio rengimo programos dalykus, kurie pasirenkami iš 38 punkte nurodyto sąrašo ir kurių žinios būtinos siekiant dirbti veterinarijos felčeriu.

40. Tarnyba, priėmusi sprendimą pareiškėjui taikyti profesinio tinkamumo testą, raštu informuoja pareiškėją arba jo įgaliotą asmenį, nurodydama:

40.1. profesinio tinkamumo testą organizuojančią ir vykdančią instituciją ir jos adresą;

40.2. profesinio tinkamumo testo organizavimo išlaidų padengimo tvarką.

41. Profesinio tinkamumo testai turi būti organizuojami ne rečiau kaip 2 kartus per metus, jeigu yra pareiškėjų.

42. Profesinio tinkamumo testą organizuojanti ir vykdanti institucija informuoja pareiškėją apie profesinio tinkamumo testo vykdymo laiką, formą, vertinimo kriterijus, pateikia rekomenduojamos

literatūros sąrašą, kitą reikalingą su profesinio tinkamumo testo vykdymu susijusią informaciją.

43. Neišlaikęs profesinio tinkamumo testo, pareiškėjas nustatyta tvarka gali laikyti šį testą pakartotinai.

44. Tarnyba privalo ne vėliau kaip per mėnesį nuo testo atlikimo dienos priimti sprendimą ir informuoti pareiškėją arba jo įgaliotą asmenį.

45. Profesinės adaptacijos laikotarpiu praktika gali būti atliekama juridinio asmens statusą turinčiose įmonėse ar įstaigose, kurios teikia veterinarijos paslaugas. Juridinis asmuo, organizuojantis profesinės adaptacijos laikotarpį, privalo atsižvelgti į tai, kad pareiškėjas savo kilmės valstybėje narėje arba valstybėje narėje, iš kurios jis atvyko, yra kvalifikuotas specialistas.

46. Tarnyba privalo užtikrinti, kad profesinės adaptacijos laikotarpis neviršytų trejų metų.

 

 

6

 

V SKYRIUS

baigiamosios nuostatos

 

47. Sprendimas dėl pareiškėjo profesinės kvalifikacijos pripažinimo arba jo nebuvimas gali būti skundžiami Įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

________________________


 

Veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos

pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos felčeriu ar laikinai ir kartais teikti kai kurias veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Paraiškos dėl veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos felčeriu Lietuvos Respublikoje formos pavyzdys)

 

Vardas (-ai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė (-ės)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimimo data

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

Lytis:

 

mot.

 

vyr.

 

 

Paso / Asmens tapatybės kortelės numeris

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankstesnis vardas / pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilietybė

 

Lietuvos Respublikos

 

Kita (įrašyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

namas

 

 

 

 

buto nr.

 

 

 

 

pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miestas / vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai

(adresatas)

 

Paraiška

DĖL VETERINARIJOS FELČERIO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMO SIEKIANT DIRBTI VETERINARIJOS FELČERIU LIETUVOS RESPUBLIKOJE

_______________

(data)

__________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau pripažinti mano veterinarijos felčerio profesinę kvalifikaciją.

Veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos pripažinimo tikslas:

_____________________________________________________________________

(darbas pagal veterinarijos felčerio profesiją Lietuvos Respublikoje ar kita)

__________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

2

I. Duomenys apie išsilavinimą

(išvardykite švietimo įstaigas, kuriose įgytas išsilavinimas)

 

 

Formalios kvalifikacijos įrodymą išdavusios švietimo įstaigos pavadinimas ir adresas

Mokytasi

ir (ar)

studijuota

Moky

mosi

ir (ar)

studijų forma 1

Formalios kvalifikacijos įrodymo pavadinimas

(įrašyti originalo kalba)

Formalios kvalifikacijos įrodyme įrašyta profesinė kvalifikacija ar kvalifikacinis laipsnis (įrašyti originalo kalba)

Pastabos

 

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________

1 D dieninė, N – neakivaizdinė, V – vakarinė, NT – nuotolinė.

 

