LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINSTRO 2015 M. GRUODŽIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 3D-897 „DĖL PARAMOS UŽ ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENAS IR KITUS PLOTUS BEI GYVULIUS PARAIŠKOS IR 20162020 METŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ ADMINISTRAVIMO BEI KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

2016 m. kovo 30 d. Nr. 3D-175

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 20162020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-897 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 20162020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 7.14.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.14.1. į verslinio sodo plotą, tinkamą paramai gauti, įtraukiamas iki 12 metrų, matuojant nuo vaismedžio kamieno, atstumas išilgai kraštinių (išorinių) sodo eilių, reikalingas sodo technikai pravažiuoti. Jeigu sodas yra aptvertas tvora, tiek galulaukių, tiek ir kraštinės eilės tvoros riba yra laikoma sodo ploto riba, tačiau į tinkamą paramai gauti sodo plotą įtraukiamas ne didesnis kaip 12 metrų atstumas nuo vaismedžio kamieno iki tvoros;

2. Pakeičiu 7.14.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

7.14.3. versliniuose soduose ir uogynuose esantys dirbtiniai tvenkiniai ir užuovėjinės juostos į tinkamą paramai plotą neįtraukiami.

3. Pripažįstu netekusiu galios 7.17 papunktį.

4. Pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.1. pievas (klasifikatoriaus kodai GPŽ, DGP) nušienauti ne mažiau kaip 2 kartus per metus: ne mažiau kaip vienas šienavimas – iki einamųjų metų liepos 1 dienos (skaitytinai); ne mažiau kaip vienas šienavimas laikotarpyje nuo einamųjų metų liepos 2 dienos iki einamųjų metų rugpjūčio 31 dienos (skaitytinai).

5. Pakeičiu 8.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.4. sodų ir uogynų tarpueilius (išskyrus tuos tarpueilius, kuriuose yra pieva) reikia periodiškai įdirbti (mechaniškai arba chemiškai) taip, kad juose būtų sunaikintos piktžolės. Sodų ir uogynų tarpueilius, kuriuose yra pieva (klasifikatoriaus kodai OBS, KRS, SLS, VYS, TRS, KTS, ASU, JSU, RSU, BSU, AVU, ARU, SVU, ŠIU, GEU, BKU, SPU, PUU, ŠAU, ERK, GUD, ŠRM, AKT, RŠT), nušienauti ne mažiau kaip 1 kartą per metus iki einamųjų metų liepos 1 d.;

6. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Pievų, kaip nurodyta taisyklių 8.1 papunktyje, taip pat sodų ir uogynų tarpueilių, kuriuose yra pieva, kaip nurodyta taisyklių 8.4 papunktyje, šienavimas ir priežiūra atliekama vadovaujantis šiais principais:

10.1. nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) pievose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko; supresuota; šienas sudėtas į kūgius; žolė susmulkinta ir tolygiai paskleista) laikantis taisyklių 8.1 papunktyje nustatytų šienavimo terminų, arba:

10.1.1. jeigu pareiškėjo, kurio (arba jo valdos partnerio) einamųjų metų laikotarpiu nuo sausio 1 d. iki birželio 30 d. laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų vidurkis sudarė ne mažiau kaip 0,3 SG hektarui (vertinamas visų deklaruojamų pievų plotų ir laikytų žolėdžių ūkinių gyvūnų (galvijų, arklių, avių, ožkų, danielių, dėmėtųjų elnių, tauriųjų elnių, bizonų, stumbrų) santykis), pievų plotuose ganymo sezono metu yra ganoma, nelaikoma reikalavimų neatitikimu, jeigu tokie plotai nėra tinkamai nuganyti ar nušienauti. Tokiu atveju ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d. (skaitytinai) deklaruojamuose pievų laukuose yra būtini gyvulių buvimo lauke požymiai – ekskrementų liekanos, išguldyta ir (arba) nuėsta žolė (ar kiti požymiai) arba laukai turi būti nušienauti, t. y. nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) pievose turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko; supresuota; šienas sudėtas į kūgius; žolė susmulkinta ir tolygiai paskleista visame lauko plote).

10.1.2. jeigu pievoje yra ganoma, tačiau pareiškėjo (arba jo valdos partnerio) laikomų žolėdžių ūkinių gyvūnų skaičius, kaip numatyta taisyklių 10.1.1 papunktyje, sudaro mažiau kaip 0,3 SG hektarui, laukas turi būti nuganytas ir geros agrarinės būklės, t. y. visi lauko plotai turi būti nuganyti, žolė nuėsta, o ūkinių gyvūnų nenuganyti plotai – sutvarkyti vadovaujantis 10.1 papunktyje nurodyta tvarka. Jeigu nustatoma, kad pareiškėjo, neatsižvelgiant į tai, ar pareiškėjas (arba jo valdos partneris) laiko ūkinius gyvūnus ar jų nelaiko, deklaruojamas laukas visas arba jo dalis nuganyta, o kita dalis lauko sutvarkyta vadovaujantis taisyklių 10.1 papunktyje nustatyta tvarka, tai laikoma reikalavimų atitikimu;

10.2. pareiškėjai (arba jų valdų partneriai), numatyti taisyklių 10.1.1 ir 10.1.2 papunkčiuose – žolėdžių ūkinių gyvūnų laikytojai, turi laikyti ūkinius gyvūnus, registruotus Ūkinių gyvūnų registre. Žolėdžių ūkinių gyvūnų, perskaičiuotų į sutartinius gyvulius, pagal šių taisyklių priede pateiktą Gyvūnų perskaičiavimo į sutartinius gyvulius lentelę, duomenys vertinami atsižvelgiant į Ūkinių gyvūnų registre pateiktus duomenis;

