LIETUVOS RESPUBLIKOS

ĮMONIŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS ĮSTATYMO NR. IX-575 PAVADINIMO, 2, 3, 4, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 232, 233, 25, 26, 28, 29 STRAIPSNIŲ, KETVIRTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO IR PRIEDO PAKEITIMO, ĮSTATYMO PAPILDYMO 31 STRAIPSNIU IR TREČIOJO SKIRSNIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2021 m. lapkričio 23 d. Nr. XIV-681

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo pavadinimo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

LIETUVOS RESPUBLIKOS
ĮMONIŲ ATSKAITOMYBĖS
ĮSTATYMAS
“.

 

2 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 5 dalį.

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusia galios 3 straipsnio 15 dalį.

2. Pakeisti 3 straipsnio 18 dalį ir ją išdėstyti taip:

18. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos 1997 m. Konvencijoje dėl kovos su užsienio pareigūnų papirkimu sudarant tarptautinius verslo sandorius, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinių ataskaitų audito įstatyme, Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatyme, Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatyme.“

3. Papildyti 3 straipsnį 19 dalimi:

19. Kai šio įstatymo normos taikomos finansinėms ataskaitoms, metiniam pranešimui ir mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitai, vartojama sąvoka „ataskaitos“.“

 

4 straipsnis. Įstatymo papildymas 31 straipsniu

Papildyti Įstatymą 31 straipsniu:

31 straipsnis. Finansinei ataskaitų informacijai keliami reikalavimai

Ataskaitose teikiama finansinė informacija turi būti:

1) tinkama finansinės ataskaitų informacijos vartotojų sprendimams priimti;

2) patikima, nes:

a) teisingai rodo finansinę būklę, veiklos rezultatus ir pinigų srautus, jeigu įmonė rengia pinigų srautų ataskaitą;

b) atskleidžia ūkinių operacijų ekonominę prasmę;

c) nešališka;

3) visais reikšmingais atžvilgiais išsami;

4) suprantama;

5) palyginama;

6) pagrįsta finansinės apskaitos registrų duomenimis.“

 

5 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 4 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Šio straipsnio 7 dalies nuostata netaikoma rengiant šio įstatymo 23 straipsnio 3 dalyje nurodytą bendrovių valdymo ataskaitą, šio įstatymo 23 straipsnio 4 dalyje nurodytą socialinės atsakomybės ataskaitą, šio įstatymo 233 straipsnyje nurodytą atlygio ataskaitą, šio įstatymo 29 straipsnyje nurodytą mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą ir Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymo 15 straipsnyje nurodytą konsoliduotąją mokėjimų valdžios institucijoms ataskaitą.“

 

6 straipsnis. Trečiojo skirsnio pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios trečiąjį skirsnį.

 

7 straipsnis. Ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Pakeisti ketvirtojo skirsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

KETVIRTASIS SKIRSNIS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ PARENGIMO REIKALAVIMAI“.

 

8 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Bendrieji finansinių ataskaitų parengimo reikalavimai

1. Finansinės ataskaitos turi būti parengiamos taip, kad tikrai ir teisingai parodytų įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir pinigų srautus, jeigu įmonė rengia pinigų srautų ataskaitą.

2. Metines finansines ataskaitas įmonės parengia pasibaigus jų finansiniams metams pagal finansinių metų ir jų paskutinės dienos duomenis.

3. Tarpines finansines ataskaitas įmonės parengia, kai to reikia, arba kitų teisės aktų, reglamentuojančių ataskaitų sudarymą, nustatyta tvarka ar periodiškumu pagal ataskaitinio laikotarpio ir jo paskutinės dienos duomenis. Jeigu yra priimtas sprendimas likviduoti ar reorganizuoti įmonę, ta įmonė turi parengti finansines ataskaitas ir pagal sprendimo dėl įmonės likvidavimo ar reorganizavimo priėmimo dienos duomenis, ir pagal įmonės likvidavimo ar reorganizavimo pabaigos dienos duomenis.

4. Prie valdžios sektoriaus priskiriamos valstybės valdomos įmonės ar savivaldybių valdomos įmonės, kurios pagal 2013 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 549/2013 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Europos Sąjungoje nuostatas priskiriamos prie vietos arba centrinės valdžios sektoriaus ir nurodytos Lietuvos Respublikos oficialiosios statistikos įstatyme nustatytame oficialiosios statistikos portale, parengia tarpines ketvirčio finansines ataskaitas ir pateikia jas Lietuvos Respublikos finansų ministerijai pasibaigus ketvirčiui ne vėliau kaip per 25 dienas.

5. Įregistruotos naujos įmonės parengia ūkinės veiklos pradžios balansą, kuriame turi būti nurodytas įmonės veiklos pradžioje buvęs turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai.

6. Finansinės ataskaitos rengiamos vadovaujantis šiuo įstatymu, Lietuvos finansinės atskaitomybės standartais arba tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais (toliau kartu –finansinės atskaitomybės standartai), kaip nustatyta Finansinės apskaitos įstatyme. Aiškinamajame rašte turi būti nurodyta, pagal kokius finansinės atskaitomybės standartus parengtos finansinės ataskaitos.

7. Finansinės ataskaitos parengiamos naudojant eurą, o prireikus – ir eurą, ir užsienio valiutą.

8. Iki finansinių ataskaitų parengimo į įmonės apskaitą turi būti įtrauktos visos ataskaitinio laikotarpio ūkinės operacijos.

9. Ataskaitinių finansinių metų pradžios finansinių ataskaitų straipsnių sumos turi sutapti su praėjusių finansinių metų pabaigos finansinių ataskaitų atitinkamų straipsnių sumomis.

10. Kai šio įstatymo ir finansinės atskaitomybės standartų nuostatų neužtenka, kad finansinės ataskaitos tikrai ir teisingai parodytų įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir pinigų srautus, jeigu įmonė rengia pinigų srautų ataskaitą, aiškinamajame rašte turi būti pateikta papildoma informacija.

11. Išskirtiniais atvejais, kai taikant finansinės atskaitomybės standartus parengtos finansinės ataskaitos prieštarauja šio straipsnio 1 dalyje nustatytam reikalavimui, nuo finansinės atskaitomybės standartų galima nukrypti, kad būtų įvykdytas šio straipsnio 1 dalyje nustatytas reikalavimas tikrai ir teisingai parodyti įmonės turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas, sąnaudas ir pinigų srautus, jeigu įmonė rengia pinigų srautų ataskaitą. Kiekvienas nukrypimas nuo finansinės atskaitomybės standartų, jo priežastys ir poveikis įmonės turtui, nuosavam kapitalui, įsipareigojimams, pajamoms, sąnaudoms ir pinigų srautams, jeigu įmonė rengia pinigų srautų ataskaitą, aptariami aiškinamajame rašte.

12. Laikoma, kad labai mažų įmonių pagal šio įstatymo 20 straipsnio 2 dalyje ir 22 straipsnio 2 dalyje nustatytas išimtis parengtos finansinės ataskaitos neprieštarauja šio straipsnio 1 dalyje nustatytam reikalavimui, todėl tokioms finansinėms ataskaitoms šio straipsnio 11 dalis netaikoma.“

 

9 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 17 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

17 straipsnis. Turto ir įsipareigojimų įvertinimas

1. Rengdamos finansines ataskaitas, įmonės įvertina turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas vadovaudamosi finansinės atskaitomybės standartais.

2. Kiekvienas turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų finansinės ataskaitos straipsnis vertinamas atskirai.

3. Ilgalaikio ir trumpalaikio turto, nuosavo kapitalo, ilgalaikių ir trumpalaikių įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų finansinių ataskaitų straipsnių tarpusavio užskaitos negali būti atliekamos, išskyrus finansinės atskaitomybės standartuose nurodytus atvejus.“

 

10 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

19 straipsnis. Klaidų taisymas

Po finansinių ataskaitų patvirtinimo paaiškėjusių klaidų taisymo tvarka nustatoma finansinės atskaitomybės standartuose.“

 

11 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 20 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

6. Finansinių ataskaitų, nurodytų šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, pavadinimai gali būti kitokie, negu nurodyta šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, jeigu finansinės ataskaitos rengiamos pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.“

 

12 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnio 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) įmonės teisinė forma, pavadinimas, kodas, registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę, buveinė (adresas) ir teisinis statusas, jeigu įmonė reorganizuojama arba likviduojama;“.

