r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 28 d. Nr. T-168(E)

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu, Lietuvos Respublikos paslaugų įstatymu, siekdama kontroliuoti renginių organizavimą Akmenės rajono savivaldybės viešosiose vietose, Akmenės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Renginių organizavimo Akmenės rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2010 m. rugpjūčio 25 d. sprendimą Nr. T-180 „Dėl masinių renginių organizavimo Akmenės rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių patvirtinimo“ (su visais vėlesniais pakeitimais).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                        Vitalijus Mitrofanovas


 

PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T-168(E)

 

 

 

 

 

RENGINIŲ ORGANIZAVIMO

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Renginių organizavimo Akmenės rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašas

(toliau – Tvarkos aprašas) nustato bendruosius renginių organizavimo ir leidimų (toliau – Leidimas) išdavimo Akmenės rajono savivaldybės viešosiose vietose reikalavimus.

2.    Tvarkos aprašu siekiama užtikrinti sklandų Savivaldybės viešosiose vietose organizuojamų kultūrinių, sportinių, edukacinių, reklaminių ir kitų masinių renginių (toliau – renginiai) organizavimą, atsižvelgiant į bendruomenės narių bei svečių poreikius.

3. Tvarkos aprašas taikomas renginiams, vykstantiems Akmenės rajono savivaldybės (toliau –

Savivaldybė) viešosiose vietose, kurių organizavimo nereglamentuoja Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas.

4. Tvarkos aprašas netaikomas renginiams, vykstantiems uždarose patalpose. Tokių renginių organizavimo ir lankymo taisykles nustato, jas taiko patalpų, kuriose vyksta renginys, savininkas arba organizacijos, kuri naudojasi tomis patalpomis, administracija.

5. Renginius Akmenės rajono savivaldybės viešosiose vietose gali organizuoti juridiniai ar fiziniai asmenys, kuriems pagal Lietuvos Respublikos norminius teisės aktus leista organizuoti renginius.

6. Pagrindinės šiame Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

6.1. Renginys – viešojoje vietoje organizuotas kultūrinis, sportinis, edukacinis, reklaminis renginys, kurio nereglamentuoja Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas ir kurio forma nepriskiriama susirinkimui. Renginio metu gali būti vykdoma prekyba ir teikiamos paslaugos:

6.1.1. nekomercinis renginys – renginys, kurio organizatorius nesiekia pelno; renginį gali remti Savivaldybė; žiūrovai į renginį įleidžiami nemokamai arba renginio organizatorius gali imti mokestį (pardavinėti bilietus) už įėjimą į renginį; renginyje gali būti prekiaujama ir teikiamos paslaugos;

6.1.2. komercinis renginys – renginys, kuriuo siekiama finansinės naudos; yra imamas mokestis už įėjimą į renginį (parduodami bilietai); renginio neremia Savivaldybė; renginyje gali būti prekiaujama ir teikiamos paslaugos; už leidimą renginiui organizuoti yra mokama rinkliava.

6.2. Renginio organizatorius – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė, įstaiga, organizacija, asociacija, bendruomenė ar fizinis asmuo.

6.3. Leidimas – dokumentas, suteikiantis teisę organizuoti renginį Savivaldybei priklausančioje viešojoje vietoje.

6.4. Viešoji vieta – tai vieta, kuri yra nuolat ar nustatytu laiku prieinama visuomenei ar jos daliai laisvai ar komerciniu, narystės pagrindu ar kitaip, yra naudojama verslo, pramogų ar kitais teisėtais tikslais, suderinus su viešosios vietos savininku.

7. Savivaldybė, išdavusi leidimą organizuoti renginį, neatsako už organizatorių prisiimtus įsipareigojimus rėmėjams, atlikėjams, dalyviams bei žiūrovams ir galimus jų viešosios tvarkos ar kitokio pobūdžio pažeidimus.

 

 

 

 

 

II SKYRIUS

PRAŠYMŲ LEISTI ORGANIZUOTI RENGINIUS NAGRINĖJIMO TVARKA IR

LEIDIMŲ IŠDAVIMAS

 

8. Renginio organizatorius, norintis Savivaldybės viešojoje vietoje organizuoti renginį, privalo

turėti leidimą. Leidimą išduoda seniūnijos, kurioje bus organizuojamas renginys, seniūnas (toliau –seniūnas). Jeigu renginio organizatorius yra seniūnija, leidimą išduoda Savivaldybės administracijos direktorius.

9. Renginio organizatorius ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki renginio pateikia seniūnui prašymą (1 priedas) leisti organizuoti renginį. Prie prašymo pridedami visi jame nurodyti dokumentai, gali būti pridedami ir kiti reikalingi dokumentai.