10.3. Pievų tvarkymo darbai, kaip nurodyta taisyklių 10.1 papunktyje, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas (bet ne vėliau kaip iki Agentūros patikros vietoje atlikimo dienos) nuo jų atlikimo dienos, turi būti pažymimi „Pievų tvarkymo darbų registracijos žurnale“ (pildomas pagal taisyklių 8 priede pateiktą formą). Reikalavimas netaikomas taisyklių 10.1.1 papunktyje nurodytiems pareiškėjams. Užpildytas „Pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalas“ turi būti pateikiamas patikros vietoje metu. Jeigu Agentūros atliekamos (nuo einamųjų metų liepos 2 d. iki einamųjų metų rugpjūčio 31 d.) patikros vietoje metu:

10.3.1. vizualiai įsitikinus, kad deklaruojamas pievos laukas yra einamaisiais metais nušienautas ir sutvarkytas, kaip nurodyta taisyklių 10.1 papunktyje, o pagal „Pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalo“ įrašus nustatoma, kad šienavimas (-ai) atliktas (-i) iki einamųjų metų liepos 1 d., o nuo einamųjų metų liepos 2 d. iki Agentūros patikros vietoje atlikimo dienos šienavimo (-ų) neatlikta, Agentūros darbuotojas privalo atlikti pakartotinę patikrą vietoje, siekiant įvertinti taisyklių 8.1 papunktyje nurodyto reikalavimo įgyvendinimą;

10.3.2. vizualiai įsitikinus, kad deklaruojamas pievos laukas yra einamaisiais metais nušienautas ir sutvarkytas, kaip nurodyta taisyklių 10.1 papunktyje, o pagal „Pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalo“ įrašus nustatoma, kad šienavimas (-ai) atliktas (-i) iki ir po einamųjų metų liepos 1 d., Agentūros darbuotojas pakartotinės patikros vietoje neatlieka, o taisyklių 8.1 papunktyje nurodytas reikalavimas laikomas įvykdytu;

10.3.3. vizualiai įsitikinus, kad deklaruojamas pievos laukas yra einamaisiais metais nušienautas ir sutvarkytas, kaip nurodyta taisyklių 10.1 papunktyje, bet pagal „Pievų tvarkymo darbų registracijos žurnalo“ įrašus nustatoma, kad reikalavimas įvykdytas iš dalies (pvz. trūksta įrašo apie vieną iš šienavimų) arba visai neįvykdytas (pvz. įrašai žurnale nėra padaryti), taisyklių 8.1 papunktyje nurodytas reikalavimas laikomas neįvykdytu.

10.4. nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) sodų ir uogynų tarpueiliuose, kuriuose yra pieva, turi būti sutvarkyta (išvežta iš lauko; supresuota; šienas sudėtas į kūgius; žolė susmulkinta ir tolygiai paskleista) iki taisyklių 8.4 papunktyje nustatytų šienavimo terminų.

7. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Išmoka jaunajam ūkininkui mokama už kiekvieną deklaruotą reikalavimus pagrindinei tiesioginei išmokai gauti atitinkantį naudmenų hektarą paraiškoje iki 90 ha. Neatsižvelgiant į tai, kad išmoka jaunajam ūkininkui mokama už ne didesnį kaip 90 ha plotą, pareiškėjas privalo deklaruoti visus žemės valdymo teise (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) jam priklausančius plotus. Fiziniam arba juridiniam asmeniui valdymo teise priklausantys deklaruojami naudmenų plotai negali būti panaudoti išmokai jaunajam ūkininkui gauti, paramos kreipiantis ir kaip fiziniam asmeniui ir kaip juridiniam asmeniui.“

8. Pakeičiu 28 punktą ir jį išdėstau taip:

28. Žolinių azotą kaupiančių augalų (deklaruotinų kodais: DOB, ESP, BAR, LIC, GAR, OŽI, SER) mišinys su kitomis žolėmis (deklaruotinomis kodu GPŽ), kuriame vyrauja (sudaro daugiau nei 50 proc.) azotą kaupiantys augalai, turi būti deklaruojamas kodu ŽMI, o azotą kaupiantiems augalams nevyraujant – kodu GPŽ. Ankštinių (deklaruotinų kodais: PUP, VIK, ŽIR, LEŠ, LUB) augalų mišinys su kitais augalais (išskyrus žolinius augalus) turi būti deklaruojamas kodu BMI – jei azotą kaupiantys augalai yra vyraujantys arba kodu NMI, jei azotą kaupiantys augalai nėra vyraujantys (sudaro mažiau nei 50 proc.). Mišiniai, kuriuos sudaro tik azotą kaupiantys augalai (klasifikatoriaus II ir III grupės augalai), turi būti deklaruojami kodu AKM.“

9. Pakeičiu 40.7 papunktį ir jį išdėstau taip:

40.7. deklaruojamos ariamosios žemės plote arba plote, besiribojančiame su pareiškėjo deklaruojama ariamąja žeme (išskyrus pievas ir pūdymą), tačiau nepatenkančio į kito pareiškėjo deklaruojamą lauką, palikti nuo deklaruojamos rūšies žemės ūkio augalų aiškiai atskiriamas ne didesnio kaip 20 m ir ne mažesnio kaip 1 metro pločio palaukes (pievą ar pūdymą), kurios:

