RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO, PATVIRTINTO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2013 M. LAPKRIČIO 22 D. ĮSAKYMU NR. A-1217-(8.2) „DĖL LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO

 

2018 m. lapkričio 2 d. Nr. A-1142-(8.2)

Radviliškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos reklamos įstatymų ir Išorinės reklamos įrengimo taisyklių, patvirtintu Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių  įsakymų  pripažinimo  netekusiais  galios“ (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 4-371 redakcija), 20.3 papunkčiu:

1. P a v i r t i n u  pridedamus:

1.1. Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymų Nr. A-1217-(8.2) „Dėl leidimų įrengti išorinę reklamą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ naują redakciją;

1.2. Paraiškos išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą formą.

1.3. Leidimo įrengti išorinę reklamą formą.

2. Įgalioju Architektūros ir urbanistikos skyriaus vedėją išduoti leidimus įrengti išorinę reklamą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                   Jolanta Margaitienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Radviliškio rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. A-1217-(8.2)

(Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. A-1142-(8.2) redakcija)

 

 

LEIDIMŲ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Leidimų įrengti išorinę reklamą išdavimo paslaugos (toliau – Paslauga) teikimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato leidimų įrengti išorinę reklamą (toliau – Leidimas) išdavimo, atsisakymo juos išduoti, įspėjimo apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą ir leidimų galiojimo panaikinimo tvarką Radviliškio rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) teritorijoje.

2Aprašo paskirtis – užtikrinti, kad Leidimai Savivaldybės teritorijoje būtų išduodami pagal Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo, kitų įstatymų, norminių teisės aktų ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2013 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 4-670 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo taisyklių patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 1 d. įsakymo Nr. 405 „Dėl Išorinės reklamos įrengimo tipinių taisyklių patvirtinimo“ ir jį keitusių įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ (Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2018 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 4-371 redakcija) patvirtintų Išorinės reklamos įrengimo taisyklių (toliau – Taisyklės) reikalavimus.

3Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme ir Taisyklėse minimas sąvokas.

 

II. LEIDIMŲ IŠDAVIMO PASLAUGOS UŽSAKYMAS, PARAIŠKOS, DOKUMENTŲ IR IŠORINĖS REKLAMOS ĮRENGIMO PROJEKTO PATEIKIMAS

 

4Pareiškėjas, norintis gauti leidimą, Radviliškio rajono savivaldybės administracijai (toliau – Savivaldybės administracija) tiesiogiai, per atstumą arba per Elektroninius valdžios vartus turi pateikti:

4.1. paraišką išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą, kurioje nurodoma:

4.1.1pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, adresas korespondencijai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi); pareiškėjo (fizinio asmens) vardas, pavardė, gimimo data, adresas korespondencijai, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu pareiškėjas jį turi);

4.1.2. išorinės reklamos plotas;

4.1.3. išorinės reklamos įrengimo adresas, vieta;

4.1.4. reklamos skleidimo laikotarpis;

4.1.5.   informacija apie Savivaldybės administracijos išduotą statybą leidžiantį dokumentą, jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas;

4.1.6.   dokumento, patvirtinančio Savivaldybės administracijos sutikimą įrengti išorinę reklamą, jei žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių numatoma įrengti išorinę reklamą, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise; data ir numeris;

4.1.7.   kokiu būdu (tiesiogiai leidimą išduodančioje institucijoje, registruotu laišku arba, atsižvelgiant į įdiegtas technines priemones, elektroninėmis priemonėmis) pareiškėjas norėtų gauti leidimą;

4.1.8. kokiu būdu (raštu arba elektroninėmis priemonėmis) pareiškėjas norėtų gauti leidimą išduodančios institucijos pranešimus.

4.2.      Prie paraiškos pridedama:

4.2.1.   dokumentai, patvirtinantys žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – Savininkas) sutikimą, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų Savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimas, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip;

4.3.      nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopija, kai pareiškėjas yra žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas;

4.3.1.   jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių, šiuos objektus eksploatuojančių subjektų raštiškas sutikimas.