 

13 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 22 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Sutrumpinto balanso, trumpo balanso, trumpos pelno (nuostolių) ataskaitos reikalavimai nustatomi Lietuvos finansinės atskaitomybės standartuose, jeigu finansinės ataskaitos rengiamos pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus.“

2. Pakeisti 22 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Investicinių bendrovių, mažųjų bendrijų ir šio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų neribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų finansinių ataskaitų rinkinio sudėties ir parengimo reikalavimai nustatomi Lietuvos finansinės atskaitomybės standartuose, jeigu finansinės ataskaitos rengiamos pagal Lietuvos finansinės atskaitomybės standartus. Kredito unijų finansinių ataskaitų rinkinio sudėties ir parengimo reikalavimai nustatomi Lietuvos finansinės atskaitomybės standartuose.“

 

14 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 23 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Akcinės bendrovės, uždarosios akcinės bendrovės, tikrosios ūkinės bendrijos ir komanditinės ūkinės bendrijos, kurių visi tikrieji nariai yra akcinės bendrovės ar uždarosios akcinės bendrovės, kartu su metinėmis finansinėmis ataskaitomis privalo parengti ir metinį pranešimą. Likviduojamos įmonės nerengia metinio pranešimo.“

2. Pakeisti 23 straipsnio 2 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) finansinių ir nefinansinių veiklos rezultatų analizė, su aplinkosaugos, išskiriant veiksmus dėl klimato, personalo, kovos su korupcija ir kyšininkavimu, atskirai išskiriant užsienio pareigūnų papirkimą sudarant tarptautinius verslo sandorius, klausimais susijusi informacija, kai reikia, – nuorodos į metinėse finansinėse ataskaitose pateiktus duomenis ir papildomi šių duomenų paaiškinimai;“.

 

15 straipsnis. 232 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 232 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Socialinės atsakomybės ataskaitoje pateikiama su aplinkosaugos, išskiriant veiksmus dėl klimato, socialiniais ir personalo, žmogaus teisių užtikrinimo, kovos su korupcija ir kyšininkavimu, atskirai išskiriant užsienio pareigūnų papirkimą sudarant tarptautinius verslo sandorius, klausimais susijusi informacija.“

2. Pakeisti 232 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Įmonė, kuri yra patronuojamoji įmonė, atleidžiama nuo prievolės parengti socialinės atsakomybės ataskaitą, jeigu jos ir jos patronuojamųjų įmonių informacija yra įtraukta į vadovaujantis Įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatymu arba kitos valstybės narės teisės aktais rengiamą patronuojančiosios įmonės konsoliduotąjį metinį pranešimą arba atskirą ataskaitą, kurioje pateikiama konsoliduotojoje socialinės atsakomybės ataskaitoje reikalaujama pateikti informacija (toliau – atskira konsoliduotoji socialinės atsakomybės ataskaita). Metiniame pranešime turi būti nurodyta, kad patronuojamosios įmonės informacija įtraukta į patronuojančiosios įmonės konsoliduotąjį metinį pranešimą arba atskirą konsoliduotąją socialinės atsakomybės ataskaitą. Jeigu patronuojančioji įmonė yra kitoje valstybėje narėje ir rengia atskirą konsoliduotąją socialinės atsakomybės ataskaitą, ši ataskaita lietuvių kalba skelbiama viešai patronuojamosios įmonės interneto svetainėje.“

 

16 straipsnis. 233 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 233 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) bet koks atlygis, gautas iš bet kurios įmonės, kuri priklauso įmonių grupei, kaip ji apibrėžta Įmonių grupių konsoliduotosios atskaitomybės įstatyme;“.