40.7.1. turi aiškiai atskiriamas ribas abiejose ilgosiose kraštinėse, t. y. aiški riba taip pat turi skirti palaukę nuo pamiškės augmenijos pradžios, kelio pylimo, pakelės ar kelio konstrukcinę dalį skiriančios tvoros, melioracijos griovio šlaito ir paviršinio vandens telkinio šlaito;

40.7.2. pripažįstamos tinkamomis EASV užskaitai, jeigu per visą pažymimą (įbraižomą) ilgį ribojasi su: mišku (kuris nėra atrinktas deklaruoti EASV užskaitai kaip miškelis ar medžių grupė), keliu (magistraliniu, krašto, rajoniniu, vietiniu), neįskaitant kelio pylimo; melioracijos grioviu (grunte iškastu melioracijos sistemos vandentakiu, laikomu sausinimo ar drėkinimo reikmėms); paviršinio vandens telkiniu (ežeru, upe, tvenkiniu, kūdra, kanalu ir rekultivuotu į vandens telkinį kanalu), kuris nėra atrinktas deklaruoti EASV užskaitai kaip tvenkinys ar kūdra;

40.7.3. atitinka pievai ar pūdymui taisyklėse tokiems plotams keliamus priežiūros reikalavimus. Nustačius neatitikimą priežiūros reikalavimų, visas plotas laikomas neatitinkančiu EASV reikalavimų;“

10. Pakeičiu 41 punktą ir jį išdėstau taip:

41. Deklaruojant taisyklių 40.5–40.8 papunkčiuose nurodytus kraštovaizdžio elementus:

41.1. tiesioginės išmokos už juos nėra mokamos (išskyrus palaukes, kurios įbraižomos deklaruotame paramai tiesioginėmis išmokomis tinkamame pievos lauke, laikantis taisyklių 40.7 papunktyje numatytos tvarkos), tačiau jie atitinka šių taisyklių 39.5–39.8 papunkčiuose nustatytą EASV plotą, jei neviršijami didžiausi 40.5–40.8 papunkčiuose nustatyti pločių arba plotų apribojimai;

41.2. tiesioginės išmokos nėra mokamos ir jie nėra pripažįstami EASV elementais, jei viršijami didžiausi šių taisyklių 40.5–40.8 papunkčiuose nustatyti pločių arba plotų apribojimai;

41.3. jei Agentūros atliekamos patikros vietoje metu nustatoma, kad deklaruotas EASV kraštovaizdžio elemento plotas yra didesnis nei nustatytas ortofotografiniame žemėlapyje – EASV užskaitai skaičiuoti naudojamas ortofotografiniame žemėlapyje nustatytas plotas, jei mažesnis – EASV užskaitai skaičiuoti naudojamas patikros vietoje metu nustatytas (tačiau neviršijantis didžiausio galimo) plotas.“

11. Papildau 42.3 papunkčiu:

42.3. deklaruojama medžių grupė ar miškelis laikoma vientisu medžių masyvu, t. y. medžių lajos liečiasi tarpusavyje, o pats masyvas turi aiškiai išreikštas natūralias ir laiko atžvilgiu stabilias ribas.“

12. Pakeičiu 43.4.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

43.4.2. siekiant išvengti netinkamos šio griovio priežiūros (sustabarėjusių ir brandą pasiekusių piktžolių) deklaruojami griovio ar jo atkarpos šlaitai yra šienaujami ir sutvarkomi bent 1 kartą metuose iki rugpjūčio 31 d. Nupjauta žolė (šienas, žalioji masė ar kt.) turi būti sutvarkyta (išvežta; supresuota; šienas sudėtas į kūgius; žolė susmulkinta ir tolygiai paskleista);

13. Papildau 43.5 papunkčiu:

43.5. kai tarp deklaruojamo melioracijos griovio ir pareiškėjo lauko yra pažymima (įbrėžiama) palaukė, abu kraštovaizdžio elementai laikomi tinkami EASV užskaitai, kai:

43.5.1. žemės plotas, kuris linija pažymimas kaip palaukė, bet neįbraižomas kaip pievos ar pūdymo laukas, ir abejomis ilgosiomis kraštinėmis ribojasi su pareiškėjo deklaruojamu lauku bei melioracijos grioviu, o šio žemės ruožo plotis nėra mažesnis kaip 1 metras ir didesnis kaip 5 metrai;

43.5.2. žemės plotas, kuris linija pažymimas kaip palaukė, ir įbraižomas kaip pieva klasifikatoriaus kodu GPŽ deklaruojamas plotas, ir abejomis ilgosiomis kraštinėmis ribojasi su kitu pareiškėjo deklaruojamu lauku bei melioracijos grioviu, yra nesiauresnis kaip 1 metras ir ne platesnis kaip 20 metrų.“

14. Pakeičiu 45 punktą ir jį išdėstau taip:

45. Siekiant greta esančius taisyklių 40.5–40.8 papunkčiuose nurodytus kraštovaizdžio elementus pripažinti atitinkančiais EASV reikalavimus atskirai, būtina, kad šiuos elementus skirtų ne mažesnis kaip 5 metrų ariamosios žemės ruožas, išskyrus atvejus, kai greta ribojasi taisyklių 40.7 ir 40.8 papunkčiuose nurodyti kraštovaizdžio elementai.“

15. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už vaisių, uogų (klasifikatoriaus V grupės 1–28 kodai, išskyrus 6 (KTS), 14 (BRU), 24 (ERK), 27 (SMD) ir 28 (AKT) kodus) ir daržovių (išskyrus bulves) (klasifikatoriaus I grupės: 20–50, išskyrus 34 (DAK) kodą ir V grupės – 37-39 kodai) auginimą atvirajame grunte, iki einamųjų metų lapkričio 15 d. privalo nuimti užaugintą derlių.“

16. Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52. Pareiškėjai, siekiantys gauti susietąją paramą už daržovių auginimą uždarajame grunte (šildomuose šiltnamiuose) (klasifikatoriaus I grupės 17 ir 18 kodai), privalo:

52.1. deklaruoti ne mažesnį kaip 0,5 ha uždarajame grunte auginamų daržovių plotą;

52.2. šiltnamiuose gamybinę veiklą vykdyti ne trumpiau kaip 8 mėnesius per kalendorinius metus, auginti produkciją žemėje arba substratuose. Gamybinės veiklos pradžia nustatoma pagal sėjos ar daigų sodinimo aktą, surašytą ir patvirtintą Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Augalininkystės tarnyba) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sėjos arba daigų sodinimo pabaigos, apie kurią Augalininkystės tarnybą raštu informuoja pareiškėjas. Sėjos ar daigų sodinimo aktas surašomas dviem egzemplioriais (vienas Augalininkystės tarnybai, kitas pareiškėjui) ir jame turi būti nurodyta: pasėtų ar pasodintų augalų pavadinimas, pagal pareiškėjo pateiktus duomenis sėjos ar daigų sodinimo data, apsėtas ar užsodintas plotas. Gamybinės veiklos pradžia yra laikoma 30 kalendorinių dienų iki sėjos ar daigų sodinimo akte užfiksuotos sėjos ar sodinimo darbų baigimo dienos. Gamybinės veiklos pabaiga nustatoma pagal Agentūrai pateiktus paskutinius einamaisiais metais išrašytus produkcijos realizavimo dokumentus. Gamybinės veiklos pabaiga laikoma 30 kalendorinių dienų po paskutinių produkcijos realizavimo dokumentų išrašymo dienos;

52.3. gamybinės veiklos laikotarpiu, kaip nurodyta taisyklių 52.2 papunktyje, realizuoti užaugintą produkciją. Pareiškėjas ne vėliau kaip iki kiekvieno gamybinės veiklos laikotarpio kalendorinio mėnesio 10 d. turi Agentūrai pateikti informaciją apie realizuotą produkciją: sąskaitų, sąskaitų faktūrų, kasos pajamų orderių, kasos aparato kvitų arba pinigų priėmimo kvitų, kuriuose būtų nurodytas produkcijos kiekis ir piniginė vertė, kopijas arba jų suvestines. Jeigu per atskaitinį gamybinės veiklos mėnesį produkcija nėra realizuojama, turi būti pateikiamas pareiškėjo paaiškinimas nurodant objektyvias gamybinės veiklos delsimo priežastis (pvz. nuo pareiškėjo valios nepriklausančios aplinkybės (force majeure); gamybinės veiklos pradžia, kai produkcija dar yra auginama; atliekama augalų kaita, kaip nurodyta taisyklių 52.8 papunktyje ar kt.). Atsižvelgiant į pareiškėjo prašyme nurodytas priežastis, Agentūra priima sprendimą dėl pareiškėjo nepertraukiamai vykdomos gamybinės veikos užtikrinimo;

52.4. turėti veikiančias stacionarias (nuolatinę, ilgalaikę sistemą, kuri užtikrintų tolygų šilumos paskirstymą visame šiltnamyje) šildymo ir automatines laistymo sistemas;

52.5. šiltnamius įregistruoti, kaip statinius, nekilnojamojo turto registre ir (arba) Valdų registre, o nuo 2017 m. – Nekilnojamojo turto registre;

52.6. vykdyti buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;

52.7. nemažinti šiltnamiuose įdarbintų asmenų skaičiaus, palyginti su 2011 m. dirbusiųjų skaičiumi arba su vidutiniu šalies dirbančiųjų šiltnamiuose skaičiumi, kuris yra lygus 10,21 darbuotojo šiltnamio hektarui gamybinės veiklos laikotarpiu, nurodytu 52.2 papunktyje. Vienas dirbantysis – asmuo, įdarbintas visu etatu. Pareiškėjas Agentūrai pateikia darbo sutartis, laiko apskaitos žiniaraščius, įmokų Sodrai sumokėjimo įrodymo dokumentus;

52.8. užtikrinti, kad Agentūros atliekamos patikros vietoje metu visame deklaruotame tinkamame paramai plote (uždarajame grunte) būtų vykdoma gamybinė veikla, t. y. auginamos daržovės (agurkai ir (arba) pomidorai). Jeigu auginant agurkus, einamųjų metų gamybinės veiklos viduryje (liepos mėn.) atliekama augalų kaita (pvz. vietoj ilgavaisių agurkų sodinami trumpavaisiai) ir Agentūros atliekamos patikros vietoje metu nėra galimybės patvirtinti, kad deklaruojamame plote augalai auga, pareiškėjas privalo atliekančiam patikrą Agentūros darbuotojui nurodyti terminą (ne vėliau kaip per 40 kalendorinių dienų nuo pirmojo atvykimo į patikrą vietoje), per kurį atsinaujins produkcijos gavyba, tam, kad būtų galima sugrįžti ir įsitikinti jog daržovės auga. 