4.4.      išorinės reklamos įrengimo projektas ir jo kopija. Išorinės reklamos įrengimo projektą sudaro:

4.4.1.   aiškinamasis raštas;

4.4.2.   reklaminio įrenginio vietos schema topografiniame plane, jei reklaminis įrenginys įrengiamas ant žemės;

4.4.3.   išorinės reklamos įrengimo vietą apibūdinantys duomenys (situacijos schema, viso objekto, ant kurio planuojama įrengti reklamą, esamos padėties spalvota nuotrauka ar objekto projektas (kai objektas nepastatytas ar neįrengtas);

4.4.4.   išorinės reklamos spalvinis ir grafinis vaizdas (įskaitant vaizdo nuotraukas ir fotomontažus);

4.4.5.   reklaminio įrenginio projektas, laikiklių ir tvirtinimo mazgų brėžiniai, jei reklama tvirtinama laikikliais.

5.         Paraiška registruojama Savivaldybės administracijos informacinėje dokumentų valdymo sistemoje.

6.         Prie paraiškos pridedami dokumentai ir projektas (dviem egzemplioriais) pateikiami tiesiogiai Savivaldybės administracijai, išskyrus atvejus, kai paslauga užsakoma elektroninėmis priemonėmis per atstumą.

 

III. PARAIŠKOS IR PRIE JOS PRIDEDAMŲ DOKUMENTŲ TIKRINIMAS

 

7.         Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo, gavęs pareiškėjo paraišką išduoti leidimą ir kitus Aprašo 4 punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo paraiškoje nurodytu būdu išsiunčia pareiškėjui patvirtinimą, kad paraiška gauta. Patvirtinime nurodoma: terminas, per kurį turi būti išnagrinėta paraiška; informacija apie tai, kad jeigu per nurodytą terminą leidimas neišduodamas ir nepateikiamas motyvuotas rašytinis atsisakymas jį išduoti, laikoma, kad leidimas išduotas; galimos pareiškėjo teisių gynimo priemonės, kuriomis jis galėtų pasinaudoti, jeigu kiltų jo ir leidimą išduodančios institucijos ginčų;

8.         Jei paraiška ir (ar) kiti dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, neteisingai užpildyti arba juose pateikti neteisingi duomenys, arba pateikti ne visi dokumentai, kurių reikia leidimui išduoti, arba jie neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo paraiškoje nurodytu būdu praneša apie tai pareiškėjui ir nustato 5 darbo dienų terminą trūkstamiems arba patikslintiems dokumentams pateikti, taip pat informuoja, kad terminas leidimui išduoti skaičiuojamas nuo visų tinkamai įformintų dokumentų gavimo dienos.

 

IV. PROJEKTO DERINIMAS

 

9. Išorinės reklamos įrengimo projektas privalo būti suderintas:

9.1 visais atvejais su savivaldybės administracijos vyriausiuoju kalbos tvarkytoju, savivaldybės vyriausiuoju architektu, atitinkamos seniūnijos seniūnu;

9.2. jei išorinė reklama projektuojama požeminių komunikacijų apsaugos zonose, saugomose teritorijose ar kultūros paveldo objektų teritorijose ir apsaugos zonose – su suinteresuotomis institucijomis.

 

 

V. LEIDIMŲ IŠDAVIMAS, ATSISAKYMAS IŠDUOTI LEIDIMUS

 

10. Pareiškėjui leidimas turi būti išduotas arba rašytinis motyvuotas atsisakymas jį išduoti pateiktas ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo visų dokumentų, kurių reikia leidimui išduoti, gavimo. Jeigu pateikti ne visi, nevisiškai ar neteisingai užpildyti dokumentai arba neteisingi duomenys, terminas skaičiuojamas nuo visų arba papildytų (patikslintų) dokumentų gavimo dienos. Leidimas išduodamas paraiškoje nurodytu būdu.

11. Jeigu per Aprašo 10 punkte nurodytą terminą Savivaldybės administracija neišduoda leidimo ir nepateikia motyvuoto rašytinio atsisakymo išduoti leidimą, laikoma, kad leidimas išduotas.

12.       Pareiškėjams išduodami popierinės arba, atsižvelgiant į įdiegtas technines priemones, elektroninės formos leidimai.

13.       Leidimas gali būti išduodamas tiesiogiai Savivaldybės administracijoje, siunčiamas registruotu laišku arba, atsižvelgiant į įdiegtas technines priemones, elektroninėmis priemonėmis.

14.       Leidimas įrengti išorinę reklamą išduodamas tik šio Aprašo nustatyta tvarka suderinus išorinės reklamos įrengimo projektą ir Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatuose numatytais atvejais sumokėjus nustatyto dydžio vietinę rinkliavą.

