isgyaz13

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 M. PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO

 

2017 m. vasario 23 d. Nr. T-

Pakruojis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi,  Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo  2 straipsnio 3 dalimi, Pakruojo rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Patvirtinti Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 m. priemones (pridedama).

2. Skirti Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2017 m. priemonių III straipsnyje numatytas lėšas vykdytojams pagal projektus, kuriems pritaria Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Saulius Gegieckas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Pakruojo rajono savivaldybės tarybos

2017 m. vasario 23 d. sprendimu Nr. T-

 

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO

SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 M. PRIEMONĖS

 

1.      Informacija apie Pakruojo rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos (toliau – Programa) lėšas. 

Eil.

nr.

Pajamų šaltiniai

Eur

1.

Juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už teršalų išmetimą į aplinką.

25 000,0

2.

Medžioklės plotų naudotojų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

14 000,0

3.

Juridinių ir fizinių asmenų mokesčiai, mokami įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už valstybinius gamtos išteklius, išskyrus medžiojamųjų gyvūnų išteklius.

180 000,0

4.

Lėšos, gautos kaip želdinių atkuriamosios vertės kompensacija.

0

5.

Savanoriškos juridinių ir fizinių asmenų įmokos.

0

6.

Kitos teisėtai gautos lėšos.

0

 

Iš viso pajamų

219 000,0

 

 

Eil.

nr.

Lėšų likutis 2017-01-01

Eur

1.

Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

0

2.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa.

3449,0

3.

Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė.

39363,0

 

Lėšų likutis iš viso

42812,0

 

IŠ VISO 2017 M. PROGRAMOS LĖŠŲ:

Eil.

nr.

Straipsnio pavadinimas

Eur

1.

Mokesčiai už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą.

14 000,0

2.

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (20 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą).

44449,0

3.

Kitų Programos aplinkosaugos priemonių grupė (80 procentų Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų, neįskaitant įplaukų už medžioklės plotų naudotojų mokesčius, mokamus įstatymų nustatytomis proporcijomis ir tvarka už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą).

203363,0

 

Iš viso 2017 m. Programos lėšų 

 

261 812,0

 

 

 

2017 M. PROGRAMOS IŠLAIDOS

Eil.

nr.

Išlaidų straipsniai

Numatoma

skirti  Eur 2017 m.

I.

Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonėms; atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonėms; atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonėms; aplinkos monitoringo, prevencinėms, aplinkos atkūrimo priemonėms; visuomenės švietimui ir mokymui aplinkosaugos klausimais.

130683,0

1.

Aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonėms

 

1.1

Pakruojo ,,Atžalyno“ gimnazijos buvusių nuotekų tinklų rezervuarų sutvarkymo darbai (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Pakruojo seniūnas).

2000,0

1.2

Pėsčiųjų takelių parkuose (Pakruojo miesto parkas, Linksmučių parkas, Pakruojo dvaro parkas) ir dviračių takų Pakruojo seniūnijoje (apie 15 km) priežiūra ir tvarkymas, senojo Pakruojo parko infrastruktūros remontavimo ir atnaujinimo darbai, dviračių stovų įrengimas ir infrastruktūros elementų prie Petrašiūnų karjerų įrengimas (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Pakruojo seniūnas).

11000,0

1.3

Smėlio, druskos surinkimas (sušlavimas, pakrovimas ir išvežimas) iš Pakruojo miesto gatvių kovo ir balandžio mėnesiais  (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Pakruojo seniūnas).

1500,0

1.4

Pakruojo miesto lietaus kanalizacijos tinklų išvalymo ir priežiūros darbai (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Pakruojo seniūnas).

6000,0

1.5

Dviračių takų  priežiūra (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Žeimelio seniūnas).

700,0

1.6

Sosnovskio barščių naikinimas (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Žeimelio seniūnas).

200,0

1.7

Dviračių takų priežiūra (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Pašvitinio seniūnas).

100,0

1.8

Gamtos paveldo objektų tvarkymas, smėlio, druskos mišinio surinkimas iš Klovainių miestelio (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Klovainių seniūnas).

430,0

1.9

Dviračių ir pėsčiųjų takų priežiūra Klovainių mstl., Balsių k., Petrašiūnų k., (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Klovainių seniūnas).

130,0

1.10

Dviračių takų priežiūra (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Guostagalio seniūnas).

600,0

1.11

Sosnovskio barščių naikinimas (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Guostagalio seniūnas).

400,0

1.12

Smėlio, druskos mišinio surinkimas iš gatvių Linkuvos mieste (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Linkuvos seniūnas).

500,0

1.13

Saugomų teritorijų priežiūros ir tvarkymo darbai Linkuvos seniūnijoje (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Linkuvos seniūnas).

