VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL BENDRŲJŲ IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2022 m. vasario 7 d.   Nr. 30-272/22

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“:

1. T v i r t i n u  Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. P r i p a ž į s t u  netekusiu galios Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gegužės 28 d. įsakymą Nr. 30-1456/21 „Dėl Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo tvirtinimo“.

3. P a v e d u  Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui, kuruojančiam socialinių paslaugų sritį, kontroliuoti, kaip laikomasi 1 punktu patvirtinto tvarkos aprašo nuostatų.

 

 

 

Administracijos direktorė                                                                                         Lina Koriznienė

 

 

PATVIRTINTA

Vilniaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2022 m. vasario 7 d.

įsakymu Nr. 30-272/22

 

 

BENDRŲJŲ IR SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų (toliau kartu – socialinių paslaugų) poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) reglamentuoja asmens (šeimos) bendrųjų ir socialinės priežiūros paslaugų (toliau kartu – socialinės paslaugos) poreikį nustatančius subjektus, asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio įvertinimo ir skyrimo procedūrą, socialinių paslaugų pervertinimo, sustabdymo ir nutraukimo sąlygas, asmens (šeimos) teises ir pareigas, informacijos saugojimą, skundų nagrinėjimo tvarką.

2. Tvarkos aprašas taikomas nustatant individualų asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį Vilniaus miesto savivaldybės gyventojams, deklaravusiems gyvenamąją vietą Vilniaus miesto savivaldybėje (toliau – ir Savivaldybė) arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, pageidaujantiems gauti socialines paslaugas, kurias finansuoja Savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų.

3. Tvarkos aprašas taikomas organizuojant:

3.1. bendrąsias socialines paslaugas;

3.2. apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose;

3.3. apgyvendinimą apsaugotame būste;

3.4. intensyvią krizių įveikimo pagalbą;

3.5. apgyvendinimą nakvynės namuose;

3.6. laikiną apnakvindinimą;

3.7. psichosocialinę pagalbą;

3.8. laikiną atokvėpį;

3.9. socialinių įgūdžių ugdymą, palaikymą ir (ar) atkūrimą.

4. Tvarkos aprašas netaikomas paslaugoms, kurias apmoka pats asmuo. Tokios paslaugos organizuojamos ir teikiamos socialinių paslaugų gavėjo ir teikėjo susitarimu.

5. Tvarkos aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Socialinių paslaugų katalogu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“, ir Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu
Nr. A1-94 „Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka šiame punkte nurodytuose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

6. Tvarkos aprašu privalo vadovautis Savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyrius (toliau – Socialinių paslaugų skyrius) ir socialinių paslaugų įstaigos, kurių teikiamos socialinės paslaugos finansuojamos Savivaldybės biudžeto ar valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams lėšomis.

 

 

II SKYRIUS

BENDRŲJŲ PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO SUBJEKTAI

 

7. Socialinių paslaugų poreikį, išskyrus šio Tvarkos aprašo 8 ir 9 punktuose įvardintas socialines paslaugas, nustato biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto socialinės paramos centro (toliau – Socialinės paramos centras) socialiniai darbuotojai.

8. Intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų poreikį nustato biudžetinės įstaigos Vilniaus miesto krizių centro direktoriaus įgalioti socialiniai darbuotojai.

9. Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų poreikį nustato biudžetinės įstaigos Vilniaus „Vilko pėdos“ namų direktoriaus įgalioti socialiniai darbuotojai.

10. Bendrųjų socialinių paslaugų poreikis, išskyrus transporto organizavimo paslaugas, nenustatomas.

11. Laikino apnakvindinimo paslaugos pradedamos teikti pagal jas teikiančių socialinių paslaugų įstaigų nustatytą paslaugų gavėjų registravimo tvarką.

12. Asmens, rengiamo paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos ir pageidaujančio gauti socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikį nustato šios įstaigos socialiniai darbuotojai, bendradarbiaudami su savivaldybe, kurios teritorijoje asmuo gyveno prieš patekdamas į laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietą ar socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigą, psichiatrijos ligoninę ar kito tipo stacionarią sveikatos priežiūros įstaigą arba kurios teritorijoje gyvena asmens šeima.

13. Sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo priima:

13.1. transporto paslaugų – Socialinės paramos centro direktorius arba jo įgaliotas darbuotojas;

13.2. apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, laikino atokvėpio, apgyvendinimo apsaugotame būste ir socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo – Socialinės priežiūros skyrimo komisija;

13.3. apgyvendinimo krizių centruose ir psichosocialinės pagalbos – Vilniaus miesto krizių centro socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisija;

13.4. apgyvendinimo nakvynės namuose – Socialinės priežiūros paslaugų skyrimo nakvynės namuose komisija.    

 

III SKYRIUS

BENDRŲJŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO IR SKYRIMO PROCEDŪRA

 

14. Maitinimo,  asmens higienos ir priežiūros, aprūpinimo būtiniausiais drabužiais ir avalyne paslaugos teikiamos nepasiturintiems asmenims arba nuolatinės gyvenamosios vietos neturintiems asmenims nevyriausybinių organizacijų, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka skirtas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto.

15. Sociokultūrinės paslaugas vyresnio amžiaus asmenims teikia Socialinės paramos centro dienos centrai ir nevyriausybinės organizacijos, kurioms teisės aktų nustatyta tvarka skirtas finansavimas iš Savivaldybės biudžeto.

16. Transporto paslaugos teikiamos savo namuose gyvenantiems asmenims, kurie dėl amžiaus, negalios ar ligos turi judėjimo negalią ir negali naudotis viešuoju ar individualiu transportu bei kurių suaugę vaikai, globėjas (rūpintojas) arba kiti šeimos nariai dėl objektyvių priežasčių negali suteikti jiems transporto paslaugos.

17. Transporto paslaugos yra:

17.1. vienkartinio pobūdžio transporto paslaugos (toliau – vienkartinės transporto paslaugos);

17.2. periodinės transporto paslaugos, teikiamos pagal patvirtintą grafiką ir maršrutą (toliau – periodinės transporto paslaugos).

18. Vienkartines transporto paslaugas teikia Socialinės paramos centras ir (arba) nevyriausybinė organizacija (-os), kuriai (-ioms) teisės aktų nustatyta tvarka skirtos Savivaldybės biudžeto lėšos šioms paslaugoms teikti (toliau – NVO).

19. Periodines transporto paslaugas teikia transporto paslaugų konkursą laimėjusi organizacija (toliau – Organizacija), pagal Organizacijos vadovo patvirtintus grafikus ir maršrutus.

20. Dėl transporto paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas) ar asmenys, veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, – bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu ar elektroniniu būdu kreipiasi į Socialinės paramos centrą ir pateikia šiuos dokumentus:

20.1. užpildytą prašymo-paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1‑183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“ (toliau – Prašymas);

20.2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jo kopiją. Asmeniui pačiam kreipiantis tiesiogiai į Socialinės paramos centrą, pateikiamas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas. Įsitikinus asmens tapatybe, dokumentas grąžinamas jį pateikusiam asmeniui, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija nedaroma. Asmeniui kreipiantis paštu, teikiama teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Asmuo, pateikdamas Prašymą elektroniniu būdu, patvirtina savo tapatybę naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma (VIISP). Paslaugų gavėjams suteikiama galimybė prisijungti naudojantis elektroniniu parašu (asmens tapatybės kortele, valstybės tarnautojo pažymėjimu ar kitomis elektroninio identifikavimo priemonėmis) ir (ar) elektroninės bankininkystės sistemomis;

20.3. asmenys, besikreipiantys dėl periodinių transporto paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo, pateikia medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame nurodyta informacija apie asmeniui paskirtus medikamentus ir jų vartojimą bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis. Išrašas turi būti išduotas ne anksčiau kaip likus vienam mėnesiui iki paslaugų teikimo pradžios. Asmenims, sergantiems ūmiomis infekcinėmis ligomis arba asmenims, kuriems diagnozuota ūmi psichozė, transporto paslaugų poreikis nenustatomas ir paslaugos neskiriamos.

21. Prašymas gali būti pateikiamas ir socialinio darbuotojo elektroniniame įrenginyje. Jei Prašymas pateikiamas socialinio darbuotojo elektroniniame įrenginyje, Prašymo pateikimas tvirtinamas skaitmeniniu pareiškėjo, jo globėjo, rūpintojo ar kito įgalioto asmens parašu.

22. Socialinės paramos centro direktoriaus įgalioti socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos apsilanko asmens gyvenamojoje vietoje ir įvertina asmens transporto paslaugų poreikį, užpildydami asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą ir Socialinės paramos centras direktoriaus įsakymu patvirtintą asmens (šeimos) transporto paslaugų poreikio vertinimo anketą.

