HERB21

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2013 M. SAUSIO 4 D. ĮSAKYMO NR. D1-14 „DĖL MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugpjūčio 26 d. Nr. D1-689

Vilnius

 

P a k e i č i u Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. D1-14 „Dėl Mėgėjų žvejybos vidaus vandenyse taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 11.8 papunktį ir išdėstau jį taip:

11.8. žuvų praplaukimo takuose (specialiuose įrenginiuose žuvims migruoti per užtvanką) ir arčiau kaip 100 m žemiau tvenkinių vandens nuleistuvų (užtvankų);

2. Pakeičiu 11.18 papunktį ir išdėstau jį taip:

11.18. nuo rugsėjo 16 d. iki spalio 15 d. nuo saulės laidos iki saulės patekėjimo (vadovaujantis įrašais kalendoriuje) Taisyklių 3 priede nurodytuose upių ruožuose.“

3. Pakeičiu 4 priedo 1 punktą ir išdėstau jį taip:

 

1.

Neris

Nemunas

nuo kelio Nr. 262 tilto iki geležinkelio Vilnius–Ignalina tilto

nuo Buivydžių pėsčiųjų tilto iki Baluošos žiočių

 

4. Pakeičiu 4 priedo 7 punktą ir išdėstau jį taip:

 

7.

Dubysa

Nemunas

nuo žiočių iki Kražantės žiočių

 

5. Papildau 4 priedą nauju 8 punktu:

 

8.

Kražantė

Dubysa

nuo žiočių iki Kelmės užtvankos

 

6. Buvusius 8–12 punktus atitinkamai laikau 9–13 punktais.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Trečiokas