LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ASMENŲ PARINKIMO Į ĮMONĖS PRIEŽIŪROS AR VALDYMO ORGANĄ PROCEDŪRŲ GAIRIŲ PATVIRTINIMO

 

2022 m. vasario 14 d. Nr. 1K-45

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“, 4.5 papunkčiu,

t v i r t i n u Asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gaires (pridedama).

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                                       Gintarė Skaistė

____________________________


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2022 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 1K-45

 

asmenų PARINKIMO Į ĮMONĖS PRIEŽIŪROS AR VALDYMO ORGANĄ PROCEDŪRŲ GAIRĖS

 

I SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

 

1.  Asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairėse (toliau – Gairės) nustatoma kandidatuojančių asmenų – valstybės tarnautojų ir kitų pasirenkamų asmenų, kaip jie suprantami pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnio 3 dalį (toliau kartu – kandidatuojantys asmenys), kurie skiriami į valstybės įmonės, kurios savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – valstybės įmonė), valdybos narius arba už kuriuos siūloma balsuoti renkant valstybės valdomos bendrovės, kurios akcijų valdytoja yra Finansų ministerija (toliau – valstybės valdoma bendrovė), kolegialų priežiūros ar valdymo organą (toliau kartu – kolegialus organas), parinkimo procedūrų (toliau – parinkimo procedūros) vykdymo tvarka.

2. Parinkimo procedūras vykdo Finansų ministerija. Parinkimo procedūros vykdomos etapais – skelbimo apie parinkimo procedūras (toliau – skelbimas) paskelbimas, dokumentų dalyvauti parinkimo procedūrose priėmimas, kandidatuojančių asmenų atitikties vertinimo, kviestinų į parinkimo procedūrų pokalbį (toliau – pokalbis) kandidatuojančių asmenų (toliau – kviestini kandidatuojantys asmenys) sąrašo sudarymo, pokalbio vykdymo ir parinkimo procedūrų rezultatų paskelbimo.

3. Gairėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatyme ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme.

 

II SKYRIUS

skelbimo paskelbimAS ir KANDIDATUOJANČIŲ ASMENŲ dokumentų priėmimas

 

4. Parinkimo procedūros pradedamos ne vėliau kaip prieš 5 mėnesius iki esamos valstybės įmonės ar valstybės valdomos bendrovės (toliau kartu – įmonė) kolegialaus organo kadencijos pabaigos arba nedelsiant, atsilaisvinus kolegialaus organo narių pareigoms.

5. Finansų ministerija, prieš skelbdama apie parinkimo procedūras, Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės, valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės ar jos dukterinės bendrovės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Atrankos aprašas), 4.1 ir 4.2 papunkčiuose nustatyta tvarka suderina specialiuosius reikalavimus kandidatuojantiems asmenims. Sprendimą dėl specialiųjų reikalavimų kandidatuojantiems asmenims nustatymo priima finansų ministras.

6. Apie parinkimo procedūras per 5 dienas nuo specialiųjų reikalavimų nustatymo dienos Finansų ministerija paskelbia savo interneto svetainėje, o įmonė – savo interneto svetainėje ir Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje.

7. Skelbime turi būti nurodoma:

7.1. įmonės teisinė forma, pavadinimas, juridinio asmens kodas, parinkimo procedūras vykdantis subjektas;

7.2. nuoroda į įmonės interneto svetainę ir joje skelbiamą Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. birželio 6 d. nutarimu Nr. 665 „Dėl Valstybės turtinių ir neturtinių teisių įgyvendinimo valstybės valdomose įmonėse tvarkos aprašo patvirtinimo“, 121 punkte nurodytą lūkesčių raštą bei įmonės strategiją ar jos santrauką;

7.3. informacija, į kokį kolegialų organą vykdomos parinkimo procedūros, kolegialaus organo kadencijos pradžia ir pabaiga, kolegialaus organo narių skaičius, kolegialaus organo narius deleguojantys asmenys;

7.4. nuoroda į Gaires;

7.5. reikalavimai kandidatuojantiems asmenims:

7.5.1. į valstybės įmonės valdybos narius kandidatuojančiam asmeniuiValstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 10 straipsnio 4 dalyje nurodyti bendrieji reikalavimai ir finansų ministro nustatyti specialieji reikalavimai;

7.5.2. į valstybės valdomos bendrovės kolegialaus organo narius kandidatuojančiam valstybės tarnautojuiValstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnio 5 dalyje nurodyti bendrieji reikalavimai ir finansų ministro nustatyti specialieji reikalavimai, o kandidatuojantiems kitiems pasirenkamiems asmenims – be šiame papunktyje nurodytų reikalavimų, papildomai Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 231 straipsnio 7 dalies 3–6 punktuose nurodyti nepriklausomumo reikalavimai;

7.6. dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatuojantys asmenys:

7.6.1. paraiška dalyvauti parinkimo procedūrose (toliau – paraiška) ir sąžiningumo deklaracija (Gairių 1 priedas);

7.6.2. gyvenimo aprašymas;

7.6.3. motyvacinis laiškas parinkimo procedūrų komisijai (toliau – komisija);

7.6.4. tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;

7.6.5. išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

7.7. dokumentų pateikimo vieta ir būdai (parinkimo procedūrų dokumentus priimančiam asmeniui tiesiogiai, registruotuoju paštu ar elektroniniu paštu);

7.8. informacija, kad paraiškų ir kitų Gairių 7.6 papunktyje nurodytų dokumentų pateikimo terminas – 20 dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos;

7.9. asmens, konsultuojančio dokumentų priėmimo ir parinkimo procedūrų vykdymo klausimais, pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris ir elektroninio pašto adresas.

8. Kandidatuojantys asmenys, teikdami Gairių 7.6 papunktyje nurodytus dokumentus ir sutikdami, kad dėl jų būtų priimtas sprendimas skirti kolegialaus organo nariais arba siūlyti už juos balsuoti valstybės valdomos bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, kartu sutinka, kad, prieš priimdama šį sprendimą, parinkimo procedūras vykdanti Finansų ministerija turi teisę motyvuotu rašytiniu prašymu kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones dėl turimos informacijos apie tokius asmenis pateikimo. 

9Finansų ministras motyvuotu sprendimu gali atšaukti parinkimo procedūras ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki paraiškų pateikimo termino pabaigos. Pranešimus apie parinkimo procedūrų atšaukimą Finansų ministerija dokumentus pateikusiems kandidatuojantiems asmenims išsiunčia jų paraiškose nurodytais elektroninio pašto ar kitais adresais, paskelbia Finansų ministerijos interneto svetainėje (prie skelbimo), taip pat įmonės interneto svetainėje ir Juridinių asmenų registro tvarkytojo leidžiamame elektroniniame informaciniame leidinyje.

10Kandidatuojantys asmenys per 20 dienų nuo skelbimo paskelbimo dienos pateikia skelbime nurodytus dokumentus Finansų ministerijai.

 

III SKYRIUS

KOMISIJA

 

11. Finansų ministras iš ne mažiau kaip 3 Finansų ministerijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, sudaro komisiją, paskiria komisijos pirmininką ir jį pavaduojantį asmenį bei komisijos pakaitinius narius. Finansų ministras taip pat nurodo Finansų ministerijos administracijos padalinį, kuris techniškai aptarnauja komisiją, o padalinio vadovas nurodo savo darbuotoją, kuris atliks komisijos sekretoriaus funkcijas. Sekretorius nėra komisijos narys. Sekretorius pateikia komisijos nariams komisijos darbui reikalingus dokumentus, tvarko komisijos dokumentus, vykdo teisėtus komisijos pirmininko pavedimus ir atlieka kitas Gairėse jam nustatytas funkcijas.

12. Komisijos nariai turi atitikti Atrankos aprašo 14 punkte nustatytus reikalavimus.

13. Visi komisijos nariai ir sekretorius, pradėdami eiti pareigas, pasirašo Gairių 2 ir 3 prieduose nustatytos formos konfidencialumo ir nešališkumo pasižadėjimus.