52.9. pateikti Agentūrai 52.2, 52.6 ir 52.7 papunkčiuose minimus dokumentus ar jų kopijas vykdomų patikrų ūkyje metu ir (arba) iki einamųjų metų lapkričio 30 d.“

17. Pakeičiu 57.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

57.12. pareiškėjas, kuris, pasibaigus einamųjų metų deklaravimo terminui, buvusius netinkamus paramai plotus pavertė tinkamais paramai plotais (iškirto medžius, išrovė kelmus ir išvežė nupjautus medžius ir medžių liekanas, sutvarkė akmenų krūvas ar sutvarkė kitus netinkamus paramai plotus) arba priešingai nuo einamųjų metų liepos 1 d. iki gruodžio 1 d. pats arba padedamas seniūnijos darbuotojo, PPIS išankstinių KŽS ribų aprašymų modulyje elektroniniu būdu nurodo ir aprašo išankstinius KŽS ribų pakeitimus. PPIS išankstinių KŽS ribų aprašymų modulyje aprašomi vietoje jau įvykdyti KŽS ribų pasikeitimai 7.10 papunktyje nurodytais terminais.“

18. Pakeičiu 57.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

57.13. ŽŪIKVC patikslina pagal PPIS išankstinių KŽS aprašymų modulyje aprašytus pakeitimus iki kitų metų balandžio 1 d. ŽŪIKVC tikslindamas išankstinių KŽS aprašymų metu aprašytus pasikeitimus, vadovaujasi einamųjų metų ortofotografine medžiaga arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinių vaizdų informacija, jei einamųjų metų ortofotografinės medžiagos arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinių vaizdų neturi ir pagal turimą aktualią ortofotografinę medžiagą pataisyti negali - vyksta į patikras vietoje. Patikros vietoje metu nustačius, kad išankstinio KŽS aprašymo metu aprašytas pasikeitimas neatitinka tikrovės (pareiškėjas neiškirto medžių, neišrovė kelmų ir neišvežė nupjautų medžių ar medžių liekanų, nesutvarkė akmenų krūvų ar nesutvarkė kitų netinkamų paramai plotų), KŽS ribos netikslinamos. KŽS, kuriuose pareiškėjas vėlesniais metais deklaruos plotus, ribos bus atnaujinamos tik tada, kai ŽŪIKVC gaus vėlesnių metų naujausią ortofotografinę medžiagą arba labai aukštos skiriamosios gebos palydovinę informaciją.

19. Pakeičiu 58 punktą ir jį išdėstau taip:

58. Pavėluotai paraiškos priimamos iki einamųjų metų liepos 1 d., už kiekvieną pavėluotą darbo dieną (savaitgaliai, šventinės dienos ir po jų einanti pirma darbo diena, laikomi viena darbo diena) tiesioginių išmokų už plotą sumą mažinant 1 proc. Pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo terminui, paraiška priimama tik tais atvejais, kai vėlavimas nepriklauso nuo pareiškėjo valios (pvz., pareiškėjo mirtis, ilgalaikis profesinis nepajėgumas, stichinė nelaimė, padariusi stiprų poveikį valdai). Tokiais atvejais pareiškėjas ar jo įpėdinis per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai sužinojo arba galėjo sužinoti apie nuo pareiškėjo valios nepriklausančias aplinkybes, seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojui kartu su paraiška pateikia prašymą priimti pavėluotą paraišką ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentus. Į PPIS įvedami paraiškos duomenys, paraiška patvirtinama. Vėlavimo priežasties nurodymo dokumentai PPIS neregistruojami, o jų originalai kartu su pasirašytu registracijos dokumentu siunčiami paštu Agentūrai, kuri priima sprendimą dėl tokios paraiškos priėmimo. ŽŪIKVC, gavęs Agentūros sprendimą, kad tokia paraiška gali būti priimta, elektroninius paraiškos duomenis perduoda Agentūrai. Paraiškos, pateiktos pasibaigus pavėluotai teikiamų paraiškų priėmimo terminui (po einamųjų metų liepos 1 d.), priimamos iki einamųjų metų spalio 31 d. Vėliau paraiškos nepriimamos. Po einamųjų metų birželio 6 d. paraiškos sertifikuoti ekologinę gamybą ir pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą užaugintus vaisius, uogas ir daržoves nepriimamos.“

20. Pakeičiu 59.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

59.1. gali seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojui pateikti prašymą pakeisti paraiškos duomenis. Tokiu atveju pareiškėjas pasirašo seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojo sudarytame ir išspausdintame prašymo pakeisti paraiškos duomenis registracijos dokumente. Prašymai pakeisti paraiškos duomenis, pateikti nuo einamųjų metų birželio 7 d. iki liepos 1 d., laikomi pavėluotai pateiktais ir už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginės išmokos už visą lauką (jei yra įbraižomas naujas laukas) arba didinamą lauko dalį (jei yra didinamas jau įbraižytas laukas), mažinama 1 proc., išskyrus atvejus kai yra keičiamas deklaruojamo žemės ūkio naudmenų ar kito ploto kodas bei 59.3 papunktyje nurodytus taisymus. Tais atvejais kai yra keičiamas žemės ūkio naudmenų kodas, prašymai pakeisti paraiškos duomenis, pateikti nuo einamųjų metų birželio 7 d. iki liepos 1 d., nelaikomi pavėluotai pateiktais jeigu toks keitimas nedaro įtakos žalinimo reikalavimų įgyvendinimui;“