 

17 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

25 straipsnis. Finansinių ataskaitų, metinio pranešimo pasirašymas ir tvirtinimas

1. Finansines ataskaitas, metinį pranešimą ir atskirą socialinės atsakomybės ataskaitą pasirašo įmonės vadovas arba įmonės vadovas ir kiti įmonių veiklą reglamentuojančiuose įstatymuose nurodyti atsakingi asmenys (nurodomas pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė). Finansines ataskaitas taip pat pasirašo finansines ataskaitas parengęs asmuo (nurodomas vardas ir pavardė, pareigų pavadinimas, finansinės apskaitos paslaugas teikiančio juridinio asmens pavadinimas, o tais atvejais, kai finansinės apskaitos paslaugos teikiamos savarankiškai, tai taip pat nurodoma).

2. Finansinės ataskaitos ir metinis pranešimas tvirtinami įmonių veiklą reglamentuojančių įstatymų nustatyta tvarka.“

 

18 straipsnis. 26 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 26 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

26 straipsnis. Finansinių ataskaitų ir metinio pranešimo skelbimas, finansinių ataskaitų kokybės stebėsena“.

2. Papildyti 26 straipsnį 3 dalimi:

3. Vyriausybė arba jos įgaliota institucija nustato Juridinių asmenų registre viešai skelbiamų finansinių ataskaitų kokybės stebėsenos tvarką ir paskiria instituciją, atliksiančią šią stebėseną.“

 

19 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

28 straipsnis. Atsakomybė už finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimą ir pateikimą Juridinių asmenų registro tvarkytojui

1. Įmonės vadovas užtikrina:

1) finansines ataskaitas rengiančio asmens parinkimą ir (arba) paskyrimą;

2) teisingos, tikslios, išsamios informacijos apie ūkines operacijas ir kitos informacijos, reikalingos finansinėms ataskaitoms parengti, teikimą laiku finansines ataskaitas rengiančiam asmeniui.

2. Už įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimą ir pateikimą kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir atskiros socialinės atsakomybės ataskaitos parengimą ir paskelbimą atsako įmonės vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai įstatymų nustatyta tvarka pagal vadovui, valdymo ir priežiūros organams įstatymais atitinkamai priskirtą kompetenciją. Įmonės vadovas, valdymo ir priežiūros organų nariai, pagal įstatymais atitinkamai priskirtą kompetenciją nevykdantys pareigų, susijusių su įmonės finansinių ataskaitų, metinio pranešimo parengimu ir pateikimu kartu su auditoriaus išvada (tais atvejais, kai auditas atliktas) Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir atskiros socialinės atsakomybės ataskaitos parengimu ir paskelbimu, arba netinkamai jas vykdantys, privalo visą padarytą žalą atlyginti įmonei ir (arba) kitiems asmenims.“

 

20 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) patronuojančiajai įmonei taikomi Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės narės teisės aktai ir“.

 

21 straipsnis. Įstatymo priedo pakeitimas

Pakeisti Įstatymo priedą ir jį išdėstyti taip:

 

„Lietuvos Respublikos

įmonių atskaitomybės įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo.

2. 2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1126/2008, priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002.

3. 2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2013/34/ES dėl tam tikrų rūšių įmonių metinių finansinių ataskaitų, konsoliduotųjų finansinių ataskaitų ir susijusių pranešimų, kuria iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/43/EB ir panaikinamos Tarybos direktyvos 78/660/EEB ir 83/349/EEB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2014 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/95/ES.

4. 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/828, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2007/36/EB nuostatos, susijusios su akcininkų ilgalaikio dalyvavimo skatinimu.“

 

22 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija iki 2022 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Šis įstatymas taikomas rengiant 2022 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonės finansinių ataskaitų rinkinius ir metinius pranešimus.

4. Įsigaliojus šiam įstatymui, kituose teisės aktuose nuorodos į Lietuvos Respublikos įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą laikomos nuorodomis į Lietuvos Respublikos įmonių atskaitomybės įstatymą.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda