ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DRAUDIMO RŪKYTI DAUGIABUČIO NAMO PIRTIES G. 5A, ŠIAULIUOSE, BALKONUOSE, TERASOSE IR LODŽIJOSE, NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUOSE ATSKIRIEMS SAVININKAMS

 

2021 m. lapkričio 10 d. Nr. A-1814

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straipsnio 1 dalies 9 punktu, Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2020 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1V-1357 „Dėl Prieštaravimo dėl tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių vartojimo daugiabučių namų balkonuose, terasose ir lodžijose pareiškimo, šio prieštaravimo atšaukimo ir informacijos apie daugiabučius namus, kuriuose draudžiama rūkyti, paskelbimo, informacinių ženklų apie draudimą rūkyti įrengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 3, 6, 8, 10, 11, 12 ir 13 punktais, atsižvelgdamas į gautą daugiabučio namo Pirties g. 5A, Šiauliuose gyventojo 2021 m. lapkričio 8 d. pranešimą dėl prieštaravimo rūkymui daugiabučio namo balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams:

1. Paskelbiu, kad draudžiama rūkyti daugiabučio namo, esančio adresu Pirties g. 5A, Šiauliuose, balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams.

2. Į p a r e i g o j u daugiabučio namo, esančio adresu Pirties g. 5A, Šiauliuose, bendrojo naudojimo objektų valdytoją

2.1. įsakymo įsigaliojimo dieną teisės aktų nustatyta tvarka įrengti informacinius ženklus apie draudimą rūkyti šio įsakymo 1 punkte nurodytam  namui balkonuose, terasose ir lodžijose, nuosavybės teise priklausančiuose atskiriems savininkams;

2.2. ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo šio įsakymo gavimo dienos apie priimtą sprendimą paštu arba elektroninio ryšio priemonėmis informuoti šio įsakymo 1 punkte nurodyto namo butų ir kitų patalpų savininkus.

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2021 m. gruodžio 6 d.

Šis įsakymas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui, adresu Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                        Antanas Bartulis