herbas_jb_sm.jpg

 

Joniškio rajono savivaldybės
Administracijos direktorius

 

Įsakymas

 

DĖL 2019 METŲ JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ IR JŲ TEIKĖJŲ SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 10 d. Nr. A-26

Joniškis

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 19 ir 22 punktais ir atsižvelgdamas į Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos siūlymą (2019 m. sausio 4 d. protokolas Nr. 8 NVŠ-1):

1. T v i r t i n u 2019 metų Joniškio rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų ir jų teikėjų sąrašą (pridedama).

2. N u s t a t a u šio įsakymo 1 punktu patvirtintų neformaliojo vaikų švietimo programų atitiktį iki 2019 m. gruodžio 31 d.

3. N u s t a t a u  maksimalų vaikų skaičių neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinimo grupėje – 20 ir maksimalų neformaliojo vaikų švietimo teikėjo programose dalyvaujančių vaikų skaičių – 40.

 

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui (Dvaro g. 81, LT-76299 Šiauliai) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, LT-76298 Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, LT-35158 Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas).

 

 

Administracijos direktorius                                                                             Aivaras Rudnickas