LIETUVOS RESPUBLIKOS

VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTATYMO NR. IX-886 34 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. spalio 18 d. Nr. XIII-1556

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 34 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 34 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Valstybės ir savivaldybių institucijos visuomenės sveikatos stiprinimo mokymą įtraukia į sveikatos priežiūros specialistų, socialinių darbuotojų, pedagogų, vaikų ugdymo bei fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto specialistų, fizinio aktyvumo ir aukšto meistriškumo sporto instruktorių rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir perkvalifikavimo programas.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė