Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2009 M. GEGUŽĖS 27 D. NUTARIMO NR. 480 „DĖL VALSTYBĖS PASKOLŲ IR VALSTYBĖS REMIAMŲ PASKOLŲ STUDENTAMS SUTEIKIMO, ADMINISTRAVIMO IR GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. rugsėjo 10 d. Nr. 956
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 480 „Dėl Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

2.1. Paskolos gavėjas – asmuo, gavęs paskolą šio aprašo nustatyta tvarka.

2.2. Valstybės remiamoms paskoloms teikti numatyta lėšų suma – maksimali lėšų suma, kurią kredito įstaigos, su kuriomis šio aprašo nustatyta tvarka pasirašytos sutartys dėl valstybės remiamų paskolų teikimo sąlygų ir valstybės garantijos, įsipareigoja ir sutinka skirti atitinkamais metais valstybės remiamoms paskoloms teikti, neviršydamos Lietuvos Respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme nustatyto valstybės remiamų paskolų limito.

2.3. Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme ir Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme vartojamas sąvokas.“

1.2. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Paskolos gavėjo bendra šio aprašo nustatyta tvarka gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, paprastai negali būti didesnė nei 385 BSI dydžiai (toliau – maksimali paskolų suma). Siekdamas, kad maksimali paskolų suma būtų didesnė nei 385 BSI dydžiai, studentas privalo iki prašymų-anketų gauti paskolas atitinkamą semestrą teikimo pabaigos pateikti Fondui prašymą padidinti maksimalią paskolų sumą ir dokumentus, patvirtinančius jo studijų dalykų įvertinimų vidurkį praėjusį semestrą (pirmąjį studijų semestrą – stojamąjį balą) ir bendrą studijų kainą.

Išnagrinėjusi studento prašymą ir prie jo pridėtus dokumentus, sprendimą dėl maksimalios paskolų sumos padidinimo priima Fondo direktoriaus sudaryta komisija, į kurios sudėtį įeina Finansų ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Fondo ir studentų atstovai, taip pat gali būti įtraukiami ir kitų institucijų atstovai (toliau – Fondo direktoriaus sudaryta komisija). Fondo direktoriaus sudaryta komisija priima sprendimą didinti maksimalią paskolų sumą, jeigu pakanka valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytų lėšų ir studento studijų dalykų įvertinimo vidurkis praėjusį semestrą – ne mažesnis nei 5 balai. Maksimali paskolų suma didinama iki visos paskolai studijų kainai sumokėti einamiesiems studijų metams gauti paskolos gavėjui reikalingos sumos.“

1.3. Papildyti 23.6 papunkčiu:

23.6. kuriems, vadovaujantis Lietuvos Respublikos fizinių asmenų bankroto įstatymu (toliau – Fizinių asmenų bankroto įstatymas), yra iškelta fizinio asmens bankroto byla – nuo teismo nutarties, kuria iškelta fizinio asmens bankroto byla, įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties nutraukti fizinio asmens bankroto bylą ar sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.“

1.4. Papildyti 291 punktu:

291. Jeigu patvirtinus studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą Fondas gauna informaciją apie tai, kad mokslo ir studijų institucija ar kitas administruojant valstybės remiamas paskolas dalyvaujantis subjektas pateikė Fondui neteisingus, netikslius ir (arba) neišsamius duomenis apie prašymą-anketą gauti valstybės remiamą paskolą pateikusius asmenis ir dėl to šie asmenys nebuvo įtraukti į patvirtintą sąrašą arba jiems negali būti suteikta valstybės remiama paskola, patvirtintas sąrašas keičiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patvirtinto sąrašo paskelbimo.

Keičiant patvirtintą studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą, į jį įtraukiami tik tie prašymus-anketas gauti valstybės remiamą paskolą pateikę studentai, kurie prašymų-anketų gauti valstybės remiamą paskolą teikimo laikotarpiu turėjo teisę gauti valstybės remiamą paskolą ir nebuvo šio aprašo 23 punkte nustatytų aplinkybių.

Šiame punkte nustatyta tvarka ir atvejais patvirtintas sąrašas keičiamas, jeigu Fondas turi pakankamai lėšų valstybės garantijoms teikti ir valstybės remiamų paskolų palūkanoms valstybės lėšomis apmokėti. Jeigu šių lėšų Fondui nepakanka, valstybės remiamos paskolos skiriamos šio aprašo 30 punkte nustatyta tvarka.“

1.5. Pakeisti 30.1.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

30.1.1.1. kurie yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurių tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;“.