10. Jeigu renginys tuo pačiu metu organizuojamas keliose seniūnijose, renginio organizatorius privalo prašymą derinti su kiekvienu seniūnu. Leidimą renginiui organizuoti išduoda seniūnas, į kurį buvo kreiptasi su prašymu.

11. Jeigu organizatorius pateikia seniūnui prašymą, kuriame nurodyta renginio vieta ir laikas sutampa su Savivaldybės planuotu renginiu, įtrauktu į metų renginių kalendorių ir viešai paskelbta Savivaldybės interneto svetainėje www.akmene.lt, pirmenybė suteikiama Savivaldybės planuotam renginiui. Keli renginiai toje pačioje viešoje vietoje tuo pačiu laiku negalimi.

12. Prašymus galima pateikti elektroniniu būdu per elektroninius valdžios vartus adresu: www.epaslaugos.lt .

13. Jeigu nekomercinio renginio metu vykdoma prekyba ir / arba teikiamos paslaugos ir prekybos/paslaugų teikėjas remia renginį, už leidimą prekiauti ir / ar teikti paslaugas rinkliava nerenkama – tuo atveju paramos lėšos pagal paramos davėjo ir gavėjo susitarimą pervedamos į Akmenės rajono savivaldybės administracijos sąskaitą nurodant mokėjimo paskirtį ir renginio pavadinimą. Rinkliava nerenkama renginiuose, kurie organizuojami nuo rugsėjo 30 dienos iki balandžio 30 dienos.

14. Atsižvelgdamas į Savivaldybės gyventojų interesus ir kitas svarbias aplinkybes (eismo organizavimą, žmonių saugumo užtikrinimą ir kt.) seniūnas gali pasiūlyti kitą renginio vietą ir laiką, nei prašoma. Organizatoriams atsisakius pakeisti vietą ar laiką, leidimas renginiui neišduodamas.

15. Apie atsisakymą išduoti leidimą renginio organizatorius informuojamas ne vėliau kaip prieš 5 dienas raštu (el. paštu, faksu). Rašte nurodomi tokio atsisakymo motyvai. Atsisakymas išduoti leidimą gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

16. Jeigu renginys vyks kultūros paveldo teritorijoje ir joje bus montuojama scena ar kiti įrenginiai, renginio organizatorius schemą turi suderinti su kultūros paveldo objekto naudotoju arba savininku.

17. Renginio organizatorius privalo užtikrinti eismo saugumą ir viešąją tvarką renginio metu.

18. Išnagrinėjęs prašymą, seniūnas išduoda leidimą (2 priedas), kuriame nurodomi įpareigojimai organizatoriui. Leidimai registruojami dokumentų valdymo sistemoje. Leidimų išdavimą kontroliuoja Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

19. Prašymas nenagrinėjamas, jeigu:

19.1. jis nepasirašytas renginio organizatoriaus;

19.2. renginio organizatorius nevykdo seniūno reikalavimo iki nurodyto termino pateikti papildomus duomenis, reikalingus sprendimui priimti;

19.3. pateiktas likus mažiau kaip 5 darbo dienoms iki renginio.

20. Leidimas organizuoti renginius privačiose teritorijose neišduodamas.

21. Jeigu renginio organizatorius – seniūnas, prašymas pateikiamas Savivaldybės administracijai. Leidimą išduoda Savivaldybės administracijos direktorius. Leidimus dokumentų valdymo sistemoje registruoja Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyrius.

 

 

III SKYRIUS

RENGINIO ORGANIZAVIMO LAIKAS

 

22. Renginys gali vykti darbo, poilsio ir švenčių dienomis nuo 7.00 val. iki 22.00 val. (vaikams ir nepilnamečiams skirti renginiai – iki 22.00 val.), išskyrus Joninių, kalėdinius, naujametinius ar kitus Savivaldybės ir valstybinius renginius, kurių laikas gali būti pratęstas pagal renginio organizatoriaus raštu arba elektroniniu būdu per elektroninius valdžios vartus www.epaslaugos.lt pateiktą prašymą leidimą išdavusio asmens sprendimu.

23. Renginio suaugusiems žmonėms metu naudoti erotinius elementus arba erotinių kino ir vaizdo intarpus galima tik po 22.00 val. Apie planus renginyje panaudoti erotines priemones informuojama pateikiant prašymą. Renginių suaugusiesiems organizatoriai turi užtikrinti, kad juose nedalyvautų vaikai ir asmenys iki 18 metų.

24. Jeigu renginys negali įvykti, iš anksto apie tai žinodamas, renginio organizatorius privalo pranešti seniūnui. Išduotas leidimas kitam renginiui negalioja.

