LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2003 M. LIEPOS 11 D. ĮSAKYMO NR. V-425 „DĖL VALSTYBINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 5 d. Nr. V-1363

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 11 d. įsakymą Nr. V-425 „Dėl Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų tvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu nurodytą įsakymą ir jį išdėstau nauja redakcija (Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatai nauja redakcija nedėstomi):

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS TEISMO PSICHIATRIJOS TARNYBOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 74 straipsniu:

t v i r t i n u Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatus (pridedama).“

1.2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintus Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatus:

1.2.1. Pakeičiu I skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS“.

1.2.2. Pakeičiu 2 punktą ir jį išdėstau taip:

2. VTPT savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos Seimo priimtais įstatymais ir teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, kitais teisės aktais bei šiais nuostatais.“

1.2.3. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

II SKYRIUS

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS KOMPETENCIJA ĮGYVENDINANT VTPT SAVININKO TEISES IR PAREIGAS“.

1.2.4. Pakeičiu 9.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.11. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 926 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir šiuose nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.“

1.2.5. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

III SKYRIUS

VTPT VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS“.

1.2.6. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

IV SKYRIUS

VTPT TEISĖS“.

1.2.7. Pakeičiu 14.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.4. Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka gauti paramą VTPT funkcijoms atlikti;.“

1.2.8. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

V SKYRIUS

VTPT VEIKLOS ORGANIZAVIMAS“.

1.2.9. Pakeičiu 18.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

18.13. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;.“

1.2.10. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VI SKYRIUS

VTPT VIDAUS ADMINISTRAVIMO KONTROLĖ“.

1.2.11. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. VTPT buhalterinė apskaita organizuojama ir finansinių bei biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai sudaromi ir teikiami Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo, Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka. VTPT skirtos biudžeto ir kitos gaunamos lėšos naudojamos Vyriausybės nustatyta tvarka.“

1.2.12. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. VTPT vidaus kontrolė ir vidaus auditas atliekamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymu ir kitais vidaus auditą reglamentuojančiais teisės aktais.“

1.2.13. Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS“.

2. Į g a l i o j u Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorę Vaivą Martinkienę pasirašyti pakeistus Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos nuostatus ir atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su šių nuostatų įregistravimu Juridinių asmenų registre.

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

 

 

Laikinai einantis ūkio ministro pareigas

laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas                                                   Evaldas Gustas