LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS – VIEŠŲJŲ DARBŲ – VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2017 m. sausio 9 d. Nr.1V-15

 

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 678 straipsnio 1 dalimi:

 

1. T v i r t i n u Administracinės nuobaudos – viešųjų darbų – vykdymo tvarkos aprašą (pridedama).

 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2000 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. 231 „Dėl Nemokamų viešųjų darbų atlikimo instrukcijos“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                          Eimutis Misiūnas

 


 

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro

 

2017 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. 1V-15

 

 

ADMINISTRACINĖS NUOBAUDOS – VIEŠŲJŲ DARBŲ – VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

 

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

 

1. Administracinės nuobaudos – viešųjų darbų – vykdymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato administracinės nuobaudos – viešųjų darbų (toliau – viešieji darbai) atlikimo organizavimo, viešųjų darbų atlikimo ir viešųjų darbų atlikimo kontrolės tvarką.

 

2. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekse (toliau – Administracinių nusižengimų kodeksas).

 

3. Nutarimas dėl baudos pakeitimo viešaisiais darbais (toliau – Nutarimas) vykdomas pagal asmens, dėl kurio priimtas Nutarimas (toliau – asmuo), deklaruotą gyvenamąją vietą. Jeigu asmens deklaruota gyvenamoji vieta skiriasi nuo faktinės asmens gyvenamosios vietos arba asmuo nedeklaravęs gyvenamosios vietos, tai asmens rašytiniu prašymu (sutikimu) Nutarimas vykdomas pagal rašytiniame prašyme (sutikime) nurodytą faktinę asmens gyvenamąją vietą.

 

II SKYRIUS

 

VIEŠŲJŲ DARBŲ ATLIKIMO ORGANIZAVIMAS

 

 

 

4. Jeigu Nutarime nurodyta savivaldybės administracija arba jos struktūrinis padalinys (toliau – savivaldybės administracija), arba seniūnija – biudžetinė įstaiga, į kuriuos asmuo privalo atvykti dėl viešųjų darbų atlikimo, ir data, iki kurios asmuo privalo atvykti į savivaldybės administraciją arba seniūniją – biudžetinę įstaigą, toks Nutarimas siunčiamas vykdyti Nutarime nurodytai savivaldybės administracijai arba seniūnijai – biudžetinei įstaigai.

 

5. Jeigu Nutarime nenurodyta Aprašo 4 punkte nustatyta informacija, toks Nutarimas siunčiamas vykdyti apskrities vyriausiajam policijos komisariatui (toliau – apskr. VPK).

 

6. Apskr. VPK, gavęs Aprašo 5 punkte nurodytą Nutarimą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo gavimo dienos surašo ir asmeniui pasirašytinai įteikia siuntimą atlikti paskirtus viešuosius darbus (1 priedas) (toliau – Siuntimas). Surašomi du Siuntimo egzemplioriai, vienas jų lieka apskr. VPK, surašiusiame Siuntimą.

 

Siuntimui įteikti apskr. VPK gali šaukti asmenį atvykti į apskr. VPK. Jeigu šaukiamas asmuo vengia atvykti į apskr. VPK, tai šis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vengimo atvykti fakto užfiksavimo pateikia Nutarimą priėmusiai institucijai teikimą dėl viešųjų darbų pakeitimo bauda (2 priedas).

 

7. Apskr. VPK per 1 darbo dieną nuo Siuntimo įteikimo asmeniui dienos išsiunčia savivaldybės administracijai arba seniūnijai – biudžetinei įstaigai Siuntimo kopiją.

 

8. Iki Nutarime ar Siuntime nustatytos datos asmuo privalo atvykti į savivaldybės administraciją arba seniūniją – biudžetinę įstaigą. Jeigu asmuo iki Nutarime ar Siuntime nustatytos datos be pateisinamų priežasčių neatvyksta į savivaldybės administraciją arba seniūniją – biudžetinę įstaigą ir nepraneša apie neatvykimą, ši per 1 darbo dieną nuo nurodytos aplinkybės atsiradimo raštu informuoja apskr. VPK apie asmens neatvykimą. Tokiu atveju neatvykimas į savivaldybės administraciją arba seniūniją – biudžetinę įstaigą be pateisinamų priežasčių ir nepranešimas apie neatvykimą laikomas vengimu atlikti viešuosius darbus.

