LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M. GEGUŽĖS 31 D. ĮSAKYMO NR. 301 „DĖL PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSEPAKEITIMO

 

2017 m. birželio 14 d. Nr. V-715

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo 25 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdamas į Privalomojo sveikatos draudimo tarybos 2017 m. gegužės 29 d. nutarimą Nr. DT-3/1 „Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo 2017 metais“:

1. P a k e i č i u Profilaktinių sveikatos tikrinimų kainas ir gydytojų specialistų, teikiančių profilaktinių sveikatos tikrinimų paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, paslaugų kainas (18 priedas), patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl Profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ ir II skyrių išdėstau taip:

 

II SKYRIUS

GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ, TEIKIANČIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS TIKRINIMŲ PASLAUGAS, APMOKAMAS IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO, PASLAUGŲ KAINOS

 

Eil. Nr.

Profilaktiniai sveikatos tikrinimai

Kaina

(balais)

1

2

3

1.

Gydytojo specialisto

7,28“

 

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                     Aurelijus Veryga