14. Komisijos narys turi nusišalinti pats arba jį nušalina komisijos pirmininkas, kai komisija sprendžia klausimus dėl kandidatuojančio asmens, kuris yra komisijos nario sutuoktinis (sutuoktinė), sugyventinis (sugyventinė), tėvas (motina), įtėvis (įmotė), vaikas (įvaikis), brolis (įbrolis), sesuo (įseserė), senelis (senelė), vaikaitis (vaikaitė), ir tai pažymima komisijos posėdžio protokole.

15. Komisijos posėdis vyksta, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė komisijos narių. 

16. Sprendimus komisija priima posėdžiuose. Jiems pirmininkauja komisijos pirmininkas, o jo nesant – jį pavaduojantis asmuo.

17. Komisijos sprendimai priimami komisijos narių atviru balsavimu, kai už sprendimą balsuoja daugiau kaip pusė komisijos posėdyje dalyvaujančių narių. Jeigu, komisijos nariams balsuojant, komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemiamas yra komisijos posėdžiui pirmininkaujančio asmens balsas.

18. Balsavimo rezultatai ir priimti sprendimai įrašomi komisijos posėdžio protokoluose. 

 

IV SKYRIUS

KANDIDATUOJANČIŲ ASMENŲ ATITIKTIES VERTINIMAS IR

kviestinų KANDIDATUOJANČIŲ asmenų sąrašo sudarymas

 

19. Sekretorius, gavęs kandidatuojančių asmenų pateiktus dokumentus dėl dalyvavimo parinkimo procedūrose, ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo dokumentų pateikimo dienos patikrina, ar kandidatuojantis asmuo pateikė visus skelbime nurodytus dokumentus. Jeigu kandidatuojantis asmuo pateikė ne visus skelbime nurodytus dokumentus, sekretorius išsiunčia kandidatuojančiam asmeniui pranešimą, kuriame prašoma pateikti trūkstamus skelbime nurodytus dokumentus per 2 darbo dienas, skaičiuojant nuo prašymo pateikti dokumentus išsiuntimo dienos.

20. Sekretorius, patikrinęs, ar kandidatuojantys asmenys pateikė visus skelbime nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo kandidatuojančių asmenų dokumentų pateikimo termino pabaigos juos perduoda komisijai. Jeigu kandidatuojantis asmuo per jam nustatytą terminą pateikti trūkstamus dokumentus jų nepateikia, ši informacija perduodama komisijai.

21. Komisija ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo kandidatuojančių asmenų dokumentų priėmimo termino pabaigos įvertina, ar paraiškas pateikę kandidatuojantys asmenys atitinka skelbime jiems keliamus reikalavimus.

22. Jeigu komisija nustato dokumentų trūkumų – trūksta informacijos, yra netikslumų ar kyla abejonių dėl nurodytos informacijos tikrumo – ir informacijos tikrumą būtų galima pagrįsti kitais dokumentais, sekretorius kandidatuojančiam asmeniui išsiunčia pranešimą, kuriame nurodomi trūkumai, nustatomas ne trumpesnis nei 2 darbo dienų terminas jiems pašalinti ir nurodoma, kokiu būdu pateikti trūkstamus arba patikslintus dokumentus.

23. Komisija atmeta kandidatūrą, jeigu yra bent vienas šių pagrindų:

23.1. kandidatuojantis asmuo nepateikia visų skelbime nurodytų dokumentų per skelbime nustatytą terminą;

23.2. kandidatuojantis asmuo neatitinka skelbime nurodytų reikalavimų;

23.3. kandidatuojantis asmuo nepašalina komisijos nustatytų dokumentų trūkumų per pranešime apie juos nurodytą terminą.

24. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai komisija atmeta kandidatūrą, sekretorius išsiunčia pranešimą kandidatuojančiam asmeniui, kuriame nurodomos atmetimo priežastys.

25. Komisija, įvertinusi kandidatuojančių asmenų atitiktį keliamiems bendriesiems, specialiesiems ir (ar) nepriklausomumo reikalavimams, vertina reikalavimus atitinkančių kandidatuojančių asmenų profesinę ir (ar) darbo patirtį, motyvaciją ir tinkamumą prisidėti prie įmonės strateginių tikslų ir sudaro kviestinų kandidatuojančių asmenų sąrašą.

26. Sekretorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną po to, kai komisija sudaro kviestinų kandidatuojančių asmenų sąrašą, išsiunčia kandidatuojantiems asmenims pranešimus, kuriuose nurodoma, kad jie nepateko į kviestinų kandidatuojančių asmenų sąrašą.

27. Sekretorius išsiunčia kandidatuojančių asmenų sąraše įrašytiems kandidatuojantiems asmenims pranešimus, kuriuose kviečiama dalyvauti pokalbyje ir kuriuose turi būti nurodyta pokalbio data, vieta, pradžios laikas ir planuojama trukmė, taip pat gali būti nurodyta, kad kandidatuojantis asmuo pokalbyje galės dalyvauti naudodamas informacinių ar elektroninių ryšių technologijų priemones.

 

V SKYRIUS

POKALBIO VYKDYMAS

 

28. Komisijos posėdis, kuriame bus vykdomas pokalbis, turi būti organizuojamas ne anksčiau kaip po 3 darbo dienų nuo kvietimo dalyvauti pokalbyje išsiuntimo kandidatuojantiems asmenims dienos ir ne vėliau kaip per 20 dienų nuo paraiškų pateikimo termino pabaigos.

29. Pokalbyje dalyvaujantis kandidatuojantis asmuo turi parodyti tapatybę patvirtinantį asmens dokumentą ir prisistatyti komisijai. Komisija pokalbio metu vertina kandidatuojančio asmens žinias ir įgūdžius, kurių reikia kolegialaus organo nario funkcijoms atlikti, profesinę ir (ar) darbo patirtį, dalykines ir asmenines savybes, motyvaciją ir tinkamumą prisidėti prie įmonės strateginių tikslų įgyvendinimo. Pokalbio metu kandidatuojantis asmuo atsako į komisijos narių užduotus klausimus. Komisija dalyvauti pokalbyje konsultanto teisėmis gali kviesti ekspertus.

30. Pasibaigus pokalbiams, komisijos nariai priima sprendimus dėl kiekvieno pokalbyje dalyvavusio kandidatuojančio asmens tinkamumo eiti kolegialaus organo nario pareigas ir iš tinkamų kandidatuojančių asmenų sudaro laimėtojų į kiekvieną kolegialaus organo nario poziciją eilę (toliau – laimėtojų eilė).

31. Komisijos sprendimai priimami nedalyvaujant kandidatuojantiems asmenims ir laikomi priimtais, kai už juos balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių komisijos narių. Kiekvienas komisijos narys turi vieną balsą. Susilaikyti nuo sprendimo priėmimo arba nebalsuoti komisijos narys negali. Prieš priimdami sprendimus komisijos nariai gali konsultuotis su ekspertais, jeigu jie kviečiami dalyvauti pokalbyje.

32. Jeigu tas pats kandidatuojantis asmuo kandidatuoja į daugiau nei vieną kolegialaus organo nario poziciją, komisija turi teisę jį pripažinti tinkamu į daugiau nei vieną kolegialaus organo nario vietą ir įrašyti į daugiau nei vieną laimėtojų eilę, išskyrus atvejus, kai kandidatuojantis asmuo pirmuoju eilės numeriu įrašomas bent vienoje laimėtojų eilėje.

33. Pokalbiai ir sprendimų priėmimo eiga protokoluojami ir daromas skaitmeninis garso įrašas. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo pokalbių pabaigos. Su protokolu supažindinami visi komisijos nariai. Prie protokolo pridedamas į kompiuterinę laikmeną perkeltas skaitmeninis pokalbių garso įrašas.

 

VI SKYRIUS

Parinkimo PROCEDŪRŲ rezultatų paskelbimas

 

34. Ne vėliau kaip kitą darbo dieną po laimėtojų eilės sudarymo dienos sekretorius, neatskleisdamas laimėtojų eilėje įrašytų asmens duomenų, visiems pokalbiuose dalyvavusiems kandidatuojantiems asmenims išsiunčia pranešimus apie tik dėl jų priimtą komisijos sprendimą įrašyti ar neįrašyti į laimėtojų eilę. Komisija neprivalo atskleisti kandidatuojantiems asmenims jų neįrašymo į laimėtojų eilę priežasčių.

35. Priimdama sprendimą skirti kandidatuojantį asmenį kolegialaus organo nariu arba siūlyti už jį balsuoti valstybės valdomos bendrovės visuotiniame akcininkų susirinkime, Finansų ministerija vadovaujasi Atrankos aprašo VII skyriaus nuostatomis.

36. Jeigu priimamas sprendimas neskirti komisijos parinkto (laimėtojų eilėje pirmojo įrašyto) asmens, Atrankos aprašo VII skyriuje nurodytos procedūros kartojamos dėl kito komisijos parinkto (laimėtojų eilėje antrojo įrašyto) kandidatuojančio asmens. Jei nėra komisijos parinkto kito (laimėtojų eilėje antrojo įrašyto) asmens ar priimamas sprendimas jo neskirti, Finansų ministerija parinkimo procedūras vykdo iš naujo. 

 

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

37. Paskelbus parinkimo procedūrų rezultatus, visi parinkimo procedūrose dalyvavę kandidatuojantys asmenys turi teisę susipažinti su komisijos posėdžių protokolais ir savo pokalbio dalies skaitmeniniu garso įrašu.

38. Finansų ministerijos veiksmai ar neveikimas, taip pat komisijos sprendimai, veikimas ar neveikimas gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

39. Duomenys apie kandidatuojančius asmenis viešai neskelbiami.

40. Gairių nustatyta tvarka gauti asmens duomenys kandidatuojančių asmenų parinkimo ir vidaus administravimo tikslais tvarkomi laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų.

41. Gairių nustatyta tvarka gauti dokumentai ir duomenys tvarkomi ir saugomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymu ir jo įgyvendinamaisiais teisės aktais.

 

____________________________

part_62ea622796214787b618cb0c62d7a65b_end


 

Asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar

valdymo organą procedūrų gairių

1 priedas

 

(Paraiškos dalyvauti parinkimo procedūrose ir sąžiningumo deklaracijos forma)

 

_________________________________________________________________

(kandidatuojančio asmens vardas ir pavardė didžiosiomis raidėmis)

 

____________________________________

(gavėjas)

 

PARAIŠKA DALYVAUTI PARINKIMO PROCEDŪROSE IR SĄŽININGUMO DEKLARACIJA

 

20___m. ______________________ ____ d.

(data)

 

Aš,________________________________________________, prašau leisti dalyvauti

(vardas ir pavardė)

parinkimo į __________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas, teisinė forma)

valdybą / stebėtojų tarybą (nereikalingus žodžius išbraukti) procedūrose šiose paskelbtose kompetencijų srityse:

1. _____________________________________________________________________;

2. _____________________________________________________________________.

Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m.  d. įsakymu  Nr.  1K- „Dėl Asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairių patvirtinimo“, nuostatomis ir atitinku visus kandidatuojantiems asmenims keliamus reikalavimus.

Patvirtinu, kad toliau pateikiama informacija yra teisinga. Nurodau visus juridinius asmenis, su kuriais per pastaruosius vienus metus buvau susijęs (-usi) kaip to juridinio asmens dalyvis (-ė), kolegialaus organo ar komiteto narys (-ė), vadovas (-ė) ar darbuotojas (-a).

 

Juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas

Ryšio su juridiniu asmeniu pobūdis

Pranešimus, susijusius su parinkimo procedūromis,  prašau  siųsti šiuo elektroninio pašto adresu:

___________________________________________________________________________.

 

Mobilusis telefonas_____________________________________________________________.

