LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 3D-897 „DĖL PARAMOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS BEI GYVULIUS PARAIŠKOS IR TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ADMINISTRAVIMO BEI KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 31 d. Nr. 3D-353

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“:

1.       Pakeičiu 7.1.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.1.2. kai pareiškėjo (arba jo valdos partnerio ar valdoje registruoto šeimos nario) laikomų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis, kaip numatyta taisyklių 7.1.1 papunktyje, sudaro mažiau kaip 0,3 SG pievos hektarui, tada padengtiems SG (1 SGV padengia 3,33 ha) pievų ir žolinių azotą kaupiančių augalų ariamojoje žemėje plotams arba šių pievų plotų sumai, siekiančiai 3 procentus pareiškėjo deklaruotų I–III klasifikatoriaus grupių žemės ūkio naudmenų plotų sumos (taikoma pareiškėjui palankesnė sąlyga), taikomi 7.1.1 papunkčio reikalavimai, o likę pievų plotai ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 1 dienos turi būti sutvarkyti, t. y. nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) turi būti iš lauko išvežta arba supresuota, arba šienas sudėtas į kūgius, o žolės susmulkinimas ir paskleidimas lauke draudžiamas;“.

2.       Pakeičiu 7.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.4. kai pievų augalai (motiejukai, eraičinai, svidrės ir kt.) einamaisiais metais yra auginami sėklai, kaip viena žemės ūkio augalų rūšis, arba žoliniai azotą kaupiantys augalai ariamojoje žemėje (visi klasifikatoriaus III grupės kodai) yra auginami sėklai, paraiškoje tokie laukai turi būti deklaruojami kodais GPŽ, GPA ir DGP pažymint požymį „SĖ“, „ESĖ“ arba kodais GPŽ, GPA pažymint požymį „ĮS“ arba klasifikatoriaus III grupės kodais atitinkamai pažymint požymį „SĖ“ „ESĖ“ arba „ĮS“. Tokiu atveju kiti taisyklių 7 punkte išdėstyti pievų ir žolinių azotą kaupiančių augalų ariamojoje žemėje (visi klasifikatoriaus III grupės kodai) priežiūros reikalavimai netaikomi. Jeigu lauke, kuriam priskirtas požymis „SĖ“, „ESĖ“ arba „ĮS“, nėra vyraujančios augalų rūšies (t. y. vizualiai įvertinus skirtingų augalų (jeigu tokių yra) paplitimą galima nustatyti, kad auginami daugiau nei vienos žolinių augalų rūšies augalai), laikoma, kad pievos paskirtis („SĖ – žemės ūkio augalai sėklai“, „ESĖ“ – daugiamečių žolių sėklos pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas“, „ĮS“ – įsėlis pagal priemonę „Ekologinis ūkininkavimas) nurodyta neteisingai ir šio taisyklių papunkčio išimtis netaikoma;“.

3.       Pakeičiu 63 punkto ketvirtąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

Po einamųjų metų birželio 21 d. paraiškos sertifikuoti ekologinę gamybą ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemą užaugintus vaisius, uogas ir daržoves ir pagal KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ nepriimamos.“

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                                       Kęstutis Navickas