23. Transporto paslaugų poreikio nustatymo terminas gali būti pratęsiamas iki 15 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos, Socialinės paramos centro įgaliotiems socialiniams darbuotojams pateikus Socialinės paramos centro direktoriui ar jo įgaliotam darbuotojui, priimančiam sprendimus dėl transporto paslaugų skyrimo, informaciją, kurioje nurodoma asmens, kurio transporto paslaugų poreikis vertinamas, vardas, pavardė, gimimo data ir priežastis, dėl kurių šį terminą reikia pratęsti.

24. Sprendimą dėl transporto paslaugų skyrimo ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo socialinių paslaugų poreikio įvertinimo priima Socialinės paramos centro direktorius ar jo įgaliotas darbuotojas, užpildydamas ir pasirašydamas sprendimo dėl socialinių paslaugų asmeniui skyrimo formą. Tais atvejais, kai asmeniui kyla grėsmės jo fiziniam saugumui, sprendimas skirti paslaugas priimamas nenustačius transporto paslaugų poreikio. Tokiu atveju transporto paslaugų poreikis turi būti nustatytas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų pradėjus teikti (arba jau suteikus) transporto paslaugas.

25. Sprendimą ar sprendimo elektroninį nuorašą dėl periodinių transporto paslaugų skyrimo Socialinės paramos centras perduoda Organizacijai ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo priėmimo.

26. Sprendimą ar sprendimo elektroninį nuorašą dėl vienkartinių transporto paslaugų Socialinės paramos centras perduoda NVO ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo jo priėmimo.

27. Priėmus sprendimą dėl transporto paslaugų skyrimo, su asmeniu transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas sutartis pasirašo vienas iš šių subjektų:

27.1. Socialinės paramos centras (transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo formą tvirtina Socialinės paramos centro direktorius);

27.2. Organizacija (transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo formą tvirtina Organizacijos vadovas);

27.3. NVO (transporto paslaugų teikimo ir mokėjimo formą tvirtina NVO vadovas).

28. Organizacija ir NVO Socialinės paramos centrui apie teikiamas transporto paslaugas teikia šią informaciją:

28.1. apie suteiktas transporto paslaugas pasibaigus kiekvienam mėnesiui iki kito mėnesio 5 d.;

28.2. apie dėl tam tikrų objektyvių priežasčių neteikiamas periodines transporto paslaugas kartu su siūlymu nutraukti paslaugų teikimą (asmeniui išvykus iš Savivaldybės, pasibaigus transporto paslaugų poreikiui, mirus ir kita) – nedelsdamos, paaiškėjus aplinkybėms.

29. Vienkartinės transporto paslaugos teikiamos vadovaujantis Socialinės paramos centro direktoriaus patvirtintu paslaugų teikimo tvarkos aprašu.

 

IV SKYRIUS

SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ NUSTATYMO IR SKYRIMO PROCEDŪRA

 

30. Senyvo amžiaus žmonių apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos gali būti skiriamos vienišiems senyvo amžiaus asmenims, kurie neturi nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo būsto ir kuriems nėra galimybių socialinės priežiūros paslaugų teikti namuose.

31. Suaugusių asmenų su negalia apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste paslaugos gali būti skiriamos negalią turintiems asmenims, kuriems nėra galimybių socialinės priežiūros paslaugų teikti namuose.

32. Dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apgyvendinimo apsaugotame būste, laikino atokvėpio, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo ar psichosocialinės pagalbos paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas) ar asmenys, veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, – bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu ar elektroniniu būdu kreipiasi į Socialinės paramos centrą ir pateikia šiuos dokumentus:

32.1. Prašymą;

32.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

32.3. medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame nurodyta informacija apie asmeniui paskirtus medikamentus ir jų vartojimą bei patvirtinimas, kad asmuo neserga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis. Išrašas turi būti išduotas ne anksčiau kaip likus vienam mėnesiui iki paslaugų teikimo pradžios. Asmenims, sergantiems ūmiomis infekcinėmis ligomis arba asmenims, kuriems diagnozuota ūmi psichozė, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame bute paslaugų poreikis nenustatomas ir jos neskiriamos.

33. Prašymas gali būti pateikiamas ir socialinio darbuotojo elektroniniame įrenginyje. Jei Prašymas pateikiamas socialinio darbuotojo elektroniniame įrenginyje, Prašymo pateikimas tvirtinamas skaitmeniniu pareiškėjo, jo globėjo, rūpintojo ar kito įgalioto asmens parašu.