21. Pakeičiu 68.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

68.2. apie patikros vietoje nustatytus neatitikimus ir klaidas pareiškėjas informuojamas Portale, elektroniniu paštu arba raštu siunčiant patikros vietoje arba nuotolinės patikros ataskaitos kopiją. Nurodžiusiems informavimo būdą „el. paštu“, patikros vietoje arba nuotolinės patikros ataskaitos kopija pateikiama nurodytu el. pašto adresu;“

22. Pakeičiu 68.16 papunktį ir jį išdėstau taip:

68.16. įtarusi, kad pareiškėjas padidino deklaruotą plotą, siekdamas gauti didesnę paramos sumą (išmoką už pirmuosius hektarus, išmoką jaunajam ūkininkui), pareikalauja pareiškėjo pateikti visų plotų, kurių pareiškėjas nedeklaravo praėjusiais metais, žemės dirbimo (žemės ūkio veiklos) įrodymo dokumentus ir žemės nuosavybės ar žemės valdymo teisės (nuomos, panaudos sutartys ar kita) patvirtinimo dokumentus. Pareiškėjui nepateikus atsakymo į išsiųstą pranešimą dėl duomenų patikslinimo, Agentūra siunčia pranešimą dėl duomenų patikslinimo praėjusiais metais šį plotą deklaravusiam pareiškėjui, prašydama paaiškinti plotų sumažinimo priežastis. Pareiškėjui, įrodžiusiam, kad plotas nebuvo sumažintas siekiant sukurti sąlygas kitam pareiškėjui gauti didesnę išmoką už pirmuosius hektarus ir (arba) išmoką jaunajam ūkininkui, išmoka už pirmuosius hektarus ir (arba) išmoka jaunajam ūkininkui mokama;“

23. Pakeičiu 71.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

71.3. patikslina KŽS_DR5LT: pagal KŽS, kurių GKODAS yra bl1b – iki spalio 1 d.; pagal taisyklių 76.7 papunktyje nurodytus duomenis, pagal palydovinius vaizdus ir naujausius ortofotografinius žemėlapius  – iki einamųjų metų gruodžio 1 d.; pagal Agentūros patikros vietoje ar nuotolinių patikrų metu nustatytų (išmatuotų) laukų plotų patikslintus duomenis planinių patikrų ir kitų, išskyrus KPP patikras, išankstinių KŽS ribų pasikeitimų ir naujausius ortofotografinius žemėlapius – iki kitų metų balandžio 1 d.; pagal patikras, gautas po kitų metų vasario 15 d., KŽS_DR5LT tikslinama iki birželio 1 d.;“

24. Pakeičiu 74.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

74.2.3. kontrolinis užstatytų teritorijų žemės sklypas ne miestuose bl6. Tiesioginei išmokai gauti skirtas plotas lygus 0, tačiau šis plotas gali būti tinkamas paramai pagal 2007-2013 metų KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Kraštovaizdžio tvarkymas“ veiklą „Kraštovaizdžio elementų valdoje (gyvatvorių) tvarkymas“;“

25. Pakeičiu 74.2.6 papunktį ir išdėstau jį taip:

74.2.6. KŽS ribos, atpažinties numeriai ir GKODAI (bl1, bl1b, bl6, bl3, bl9);“

26. Pakeičiu 74.2.7 papunktį ir išdėstau jį taip:

74.2.7. KŽS bl2 elektroniniame žemėlapyje nevaizduojamas. Įbraižyti laukus ar jų dalis šiame KŽS draudžiama, tiesioginės išmokos už jį nėra skiriamos;“

27. Pakeičiu 76.2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

76.2.3. pareiškėjai, kurie praėjusiais metais nedeklaravo, ir pareiškėjai, kurie deklaruoja visiškai per praėjusius du metus nedeklaruotus didesnius nei 1 ha naudmenų ir kitus plotus, seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojui pateikia visų minėtų deklaruojamų plotų, žemės valdymo teisės (nuosavybės, nuomos ar kitais pagrindais) patvirtinimo dokumentus (su žemės sklypų planais). Dokumentų pateikimo faktas pažymimas pirmajame paraiškos lape (nepažymėjus šių dokumentų pateikimo PPIS, negalima patvirtinti paraiškos). Pareiškėjas, kuris pats pildo paraiškos elektroninę formą, pažymi dokumentų pateikimo faktą ir iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. išsiunčia jų kopijas Agentūrai paštu arba elektroniniu paštu. Nepateikus visų šiame punkte reikalaujamų dokumentų (visam arba padidintam didesniam nei 1 ha plotui), Agentūra taiko sankcijas dėl didesnių naudmenų plotų, nei deklaruoti reikalavimus atitinkantys plotai, deklaravimo;

28. Pakeičiu 76.11 papunktį ir jų išdėstau taip:

76.11. už laukus ar jų dalis, patenkančias į KŽS bl3, bl9, kuriuose tinkamas paramai tiesioginėmis išmokomis skirti plotas yra prilygintas 0, pareiškėjai gali prašyti paramos už plotus pagal KPP priemones. Tais atvejais, kai pareiškėjai prašo tiesioginių išmokų už laukus, patenkančias į KŽS bl1b, Agentūra atlieka patikras, atsižvelgdama į taisyklių 70 punkte nurodytus reikalavimus.“