 

IV SKYRIUS

REIKALAVIMAI RENGINIO ORGANIZATORIUI

 

25. Renginio organizatorius privalo:

25.1. pasirūpinti biotualetų, šiukšlių dėžių kiekiu, atsižvelgdamas į renginio dalyvių skaičių, užtikrinti švaros, sanitarijos ir higienos reikalavimų vykdymą renginio metu;

25.2. tamsiu paros metu užtikrinti renginio teritorijos apšvietimą prieš renginį, per renginį ir 1 val. po renginio;

25.3. planuojant laikinus statinius (scenas, stendus, palapines, kioskus, įrenginius), parengti jų išdėstymo renginio vietoje schemą ir suderinti ją su seniūnu. Laužų, kitų atvirų ugnies šaltinių, pirotechnikos gaminių naudojimo vietas derinti su Akmenės priešgaisrine gelbėjimo tarnyba;

25.4. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, šio Tvarkos aprašo, nustatytų Viešosios tvarkos, Kelių eismo, Priešgaisrinės saugos, Darbo saugos ir kitų taisyklių, gerbti visuomenės priimtas moralės normas, vykdyti valdžios atstovų bei policijos pareigūnų nurodymus;

25.5. pateikti seniūnui civilinės pirotechnikos priemonių išdėstymo schemą ir naudojimo laiką, suderintą su Akmenės priešgaisrine gelbėjimo tarnyba teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu atviroje teritorijoje renginio metu bus naudojami 4 kategorijos fejerverkai, T2 kategorijos teatrinės ar P2 kategorijos kitos pirotechnikos priemonės (fejerverkai);

25.6. pateikti raštišką patvirtinimą, kad pasibaigus renginiui bus sutvarkyta teritorija;

25.7. užtikrinti, kad į reginio teritoriją nebūtų:

25.7.1. įsinešami alkoholiniai ar kiti gėrimai, narkotikai ar kitos psichotropinės medžiagos;

25.7.2. įleidžiami neblaivūs ar nuo psichotropinių medžiagų apsvaigę asmenys;

25.7.3. nebūtų galima įsinešti ginklų, kitų draudžiamų daiktų, kuriais galima sužaloti ar sukelti grėsmę kitiems asmenims;

25.7.4. matomoje vietoje pateikti informaciją žiūrovams apie į renginį draudžiamus įsinešti daiktus;

25.7.5.                       renginyje, kuris skirtas vaikams ir jaunimui iki 18 metų, nebūtų prekiaujama alkoholiniais gėrimais bei alumi ir jie nebūtų vartojami;

25.7.6. kad garso lygis neviršytų teisės aktais nustatytų norminių ribų;

25.7.7. jeigu prekyba renginio metu leista, užtikrinti, kad prekiautojai turėtų reikiamus Savivaldybės administracijos išduotus leidimus ir licencijas bei kitus dokumentus;

25.7.8. planuojant parodomuosius aviacinius renginius (aviacijos šventes, demonstracinius skrydžius, apžvalginius žmonių skraidinimus) turėti Civilinės aviacijos administracijos leidimą pagal jos nustatytos formos paraišką;

25.7.9. jei renginio metu bus organizuojamos parodomosios ir kitokios sporto varžybos, renginys bus susijęs su neįprastu dalyvių, žiūrovų fiziniu ar emociniu krūviu, renginys vyks ekstremaliomis gamtinėmis sąlygomis, užtikrinti, kad dalyviams ir žiūrovams būtų suteikta kvalifikuota medicinos pagalba;

25.7.10. užtikrinti renginio lankytojų bei renginio teritorijoje esančių objektų apsaugą;

25.7.11. nedelsiant nutraukti renginį, jei kyla grėsmė žmonių saugumui;

25.7.12. baigti renginį, kai jis nebetenka leidime nurodyto pobūdžio;

25.7.13. baigti renginį, jei iš renginio nepašalinami asmenys, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, kursto pažeidinėti įstatymus arba dorovę;

25.7.14. dengti visas dėl renginio organizavimo susidariusias išlaidas (elektros energijos, teritorijos sutvarkymo, šiukšlių išvežimo ir kt.).    

26. Renginio organizatorius ir dalyviai, pažeidę įstatymus ir šį Tvarkos aprašą, teisės aktų nustatyta tvarka traukiami baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn, atsako už padarytą materialinę žalą ir privalo atlyginti nuostolius.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

27. Šis Tvarkos aprašas gali būti keičiamas Akmenės rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

28. Šio Tvarkos aprašo laikymąsi kontroliuoja Savivaldybės administracija ir jos įgalioti specialistai, policijos pareigūnai, asmenys, išdavę leidimus.

29. Šiame Tvarkos apraše neaptarti klausimai sprendžiami taip, kad neprieštarautų Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems norminiams teisės aktams.