 

9. Apskr. VPK, gavęs Aprašo 8 punkte nurodytą informaciją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jos gavimo pateikia Nutarimą priėmusiai institucijai teikimą dėl viešųjų darbų pakeitimo bauda (2 priedas).

 

10. Savivaldybės administracija arba seniūnija – biudžetinė įstaiga ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo Aprašo 4 ar 7 punktuose nurodytų dokumentų gavimo atlieka šiuos veiksmus:

 

10.1. vadovaudamasi Administracinių nusižengimų kodekso 678 straipsnio 3 dalimi, parenka asmeniui viešuosius darbus ir jų atlikimo vietą – savivaldybės įsteigtą juridinį asmenį, kitų nuosavybės rūšių juridinį asmenį, kuris atlieka savivaldybės kompetencijai priskirtas funkcijas (toliau – viešųjų darbų atlikimo organizatorius). Draudžiama asmeniui parinkti dirbti pavojingus darbus, kurių sąrašas nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 3 d. nutarime Nr. 1386 „Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo“;

 

10.2. nustato datą, iki kurios asmuo privalo atvykti atlikti viešųjų darbų pas viešųjų darbų atlikimo organizatorių;

 

10.3. apie Aprašo 10.1 ir 10.2 papunkčiuose nurodytus sprendimus raštu informuoja asmenį, viešųjų darbų atlikimo organizatorių ir apskr. VPK.

 

 

 

III SKYRIUS

 

VIEŠŲJŲ DARBŲ ATLIKIMAS

 

 

 

11. Savivaldybės administracijos arba seniūnijos – biudžetinės įstaigos nustatytu laiku asmuo privalo atvykti pas viešųjų darbų atlikimo organizatorių ir atlikti jam parinktus viešuosius darbus.

 

12. Atliekant viešuosius darbus, asmenims netaikomas Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti darbo įstatymai, išskyrus Aprašo 13 punkte nurodytus teisės aktus.

 

13. Viešųjų darbų atlikimo organizatorius turi užtikrinti asmenims saugias ir sveikas darbo sąlygas, atitinkančias darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

 

14. Viešųjų darbų atlikimo organizatorius prieš viešųjų darbų pradžią instruktuoja asmenis apie darbo saugos ir sveikatos reikalavimus ir aprūpina asmenis darbo ir asmeninėmis apsaugos priemonėmis.

 

15. Viešieji darbai negali trukti ilgiau kaip 40 valandų per savaitę.

 

16. Kai asmuo dėl ligos, šeimos narių mirties ar kitų pateisinamų priežasčių negali atvykti atlikti viešųjų darbų, privalo apie tai pranešti viešųjų darbų atlikimo organizatoriui.

 

17. Žala, kurią padaro asmuo atlikdamas viešuosius darbus viešųjų darbų atlikimo organizatoriui arba tretiesiems asmenims, taip pat žala, kurią viešųjų darbų atlikimo metu asmeniui padaro viešųjų darbų atlikimo organizatorius arba tretieji asmenys, atlyginama Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

18. Viešųjų darbų atlikimo metu asmenys gali savo noru apdrausti sveikatą Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo ir kitų sveikatos draudimą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

IV SKYRIUS

 

VIEŠŲJŲ DARBŲ ATLIKIMO KONTROLĖ

 

 

 

19. Viešųjų darbų atlikimo organizatorius asmens išdirbtų viešųjų darbų valandų skaičių įrašo į viešųjų darbų atlikimo žiniaraštį (3 priedas) (toliau – Žiniaraštis). Apie asmens neatvykimą Aprašo 16 punkte nustatytais atvejais viešųjų darbų atlikimo organizatorius pažymi Žiniaraštyje.

 

20. Viešųjų darbų atlikimo organizatorius kontroliuoja asmenų elgesį viešųjų darbų atlikimo metu, praneša apskr. VPK ir (ar) viešuosius darbus ir jų atlikimo vietą parinkusiai savivaldybės administracijai ar seniūnijai – biudžetinei įstaigai apie asmenų nedarbingumą, sužalojimą, mirtį ar kitas svarbias aplinkybes, atlieka kitus Apraše nustatytus veiksmus.

