VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

Dėl VETERINARIJOS GYDYTOJŲ KVALIFIKACIJOS KĖLIMO MOKYMŲ, kuriuos organizuoja nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, IR VETERINARIJOS GYDYTOJO KOMPETENCIJOS ATLIKTI TRICHINELIŲ LERVŲ TYRIMUS PATIKRINIMO ĮKAINIŲ nustatymo

 

2015 m. birželio 12 d. Nr. B1-551

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos veterinarijos įstatymu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu, Trichinelių lervų tyrimų paslaugų teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2014 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. B1-892 „Dėl Trichinelių lervų tyrimų paslaugų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19 punktu ir 27.1 papunkčiu, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. birželio 28 d. nutarimu Nr. 744 „Dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nuostatų patvirtinimo“, 20.8 papunkčiu ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto nuostatų, patvirtintų Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. B1-245 „Dėl Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai pavaldžių biudžetinių įstaigų reorganizavimo, reorganizavimo sąlygų aprašų patvirtinimo ir Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto nuostatų patvirtinimo“, 11.4 papunkčiu:

1. N u s t a t a u:

1.1.    veterinarijos gydytojų kvalifikacijos kėlimo mokymų, kuriuos organizuoja Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas, įkainį – 40,00 eurų (keturiasdešimt eurų);

1.2. veterinarijos gydytojo kompetencijos atlikti trichinelių lervų tyrimus patikrinimo įkainį – 25,00 eurai (dvidešimt penki eurai).

2. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Finansų ir biudžeto skyriui.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                            Jonas Milius