34. Socialinės paramos centro direktoriaus įgalioti socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos nustato asmens apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apgyvendinimo apsaugotame būste, laikino atokvėpio ar socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo poreikį ir užpildo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą.

35. Vilniaus mieste deklaravęs gyvenamąją vietą asmuo, kurį rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, su šios įstaigos socialinio darbuotojo pagalba surenka reikiamus dokumentus, užpildo Prašymą ir ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki asmens paleidimo iš minėtų įstaigų kreipiasi dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste paslaugų gavimo į Socialinės paramos centrą, kurio įgalioti darbuotojai Socialinių paslaugų skyriui pateikia asmens Prašymą ir užpildytą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą. 

36. Socialinės paramos centras, įvertinęs asmens apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apgyvendinimo apsaugotame būste, laikino atokvėpio paslaugų ar socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo poreikį, Socialinių paslaugų skyriui perduoda Tvarkos aprašo 32 punkte išvardintus dokumentus ir papildomai pateikia šiuos dokumentus:

36.1. pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

36.2. neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopiją, jeigu NDNT duomenų bazėje nėra informacijos apie asmens neįgalumą;

36.3. pažymą apie asmens trijų pastarųjų mėnesių iki kreipimosi dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apgyvendinimo apsaugotame būste ar laikino atokvėpio paslaugų nustatymo ir skyrimo pajamas (netaikoma teikiant dokumentus dėl socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų skyrimo);

36.4. asmens finansinių galimybių mokėti už apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose, apsaugotame būste ar laikino atokvėpio paslaugas vertinimą (netaikoma teikiant dokumentus dėl socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų skyrimo);

36.5. pažymą apie asmens nekilnojamąjį turtą (netaikoma  teikiant dokumentus dėl socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo bei laikino atokvėpio paslaugų skyrimo).

37. Apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apgyvendinimo apsaugotame būste, laikino atokvėpio ar socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų nustatymo terminas gali būti pratęsiamas iki 15 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos, Socialinės paramos centrui pateikus Socialinių paslaugų skyriui rašytinę informaciją, kurioje nurodoma asmens, kurio apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apsaugotame būste, laikino atokvėpio ar socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų poreikis vertinamas, vardas, pavardė, gimimo data ir priežastis, dėl kurių šį terminą reikia pratęsti.

38. Socialinių paslaugų skyrius, gavęs visus reikiamus dokumentus dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apsaugotame būste ar laikino atokvėpio paslaugų teikimo, pateikia juos Socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijai, kuri per 10 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo priima sprendimą dėl paslaugų skyrimo.

39. Jei savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į laukiančiųjų apsigyventi savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste eilę pagal sprendimo skirti socialines paslaugas datą. Tais atvejais, kai sprendimai priimami ta pačia data keliems asmenims, atsižvelgiama į jų Prašymo pateikimo datą.

40. Atsiradus laisvai vietai savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste, asmeniui yra išduodamas Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pasirašytas siuntimas apsigyventi savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste (toliau – siuntimas). Socialinių paslaugų skyrius per 3 darbo dienas nuo siuntimo pasirašymo dienos jį išsiunčia asmeniui jo Prašyme skirti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste nurodytu adresu.

41. Jeigu laikinai nėra galimybės (laikino atokvėpio paslaugų teikėjai neturi pakankamai žmogiškųjų išteklių ar nėra sudarytos sutarties su akredituotas laikino atokvėpio paslaugas teikiančiomis socialinių paslaugų įstaigomis), asmuo įrašomas į laukiančiųjų gauti laikino atokvėpio paslaugas eilę pagal sprendimo skirti laikino atokvėpio paslaugas datą (kai yra tos pačios datos sprendimų – pagal asmens Prašymo datą.

42. Atsiradus galimybei teikti laikino atokvėpio paslaugas, asmeniui yra išduodamas Socialinių paslaugų skyriaus vedėjo pasirašytas siuntimas gauti laikino atokvėpio paslaugas.

43. Siuntimo kopiją ir asmens bylą Socialinių paslaugų skyrius per 3 darbo dienas nuo siuntimo pasirašymo dienos perduoda įstaigai, teiksiančiai apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apsaugotame būste ar laikino atokvėpio paslaugas, kuri su paslaugų gavėju (arba jo globėju, rūpintoju ar jam atstovaujančius asmenius pagal įgaliojimą), pasirašo mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sutartį.

