KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO

 

2012 m. birželio 28 d. Nr. T-313

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr. 77-3165; 2010, Nr. 25-1177, Nr. 51-2480, Nr. 86-4525; 2011, Nr. 52-2504) 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ (Žin., 2002, Nr. 112-4993; 2008, Nr. 107-4097) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“ (Žin., 2003, Nr. 106-4755), Kauno miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti valstybinės žemės nuomos mokesčio metinius tarifus:

1.1. asmenims, kurie valstybinės žemės nuomos sutartis sudarė iki 2008 m. gruodžio 31 d. žemės nuomos mokestis skaičiuojamas nuo indeksuotos žemės sklypo vertės, nurodytos žemės nuomos sutartyse:

1.1.1. už namų valdų, daugiabučių namų, garažų ir žemės ūkio paskirties žemę – 1,5 proc. tarifą;

1.1.2. už komercinės ir kitos paskirties žemę – 2 proc. tarifą;

1.2. asmenims, kurie nuo 2009 m. sausio 1 d. sudarė valstybinės žemės nuomos sutartis arba kuriems valstybinės žemės nuomos sutartys buvo pakeistos, ir asmenims, kurie naudojasi valstybinės žemės sklypais (nėra sudarę valstybinės žemės nuomos sutarčių), žemės nuomos mokestis skaičiuojamas nuo žemės sklypo vertės, apskaičiuotos pagal einamųjų metų sausio 1 d. taikytus žemės verčių žemėlapius:

1.2.1. už namų valdų paskirties žemę – 0,25 proc. tarifą;

1.2.2. už daugiabučių namų paskirties žemę – 0,15 proc. tarifą;

1.2.3. už gyvenamosios paskirties žemę, naudojamą komercinei veiklai, – 0,5 proc. tarifą;

1.2.4. už sodininkų bendrijų žemę – 0,15 proc. tarifą;

1.2.5. už žemės ūkio paskirties žemę – 0,1 proc. tarifą;

1.2.6. už garažų paskirties žemę – 0,5 proc. tarifą;

1.2.7. už komercinės ir kitos paskirties žemę – 0,7 proc. tarifą;

1.2.8. už pramonės ir sandėliavimo, inžinerinės infrastruktūros teritorijas – 1,5 proc. tarifą;

1.2.9. už nenaudojamą žemę arba žemę, kurioje stovi nenaudojamais, naudojamais ne pagal paskirtį, apleistais arba neprižiūrimais pripažinti pastatai (patalpos) ir statiniai, – 4 proc. tarifą.

2. Taikyti 1.2 punkte nurodytiems asmenims tokius mokesčio mažinimo koeficientus:

2.1. 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3 ir 1.2.6 punktuose nurodytiems asmenims, kurie yra sudarę valstybinės žemės nuomos sutartis, – 0,9 mokesčio mažinimo koeficientą;

2.2. 1.2.4 ir 1.2.5 punktuose nurodytiems asmenims – 0,2 mokesčio mažinimo koeficientą;

2.3. 1.2.7 ir 1.2.8 punktuose nurodytiems asmenims, kurių 2009 m. komercinės ir pramonės ir sandėliavimo paskirties žemės sklypų valstybinės žemės nuomos sutartyse ar susitarimuose dėl valstybinės žemės nuomos sutarčių pakeitimo įrašyta 2009 m. galiojusi vidutinė rinkos vertė, – 0,75 mokesčio mažinimo koeficientą;

2.4. 1.2.7 ir 1.2.8 punktuose nurodytiems asmenims, valstybinės žemės nuomos sutartis sudariusiems nuo 2010 m., – 0,9 proc. mokesčio mažinimo koeficientą.

3. Atleisti nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio šiuos nuomininkus (naudotojus):

3.1. fizinius asmenis, kuriems nustatytas 0–40 proc. darbingumo lygis (iki 2007 m. birželio 30 d. – I ir II grupės invalidai), senatvės pensininkus ir nepilnamečius asmenis, kai minėtų asmenų šeimose mokestinio laikotarpio pradžioje (einamųjų metų sausio 1 d.) nėra darbingų asmenų, išskyrus mokymo įstaigų dieninių skyrių studentus bei moksleivius, ir kai sklypo plotas yra ne didesnis kaip 10 arų. Ši lengvata taikoma nuomojamiems (naudojamiems) gyvenamosios, individualių garažų ar žemės ūkio paskirties žemės sklypams, išskyrus žemės sklypus, naudojamus komercinei veiklai;

3.2. valstybines mokslo ir mokymo įstaigas, nuomojančias ar naudojančias valstybinę žemę (išskyrus kai žemės sklypai naudojami komercinei ir / ar ūkinei veiklai);

3.3. valstybės ir Savivaldybės viešąsias sveikatos priežiūros įstaigas, nuomojančias ar naudojančias valstybinę žemę (išskyrus kai žemės sklypai naudojami komercinei ir / ar ūkinei veiklai);

3.4. biudžetines įstaigas, veikiančias pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą, nuomojančias ar naudojančias valstybinę žemę (išskyrus kai žemės sklypai naudojami komercinei ir / ar ūkinei veiklai);

3.5. religines bendruomenes, bendrijas ir centrus, nuomojančius ar naudojančius valstybinę žemę (išskyrus kai žemės sklypai naudojami komercinei ir / ar ūkinei veiklai);

3.6. regioninių parkų, kraštovaizdžio ir zoologinių draustinių teritorijų ir jų apsaugos zonų žemės  nuomininkus ar naudotojus (išskyrus žemės ūkio naudmenų, taip pat pastatų, kiemų, kelių ir tvenkinių užimtą žemę ir žemę, naudojamą komercinei ir / ar ūkinei veiklai);

3.7. vandenviečių sanitarinės apsaugos griežto režimo zonų, miesto nuotekų valymo įrenginių teritorijų su prie jų esančiomis dumblo laikymo aikštelėmis, nuotekų pumpavimo stočių ir šių objektų sanitarinių zonų žemės nuomininkus ar naudotojus (išskyrus kai žemės sklypai naudojami komercinei ir / ar ūkinei veiklai);

3.8. juridinius ir fizinius asmenis, veikiančius pagal Lietuvos Respublikos meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymą, nuomojančius ar naudojančius valstybinę žemę pagrindinei veiklai;

3.9. socialines įmones ir neįgaliųjų socialines įmones, veikiančias pagal Lietuvos Respublikos socialinių įmonių įstatymą, neįgaliųjų draugijas, nuomojančias ar naudojančias valstybinę žemę pagrindinei veiklai;

3.10. labdaros ir paramos fondus, veikiančius pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos fondų įstatymą, nuomojančius ar naudojančius valstybinę žemę pagrindinei veiklai;

3.11. sporto aikštynams ir sporto bazėms skirtos žemės nuomininkus ar naudotojus, nuomojančius ar naudojančius valstybinę žemę pagrindinei veiklai.

4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 16 d. sprendimą Nr. T-401 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir mokėjimo terminų nustatymo“;

4.2. Kauno miesto savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 23 d. sprendimą Nr. T-476 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2009 m. liepos 16 d. sprendimo Nr. T-401 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir mokėjimo terminų nustatymo“ pakeitimo“.

5. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) ar Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (Žin., 2002, Nr. 36-1340) nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Andrius Kupčinskas