 

_______________________                       ___________________

(parašas) (vardas, pavardė)

 

 

–––––––––––––––––––––––

part_cdbce66bb49e4f30a5ec44e107968d79_end


 

Asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar

valdymo organą procedūrų gairių

2 priedas

 

(Parinkimo procedūrų komisijos nario, sekretoriaus arba eksperto nešališkumo pasižadėjimo forma)

 

KANDIDATUOJANČIŲ Į __________________________

(įmonės pavadinimas, teisinė forma, kolegialaus organo pavadinimas)

ASMENŲ PARINKIMO PROCEDŪRŲ KOMISIJOS NARIO, SEKRETORIAUS ARBA EKSPERTO NEŠALIŠKUMO PASIŽADĖJIMAS

 

_____________________

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

,______________________________________________________________________,

(vardas pavardė)

būdamas (-a) kandidatuojančių į _______________________________ asmenų parinkimo procedūrų komisijos nariu (-e), sekretoriumi (-e) arba ekspertu (-e):

1. Patvirtinu, kad nesu susijęs (-usi) su parinkimo procedūrose dalyvaujančiais kandidatuojančiais asmenimis ryšiais, dėl kurių galėtų kilti interesų konfliktas pagal Asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2022 m. d. įsakymu Nr. 1K- „Dėl Asmenų parinkimo į įmonės priežiūros ar valdymo organą procedūrų gairių patvirtinimo“, 14 punktą.

2. Pasižadu nedelsdamas (-a) informuoti kandidatuojančių į ______________________________ asmenų parinkimo procedūrų komisijos pirmininką ir nusišalinti nuo parinkimo procedūrų, jeigu jų metu dėl pasikeitusių aplinkybių tokių ryšių atsirastų.

 

_______________________               ______________________

(parašas) (vardas, pavardė)

 

 

 

 

––––––––––––––––––––––––––

part_4d6decc9d92e415bb79d9f6be843d440_end


 

Asmenų parinkimo į įmonės priežiūros

ar valdymo organą procedūrų gairių

3 priedas

 

(Parinkimo procedūrų komisijos nario, sekretoriaus arba eksperto konfidencialumo pasižadėjimo forma)

 

KANDIDATUOJANČIŲ Į __________________________

(įmonės pavadinimas, teisinė forma, kolegialaus organo pavadinimas)

ASMENŲ PARINKIMO PROCEDŪRŲ KOMISIJOS NARIO, SEKRETORIAUS ARBA EKSPERTO KONFIDENCIALUMO PASIŽADĖJIMAS

 

_____________________

(data)

_____________________

(sudarymo vieta)

 

Aš,_______________________________________________________________________,

(vardas pavardė)

būdamas (-a) kandidatuojančių į _______________________________ asmenų parinkimo procedūrų komisijos nariu (-e), sekretoriumi (-e) arba ekspertu (-e):

1. Patvirtinu, kad esu susipažinęs (-usi) su Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų ir konfidencialios informacijos apsaugą, reikalavimais ir Lietuvos Respublikos teisės aktais, kuriuose nustatyta atsakomybė už asmens duomenų ir konfidencialios informacijos atskleidimą, neteisėtą tvarkymą ar kitų reikalavimų pažeidimus.

2. Pasižadu:

1) neatskleisti kandidatuojančių asmenų asmens domenų ir įmonės konfidencialios informacijos, kuri man taps žinoma, vykdant parinkimo procedūras, ir neperduoti šių duomenų bei informacijos asmenims, kurie nėra įgalioti su jais susipažinti;

2) saugoti man patikėtus su parinkimo procedūromis susijusius dokumentus taip, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ir pasinaudoti;

 

3) pasibaigus parinkimo procedūroms nepasilikti jokių su parinkimo procedūromis susijusių dokumentų kopijų;

 

4) užtikrinti kandidatuojančių asmenų atžvilgiu sąžiningumo ir lygiateisiškumo principais pagrįstą veiklą.

3. Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, atsakysiu Lietuvos Respublikos teisės aktų, kuriuose numatyta atsakomybė už asmens duomenų ir konfidencialios informacijos atskleidimą, neteisėtą tvarkymą ar kitų reikalavimų pažeidimus, nustatyta tvarka.

 

 

 

___________________          _____________________

(parašas)                          (vardas, pavardė) 

 

–––––––––––––––––––

 

part_a1f63208adba49df9ca983c82b67f2e8_end