II. Duomenys apie įgytą profesinę kvalifikaciją

(Pildoma, jei profesinė kvalifikacija nėra suteikta formalios kvalifikacijos įrodymu, nurodytu šio prašymo I dalyje, ar nėra įgyta profesinės patirties, nurodytos šio prašymo III dalyje)

 

Dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas ir adresas

Dokumento pavadinimas (įrašyti originalo kalba)

Dokumente įrašyta profesinė kvalifikacija (įrašyti originalo kalba)

Pastabos

 

 

 

 

 

 

 

 

III. PROFESINĖ PATIRTIS

(Profesija arba profesinė veikla, kuria užsiėmėte per paskutinius 5 metus (jei neatitinka Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo (toliau – Įstatymo) 3 priedo 3.4.1  papunktyje nurodytų formalios kvalifikacijos įrodymams keliamų reikalavimų)

(Jeigu pildote šią dalį, pridėkite dokumentą (-us), kuriais patvirtinama Jūsų profesinė patirtis ir trukmė)

 

Profesinė patirtis

Darbinės veiklos trukmė

(metai, mėnuo)

pareigos

institucijos (įstaigos) pavadinimas

valstybė

nuo

iki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

IV. PAPILDOMA INFORMACIJA

(Informacija apie kitas aplinkybes, galinčias turėti įtakos profesinės kvalifikacijos pripažinimui)

__________________________________________________________________________

 

V. DUOMENYS APIE PAREIŠKĖJO ĮGALIOTĄJĮ ASMENĮ

(jei paraišką pateikia įgaliotasis asmuo)

 

Vardas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavardė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresas korespondencijai:

gatvė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

namas

 

 

 

 

buto nr.

 

 

 

 

pašto kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miestas / vietovė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valstybė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel. Nr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. paštas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. SUTIKIMAS

 

Aš, __________________________________________________________________ ,

(pareiškėjo arba įgaliotojo asmens vardas ir pavardė)

esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir sutinku, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba kreiptųsi į valstybines ir (ar) privačias įstaigas (institucijas, įmones, organizacijas ar kt.) dėl informacijos apie mane (mane įgaliojusį asmenį) ir mano (mane įgaliojusio asmens) turimą veterinarijos felčerio profesinę kvalifikaciją.

Sutinku, kad Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba vertintų mano (mane įgaliojusio asmens) veterinarijos felčerio profesinę kvalifikaciją.

Patvirtinu, kad paraiškoje pateikti duomenys yra teisingi.

 

 

pridedama*:

 

£[] 1. Dokumentas, kuriuo patvirtinama asmens pilietybė.

£[] 2. Dokumentas, kuriuo patvirtinamas asmens pavardės (vardo) keitimas (jeigu keitėsi).

£[] 3. Formalios kvalifikacijos įrodymas (-ai).

£[] 4. Dokumentas (-ai), susijęs (-ę) su veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos kėlimu (jeigu toks (-ie) yra).

£[] 5. Formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentas.

£[] 6. Kiti papildomi dokumentai, kuriais patvirtinama veterinarijos felčerio profesinė kvalifikacija (jeigu tokie yra).

£[] 7. Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad pareiškėjas teisėtai vertėsi veterinarijos felčerio veikla ne trumpiau kaip trejus metus iš eilės per penkerius metus iki dokumento išdavimo (jeigu pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymas neatitinka Įstatymo 3 priedo 3.4.1 papunktyje nurodytų formalios kvalifikacijos įrodymams keliamų reikalavimų).

 

 

4

£[] 8. Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad pareiškėjas sėkmingai baigė veterinarijos felčerio rengimo studijas, prasidėjusias iki 1990 m. spalio 3 d. (jeigu pareiškėjas įgijo veterinarijos gydytojo formalios kvalifikacijos įrodymą Vokietijos Demokratinės Respublikos teritorijoje).

£[] 9. Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad pareiškėjo įgytas formalios kvalifikacijos įrodymas valstybės narės teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip ir jos išduodamas formalios kvalifikacijos įrodymas (jeigu pareiškėjas įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą buvusioje Čekoslovakijoje arba jo rengimas prasidėjo iki 1993 m. sausio 1 d. Čekijoje ir Slovakijoje).