1000,0

1.14

Linkuvos miesto lietaus surinkimo įrenginių priežiūra (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Linkuvos seniūnas).

500,0

1.15

Saugomų teritorijų priežiūros ir tvarkymo darbai (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Rozalimo seniūnas).

250,0

1.16

Dviračių ir pėsčiųjų takų priežiūra (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Linkuvos seniūnas).

800,0

1.17

Sosnovskio barščių naikinimas (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Linkuvos seniūnas).

200,0

1.18

Dviračių ir pėsčiųjų takų priežiūra (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Rozalimo seniūnas).

250,0

 

Iš viso 1 punkto išlaidų

26560,0

 

 

 

2.

Atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonės

 

2.1

Šiukšlių dėžių įsigijimas ir įrengimas (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Žeimelio seniūnas).

400,0

2.2

Šiukšlių dėžių įsigijimas (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Guostagalio  seniūnas).

500,0

2.3

Šiukšlių dėžių įsigijimas (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Klovainių  seniūnas).

300,0

2.4

Priemonių (konteinerių) komunalinėms atliekoms surinkti įsigijimas (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – UAB ,,Pakruojo komunalininkas“).

13000,0

2.5

Padubysio kaimo nuotekų tinklų prijungimas prie Rozalimo mstl. nuotekų tinklų (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – UAB ,,Pakruojo vandentiekis“).

50000,0

 

Iš viso 2 punkto išlaidų

64200,0

 

 

 

3.

Atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonės

 

3.1

Bešeimininkių atliekų Pakruojo seniūnijos teritorijoje sutvarkymas (surinkimas, pakrovimas ir išvežimas į legalias atliekų šalinimo ir priėmimo vietas), lapų surinkimas ir sutvarkymas iš Pakruojo miesto gatvių rugsėjo, spalio mėnesiais. (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Pakruojo seniūnas).

4000,0

3.2

Bešeimininkių atliekų tvarkymas Žeimelio seniūnijoje (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Žeimelio seniūnas).

600,0

3.3

Apleistų teritorijų tvarkymas (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Žeimelio seniūnas).

500,0

3.4

Bešeimininkių atliekų tvarkymas Lygumų seniūnijoje (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Lygumų  seniūnas).

1000,0

3.5

Apleistų teritorijų tvarkymas Klovainių seniūnijoje (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Klovainių seniūnas).

580,0

3.6

Bešeimininkių atliekų tvarkymas Klovainių seniūnijoje (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Klovainių seniūnas).

580,0

3.7

Bešeimininkių atliekų tvarkymas Guostagalio seniūnijoje (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Guostagalio seniūnas).

200,0

3.8

Bešeimininkių  atliekų ir atliekomis užterštų teritorijų tvarkymas  Linkuvos seniūnijoje  (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Linkuvos seniūnas).

2000,0

3.9

Bešeimininkių atliekų tvarkymas  Rozalimo seniūnijoje (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Rozalimo  seniūnas).

500,0

3.10

Bešeimininkių atliekų tvarkymas (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – ekologas).

4593,0

 

Iš viso 3 punkto išlaidų

14553,0

 

 

 

4.

Aplinkos monitoringo, prevencinės, aplinkos atkūrimo priemonės

 

4.1

Vandens telkinių  pakrančių valymas (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Žeimelio seniūnas).

900,0

4.2

Vandens telkinių pakrančių valymas ir tvarkymas  (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Guostagalio seniūnas).

800,0

4.3

Vandens telkinių  pakrančių valymas ir tvarkymas (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Linkuvos  seniūnas).

1000,0

4.4

Vandens telkinių pakrančių valymas ir priežiūra (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Rozalimo seniūnas).

4000,0

4.5

Kruojos upės vandens kokybės tyrimų vykdymas (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – ekologas).

500,0

4.6

Ekstremaliųjų ekologinių situacijų, avarijų padarinių likvidavimas (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – ekologas).

9000,0

 

Iš viso 4 punkto išlaidų

16200,0

 

 

 

5

Visuomenės švietimo ir mokymo aplinkosaugos klausimais priemonės

 

5.1

Aplinkosauginė spauda mokykloms, bibliotekoms (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – ekologas).

1200,0

5.2

Aplinkosauginių akcijų, renginių, talkų, parodų organizavimas, knygų, plakatų, lankstinukų aplinkosaugos tema įsigijimas ir platinimas (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – ekologas).

2000,0

5.3

Aplinkosauginių renginių, talkų organizavimas (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Linkuvos  seniūnas).

200,0

5.4

Projektas ,,Gamtos tyrinėjimai ,,Nematomas – matomas pasaulis“(asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Ekologinio švietimo centras).

400,0

5.5

Projektas ,,Gamta – mūsų namai“ (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Linkuvos gimnazija).

600,0

5.6

Programa ,,Žemei reikia draugų“ (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakinga – Žeimelio gimnazija).

350,0

5.7

Projektas ,,Aplinka – gamtos ir žmogaus kūrinys“ (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakinga – Šukionių Jono Noreikos  pagrindinė mokykla).

300,0

5.8

Projektas ,,Žmogus – gamtos draugas“ (asignavimų valdytoja Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakinga – ,,Žemynos“ pagrindinė mokykla).

380,0

5.9

Projektas ,,Žmogus ir aplinka“  (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Lietuvai pagražinti draugijos Pakruojo skyrius).

400,0

5.10

 

Parama  Gamtosauginių mokyklų programai (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – ekologas).

200,0

5.11

Talkų organizavimas pavasarį Pakruojo seniūnijos seniūnaitijose, kituose kaimuose ir  Pakruojo mieste. Renginio „Mokėkim mylėti ir prižiūrėti savo augintinį“, kuris vyksta spalio mėnesį organizavimo išlaidų padengimas (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Pakruojo seniūnas).

500,0

5.12

Projektas ,,Jei nori keisti pasaulį – keisk save“ (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakinga – Lygumų  pagrindinė mokykla).

300,0

5.13

Projektas ,,Žaidžiame EKO linksmai“  (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakinga – Pašvitinio pagrindinė mokykla).

800,0

5.14

Projektas ,,Palikime švarią žemę, II etapas“ (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakinga – Balsių  pagrindinė mokykla).

700,0

5.15

Projektas ,,Saugokime žemę“ (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakinga – Rozalimo  pagrindinė mokykla).

200,0

5.16

Žaliųjų edukacinių erdvių mokyklos aplinkoje kūrimas (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakinga – Rozalimo  pagrindinė mokykla).

200,0

5.17

Konferencija ,,Gamtamokslinis ugdymas bendro ugdymo mokykloje 2017“ (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras).

200,0

5.18

Projektas ,,Žalieji daržai – vaiko kompetencijų stiprinimui“  (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas Pakruojo vaikų lopšelis – darželis ,,Saulutė“)

240,0

 

Iš viso 5 punkto išlaidų

9170,0

 

 

 

II

Savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialioji programa (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – ekologas).

44449,0

 

Iš viso II straipsnio išlaidų

44449,0

 

 

 

III

Finansiškai remti žemės sklypų, kuriuose medžioklė nėra uždrausta, savininkus, valdytojus ir naudotojus, įgyvendinančius žalos prevencijos priemones, kuriomis jie siekia išvengti medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos (želdinių apdorojimas repelentais, aptvėrimas tvoromis ar apsauginėmis juostomis, želdinių, gerinančių laukinių gyvūnų natūralias mitybos sąlygas, veisimas ir kitos priemonės), atlyginti vilkų ūkiniams gyvūnams padarytą žalą, įsigyti kartografinę ir kitą medžiagą, reikalingą pagal Medžioklės įstatymo reikalavimus rengiamiems medžioklės plotų vienetų sudarymo ar jų ribų pakeitimo projektams parengti (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – ekologas).

14 000,0

 

Iš viso III straipsnio išlaidų                                                                                                         

14 000,0

 

 

 

IV.

Želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, būklės stebėsenai, želdynų kūrimui, želdinių veisimui, inventorizacijai.

 

1

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, veisimas Pakruojo seniūnijoje (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Pakruojo seniūnas).

25000,0

2

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, veisimas Klovainių seniūnijoje (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Klovainių seniūnas).

4380,0

3

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, veisimas Lygumų seniūnijoje (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Lygumų seniūnas).

6000,0

4

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, veisimas Guostagalio seniūnijoje (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Guostagalio seniūnas).

1800,0

5

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, veisimas Rozalimo seniūnijoje (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Rozalimo seniūnas).

5000,0

 

6

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, veisimas Pašvitinio seniūnijoje (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Pašvitinio seniūnas).

3000,0

7

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, veisimas Žeimelio seniūnijoje (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Žeimelio seniūnas).

11700,0

8

Želdynų ir želdinių apsauga, tvarkymas, veisimas Linkuvos seniūnijoje (asignavimų valdytoja – Pakruojo rajono savivaldybės administracija, atsakingas – Linkuvos seniūnas).

15800,0

 

Iš viso IV straipsnio išlaidų

72680,0

 

Iš viso 2017 m.  Programos išlaidų

261812,0

_________________________