LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2020 M. KOVO 12 D. ĮSAKYMO NR. V-352 „DĖL ASMENŲ, SERGANČIŲ COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), ASMENŲ, ĮTARIAMŲ, KAD SERGA COVID-19 LIGA (KORONAVIRUSO INFEKCIJA), IR ASMENŲ, TURĖJUSIŲ SĄLYTĮ, IZOLIAVIMO NAMUOSE, KITOJE GYVENAMOJOJE VIETOJE AR SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUMATYTOSE PATALPOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. gegužės 21 d. Nr. V-1181

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-352 „Dėl Asmenų, sergančių COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), asmenų, įtariamų, kad serga COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), ir asmenų, turėjusių sąlytį, izoliavimo namuose, kitoje gyvenamojoje vietoje ar savivaldybės administracijos numatytose patalpose taisyklių patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 11.1.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

11.1.12. asmenims (kai kelionės tikslas nebūtinai susijęs su darbo funkcijų vykdymu):

11.1.12.1. turintiems asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo persirgo COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu, ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką (ASPĮ dokumento nereikia, jei asmeniui COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) diagnozuota Lietuvoje ir duomenys pateikti Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinėje sistemoje (toliau – ESPBI IS)) (išimtis dėl izoliacijos netaikoma asmenims, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi Indijos Respublikoje);

11.1.12.2. turintiems ASPĮ dokumentą, konkrečios šalies skiepijimų sertifikatą arba tarptautinį skiepijimų sertifikatą, nurodantį, kad asmens skiepijimas viena iš šių COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinų pagal valstybės, kurioje buvo atlikta vakcinacija, kompetentingos institucijos patvirtintą pagal skiepijimo schemą yra baigtas – po „COVID-19 Vaccine Janssen“ vakcinos dozės suleidimo, po antros „Comirnaty“, „COVID-19 Vaccine Moderna“ ar „Vaxzevria“ vakcinos dozės suleidimo (išimtis dėl izoliacijos netaikoma asmenims, kurie 14 dienų laikotarpiu iki grįžimo / atvykimo į Lietuvos Respubliką lankėsi Indijos Respublikoje);“.

1.2. Papildau 8.1.9 papunkčiu:

8.1.9. laikyti brandos egzaminą pakartotinėje sesijoje šiomis sąlygomis:

8.1.9.1. jei ne seniau nei 48 val. iki egzamino atliktas SARS-CoV-2 PGR tyrimas ir gautas neigiamas tyrimo rezultatas ir egzamino dieną asmuo neturi ūmiai viršutinių kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių;

8.1.9.2. prieš patenkant į brandos egzamino centrą atliekamas greitasis antigeno testas ir jo rezultatas yra neigiamas;

8.1.9.3. asmuo brandos egzamino centre dėvi respiratorių;

8.1.9.4. užtikrinama, kad asmuo, prieš patekdamas į brandos egzamino centrą, dezinfekuoja rankas;

8.1.9.5. apie dalyvavimą egzamine privaloma informuoti NVSC ne vėliau, kaip 48 val. iki egzamino pradžios, nurodant brandos egzamino centrą, kuriame vyks egzaminas;“.

1.3. Papildau 8.1.10 papunkčiu:

8.1.10. paskirtu laiku nuvykti į ASPĮ skiepytis COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcinos antra doze, o Taisyklių 11.2.5 papunktyje nurodyti asmenys – skiepytis bet kuria vakcinos doze;“.

1.4. Papildau 8.3.5 papunkčiu:

8.3.5. laikyti brandos egzaminą pakartotinėje sesijoje šiomis sąlygomis:

8.3.5.1. jei ne seniau nei 48 val. iki egzamino atliktas SARS-CoV-2 PGR tyrimas ir gautas neigiamas tyrimo rezultatas ir egzamino dieną asmuo neturi ūmiai viršutinių kvėpavimo takų infekcijai būdingų požymių;

8.3.5.2. prieš patenkant į brandos egzamino centrą atliekamas greitasis antigeno testas ir jo rezultatas yra neigiamas;

8.3.5.3. asmuo brandos egzamino centre dėvi respiratorių;

8.3.5.4. užtikrinama, kad asmuo, prieš patekdamas į brandos egzamino centrą, dezinfekuoja rankas;

8.3.5.5. apie dalyvavimą egzamine privaloma informuoti NVSC ne vėliau, kaip 48 val. iki egzamino pradžios, nurodant brandos egzamino centrą, kuriame vyks egzaminas;“.

1.5. Pakeičiu 8.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.4. izoliuotas asmuo turi kreiptis į NVSC ir gauti leidimą nuvykti į kitą izoliavimo vietą, jei asmuo dėl pagrįstų priežasčių ją turi pakeisti (leidimas išduodamas ne daugiau kaip 2 kartus izoliacijos laikotarpiu, tik nuvykimui į izoliacijos vietą);“.

1.6. Pakeičiu 8.6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.6.1. iš anksto informavęs NVSC Taisyklių 8.1.1 – 8.1.4 ir 8.1.6 – 8.1.10 papunkčiuose nurodytais atvejais bei nuvykti į ASPĮ sveikatos priežiūros paslaugoms gauti (kai vykstama į ASPĮ skubiai pagalbai gauti, NVSC informavimas nereikalingas);“.

1.7. Pakeičiu 84.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

84.3. sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) turėjusiems asmenims – 14 dienų nuo paskutinės sąlyčio dienos. Sąlytį su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kuriam genomo sekoskaitos metodu nustatyta viena iš šių SARS-CoV-2 viruso atmainų: B.1.1.7 (VOC 202012/01), B.1.351 (501Y.V2), P.1, B.1.617.1, B.1.617.2 ar B.1.617.3 (toliau – viruso atmainos), arba kuriam nustatyti E484K viruso variantai, turėjusiems asmenims arba susijusiems su protrūkiu, kuriame bent vienam iš asmenų nustatyta viena iš viruso atmainų ar E484K viruso variantų, ne anksčiau kaip 10 izoliavimo dieną atliekamas SARS-CoV-2 PGR tyrimas. Izoliavimo terminas gali būti trumpinamas, jei asmuo nėra turėjęs sąlyčio su sergančiuoju COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kuriam genomo sekoskaitos metodu nustatyta viena iš viruso atmainų ar E484K viruso variantų arba susijęs su protrūkiu, kuriame bent vienam iš asmenų nustatyta viena iš viruso atmainų ar E484K viruso variantų:“.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                           Arūnas Dulkys