£[] 10. Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad pareiškėjo įgytas formalios kvalifikacijos įrodymas Estijos ar Latvijos teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip ir Estijos ar Latvijos išduodamas formalios kvalifikacijos įrodymas (jeigu pareiškėjas įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą arba jo rengimas prasidėjo Estijoje iki 1991 m. rugpjūčio 20 d. arba Latvijoje iki 1991 m. rugpjūčio 21 d.).

£[] 11. Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad veterinarijos felčerio profesinė kvalifikacija įgyta Jugoslavijoje ar pareiškėjas pradėjo mokytis Slovėnijoje iki 1991 m. birželio 25 d. ir kad ši veterinarijos felčerio profesinė kvalifikacija Slovėnijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip Slovėnijos veterinarijos felčerio profesinė kvalifikacija pradedant verstis farmacine veikla (jeigu pareiškėjas įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą buvusioje Jugoslavijoje arba jo rengimas Slovėnijoje prasidėjo iki 1991 m. birželio 25 d.).

£[] 12. Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad pareiškėjo formalios kvalifikacijos įrodymas Slovėnijos ir Kroatijos teritorijoje turi tokią pačią teisinę galią kaip Slovėnijos ir Kroatijos išduodamas formalios kvalifikacijos įrodymas (jeigu pareiškėjas įgijo formalios kvalifikacijos įrodymą buvusioje Jugoslavijoje arba jo rengimas Slovėnijoje prasidėjo iki 1991 m. birželio 25 d. arba Kroatijoje iki 1991 m. spalio 8 d.).

£[] 13. Dokumentas, išduotas kilmės valstybės narės kompetentingų institucijų, kuriuo patvirtinama, kad šiam formalios kvalifikacijos įrodymui taikoma direktyva 2005/36/EB

£[]  14. Įgaliojimas, jei paraišką ir dokumentus pateikia įgaliotas asmuo.

£ 15. D[]Dokumento, kuriuo patvirtinama, kad Europos Sąjungos teisės aktais suteikta judėjimo valstybėse narėse teisė (pateikiama, kai asmuo nėra valstybės narės pilietis).

£ 16. D[] Dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad profesinė veikla nėra laikinai sustabdyta ar uždrausta dėl sunkaus profesinio nusižengimo ar teistumo dėl padarytos nusikalstamos veikos, susijusios su bet kokia to asmens profesine veikla.

 

_______________

* Pastabos:

1. Varnele žymimi tik pateikiami dokumentai.

2. Siunčiant paštu dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro.

3. Dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą, o vertimas patvirtintas vertėjo, išvertusio dokumentus, parašu ir (arba) vertimų biuro antspaudu.

 

______________

(parašas)

______________

(vardas ir pavardė)

 


Veterinarijos felčerio profesinės kvalifikacijos

pripažinimo siekiant dirbti veterinarijos felčeriu ar laikinai ir kartais teikti kai kurias veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo

2 priedas

 

(Deklaracijos dėl laikinai ir kartais teikiamų kai kurių veterinarijos paslaugų formos pavyzdys)

 

deklaracija1

DĖL Laikinai IR KARTAIS teikiamų KAI KURIŲ VETERINARIJOS paslaugų

__________________

(data)

______________________

(sudarymo vieta)

_______________

1 Prašome turėti šios deklaracijos kopiją. Jūs turėsite pateikti šią deklaraciją, jeigu ateityje norėsite teikti veterinarijos paslaugas laikinai ir kartais Lietuvos Respublikoje.

2 Prašome pridėti ankstesnės ir pirmos deklaracijos kopijas.

 

1. Ši deklaracija pildoma:

£[] Pirmą kartą teikiant kai kurias veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje (prašome užpildyti 2–6 punktus)

£[] Kartą per metus atnaujinant deklaraciją2 (prašome užpildyti 2–5 ir 7 punktus)_______________

1 Prašome turėti šios deklaracijos kopiją. Jūs turėsite pateikti šią deklaraciją, jeigu ateityje norėsite teikti kai kurias veterinarijos paslaugas laikinai ir kartais Lietuvos Respublikoje.