15.       Leidimo galiojimo terminas nustatomas atsižvelgiant į pareiškėjo paraiškoje nurodytą reklamos skleidimo laikotarpį ir negali būti ilgesnis kaip 10 metų.

16.       Leidime nurodoma:

16.1.    leidimą išduodanti institucija;

16.2.    leidimo numeris;

16.3     leidimo turėtojo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, leidimo turėtojo (fizinio asmens) vardas, pavardė, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos ar verslo liudijimo numeris; telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu leidimo turėtojas jį turi);

16.4.    išorinės reklamos įrengimo adresas, vieta;

16.5.    išorinės reklamos plotas;

16.6.    projekto numeris ir data;

16.7.    leidimo galiojimo terminas;

16.8.    leidimo išdavimo data;

16.9.    leidimą pasirašiusio asmens pareigos, parašas, vardas, pavardė. Popierinės formos leidimas tvirtinamas leidimą išdavusios institucijos antspaudu.

17.       Kai leidimo turėtojas numato keisti išorinės reklamos, išskyrus ant reklaminio įrenginio pateikiamos trumpalaikės išorinės reklamos, spalvinį ar grafinį vaizdą, jis Savivaldybės administracijai tiesiogiai, per atstumą arba per Elektroninius valdžios vartus turi pateikti prašymą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir Aprašo 4.4.4 punkte nurodytą dokumentą.

18.       Aprašo 17 punkte nurodytu atveju Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Aprašo 17 punkte nurodytų dokumentų gavimo įvertina išorinės reklamos spalvinio bei grafinio vaizdo atitiktį Aprašo reikalavimams ir raštu ar elektroninėmis priemonėmis jį derina arba pateikia leidimo turėtojui motyvuotą atsisakymą jį derinti.

19.       Jeigu pasibaigus leidimo galiojimo terminui reklaminės veiklos subjektas nori gauti naują leidimą, jis Savivaldybės administracijai ne vėliau kaip prieš 20 darbo dienų iki leidimo galiojimo termino pabaigos Apraše nustatyta tvarka turi pateikti prašymą, kuriame nurodomas turimo leidimo numeris, jo išdavimo data, ir Aprašo 4 punkte nurodytus dokumentus, kurie pateikiami tik tuo atveju, jei pasikeitė turimam leidimui gauti pateikti dokumentai ir (ar) juose nurodyti duomenys ir (ar) informacija. Leidimas šiame Aprašo punkte nurodytu atveju išduodamas Apraše nustatyta tvarka ir terminais.

20.       Kai Aprašo 4 punkte nurodyti dokumentai yra ne elektroninės formos ir yra teikiami elektroninėmis priemonėmis, gali būti pateikiamos tų dokumentų skaitmeninės kopijos.

21.       Leidimas neišduodamas Reklamos įstatymo 12 straipsnio 12 dalyje nustatytais atvejais.

22. Už leidimo išdavimą imama vietinė rinkliava Lietuvos Respublikos vietinių rinkliavų įstatymo ir Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-932 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų patvirtinimo“ (Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 25 d. sprendimo Nr. T-999 redakcija) patvirtintų Vietinės rinkliavos už leidimo įrengti išorinę reklamą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimą nuostatų nustatyta tvarka.

23.       Duomenys apie išduotus leidimus kaupiami Radviliškio rajono savivaldybės administracijos reklamos registre ir skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.radviliskis.lt.

 

VI. LEIDIMŲ GALIOJIMO PANAIKINIMO ATVEJAI IR TVARKA

 

24.       Leidimo galiojimas panaikinamas Reklamos įstatymo 12 straipsnio 13 dalyje nustatytais atvejais.

25.       Leidimo turėtojas įspėjamas apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą Reklamos įstatymo 12 straipsnio 13 dalyje nustatytais atvejais.

26.       Apie sprendimą įspėti apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą Savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo tiesiogiai ar per atstumą (registruotu laišku) praneša leidimo turėtojui, nurodo pažeidimus, dėl kurių jis įspėjamas apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą, ir atsižvelgdama į pažeidimų pobūdį ir kitas svarbias aplinkybes, nustato ne trumpesnį kaip 5 darbo dienų terminą pažeidimams pašalinti.

