LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRACIJOS MOKESČIO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. gruodžio 17 d. Nr. XIII-2690

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato motorinių transporto priemonių apmokestinimo motorinių transporto priemonių registracijos mokesčiu (toliau – mokestis) tvarką.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Degalai – transporto priemonėse naudojami visų rūšių dyzelinas (gazoliai), visų rūšių benzinas, visų rūšių etanolis ir visų rūšių dujos.

2. Duomenų šaltiniai – motorinės transporto priemonės kilmės ir (ar) patvirtinimo dokumentai, Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių registro duomenų išrašai.

3. RegistracijaLietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo nustatyta tvarka M1 klasei ir N1 klasei priskirtos motorinės transporto priemonės  įregistravimas Kelių transporto priemonių registre arba duomenų apie pasikeitusį Kelių transporto priemonių registre įregistruotos M1 klasei ir N1 klasei priskirtos motorinės transporto priemonės valdytoją įrašymas į šį registrą, išskyrus atvejus, kai keičiami transporto priemonės valdytojo duomenys: juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir (ar) pavardė, o po duomenų pakeitimo faktinis motorinės transporto priemonės valdytojas nesikeičia.

4. Kitos šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme ir Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme.

 

3 straipsnis. Mokesčio objektas

Mokesčio objektas – M1 klasei ar N1 klasei priskirtos motorinės transporto priemonės, kuriai valdytojas atlieka registraciją, duomenų šaltiniuose nurodytas išmetamas CO2 dydis, išskyrus istorinės motorinės transporto priemonės, kuriai valdytojas atlieka registraciją, išmetamą CO2 dydį. Motorinių transporto priemonių, kurioms valdytojas atlieka registraciją, vadovaujantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 27 straipsnio 2 dalies 4 punkto nuostatomis, išmetamas CO2 dydis nėra mokesčio objektas.

 

4 straipsnis. Mokesčio mokėtojai

Mokestį moka motorinės transporto priemonės valdytojas, atliekantis jos registraciją Kelių transporto priemonių registre.

 

5 straipsnis. Mokesčio sumokėjimo terminas

Mokestis sumokamas iki motorinės transporto priemonės registracijos Kelių transporto priemonių registre.

 

6 straipsnis. Mokesčio apskaičiavimas, sumokėjimas ir grąžinimas

1. Mokesčio dydžiai, apskaičiuoti pagal mokesčio mokėtojo Kelių transporto priemonių registre registruojamos motorinės transporto priemonės išmetamą CO2 kiekį ir degalų rūšį, nustatyti šio įstatymo 1 priede. Apskaičiuojant mokestį, mokestis dauginamas iš mokestinių metų vartotojų kainų indeksavimo koeficiento.

2. Kelių transporto priemonių registre neregistruotos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis nustatomas šia prioriteto tvarka:

1) pagal motorinės transporto priemonės kilmės ir (ar) patvirtinimo dokumentuose pateiktą informaciją;

2) pagal Kelių transporto priemonių registre registruotos lygiavertės motorinės transporto priemonės, priskirtos tam pačiam Europos Sąjungoje patvirtintam tipui, variantui ir versijai, išmetamą CO2 kiekį;

3) pagal formules, patvirtintas šio įstatymo 2 priede, vadovaujantis kilmės ir (ar) patvirtinimo dokumentuose pateikta naujausia informacija;

4) pagal formules, patvirtintas šio įstatymo 2 priede, vadovaujantis Kelių transporto priemonių registre registruotos lygiavertės transporto priemonės, priskirtos tam pačiam Europos Sąjungoje patvirtintam tipui, variantui ir versijai, duomenimis.

3. Kelių transporto priemonių registre registruotos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis nustatomas šia prioriteto tvarka:

1) pagal Kelių transporto priemonių registro duomenų išraše, kilmės ir (ar) patvirtinimo dokumentuose pateiktą naujausią informaciją;

2) pagal Kelių transporto priemonių registre registruotos lygiavertės motorinės transporto priemonės, priklausančios tam pačiam Europos Sąjungos patvirtintam tipui, variantui ir versijai, išmetamą CO2 kiekį;

3) pagal formules, patvirtintas šio įstatymo 2 priede, vadovaujantis Kelių transporto priemonių registro duomenų išraše, kilmės ir (ar) patvirtinimo dokumentuose pateikta naujausia informacija;

4) pagal formules, patvirtintas šio įstatymo 2 priede, vadovaujantis Kelių transporto priemonių registre registruotos lygiavertės transporto priemonės, priklausančios tam pačiam Europos Sąjungoje patvirtintam tipui, variantui ir versijai, duomenimis.

4. Jeigu duomenų šaltiniuose informacijos apie pavarų dėžės tipą nėra, motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis apskaičiuojamas pagal motorinėms transporto priemonėms su mechanine pavarų dėže taikomas formules, patvirtintas šio įstatymo 2 priede.

5. Mokestis įskaitomas į valstybės biudžetą.

6. Mokestis, sumokėtas šio įstatymo nustatyta tvarka, grąžinamas vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka, pateikus dokumentus, įrodančius, kad transporto priemonė greičiau negu per 90 dienų nuo pirmojo įregistravimo Kelių transporto priemonių registre buvo iš jo išregistruota ir išgabenta iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

7. Mokesčio dydžiai indeksuojami kiekvienais metais, pasibaigus kalendoriniams metams, taikant indeksavimo koeficientą, kuris nustatomas Lietuvos statistikos departamento apskaičiuotą ir Oficialiosios statistikos portale paskelbtą mokestinių metų vartotojų kainų indeksą dalijant iš šimto. Mokestinių metų vartotojų kainų indeksas nustatomas kiekvienų mokestinių metų gruodžio mėnesio kainas palyginus su 2019 metų gruodžio mėnesio kainomis. Apskaičiuotas mokestinių metų vartotojų kainų indeksas pradedamas taikyti nuo jo paskelbimo Oficialiosios statistikos portale dienos.

 

7 straipsnis. Mokesčio administravimas

1. Mokesčio apskaičiavimo ir sumokėjimo klausimais konsultacijas ir informaciją apie mokestines prievoles mokesčio mokėtojams teikia valstybės įmonė „Regitra“.

2. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija ar vidaus reikalų ministro įgaliota institucija keičiasi mokesčiui administruoti reikalinga informacija. Keitimosi mokesčiui administruoti reikalinga informacija tvarką nustato vidaus reikalų ministras ar jo įgaliota institucija, suderinusi su Valstybine mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

3. Valstybės įmonės „Regitra“ sprendimas dėl mokesčio apskaičiavimo ir jo sumokėjimo gali būti skundžiamas valstybės įmonės „Regitra“ generaliniam direktoriui išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka. Skundas valstybės įmonės „Regitra“ generaliniam direktoriui paduodamas per vieną mėnesį nuo skundžiamo valstybės įmonės „Regitra“ sprendimo priėmimo dienos. Valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus sprendimas skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

8 straipsnis. Mokesčio nesumokėjimo pasekmės

Nesumokėjus mokesčio, motorinės transporto priemonės registracija Kelių transporto priemonių registre neatliekama.

 

9 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2020 m. liepos 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliotos institucijos iki 2020 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki 2020 m. liepos 1 d. Vyriausybė parengia Miškų sodinimo programą, paskiria ją koordinuojančią valstybės instituciją ir nustato, kokia mokesčio dalis yra kasmet skiriama šios programos įgyvendinimui.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

motorinių transporto priemonių

registracijos mokesčio įstatymo

1 priedas

 

MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRACIJOS MOKESČIO DYDŽIAI

 

Išmetamas CO2 kiekis, g / km

Mokesčio dydžiai pagal motorinės transporto priemonės naudojamų degalų rūšį, eurais

nuo

iki

dyzelinas1

benzinas2

dujos3

0

115

0

0

0

116

130

0

0

0

131

140

30

15

13,5

141

150

60

30

27

151

160

90

45

40,5

161

170

120

60

54

171

180

150

75

67,5

181

190

180

90

81

191

200

210

105

94,5

201

210

240

120

108

211

220

270

135

121,5

221

230

300

150

135

231

240

330

165

148,5

241

250

360

180

162

251

260

390

195

175,5

261

270

420

210

189

271

280

450

225

202,5

281

290

480

240

216

291

300

510

255

229,5

301 ir daugiau

540

270

243

 

1Šioje skiltyje nurodytais mokesčio dydžiais apmokestinamos motorinės transporto priemonės, varomos dyzelinu, dyzelinu / dujomis ir dyzelinu / elektra.

2Šioje skiltyje nurodytais mokesčio dydžiais apmokestinamos motorinės transporto priemonės, varomos benzinu ir benzinu / elektra.

3Šioje skiltyje nurodytais mokesčio dydžiais apmokestinamos motorinės transporto priemonės, varomos benzinu / dujomis, benzinu / etanoliu, benzinu / elektra / dujomis, benzinu / etanoliu / dujomis, dujomis / elektra, etanoliu ir etanoliu / dujomis.

 

Lietuvos Respublikos

motorinių transporto priemonių

registracijos mokesčio įstatymo

2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRE REGISTRUOJAMOS MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS IŠMETAMAM CO2 KIEKIUI APSKAIČIUOTI NAUDOJAMOS FORMULĖS, KAI NĖRA DUOMENŲ APIE MOTORINĖS TRANSPORTO PRIEMONĖS IŠMETAMĄ CO2 KIEKĮ

 

1. Kai motorinė transporto priemonė yra varoma benzinu, benzinu / dujomis, benzinu / etanoliu, benzinu / etanoliu / dujomis, etanoliu ir etanoliu / dujomis, motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis gramais vienam kilometrui apskaičiuojamas pagal formules:

1.1. kai motorinė transporto priemonė yra su mechanine pavarų dėže:

QB = 0,047 × m + 0,561 × p + 56,621,

šioje formulėje:

QB – benzinu (dujomis, etanoliu) varomos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis (g / km),

m – eksploatuoti parengtos motorinės transporto priemonės masė (kg),

p – didžiausia motorinės transporto priemonės variklio galia (kW);

1.2. kai motorinė transporto priemonė yra su automatine pavarų dėže:

QB = 0,102 × m + 0,328 × p + 9,481,

šioje formulėje:

QB – benzinu (dujomis, etanoliu) varomos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis (g / km),

m – eksploatuoti parengtos motorinės transporto priemonės masė (kg),

p – didžiausia motorinės transporto priemonės variklio galia (kW).

2. Kai motorinė transporto priemonė yra varoma dyzelinu ir dyzelinu / dujomis, motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis gramais vienam kilometrui apskaičiuojamas:

2.1. kai motorinė transporto priemonė yra su mechanine pavarų dėže:

QD = 0,108 × m – 11,371,

šioje formulėje:

QD – dyzelinu (dujomis) varomos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis (g / km),

m – eksploatuoti parengtos motorinės transporto priemonės masė (kg);

2.2. kai motorinė transporto priemonė yra su automatine pavarų dėže:

QD = 0,116 × m – 6,432,

šioje formulėje:

QD – dyzelinu (dujomis) varomos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis (g / km),

m – eksploatuoti parengtos motorinės transporto priemonės masė (kg).

3. Kai motorinė transporto priemonė yra varoma benzinu / elektra, benzinu / elektra / dujomis, dujomis / elektra ir dyzelinu / elektra, motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis gramais vienam kilometrui apskaičiuojamas pagal formulę:

QE = 0,116 × m – 57,147,

šioje formulėje:

QE – elektra (dyzelinu, benzinu, dujomis) varomos motorinės transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis (g / km),

m – eksploatuoti parengtos motorinės transporto priemonės masė (kg).