2 Prašome pridėti ankstesnės ir pirmos deklaracijos kopijas.

 

2. Veterinarijos paslaugų teikėjo asmens duomenys:

2.1. Vardas (-ai) ir pavardė (-ės) ...............................................................................

2.2. Pilietybė (-ės):

 

£[] AT

£[] BE

£[] CY

£[] CZ

£[] DE

£[] DK

£[] EE

£[] EL

£[] ES

£[] FI

£[] FR

£[] HU

£[] IE

£[] IT

£[] LT

£[] LV

£[] LU

£[] MT

£[] NL

£[] PL

£[] PT

£ HR

£[] SI

£[] SK

£[] SE

£[] UK

£[] BG

£[] RO

£[] IS

£[] LI

£[] NO

Kita (-os) ...................................

 

2.3. Paso / asmens tapatybės kortelės numeris:

Valstybė ...........................

Valstybė ...........................

Valstybė ...........................

2.4. Lytis:

£[] Vyras

£[] Moteris

2.5. Gimimo metai:

££££ ££ ££ [][][][][][][][]

metai, mėnuo, diena

2.6. Gimimo vieta:

Miestas / vietovė: .........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

£[] AT

£[] BE

£[] CY

£[] CZ

£[] DE

£[] DK

£[] EE

£[] EL

£[] ES

£[] FI

£[] FR

£[] HU

£[] IE

£[] IT

£[] LT

£[] LV

£[] LU

£[] MT

£[] NL

£[] PL

£[] PT

£ HR

£[] SI

£[] SK

£[] SE

£[] UK

£[] BG

£[] RO

£[] IS

£[] LI

£[] NO

£[] AT

£[] BE

£[] CY

£[] CZ

£[] DE

£[] DK

£[] EE

£[] EL

£[] ES

£[] FI

£[] FR

£[] HU

£[] IE

£[] IT

£[] LT

£[] LV

£[] LU

£[] MT

£[] NL

£[] PL

£[] PT

£ HR

£[] SI

£[] SK

£[] SE

£[] UK

£[] BG

£[] RO

£[] IS

£[] LI

£[] NO

£[] AT

£[] BE

£[] CY

£[] CZ

£[] DE

£[] DK

£[] EE

£[] EL

£[] ES

£[] FI

£[] FR

£[] HU

£[] IE

£[] IT

£[] LT

£[] LV

£[] LU

£[] MT

£[] NL

£[] PL

£[] PT

£ HR

£[] SI

£[] SK

£[] SE

£[] UK

£[] BG

£[] RO

£[] IS

£[] LI

£[] NO

£[] AT

£[] BE

£[] CY

£[] CZ

£[] DE

£[] DK

£[] EE

£[] EL

£[] ES

£[] FI

£[] FR

£[] HU

£[] IE

£[] IT

£[] LT

£[] LV

£[] LU

£[] MT

£[] NL

£[] PL

£[] PT

£ HR

£[] SI

£[] SK

£[] SE

£[] UK

£[] BG

£[] RO

£[] IS

£[] LI

£[] NO

£[] AT

£[] BE

£[] CY

£[] CZ

£[] DE

£[] DK

£[] EE

£[] EL

£[] ES

£[] FI

£[] FR

£[] HU

£[] IE

£[] IT

£[] LT

£[] LV

£[] LU

£[] MT

£[] NL

£[] PL

£[] PT

£ HR

£[] SI

£[] SK

£[] SE

£[] UK

£[] BG

£[] RO

£[] IS

£[] LI

£[] NO

£[] AT

£[] BE

£[] CY

£[] CZ

£[] DE

£[] DK

£[] EE

£[] EL

£[] ES

£[] FI

£[] FR

£[] HU

£[] IE

£[] IT

£[] LT

£[] LV

£[] LU

£[] MT

£[] NL

£[] PL

£[] PT

£ HR

£[] SI

£[] SK

£[] SE

£[] UK

£[] BG

£[] RO

£[] IS

£[] LI

£[] NO

£[] AT

£[] BE

£[] CY

£[] CZ

£[] DE

£[] DK

£[] EE

£[] EL

£[] ES

£[] FI

£[] FR

£[] HU

£[] IE

£[] IT

£[] LT

£[] LV

£[] LU

£[] MT

£[] NL

£[] PL

£[] PT

£ HR

£[] SI

£[] SK

£[] SE