 

21. Jeigu asmuo Aprašo 10.2 papunktyje nustatytu laiku neatvyksta pas viešųjų darbų atlikimo organizatorių ar kitaip vengia atlikti paskirtus viešuosius darbus ir apie tai nepraneša viešųjų darbų organizatoriui, viešųjų darbų atlikimo organizatorius per 1 darbo dieną nuo šios aplinkybės atsiradimo apskr. VPK pateikia rašytinę informaciją apie asmens vengimą atlikti paskirtus viešuosius darbus ir Žiniaraščio, patvirtinančio asmens išdirbtų viešųjų darbų valandų skaičių (jei viešieji darbai buvo pradėti atlikti), kopiją, patvirtintą viešųjų darbų atlikimo organizatoriaus vadovo parašu.

 

Apskr. VPK, gavęs šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą informaciją ir Žiniaraščio kopiją, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo pateikia Nutarimą priėmusiai institucijai teikimą dėl viešųjų darbų pakeitimo bauda (2 priedas).

 

22. Jeigu asmuo dėl pateisinamų priežasčių, kurios yra žinomos viešųjų darbų organizatoriui, per Nutarimą priėmusios institucijos nustatytą laiką neatliko paskirtų viešųjų darbų (Administracinių nusižengimų kodekso 679 straipsnio 3 dalyje nustatytas atvejis), viešųjų darbų atlikimo organizatorius per 1 darbo dieną nuo šios aplinkybės atsiradimo apskr. VPK pateikia rašytinę informaciją apie pateisinamas priežastis, dėl kurių asmuo per Nutarimą priėmusios institucijos nustatytą laiką negalėjo atlikti paskirtų viešųjų darbų, šias priežastis pagrindžiančius dokumentus (jei turi) ir Žiniaraščio, patvirtinančio asmens išdirbtų viešųjų darbų valandų skaičių, kopiją, patvirtintą viešųjų darbų atlikimo organizatoriaus vadovo parašu.

 

Apskr. VPK, gavęs šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą informaciją ir dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo pateikia Nutarimą priėmusiai institucijai teikimą pratęsti terminą atlikti viešuosius darbus (4 priedas).

 

23. Jeigu asmuo dėl pateisinamų priežasčių, kurios yra žinomos viešųjų darbų organizatoriui, negali atlikti paskirtų viešųjų darbų (Administracinių nusižengimų kodekso 37 straipsnio 6 dalyje nustatytas atvejis), viešųjų darbų atlikimo organizatorius per 1 darbo dieną nuo šios aplinkybės atsiradimo apskr. VPK pateikia rašytinę informaciją apie pateisinamas priežastis, dėl kurių asmuo negali atlikti paskirtų viešųjų darbų, šias priežastis pagrindžiančius dokumentus (jei turi) ir Žiniaraščio, patvirtinančio asmens išdirbtų viešųjų darbų valandų skaičių (jei viešieji darbai buvo pradėti atlikti), kopiją, patvirtintą viešųjų darbų atlikimo organizatoriaus vadovo parašu.

 

Apskr. VPK, gavęs šio punkto pirmojoje pastraipoje nurodytą informaciją ir dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo jų gavimo pateikia Nutarimą priėmusiai institucijai teikimą dėl viešųjų darbų pakeitimo bauda (2 priedas).

 

24. Kai asmuo per Nutarimą priėmusios institucijos nustatytą laiką išdirba visą paskirtą viešųjų darbų valandų skaičių, viešųjų darbų atlikimo organizatorius per 3 darbo dienas nuo tos dienos, kai asmuo išdirbo visas nustatytas valandas, užpildyto Žiniaraščio kopiją, patvirtintą viešųjų darbų atlikimo organizatoriaus vadovo parašu, pateikia viešuosius darbus ir jų atlikimo vietą parinkusiai savivaldybės administracijai ar seniūnijai – biudžetinei įstaigai ir apskr. VPK.

 

___________________