Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. BIRŽELIO 14 D. NUTARIMO NR. 583 „DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. birželio 29 d. Nr. 672

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

1. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimą Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti preambulę ir ją išdėstyti taip:

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 30 straipsnio 7 dalimi ir 31straipsnio 5 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:“.

1.2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintą Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašą:

1.2.1.   Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Asmens (šeimos) ir savivaldybės tarpusavio teisės ir pareigos, susijusios su asmens (šeimos) mokėjimu už socialines paslaugas, nustatomos rašytine socialines paslaugas gaunančio asmens ar jo globėjo (rūpintojo), kito teisėto asmens atstovo ir savivaldybės sutartimi. Sutartyje turi būti nustatyta mokėjimo už socialines paslaugas tvarka, savivaldybės apskaičiuoto asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydžio keitimo atvejai ir informacijos apie savivaldybės apskaičiuotą asmens (šeimos) mokėjimo už socialines paslaugas dydį (pinigine išraiška) pateikimo socialines paslaugas gaunančiam asmeniui ar jo globėjui (rūpintojui), kitam teisėtam asmens atstovui tvarka.“

1.2.2. Pripažinti netekusiu galios 11 punktą.

1.2.3. Pripažinti netekusiu galios 12 punktą.

1.2.4. Pripažinti netekusiu galios 13 punktą.

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2022 m. liepos 1 d.

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                                        Ingrida Šimonytė

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                             Monika Navickienė