 

_____________________________________


 

Renginių organizavimo Akmenės rajono

savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo

1 priedas   

 

(Prašymo leisti organizuoti renginį forma)

 

_____________________________________________________

(renginio organizatoriaus vardas, pavardė / juridinio asmens pavadinimas)

_______________________________________________

(fizinio / juridinio asmens kodas)

___________________________________________

(fizinio / juridinio asmens telefonas, el. pašto adresas)

 

Akmenės rajono savivaldybės administracijos

_____________________seniūnijos seniūnui

 

PRAŠYMAS

LEISTI ORGANIZUOTI RENGINĮ

_____________

(data)

 

1.   Renginio pavadinimas ________________________________________________________

2.   Renginio pobūdis (komercinis, nekomercinis) _______________________________________

3.   Renginio forma (mugė, šventė, varžybos, koncertas ir pan.) _____________________________

4.   Trumpas renginio turinys (tematika, paskirtis, kokioms amžiaus grupėms) ____________________ _________________________________________________________________________________

5.   Renginio data, pradžios ir pabaigos laikas _______________________________________

6.   Renginio vieta, eitynių, procesijos, parado ar kt. maršrutas (schema) __________________

7.   Numatomas dalyvių skaičius _______, numatomas žiūrovų skaičius _____.

8.   Numatoma prekyba ir prekybos vietų skaičius TAIP / NE, ______.

9.   Numatoma prekyba alkoholiniais gėrimais (nurodyti gėrimų rūšį ir stiprumą) ______________

10. Informacija apie viešosios tvarkos užtikrinimą, renginio dalyvių ir žiūrovų saugumą (Akmenės rajono policijos komisariato ar saugos tarnybos suderinimo žyma arba sutarties kopija) ___________

11. Informacija apie teritorijos sutvarkymą (teritoriją tvarkančios įmonės suderinimo žyma arba sutarties kopija) ___________________________________________________________________

12. Informacija apie medicinos pagalbos teikimą renginio metu (greitąją medicinos pagalbą teikiančios įstaigos suderinimo žyma arba sutarties kopija) __________________________________

13. Informacija apie teritorijos apšvietimą (jeigu renginys vyks tamsiu paros metu), renginio teritorijos aptvėrimą (jeigu renginyje dalyvauja daugiau kaip 1000 žiūrovų ir aptvėrimas įmanomas pagal renginio pobūdį ir vietą) ________________________________________________________

14. Informacija apie priešgaisrinę saugą renginio metu (priešgaisrinę saugą užtikrinančios įstaigos suderinimo žyma arba sutarties kopija) _________________________________________________

15. Už renginį atsakingi 2 (du) asmenys (atsakingų asmenų vardai, pavardės, telefonai, el. p.):

____________________________________________

___________________________________________

PRIDEDAMA:

1.       Komercinio renginio įmokos mokėjimo kopija (jeigu prašymas teikiamas elektroniniu būdu, mokėjimas atliekamas per el. valdžios vartų portalą prašymo pateikimo metu).

2.  

 

 

Tvirtinu, kad prašyme pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

________________________________                                                                  ______________                       

(renginio organizatorius) (parašas)  

 

(teikiant prašymą elektroniniu būdu pasirašoma elektroniniu parašu)


 

Renginių organizavimo Akmenės rajono

savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo

2 priedas  

 

(Leidimo organizuoti renginį forma)

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA

 

LEIDIMAS

ORGANIZUOTI RENGINĮ

 

20__ m. _______________ d. Nr. _______

 

 

Vadovaujantis Renginių organizavimo Akmenės rajono savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašu, patvirtintu Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T- ...., 

________________________________________________________________________________
(renginio organizatoriaus pavadinimas)
________________________________________________________________________________

(adresas)

išduodamas leidimas organizuoti renginį:

_______________________________________________________________________________

(renginio pavadinimas)

________________________________________________________________________________

(renginio vieta)

________________________________________________________________________________

(renginio data ir valandos)

Atsakingi renginio organizatoriai:

1.      __________________________________________________________________

(vardas, pavardė, gyv. vieta, kontaktiniai duomenys)

2.      __________________________________________________________________

(vardas, pavardė, gyv. vieta, kontaktiniai duomenys)

Renginio organizatoriai ir dalyviai privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Kelių eismo, Priešgaisrinės saugos, Higienos taisyklių, vykdyti teisėtus policijos pareigūnų ir leidimą išdavusios institucijos atstovų reikalavimus viešajai tvarkai ir žmonių saugumui užtikrinti.

Už įstatymų pažeidimą, policijos pareigūnų ir leidimą išdavusios institucijos atstovų teisėtų reikalavimų nevykdymą organizatoriai ir dalyviai traukiami teisinėn atsakomybėn.

 

 

Leidimą išdavė____________________________________________________________________

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A. V.

 

Su Renginių organizavimo Akmenės rajono savivaldybės

viešosiose vietose tvarkos aprašu susipažinau:

____________________

(parašas)

_____________________

(vardas ir pavardė)

_____________________

(data)