44. Tuo atveju, jeigu asmuo eilėje gauti paslaugas laukė ilgiau negu mėnesį nuo sprendimo skirti socialines paslaugas priėmimo dienos, asmens finansinių galimybių mokėti už apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apsaugotame būste ar laikino atokvėpio paslaugas vertinimą prieš pasirašant mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sutartį atlieka paslaugas teiksianti biudžetinė socialinių paslaugų įstaiga arba Socialinių paslaugų skyrius kitų apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apsaugotame būste ar laikino atokvėpio paslaugas teiksiančių socialinių paslaugų įstaigų prašymu.

45. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo (jos) fiziniam ar emociniam saugumui, sprendimas dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste paslaugų skyrimo priimamas nenustačius socialinių paslaugų poreikio. Tokiu atveju apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose ar apsaugotame būste paslaugų poreikis turi būti nustatytas suteikus (arba jau teikiant) socialines paslaugas, bet ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo paslaugų teikimo pradžios dienos.

46. Socialinių paslaugų skyrius, gavęs visus reikiamus dokumentus dėl socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų teikimo, pateikia juos Socialinės priežiūros skyrimo komisijai, kuri per 10 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo priima sprendimą dėl paslaugų skyrimo.

47. Sprendimo skirti socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas Socialinių paslaugų skyrius per 3 darbo dienas nuo sprendimo pasirašymo dienos perduoda įstaigai, teiksiančiai socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas.

48. Jeigu laikinai nėra galimybės (socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugų teikėjai neturi pakankamai žmogiškųjų išteklių ar nėra sudarytos sutarties su akredituotas socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas teikiančiomis socialinių paslaugų įstaigomis), asmuo įrašomas į laukiančiųjų gauti socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas eilę pagal sprendimo skirti socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas datą (kai yra tos pačios datos sprendimų – pagal asmens Prašymo datą).

49. Krizinėje situacijoje esantys asmenys (šeimos) dėl intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų Prašymą dėl apgyvendinimo krizių centre pateikia Vilniaus miesto krizių centrui.

50. Vilniaus miesto krizių centro įgalioti socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos įvertina intensyvios krizių įveikimo pagalbos paslaugų poreikį, užpildydami Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą ir Vilniaus miesto krizių centro socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijai pateikia dokumentus, nurodytus Tvarkos aprašo 32 punkte.

51. Vilniaus miesto krizių centro socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisija sprendimą dėl krizių įveikimo pagalbos paslaugų skyrimo priima artimiausiame posėdyje, bet ne vėliau nei per 10 kalendorinių dienų nuo asmens bylos gavimo.

52. Asmenims, kurie Prašymą pateikia Vilniaus miesto krizių centro socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijos posėdžio dieną, Vilniaus miesto krizių centro direktoriaus įgalioti socialiniai darbuotojai asmens socialinių paslaugų poreikį nustato tuoj pat.

53. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą ir (ar) kyla grėsmė asmens (šeimos) fiziniam, emociniam  ar socialiniam saugumui, sprendimas dėl krizių įveikimo pagalbos paslaugų skyrimo priimamas nenustačius socialinių paslaugų poreikio. Tokiu atveju krizių įveikimo pagalbos paslaugų poreikis turi būti nustatytas ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas pradėjus teikti (arba jau suteikus) socialines paslaugas.

54. Jeigu Vilniaus miesto krizių centro socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisija priėmė sprendimą asmeniui (šeimai) skirti krizių įveikimo pagalbos paslaugas įstaigoje, su kuria Savivaldybė yra sudariusi paslaugų teikimo ir apmokėjimo už jas sutartį, asmens byla persiunčiama socialinių paslaugų įstaigai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

55. Krizių įveikimo pagalbos paslaugos pradedamos teikti gavus Vilniaus miesto krizių centro socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijos sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo ir  pasirašius su asmeniu socialinės priežiūros teikimo ir mokėjimo už paslaugas sutartį.