£[] UK

£[] BG

£[] RO

£[] IS

£[] LI

£[] NO

£[] AT

£[] BE

£[] CY

£[] CZ

£[] DE

£[] DK

£[] EE

£[] EL

£[] ES

£[] FI

£[] FR

£[] HU

£[] IE

£[] IT

£[] LT

£[] LV

£[] LU

£[] MT

£[] NL

£[] PL

£[] PT

£ HR

£[] SI

£[] SK

£[] SE

£[] UK

£[] BG

£[] RO

£[] IS

£[] LI

£[] NO

£[] AT

£[] BE

£[] CY

£[] CZ

£[] DE

£[] DK

£[] EE

£[] EL

£[] ES

£[] FI

£[] FR

£[] HU

£[] IE

£[] IT

£[] LT

£[] LV

£[] LU

£[] MT

£[] NL

£[] PL

£[] PT

£ HR

£[] SI

£[] SK

£[] SE

£[] UK

£[] BG

£[] RO

£[] IS

£[] LI

£[] NO

£[] AT

£[] BE

£[] CY

£[] CZ

£[] DE

£[] DK

£[] EE

£[] EL

£[] ES

£[] FI

£[] FR

£[] HU

£[] IE

£[] IT

£[] LT

£[] LV

£[] LU

£[] MT

£[] NL

£[] PL

£[] PT

£ HR

£[] SI

£[] SK

£[] SE

£[] UK

£[] BG

£[] RO

£[] IS

£[] LI

£[] NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kita ...................................

2

2.7. Kontaktiniai duomenys valstybėje narėje, kurioje veterinarijos paslaugų teikėjas yra teisėtai įsisteigęs (toliau – Įsisteigimo valstybė narė) (privaloma):

Adresas: ...................................

Telefonas (su šalies prisijungimo kodu): ...................................

Faksas (su šalies prisijungimo kodu): ...................................

El. paštas: ...................................

2.8. Kontaktiniai duomenys Lietuvos Respublikoje (jei galite, nurodykite):

 

Adresas: ...................................

Telefonas (su šalies prisijungimo kodu): ...................................

Faksas (su šalies prisijungimo kodu): ...................................

El. paštas: ...................................

 

3. Deklaruojama profesija – veterinarijos felčeris:

Profesija, pagal kurią dirbate Įsisteigimo valstybėje narėje3:

...................................

_____________

3 Prašome nurodyti profesijos pavadinimą Įsisteigimo valstybės narės kalba ir lietuvių kalba ir (arba) viena iš šių kalbų: anglų, prancūzų ar vokiečių.

 

4. Teisėtas įsisteigimas vienoje ar daugiau valstybių narių:

Šioje deklaracijoje „teisėtas įsisteigimas“ – jokių profesinių ir administracinių draudimų, net ir laikinų, nesuvaržytas vertimasis veterinarijos gydytojo praktika Įsisteigimo valstybėje narėje. Asmenims, įgijusiems veterinarijos felčerio profesinę kvalifikaciją trečiosiose šalyse, teisėto įsisteigimo nuostatos taikomos tik tais atvejais, kai tokie asmenys yra įgiję bent trejų metų veterinarijos felčerio profesinę patirtį valstybėje narėje, kuri pripažino tokių asmenų veterinarijos felčerio kvalifikaciją, vadovaudamasi nacionaliniais teisės aktais ir direktyvos 2005/36/EB 3 straipsnio 3 dalimi.