1.6. Pakeisti 30.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

30.2. Šio aprašo 30.1 papunktyje nenurodyti studentai į studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės remiamų paskolų sutartis, sąrašą įtraukiami atsižvelgiant į valstybės remiamoms paskoloms teikti numatytą lėšų sumą ir studentų, pretenduojančių gauti valstybės remiamas paskolas, konkursinę eilę. Studento vieta konkursinėje eilėje nustatoma laikantis šių nuostatų (prioriteto mažėjimo tvarka):

30.2.1. Atsižvelgiant į prašomos valstybės remiamos paskolos paskirtį, pirmenybę gauti valstybės remiamą paskolą turi studentas:

30.2.1.1. prašantis paskolos studijų kainai sumokėti;

30.2.1.2. prašantis paskolos gyvenimo išlaidoms.

30.2.2. Pirmenybę gauti valstybės remiamą paskolą turi studentas, atitinkantis bent vieną iš šių kriterijų, nustatytų atsižvelgiant į studento socialinę padėtį:

30.2.2.1. kuris yra bendrai gyvenantis asmuo arba vienas gyvenantis asmuo, gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

30.2.2.2. kuris yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurio tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;

30.2.2.3. kuris yra pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu arba jam yra nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.“

1.7. Pakeisti 31 punktą ir jį išdėstyti taip:

31. Jeigu studentas nori pasinaudoti pirmumo teise gauti valstybės remiamą paskolą pagal šio aprašo 30.1.1.1, 30.1.1.2 ir 30.2.2 papunkčiuose nurodytus kriterijus ir tai nurodo pildydamas prašymą-anketą, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka šio aprašo 30.1.1.1, 30.1.1.2 ir 30.2.2 papunkčiuose nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

Studentams, kurie šiame punkte nurodytų dokumentų Fondui nepateikia iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos, pirmenybė gauti valstybės remiamą paskolą neteikiama.“

1.8. Papildyti 36.6 papunkčiu:

36.6. kuriam, vadovaujantis Fizinių asmenų bankroto įstatymu, yra iškelta fizinio asmens bankroto byla – nuo teismo nutarties, kuria iškelta fizinio asmens bankroto byla, įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties nutraukti fizinio asmens bankroto bylą ar sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.“

1.9. Pakeisti 39 punktą ir jį išdėstyti taip:

39. Valstybės remiamos paskolos išmokamos taip:

39.1. Paskola studijų kainai sumokėti pervedama į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą kiekvieną semestrą. Pasirašius paskolos sutartį, pirmoji paskolos dalis, lygi studento už studijų semestrą mokamai studijų kainai ar jos daliai, pervedama per 3 darbo dienas nuo paskolos gavėjo prašymo pervesti šią paskolos dalį į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą gavimo, tačiau ne vėliau kaip iki tų studijų metų sausio 31 dienos. Antroji paskolos dalis studento prašymu pervedama per 3 darbo dienas nuo prašymo pervesti šią paskolos dalį į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą gavimo, tačiau ne anksčiau nei iki tų studijų metų vasario 1 dienos ir ne vėliau kaip iki tų studijų metų liepos 1 dienos, baigiamojo kurso studentams – ne vėliau kaip iki studijų pabaigos arba liepos 1 dienos, jeigu studijos baigiasi vėliau nei liepos 1 dieną.

Paskola studijų kainai sumokėti paskolos gavėjo prašymu gali būti išmokama visa iš karto pavasario arba rudens semestrą tais atvejais, kai studentas moka studijų kainą ar jos dalį tik rudens arba tik pavasario semestrą. Paskola studijų kainai sumokėti ar jos dalis gali būti išmokama neprasidėjus atitinkamam semestrui tais atvejais, kai mokslo ir studijų institucija nustato, kad studijų kaina už atitinkamą studijų semestrą turi būti sumokėta šiam semestrui neprasidėjus ir studentas pateikia kredito įstaigai tai patvirtinančią pažymą.

Jeigu po paskolos studijų kainai sumokėti ar jos dalies pervedimo į mokslo ir studijų institucijos sąskaitą paaiškėja, kad atitinkamo semestro studijų kaina ar jos dalis už studentą jau sumokėta, mokslo ir studijų institucija perveda paskolos studijų kainai sumokėti lėšas studentui.

39.2. Paskola gyvenimo išlaidoms pervedama į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą lygiomis dalimis kas mėnesį, tačiau paskutinė paskolos dalis turi būti pervesta ne vėliau kaip iki tų studijų metų liepos 1 dienos. Pasirašius paskolos sutartį, pirma šios paskolos dalis pervedama ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo paskolos gavėjo prašymo išmokėti šią paskolos dalį gavimo. Baigiamųjų kursų studentams paskola gyvenimo išlaidoms išmokama lygiomis dalimis kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki studijų baigimo arba liepos 1 dienos, jeigu studijos baigiasi vėliau nei liepos 1 dieną.

