LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2004 M. GRUODŽIO 31 D. ĮSAKYMO NR. A1-302 „DĖL PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ POREIKIO NUSTATYMO KRITERIJŲ APRAŠO IR PROFESINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ TEIKIMO BEI FINANSAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. liepos 2 d. Nr. A1-357

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-302 „Dėl Profesinės reabilitacijos paslaugų poreikio nustatymo kriterijų aprašo ir Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“ ir papildau 321 punktu:

321. Palaikymo darbo vietoje paslaugos teikimo vienos valandos įkainis negali viršyti 0,1 bazinės socialinės išmokos dydžio.“

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                 Algimanta Pabedinskienė