 

4.1. Ar Jūs teisėtai įsisteigęs (-usi) valstybėje narėje dirbti pagal  veterinarijos felčerio profesiją?

£[] Taip

£[] Ne

 

Jei atsakėte „taip“, kurioje valstybėje narėje Jūs esate teisėtai įsisteigęs?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

£[] AT

£[] BE

£[] CY

£[] CZ

£[] DE

£[] DK

£[] EE

£[] EL

£[] ES

£[] FI

£[] FR

£[] HU

£[] IE

£[] IT

£[] LT

£[] LV

£[] LU

£[] MT

£[] NL

£[] PL

£[] PT

£ HR

£[] SI

£[] SK

£[] SE

£[] UK

£[] BG

£[] RO

£[] IS

£[] LI

£[] NO

£[] AT

£[] BE

£[] CY

£[] CZ

£[] DE

£[] DK

£[] EE

£[] EL

£[] ES

£[] FI

£[] FR

£[] HU

£[] IE

£[] IT

£[] LT

£[] LV

£[] LU

£[] MT

£[] NL

£[] PL

£[] PT

£ HR

£[] SI

£[] SK

£[] SE

£[] UK

£[] BG

£[] RO

£[] IS

£[] LI

£[] NO

£[] AT

£[] BE

£[] CY

£[] CZ

£[] DE

£[] DK

£[] EE

£[] EL

£[] ES

£[] FI

£[] FR

£[] HU

£[] IE

£[] IT

£[] LT

£[] LV

£[] LU

£[] MT

£[] NL

£[] PL

£[] PT

£ HR

£[] SI

£[] SK

£[] SE

£[] UK

£[] BG

£[] RO

£[] IS

£[] LI

£[] NO

£[] AT

£[] BE

£[] CY

£[] CZ

£[] DE

£[] DK

£[] EE

£[] EL

£[] ES

£[] FI

£[] FR

£[] HU

£[] IE

£[] IT

£[] LT

£[] LV

£[] LU

£[] MT

£[] NL

£[] PL

£[] PT

£ HR

£[] SI

£[] SK

£[] SE

£[] UK

£[] BG

£[] RO

£[] IS

£[] LI

£[] NO

£[] AT

£[] BE

£[] CY

£[] CZ

£[] DE

£[] DK

£[] EE

£[] EL

£[] ES

£[] FI

£[] FR

£[] HU

£[] IE

£[] IT

£[] LT

£[] LV

£[] LU

£[] MT

£[] NL

£[] PL

£[] PT

£ HR

£[] SI

£[] SK

£[] SE

£[] UK

£[] BG

£[] RO

£[] IS

£[] LI

£[] NO

£[] AT

£[] BE

£[] CY

£[] CZ

£[] DE

£[] DK

£[] EE

£[] EL

£[] ES

£[] FI

£[] FR

£[] HU

£[] IE

£[] IT

£[] LT

£[] LV

£[] LU

£[] MT

£[] NL

£[] PL

£[] PT

£ HR

£[] SI

£[] SK

£[] SE

£[] UK

£[] BG

£[] RO

£[] IS

£[] LI

£[] NO

£[] AT

£[] BE

£[] CY

£[] CZ

£[] DE

£[] DK

£[] EE

£[] EL

£[] ES

£[] FI

£[] FR

£[] HU

£[] IE

£[] IT

£[] LT

£[] LV

£[] LU

£[] MT

£[] NL

£[] PL

£[] PT

£ HR

£[] SI

£[] SK

£[] SE

£[] UK

£[] BG

£[] RO

£[] IS

£[] LI

£[] NO

£[] AT

£[] BE

£[] CY

£[] CZ

£[] DE

£[] DK

£[] EE

£[] EL

£[] ES

£[] FI

£[] FR

£[] HU

£[] IE

£[] IT

£[] LT

£[] LV

£[] LU

£[] MT

£[] NL

£[] PL

£[] PT

£ HR

£[] SI

£[] SK

£[] SE

£[] UK

£[] BG

£[] RO

£[] IS

£[] LI

£[] NO

£[] AT

£[] BE

£[] CY

£[] CZ

£[] DE

£[] DK

£[] EE

£[] EL

£[] ES

£[] FI

£[] FR

£[] HU

£[] IE

£[] IT

£[] LT

£[] LV

£[] LU

£[] MT

£[] NL

£[] PL

£[] PT

£ HR

£[] SI

£[] SK

£[] SE

£[] UK

£[] BG

£[] RO

£[] IS

£[] LI

£[] NO

£[] AT

£[] BE

£[] CY

£[] CZ

£[] DE

£[] DK

£[] EE

£[] EL

£[] ES

£[] FI

£[] FR

£[] HU

£[] IE

£[] IT

£[] LT

£[] LV

£[] LU

£[] MT

£[] NL

£[] PL

£[] PT

£ HR

£[] SI

£[] SK

£[] SE

£[] UK

£[] BG

£[] RO

£[] IS

£[] LI

£[] NO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jei Jūs atsakėte „ne“, prašome paaiškinti: ...................................

 

4.2. Ar Jūs priklausote veterinarijos felčerių profesinei asociacijai ar lygiavertei organizacijai Įsisteigimo valstybėje narėje?

 

£[] Taip

£[] Ne

Jei atsakėte „taip“, prašome įvardyti kuriai, nurodyti kontaktinius duomenis ir Jūsų registracijos numerį joje (jei yra):

...................................

4.3. Ar Jūs esate patvirtintas (-a) ir (ar) prižiūrimas (-a) Įsisteigimo valstybės narės kompetentingos valstybės institucijos?

 

£[] Taip

£[] Ne

 

3

Jei atsakėte „taip“, prašome įvardyti instituciją (-as), nurodyti jos (-ų) kontaktinius duomenis:

...................................

Jei esate įsisteigęs daugiau nei vienoje valstybėje narėje, prašome pateikti informaciją apie paslaugų teikimą laikinai ir kartais Lietuvos Respublikoje kiekvienai Įsisteigimo valstybei narei.

 

5. Profesinis draudimas

5.1. Ar Jūs turite draudimą, susijusį su profesine atsakomybe, atsirandančia dirbant  pagal veterinarijos felčerio profesiją?

£[] Taip

£[] Ne

Jei atsakėte „taip“, prašome nurodyti detalesnę informaciją apie draudimą:

Draudimo kompanijos pavadinimas: ...................................

Sutarties numeris: ...................................

 

Paaiškinimai: ...................................

 

5.2. Ar Jūs turite kitą asmeninę arba kolektyvinę apsaugą, susijusią su profesine atsakomybe, atsirandančia dirbant pagal veterinarijos felčerio profesiją?

£[] Taip

£[] Ne

Jei atsakėte „taip“, prašome nurodyti detalesnę informaciją: ...................................

 

Paaiškinimai: ...................................

 

6. Prie šios deklaracijos pridedami dokumentai4:

6.1. Prašome pažymėti dokumentą (-us), pridedamą (-us) prie šios deklaracijos:

£[] Dokumentas, kuriuo patvirtinama asmens pilietybė, ....... lapas (-ai).

£[] Dokumentas (-ai), kuriuo patvirtinama, kad pareiškėjas yra teisėtai įsisteigęs kitoje valstybėje narėje, gali užsiimti atitinkama veikla ir jam net laikinai nėra uždrausta dirbti veterinarijos felčeriu, ....... lapas (-ai).

£[] Profesinės kvalifikacijos įrodymai, ....... lapas (-ai).

£[] Įgaliojimas, jei paraišką ir dokumentus pateikia įgaliotasis asmuo,....... lapas (-ai).

________________

4 Ši dalis pildoma pirmą kartą teikiant laikinai ir kartais kai kurias veterinarijos paslaugas Lietuvos Respublikoje.

 

7. Atnaujinta informacija (pildoma, kai ši deklaracija yra atnaujinama)

7.1. Kokiais periodais Jūs teikėte paslaugas Lietuvos Respublikoje (metai / mėnuo / diena)?

Nuo ££££-££-££ [][][][]-[][]-[][]

iki ££££-££-££ ;[][][][]-[][]-[][]

Nuo ££££-££-££ [][][][]-[][]-[][]

iki ££££-££-££ ;[][][][]-[][]-[][]

 

 

Paaiškinimai: ...........................

 

7.2. Prašome įvardyti konkrečias profesines veiklas, kuriomis užsiėmėte teikdamas veterinarijos felčerio paslaugas.

...................................

 

Patvirtinu, kad moku lietuvių kalbą tiek, kiek tai būtina siekiant dirbti veterinarijos felčeriu

£ Taip

£ Ne                                                                 

Paaiškinimai: ………………………

 

8. Kiti paaiškinimai

...................................

_____________

(parašas)

_____________

(vardas ir pavardė)