39.3. Pasirašius paskolos sutartį, paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pervedama visa iš karto į asmeninę paskolos gavėjo sąskaitą per 3 darbo dienas nuo paskolos gavėjo prašymo išmokėti šią paskolą gavimo. Rudens semestrą ši paskola pervedama ne vėliau kaip iki tų studijų metų sausio 31 dienos, pavasario semestrą – ne vėliau kaip iki tų studijų metų liepos 1 dienos. Baigiamųjų kursų studentams paskola išmokama iki studijų baigimo datos, bet ne vėliau kaip iki sausio 31 dienos rudens semestrą ir liepos 1 dienos pavasario semestrą.“

1.10. Papildyti 391 punktu:

391. Paskolos gavėjas, sudaręs paskolos sutartį, šios sutarties nustatyta tvarka turi teisę raštu atsisakyti paskolos ar jos dalies.“

1.11. Pakeisti 40 punktą ir jį išdėstytai taip:

40. Valstybės remiama paskola neišmokama arba jos mokėjimas nutraukiamas paskolos gavėjui nutraukus studijas, išbraukus paskolos gavėją iš studentų sąrašų, raštu atsisakius valstybės remiamos paskolos ar jos dalies, taip pat atsiradus ir (arba) paaiškėjus šio aprašo 23 punkte nurodytoms aplinkybėms. Jeigu valstybės remiama paskola neišmokama ar jos išmokėjimas nutraukiamas po valstybės remiamos paskolos sutarties pasirašymo dėl šio aprašo 23.3, 23.4 ir 23.6 papunkčiuose nurodytų aplinkybių, šioms aplinkybėms išnykus valstybės remiamos paskolos išmokėjimas atnaujinamas ir išmokama likusiam einamųjų studijų metų laikotarpiui proporcinga valstybės remiamos paskolos dalis. Atnaujinus paskolos gyvenimo išlaidoms išmokėjimą, per valstybės remiamos paskolos išmokėjimo nutraukimo laikotarpį neišmokėtos paskolos gyvenimo išlaidoms mėnesinės dalys paskolos gavėjui neišmokamos.“

1.12. Pakeisti 44 punktą ir jį išdėstyti taip:

44. Valstybės remiamą paskolą grąžinti paskolos gavėjas pradeda po 12 mėnesių nuo atitinkamos pakopos, vientisųjų ar laipsnio nesuteikiančių studijų, kurioms gauta paskola, baigimo, nutraukimo arba paskolos gavėjo išbraukimo iš studentų sąrašų. Palūkanas paskolos gavėjas pradeda mokėti nuo valstybės remiamos paskolos išmokėjimo datos, išskyrus šio aprašo 55 punkte nurodytus atvejus. Valstybės remiama paskola grąžinama lygiomis dalimis ir palūkanos nuo išmokėtos ir negrąžintos valstybės remiamos paskolos dalies mokamos kiekvieną mėnesį pagal valstybės remiamos paskolos sutartyje nustatytas sąlygas.“

1.13. Pakeisti 49 punktą ir jį išdėstyti taip:

49. Kai paskolos gavėjas, kuriam nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, baigia, nutraukia studijas ar pašalinamas iš aukštosios mokyklos, jis ar jo atstovas turi teisę kreiptis į Fondo direktoriaus įsakymu sudarytą komisiją dėl vienai studijų programai ar doktorantūrai gautos valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo. Fondo direktoriaus įsakymu sudaryta komisija, įvertinusi tokio paskolos gavėjo ar jo atstovo pateiktą prašymą, atleidimo nuo valstybės remiamos paskolos grąžinimo faktinį pagrindą ir paskolos gavėjo turtinę padėtį patvirtinančius dokumentus, priima motyvuotą sprendimą atleisti tokį paskolos gavėją arba jo neatleisti nuo paskolos ar jos dalies (atsižvelgiant į tai, ar paskolos gavėjas prašo būti atleistas nuo paskolos, ar nuo jos dalies) grąžinimo. Šiais atvejais valstybės remiama paskola kredito įstaigai grąžinama iš valstybės lėšų, kuriomis disponuoja Fondas.“

1.14. Pakeisti 56.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

56.1. Pirmenybė teikiama studentui, atitinkančiam bent vieną iš šių kriterijų, nustatytų atsižvelgiant į studento socialinę padėtį:

56.1.1. kuris yra bendrai gyvenantis asmuo arba vienas gyvenantis asmuo, gauna socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;

56.1.2. kuris yra ne vyresnis kaip 25 metų ir jam iki pilnametystės buvo nustatyta globa (rūpyba) arba kurio tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;

56.1.3. kuris yra pripažintas nedarbingu ar iš dalies darbingu arba jam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis.“

1.15. Pakeisti 57 punktą ir jį išdėstyti taip:

57. Jeigu studentas nori pasinaudoti pirmumo teise apmokėti palūkanas valstybės lėšomis pagal šio aprašo 56.1 papunktyje nurodytus kriterijus ir tai nurodo pildydamas prašymą-anketą, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka šio aprašo 56.1 papunktyje nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

Studentams, kurie šiame punkte nurodytų dokumentų Fondui nepateikia iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos, pirmenybė apmokėti palūkanas valstybės lėšomis neteikiama.“

1.16. Papildyti 66.4 papunkčiu:

66.4. kuriems, vadovaujantis Fizinių asmenų bankroto įstatymu, yra iškelta fizinio asmens bankroto byla – nuo teismo nutarties, kuria iškelta fizinio asmens bankroto byla, įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties nutraukti fizinio asmens bankroto bylą ar sprendimo baigti fizinio asmens bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.“

1.17. Papildyti 711 punktu:

711. Jeigu patvirtinus studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašą Fondas gauna informaciją apie tai, kad mokslo ir studijų institucija ar kitas administruojant valstybės paskolas dalyvaujantis subjektas pateikė Fondui neteisingus, netikslius ir (arba) neišsamius duomenis apie prašymą-anketą gauti valstybės paskolą pateikusius asmenis ir dėl to šie asmenys nebuvo įtraukti į patvirtintą sąrašą arba jiems negali būti suteikta valstybės paskola, patvirtintas sąrašas keičiamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo patvirtinto sąrašo paskelbimo.

Keičiant patvirtintą studentų, kuriems siūloma sudaryti valstybės paskolų sutartis, sąrašą, į jį įtraukiami tik tie prašymus-anketas gauti valstybės paskolą pateikę studentai, kurie prašymų-anketų gauti valstybės paskolą teikimo laikotarpiu atitiko šio aprašo 66 punkte nustatytus kriterijus.

Šiame punkte nustatyta tvarka ir atvejais patvirtintas sąrašas keičiamas, jeigu Fondas turi pakankamai lėšų valstybės paskoloms teikti. Jeigu šių lėšų Fondui nepakanka, valstybės paskolos skiriamos šio aprašo 72 punkte nustatyta tvarka.“

1.18. Pakeisti 73 punktą ir jį išdėstyti taip:

73. Jeigu studentas nori pasinaudoti pirmumo teise gauti valstybės paskolą pagal šio aprašo 30.2.2 papunktyje nurodytus kriterijus ir tai nurodo pildydamas prašymą-anketą, iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos jis arba jo įgaliotas asmuo Fondui privalo pateikti dokumentus, įrodančius, kad studentas atitinka šio aprašo 30.2.2 papunktyje nurodytus kriterijus (išskyrus tuos atvejus, kai Fondas nurodo, kad šių dokumentų teikti nereikia).

Studentams, kurie šiame punkte nurodytų dokumentų Fondui nepateikia iki prašymų-anketų teikimo termino pabaigos, pirmenybė gauti valstybės paskolą neteikiama.“

1.19. Pakeisti 77.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

77.5. iki valstybės paskolos sutarties pasirašymo atsiradus ir (arba) paaiškėjus šio aprašo 66 punkte nurodytoms aplinkybėms;“.

1.20. Pakeisti 79 punktą ir jį išdėstyti taip:

79. Valstybės paskola neišmokama paskolos gavėjui nutraukus studijas, išbraukus paskolos gavėją iš studentų sąrašų ar paskolos gavėjui raštu atsisakius valstybės paskolos, taip pat atsiradus ir (arba) paaiškėjus šio aprašo 66 punkte nurodytoms aplinkybėms.“

2. Šio nutarimo 1.13 papunkčiu keičiamo Valstybės paskolų ir valstybės remiamų paskolų studentams suteikimo, administravimo ir grąžinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 49 punkto nuostatos taikomos atleidžiant paskolų gavėjus nuo paskolų, suteiktų po šio nutarimo įsigaliojimo, grąžinimo. Iki šio nutarimo įsigaliojimo suteiktų valstybės remiamų paskolų gavėjai, kuriems nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, Valstybinio studijų fondo direktoriaus sudarytos komisijos motyvuotu sprendimu gali būti atleidžiami nuo visų jiems suteiktų valstybės remiamų paskolų ar jų dalies grąžinimo iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusio Aprašo 49 punkto nustatyta tvarka.

3. Nustatyti, kad asmenims, iki šio nutarimo įsigaliojimo pateikusiems prašymus gauti valstybės paskolą ar valstybės remiamą paskolą, išskyrus šio nutarimo 2 punkte nurodytus atvejus, taikomos šio nutarimo nuostatos.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                            Audronė Pitrėnienė