27.       Leidimo turėtojas Savivaldybės administracijos nurodytus pažeidimus, dėl kurių buvo įspėtas apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą, turi ištaisyti per Savivaldybės administracijos nustatytą terminą, kuris skaičiuojamas nuo pranešimo apie galimą leidimo galiojimo panaikinimą gavimo dienos. Ištaisęs pažeidimus, leidimo turėtojas turi apie tai tiesiogiai ar per atstumą (registruotu laišku) pranešti Savivaldybės administracijai.

28.       Apie sprendimą panaikinti leidimo galiojimą Savivaldybės administracija per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo tiesiogiai ar per atstumą (registruotu laišku) praneša leidimo turėtojui ir nurodo leidimo galiojimo panaikinimo priežastis.

29.       Pasibaigus leidimo galiojimo terminui ir jo nepratęsus ar panaikinus leidimą įrengti išorinę reklamą, reklaminės veiklos subjektas privalo Savivaldybės administracijos nustatytu terminu išardyti reklaminį įrenginį ar nukabinti reklamą ir sutvarkyti aplinką.

30.       Jei per skirtą laikotarpį nurodymai nevykdomi, surašomas administracinių teisės pažeidimų protokolas ir skiriama bauda, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatomis. Atitinkamos seniūnijos seniūnas turi teisę pašalinti reklamos įrangą ar iškabą reklamos savininko sąskaita.

31.       Baudos sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos ištaisyti trūkumus ar pašalinti pažeidimus, taip pat nuo nuostolių, padarytų dėl neleistinos veiklos, atlyginimo pagal galiojančius įstatymus.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

32.       Leidimo turėtojui, praradusiam leidimo originalą ir apie tai raštu pranešusiam Architektūros ir urbanistikos skyriui, per 20 darbo dienų išduodamas leidimo dublikatas.

33.       Savivaldybės teritorijoje išorinės reklamos įrengimo reikalavimų laikymosi priežiūrą pagal kompetenciją atlieka įgalioti savivaldybės administracijos darbuotojai.

34.       Leidimų turėtojai, pažeidę išorinės reklamos įrengimo reikalavimus, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRINTA

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. A-1217-(8.2)

(2018 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. A-1142-(8.2) redakcija)

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________

(pareiškėjo (juridinio asmens) pavadinimas, teisinė forma, kodas arba pareiškėjo (fizinio asmens) vardas ir pavardė, gimimo data)

 

________________________________________________________________________________________________________________________

(juridinio asmens buveinė arba fizinio asmens individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos ar verslo liudijimo numeris, adresas korespondencijai)

 

________________________________________________________________________________________________________________________

(telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jeigu pareiškėjas jį turi)

 

Radviliškio rajono savivaldybės administracijai

 

PARAIŠKA IŠDUOTI LEIDIMĄ ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ

 

20 _____ m. ____________________ d. Nr.

Radviliškis

 

Prašom __________________________________________ (nurodyti reklamos skleidimo laikotarpį)

išduoti Leidimą įrengti išorinę reklamą adresu: ___________________  ________________________

(seniūnijos pavadinimas)               (gatvės pavadinimas)

________. Reklamos plotas _________ kv. m.

(pastato nr.)

Leidimą įrengti išorinę reklamą pageidaujama gauti tiesiogiai, registruotu laišku arba elektroninėmis priemonėmis nustatyta tvarka (kas reikia, pabraukti).

Pranešimus pageidaujama gauti raštu, elektroninėmis priemonėmis nustatyta tvarka (kas reikia, pabraukti).

Turimo Leidimo numeris, jo išdavimo data (kai baigiasi Leidimo galiojimo terminas ir pareiškėjas nori gauti naują Leidimą) – ___________________________________________________________.

PRIDEDAMA:

Dokumentas, patvirtinantis Savivaldybės institucijos sutikimą įrengti išorinę reklamą     (jei žemė, statiniai, įrenginiai ar kiti objektai, ant kurių numatoma įrengti išorinę reklamą, priklauso Savivaldybei nuosavybės teise ar yra valdomi patikėjimo teise), ____lapai (-ų).

Savivaldybės institucijos išduotas statybą leidžiantis dokumentas (jei reklaminis įrenginys, ant kurio numatoma skleisti išorinę reklamą, yra statinys, kuriam privalomas šis dokumentas), ____ lapai (-ų).

