NidosHerbas


NERINGOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS NERINGOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITOS IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO TVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T1 -47

Neringa

 

 

 

Vadovaudamasi Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Neringos savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T1-246 „Dėl Neringos savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 255 punktu, Viešosios įstaigos Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų, patvirtintų Neringos savivaldybės tarybos 2017 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T1-55 „Dėl Viešosios įstaigos Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro įstatų tvirtinimo”, 11.9 punktu, Neringos savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Viešosios įstaigos Neringos pirminės sveikatos priežiūros centro
2017 m. veiklos ataskaitą ir finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                  Darius Jasaitis