56. Dėl psichosocialinės pagalbos paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas) ar asmenys, veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, – bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys tiesiogiai, paštu, elektroniniu paštu ar elektroniniu būdu kreipiasi į Socialinės paramos centrą ir pateikia šiuos dokumentus:

56.1. Prašymą;

56.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

57. Prašymas gali būti pateikiamas ir socialinio darbuotojo elektroniniame įrenginyje. Jei Prašymas pateikiamas socialinio darbuotojo elektroniniame įrenginyje, Prašymo pateikimas tvirtinamas skaitmeniniu pareiškėjo, jo globėjo, rūpintojo ar kito įgalioto asmens parašu.

58. Socialinės paramos centro direktoriaus įgalioti socialiniai darbuotojai ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos nustato psichosocialinės pagalbos paslaugų poreikį ir užpildo asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą.

59. Vilniaus miesto savivaldybėje deklaravęs gyvenamąją vietą asmuo, kurį rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, su šios įstaigos socialinio darbuotojo pagalba surenka reikiamus dokumentus, užpildo Prašymą ir ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki asmens paleidimo iš minėtų įstaigų kreipiasi dėl psichosocialinės pagalbos paslaugų gavimo į Socialinės paramos centrą, kurio įgalioti darbuotojai Socialinių paslaugų skyriui pateikia asmens Prašymą ir užpildytą asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą. 

60. Psichosocialinių paslaugų poreikis nevertinamas ir paslaugos neskiriamos, jeigu asmeniui nustatytos ir teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo, intensyvios krizių įveikimo pagalbos, pagalbos globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti, vaikų dienos socialinės priežiūros ar palydėjimo jaunuoliams paslaugos.

61. Socialinės paramos centras, įvertinęs psichosocialinės pagalbos paslaugų poreikį, Socialinių paslaugų skyriui perduoda Tvarkos aprašo 56 punkte išvardintus dokumentus ir papildomai pateikia šiuos dokumentus:

61.1. pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;

61.2. neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopiją, jeigu NDNT duomenų bazėje nėra informacijos apie asmens neįgalumą.

62. Psichosocialinės pagalbos paslaugų nustatymo terminas gali būti pratęsiamas iki 15 kalendorinių dienų nuo Prašymo gavimo dienos, Socialinės paramos centrui pateikus Vilniaus miesto krizių centrui rašytinę informaciją, kurioje nurodoma asmens, kurio psichosocialinės pagalbos paslaugų poreikis vertinamas, vardas, pavardė, gimimo data ir priežastis, dėl kurių šį terminą reikia pratęsti.

63. Vilniaus miesto krizių centras, gavęs visus reikiamus dokumentus dėl psichosocialinės pagalbos paslaugų teikimo, pateikia juos Vilniaus miesto krizių centro socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijai, kuri per 10 kalendorinių dienų nuo dokumentų pateikimo priima sprendimą dėl paslaugų skyrimo.

64. Sprendimo kopiją ir asmens bylą Vilniaus miesto krizių centras per 3 darbo dienas nuo spendimo pasirašymo dienos perduoda įstaigai, teiksiančiai psichosocialinės pagalbos paslaugas, kuri su paslaugų gavėju (arba jo globėju, rūpintoju ar jam atstovaujančius asmenius pagal įgaliojimą), pasirašo mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sutartį.

65. Jeigu laikinai nėra galimybės (psichosocialinės pagalbos paslaugų teikėjas (-ai) neturi pakankamai žmogiškųjų išteklių ar nėra sudarytos sutarties su akredituotą psichosocialinę pagalbą teikiančiomis socialinių paslaugų įstaigomis), asmuo įrašomas į laukiančiųjų gauti psichosocialinės pagalbos paslaugas eilę pagal sprendimo skirti psichosocialinės pagalbos paslaugas datą (kai yra tos pačios datos sprendimų – pagal asmens Prašymo datą).

66. Apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų poreikis nustatomas suaugusiems asmenims, kurie įtraukti į asmenų, nedeklaravusių gyvenamosios vietos apskaitą Vilniaus miesto savivaldybėje, kurie nėra deklaravę gyvenamosios vietos, neturintys nuosavybės teise gyvenamojo būsto arba įpareigoti laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos už smurtą artimoje aplinkoje.

67. Dėl apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo asmuo kreipiasi į Vilniaus „Vilko pėdos“ namus tiesiogiai, paštu, elektoriniu paštu ar elektroniniu būdu ir pateikia dokumentus, nurodytus Tvarkos aprašo 32 punkte.

68. Vilniaus „Vilko pėdos“ namų direktoriaus įgalioti socialiniai darbuotojai iki artimiausio Socialinės priežiūros paslaugų skyrimo nakvynės namų komisijos posėdžio, nustato apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų poreikį, užpildydami asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą.

69. Vilniaus miesto savivaldybėje deklaravęs gyvenamąją vietą asmuo, kurį rengiamasi paleisti iš laisvės atėmimo, kardomojo kalinimo vietos ar socialinės ir psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos, su šios įstaigos socialinio darbuotojo pagalba surenka reikiamus dokumentus, užpildo Prašymą ir kreipiasi dėl apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų skyrimo į Vilniaus „Vilko pėdos“ namus, kurių direktoriaus įgalioti socialiniai darbuotojai įvertina apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugų poreikį, užpildydami asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki asmens paleidimo iš minėtų įstaigų. 

70. Sprendimas dėl apgyvendinimo nakvynės namuose priimamas asmeniui atvykus į Socialinės priežiūros paslaugų skyrimo nakvynės namuose komisijos posėdį.

71. Sprendimo kopiją ir asmens bylą per 3 darbo dienas nuo spendimo pasirašymo dienos Vilniaus „Vilko pėdos“ namai perduoda įstaigai, teiksiančiai apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas, kuri su paslaugų gavėju (arba jo globėju, rūpintoju ar jam atstovaujančius asmenius pagal įgaliojimą), pasirašo mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sutartį.

 

V SKYRIUS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ASMENIUI (ŠEIMAI)

PERVERTINIMO, SUSTABDYMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

 

72. Asmens, jau gaunančio pagal šį Tvarkos aprašą paskirtas socialines paslaugas, socialinių paslaugų poreikį, gavus jo prašymą ar pasikeitus asmens socialinėms aplinkybėms, sveikatos būklei, nustato socialinių paslaugų įstaigų, kuriose asmeniui teikiamos socialinės paslaugos, vadovų įgalioti socialiniai darbuotojai, kurie išvadas pateikia komisijai, kurios spendimu socialinės paslaugos buvo skirtos. Transporto paslaugų teikimo atveju, išvados pateikiamos Socialinės paramos centro direktoriui arba jo įgaliotam darbuotojui.

73. Dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) nutraukimo paslaugas gaunantis asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas, atstovaujantis asmuo pagal įgaliojimą), kreipiasi į socialinių paslaugų įstaigą, kurioje asmeniui teikiamos paslaugos, pateikdamas laisvos formos rašytinį prašymą, kuriame nurodomos prašymo priežastys. Komisija, kurios sprendimu buvo skirtos socialinės paslaugos, atsižvelgdama į socialinių paslaugų įstaigos įgalioto socialinio darbuotojo išvadą, kuri pateikiama užpildant asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą, priima sprendimą dėl socialinių paslaugų nutraukimo. Jeigu socialinio darbuotojo išvadoje nurodoma, kad socialinės paslaugos asmeniui (šeimai) reikalingos, užpildyta asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio vertinimo forma ir dokumentai, nurodyti Tvarkos aprašo 32 punkte perduodami komisijai, priimančiai sprendimus dėl asmens poreikius atitinkančių paslaugų skyrimo. Kai kreipiamasi dėl transporto paslaugų nutraukimo, sprendimą dėl transporto paslaugų nutraukimo priima Socialinės paramos centro direktorius arba jo įgaliotas darbuotojas.

74. Dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) sustabdymo paslaugas gaunantis asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas, atstovaujantis asmuo pagal įgaliojimą), kreipiasi į socialinių paslaugų įstaigą, kurioje asmeniui teikiamos paslaugos, pateikdamas laisvos formos rašytinį prašymą, kuriame nurodomos prašymo sustabdyti paslaugų teikimą priežastys ir sustabdymo laikotarpis. Komisija, kurios sprendimu buvo skirtos socialinės paslaugos, priima sprendimą dėl paslaugų sustabdymo, sprendime nurodydama socialinių paslaugų teikimo asmeniui (šeimai) sustabdymo laikotarpį. Sprendimą dėl transporto paslaugų sustabdymo priima Socialinės paramos centro direktorius arba jo įgaliotas darbuotojas.

75. Socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) teikimo sustabdymas negali trukti ilgiau nei 120 kalendorinių dienų, išskyrus atvejus, kai socialinių paslaugų teikimas stabdomas dėl teismo sprendimo skirti asmeniui priverstinį gydymą, o pasibaigus sprendime dėl sustabdymo nurodytam laikotarpiui, socialinės paslaugos, kurių teikimas buvo sustabdytas, pradedamos teikti ne vėliau nei kitą darbo dieną nuo nurodyto laikotarpio pabaigos ir teikiamos tomis pačiomis sąlygomis be atskiro sprendimo priėmimo.