Dokumentų, patvirtinančių žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų (ant kurių įrengiama išorinė reklama) nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančio asmens (toliau – savininkas) sutikimą, kopija, išskyrus atvejus, kai pareiškėjas pats yra šių objektų savininkas. Jeigu išorinė reklama įrengiama ant bendrojo naudojimo objektų, – butų ir kitų patalpų savininkų daugumos sutikimą, jeigu butų ir kitų patalpų savininkų bendrijos įstatuose ar jungtinės veiklos sutartyje nenumatyta kitaip, ____ lapai (-ų).

Nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopija, kai pareiškėjas yra  žemės, statinių, įrenginių ar kitų objektų, ant kurių įrengiama išorinė reklama, savininkas, ____ lapai (-ų).

Išorinės reklamos įrengimo projektas, ____ lapai (-ų), ___ egz.

Prekių ženklo registracijos liudijimo ar paraiškos įregistruoti prekių ženklą priėmimo pažymos kopija  (jei numatyta šį ženklą naudoti reklamoje), ____ lapai (-ų).

Objektus eksploatuojančių subjektų raštiški sutikimai (jei išorinė reklama įrengiama ant stulpų, lynų ar kitokių konstrukcijų, esančių virš gatvių), ____ lapai (-ų).

 

____________         _______________________________________________

(parašas)                                     (vardas, pavardė)

 

PATVIRINTA

Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. A-1217-(8.2)

(2018 m. lapkričio 2 d. įsakymo Nr. A-1142-(8.2) redakcija)

 

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

LEIDIMAS ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ

20______ m. ______________ ___ d. Nr. RL-       -(19.26)

Radviliškis

 

 

Juridinio (ar fizinio) asmens, kuriam išduodamas Leidimas įrengti išorinę reklamą, duomenys:

 

________________________________________________________________________________________________________________________

(juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė arba fizinio asmens vardas ir pavardė, individualios veiklos vykdymo registracijos pažymos ar verslo liudijimo numeris)

 

________________________________________________________________________________________________________________________

(telefono numeris, elektroninio pašto adresas, jeigu juridinis (ar fizinis) asmuo jį turi)

 

Leidimas išduodamas įrengti _________________________________________________

Išorinės reklamos įrengimo adresas (vieta):   ___________________________________________

(seniūnijos ar kitos vietos pavadinimas)      

__________________        _________                        

(gatvės pavadinimas)            (pastato nr.)

 

Išorinės reklamos plotas: ______ kv. m.

Projekto Nr. ________ ir derinimo data, _______________________________________

Projekto rengėjas:  _________________________________________________________

Leidimas galioja nuo 20___ m. ____________ ___ d. iki 20___ m. ____________ ___ d.

Leidimo turėtojas privalo:

1. Laikytis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo, Išorinės reklamos įrengimo taisyklių ir kitų teisės aktų, nustatančių reklamos naudojimo reikalavimus.

2. Pranešti raštu ar elektroninėmis priemonėmis Leidimą išdavusiai institucijai apie pasikeitusį Leidimo turėtojo buveinės adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą – ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šių duomenų pasikeitimo.

3. Užtikrinti, kad išorinė reklama būtų tvarkinga, nesugadinta, įrengta pagal suderintą projektą.

4. Nurodyti ant reklaminio įrenginio savininko pavadinimą, išskyrus iškabą.

5. Nuimti išorinę reklamą per 1 darbo dieną pasibaigus Leidimo galiojimo terminui ar panaikinus Leidimo galiojimą ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų išardyti reklaminį įrenginį bei sutvarkyti aplinką.

Leidimo turėtojas turi teisę:

1. Įrengti Leidime nurodytoje vietoje reklaminį įrenginį ir ant jo skleisti reklamą arba skleisti reklamą ant pritaikytos išorinės reklamos pateikimo priemonės.

2. Apskųsti Leidimą išdavusios institucijos sprendimus (jei jis mano, kad jo teisės ar įstatymų saugomi teisėti interesai yra pažeisti) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

3. Pasibaigus Leidimo galiojimo terminui gauti naują Leidimą remiantis leidimų įrengti išorinę reklamą Radviliškio rajono savivaldybės teritorijoje išdavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka.

Leidimo turėtojas negali perduoti Leidimo ar juo suteiktų teisių kitiems asmenims.

Leidimas išduodamas reklaminės veiklos subjekto nurodytam laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 10 metų.

 

 

 

__________________________________________       _________________

(Leidimą išdavusio asmens pareigos)                                                            (parašas)                           (vardas ir pavardė)

A. V.