76. Socialinių paslaugų teikimas asmeniui (šeimai) nutraukiamas:

76.1. gavus informaciją, kad asmuo, kreipdamasis dėl socialinių paslaugų teikimo (vienas iš suaugusių šeimos narių, jo globėjas, rūpintojas), pateikė neteisingą informaciją socialinių paslaugų poreikiui nustatyti arba pablogino sąlygas, norėdamas gauti socialines paslaugas;

76.2. asmeniui nesilaikant socialinių paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas sutarties nuostatų;

76.3. pasikeitus asmens socialinėms aplinkybėms ar sveikatos būklei, kai nustatomos ir skiriamos socialinės paslaugos, atitinkančios asmens savarankiškumą ir gebėjimą pasirūpinti savimi, arba prarandama teisė gauti socialines paslaugas;

76.4. pačiam asmeniui prašant.

 

VI SKYRIUS

ASMENS (ŠEIMOS) TEISĖS IR PAREIGOS

 

77. Asmuo (šeima), gaunantis (-i) socialines paslaugas, turi šias teises:

77.1. į informacijos ir dokumentų apie asmenį (šeimą) konfidencialumą;

77.2. būti supažindintas su asmens socialinių paslaugų poreikio įvertinimo išvadomis ir asmens bylos dokumentais;

77.3. ginti savo teises įstatymų nustatyta tvarka.

78. Asmuo (šeima), gaunantis (-i) socialines paslaugas, turi šias pareigas:

78.1. teikti socialiniam darbuotojui teisingą ir išsamią informaciją, susijusią su asmens (šeimos) poreikio socialinėms paslaugoms ir finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimu;

78.2. pranešti paslaugas teikiančiai įstaigai apie pokyčius, kurie susiję su paslaugų poreikio nustatymu ir finansinėmis galimybėmis mokėti už socialines paslaugas;

78.3. laikytis socialinių paslaugų teikimo ir mokėjimo už jas sutarties nuostatų bei socialinių paslaugų įstaigos, kuri teikia paslaugas, nustatytų vidaus tvarkos taisyklių;

78.4. vykdyti teisėtus socialinių paslaugų įstaigų vadovų nurodymus.

 

VII SKYRIUS

INFORMACIJOS SAUGOJIMAS

 

79. Duomenis apie asmeniui (šeimai) skirtas, teikiamas, nutrauktas, sustabdytas ir neskirtas paslaugas, nurodant jų neskyrimo priežastis, atsakingi darbuotojai įveda į Socialinės paramos informacinę sistemą SPIS:

79.1. Socialinės paramos centras – duomenis apie transporto paslaugas;

79.2. Socialinių paslaugų skyrius – duomenis apie apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, apsaugotame būste, laikino atokvėpio, socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas;

79.3. Vilniaus miesto krizių centras – duomenis apie intensyvios krizių įveikimo pagalbos ir psichosocialinės pagalbos paslaugas;

79.4. Vilniaus „Vilko pėdos“ namai – duomenis apie laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas.

80. Informacija apie transporto paslaugas ir socialinės priežiūros paslaugas kaupiama Socialinės paramos informacinėje sistemoje SPIS.

81. Asmens (šeimos) asmens bylos dokumentų kopijos saugomos Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos vyriausiojo archyvaro nustatytais terminais.

 

VIII SKYRIUS

SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

82. Socialinių darbuotojų išvadas dėl transporto paslaugų ir socialinės priežiūros poreikio nustatymo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių ar jo globėjas, rūpintojas) ar asmenys, veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys gali apskųsti Savivaldybės administracijos direktoriui.

83. Apskundus išvadas dėl transporto paslaugų ir socialinės priežiūros poreikio nustatymo, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu per 20 darbo dienų sudaroma komisija, kuri kartotinai nustato socialinių paslaugų poreikį.

84. Savivaldybės administracijos direktoriaus sudaryta komisija, nustačiusi, kad socialinis darbuotojas neteisingai įvertino socialinių paslaugų poreikį, teikia išvadą socialinio darbuotojo įstaigos vadovui.

 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

85. Valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, už Tvarkos aprašo nuostatų nesilaikymą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

86. Aprašo nuostatų vykdymo metu asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

 

_____________________________________