29. Pakeičiu 76.15.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

76.15.1. želdinamas plotas ir apsauginės juostos braižomi kaip vientisas plotas pagal projekto apželdinti žemę mišku ribą;“

30. Pakeičiu 83 punktą ir jį išdėstau taip:

83. Pareiškėjams, iki einamųjų metų lapkričio 1 d. nepateikusiems 68.16 papunktyje nurodytų dokumentų ar pateikusiems ne viso ploto dokumentus, arba iš pateiktų dokumentų nustačius, kad valda buvo padidinta siekiant gauti didesnę paramos sumą, išmoka už pirmuosius 30 ha ir (arba) išmoka jaunajam ūkininkui (už ne daugiau kaip 90 ha) nemokama tiek deklaruotą plotą padidinusiems, tiek jį sumažinusiems pareiškėjams. Nuo lapkričio 1 d. pateikti dokumentai nebeadministruojami.

31. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

32. Papildau 8 priedu (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                              Virginija Baltraitienė

 

 

Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos ir 20162020 metų tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių

2 priedas

 

 

Paramos už žemės ūkio naudmenAS ir kitus plotus BEI GYVULIUS paraiškOS, PILDYMO INSTRUKCIJA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškos (toliau – paraiška), siekiant gauti tiesiogines išmokas už žemės ūkio naudmenų (toliau – naudmenos) ir kitus plotus, susietąją paramą už gyvulius ir paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones (toliau – KPP priemonės) „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių“, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“, duomenys įvedami elektroniniu būdu į paraiškų priėmimo informacinę sistemą (toliau – PPIS). Išspausdintos paraiškos taisymai retušuojant korektoriumi ar neįvestų duomenų įrašymas ranka paraiškoje (popieriniame paraiškos egzemplioriuje, teikiamame pareiškėjui) ir paraiškos bei prašymo pakeisti paraiškos duomenis registracijos dokumente draudžiami.

2. Kiekvienam simboliui įrašyti skiriamas vienas langelis.

3. Paraiška gali būti pildoma pasirinkus pateiktos paraiškos šabloną arba naują paraiškos šabloną.

4. Deklaruojamų laukų plotai ir apskaičiuojamos plotų sumos hektarais nurodomi dviejų skaitmenų po kablelio tikslumu. Vienas deklaruojamas laukas įrašomas paraiškoje tik vieną kartą, nurodant naudmenų kodą pagal šios instrukcijos V skyriuje pateiktą Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorių (toliau – klasifikatorius).

5. Paraišką pagal pareiškėjo pateiktus duomenis, vadovaudamasis šia instrukcija, užpildo pats pareiškėjas arba padedamas seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojo.

 

 

II. PARAIŠKOS PIRMOJO LAPO PILDYMAS

 

6. Paraiškos pirmojo lapo viršutinėje dalyje esančioje lentelėje automatiškai užpildomas savivaldybės kodas, paraiškos pateikimo data, seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojo, kuris priėmė paraišką, pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris . Ši lentelė užpildoma tik tuo atveju, kai paraiška teikiama atvykus į savivaldybę.

7. Pareiškėjo nurodomi duomenys (išskyrus 7.5 papunktyje nustatytuosius):

7.1. fizinio asmens – vardas ir pavardė, juridinio asmens – juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas;

7.2. fizinio arba juridinio asmens kodas;

7.3. tikslus adresas pagal gyvenamąją vietą: savivaldybė, seniūnija, miestelis, kaimas ar kt., gatvės pavadinimas, namo numeris, buto numeris;

7.4. jei pareiškėjas turi, jo telefono numeris bei elektroninio pašto adresas, kuriuo būtų galima susisiekti su pareiškėju;

7.5. paraiškos užpildymo data, kuri paraiškoje įrašoma automatiškai;

7.6. juridinio asmens paraiškos numeris.

8. Skyriuje „I. Bendrieji duomenys“ nurodomas valdos numeris, kuris yra suteikiamas Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, ir atsiskaitomosios sąskaitos, į kurią turi būti pervesta apskaičiuota paramos suma, numeris. Taip pat X ženklu pažymima:

8.1. kaip pareiškėjas papildomai pageidauja gauti su paraiška susijusią informaciją: el. paštu, trumpąja žinute mobiliuoju telefonu arba paštu, pažymėdamas vieną iš išvardytų būdų;

8.2. jei pareiškėjai, praėjusiais metais nedeklaravę naudmenų ir (arba) kitų plotų, pateikė žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentus;

8.3. jei pareiškėjai, deklaruojantys valstybinėje žemėje, pateikė tos žemės naudojimo ar valdymo teisės patvirtinimo dokumentus;

8.4. jei pareiškėjai deklaruoja visiškai per praėjusius du metus nedeklaruotus didesnius nei 1 ha naudmenų ir kitus plotus, pateikė žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentus;

8.5 jei pareiškėjas pageidauja, jog informacija apie paraiškos vertinimo rezultatus elektroniniu paštu būtų teikiama ir savivaldybių žemės ūkio skyriams.

 

iii. PARAIŠKOS ANTROJO LAPO PILDYMAS

 

9. Skyriuje „II. Duomenys apie žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus“ viršutinėje dalyje nurodomas valdos numeris.

10. Pirmoje lentelėje nurodomi duomenys apie visas pareiškėjo valdomas naudmenas ir kitus plotus:

10.1. pirmajame stulpelyje – lentelės įrašo eilės numeris (ši skiltis užpildoma automatiškai, įvedant duomenis į PPIS);

10.2. antrajame stulpelyje – kontrolinio žemės sklypo numeris, susidedantis iš vienuolikos simbolių (ši skiltis užpildoma automatiškai, įvedant duomenis į PPIS). Jei deklaruojami melioracijos grioviai – nurodoma „GRIOVIAI“;

10.3. trečiajame stulpelyje – lauko numeris kontroliniame žemės sklype (ši skiltis užpildoma automatiškai, įvedant duomenis į PPIS). Laukai numeruojami eilės tvarka kontroliniame žemės sklype, o deklaruoti melioracijos grioviai, gyvatvorės, grybai numeruojami eilės tvarka paraiškoje;

10.4. ketvirtajame stulpelyje – atitinkamo lauko naudmenų kodas pagal klasifikatorių;

10.5. penktajame stulpelyje – atitinkamo lauko, už kurį mokamos tiesioginės išmokos, plotas hektarais;

10.6. šeštajame stulpelyje – atitinkamo lauko, už kurį nemokamos tiesioginės išmokos, plotas hektarais;

10.7. septintajame stulpelyje sutartiniu kodu pažymimi tie laukai, kurie skirti ekologiniu atžvilgiu svarbiai vietovei žalinimo reikalavimui įgyvendinti:

10.7.1. PD – pūdymas – laukai, deklaruojami kodais: PDJ, PDŽ;

10.7.2. AZ – azotą kaupiantys augalai – deklaruojami naudmenų klasifikatoriaus II ir III grupės augalai;

10.7.3. TU trumpos rotacijos želdinių plotas – plotai, deklaruojami kodais GLU, TUO, BAL;

10.7.4. PS – posėlis – augalai, deklaruojami kodais: AVI, KRV, KRŽ, KVV, KVŽ, MIV, MIŽ, RAV, RAŽ, RUV, RUŽ, RAP, JUD, KOP, KOŽ, RID, BRO, BUR, GRE, KAL, KOK, KRA, MOR, RDK, ROP, SLO, SVO, ŠPI, BUL, po kurių derliaus nuėmimo sodinamas (sėjamas) augalų mišinys, susidedantis iš bent dviejų vasarinių augalų rūšių, deklaruotinų kodais: AVI, GRI, KRV, KUK, KVV, MIV, RAV, RUV, RAP, JUD, GAB, GAJ, ALR, PUP, VIK, ŽIR, LEŠ, LUB, DOB, ESP, BAR, LIC, GAR, OŽI, SER;

10.7.5. ŽĮ – žolinis įsėlis – augalai, deklaruojami kodais: AVI, KRV, KVV, KVŽ, MIV, RUV, KRŽ, MIŽ, RUŽ į kuriuos pavasarinės sėjos metu įsėjamos žolės, deklaruotinos kodais: GPŽ, ŽMI;

10.8. aštuntajame stulpelyje X ženklu pažymimi atitinkamo naudmenų kodo laukai, jei pareiškėjas prašo už juos susietosios paramos už plotą;

10.9. devintajame stulpelyje sutartiniu kodu pažymimi laukai, jei pareiškėjas už juos prašo paramos pagal KPP priemones „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ arba „Ekologinis ūkininkavimas“ ir atitinka sutartiniams kodams priskirtus reikalavimus. Sutartinių kodų reikšmės: EK – Ekologinis ūkininkavimas, ĮS – Įsėlis ekologiniame ūkininkavime, ESĖ – Daugiamečių žolių ar javų sėklos ekologiniame ūkininkavime, EPA – Javai pašarams ekologiniame ūkininkavime, RA – Atitinkamo pasėlio ražienų laukai per žiemą, TS – Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema, DV – Dirvožemio apsauga, GY – Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas (nuo 2012 m.), ŽO – Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas;

10.10. dešimtajame stulpelyje sutartiniu kodu pažymimi laukai, jei pareiškėjas už juos prašo paramos pagal KPP priemonę, „Su „Natura 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritis „Parama „Natura 2000“ žemės ūkio paskirties žemėje“, „Parama „Natura 2000“ miškuose“ ir atitinka sutartiniams kodams priskirtus reikalavimus. Sutartinių kodų reikšmės: AR – „Natura 2000“ ariamojoje žemėje, PI – „Natura 2000“ natūraliose ir pusiau natūraliose pievose, PK – Uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai, DM – Sanitariniais kirtimais draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius, UK – Draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha, NM – Plynųjų pagrindinių miško kirtimų biržėse paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių;

10.11. vienuoliktajame stulpelyje sutartiniu kodu pažymimi laukai, jei pareiškėjas už juos prašo paramos pagal KPP priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ veiklos sritis „Išmoka ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama didelių gamtinių kliūčių“, „Išmoka ūkininkaujantiems vietovėse, kuriose esama specifinių kliūčių“ ir atitinka sutartiniams kodams priskirtus reikalavimus. Sutartinių kodų reikšmės: MA – mažo nepalankumo vietovės, DI – didelio nepalankumo vietovės, PO – potvynių užliejamos teritorijos, KR – intensyvaus karsto zona;

10.12. dvyliktajame stulpelyje nurodoma papildoma informacija susijusi su deklaruojamais plotais, t. y. deklaruojamiems laukams, atitinkantiems klasifikatoriuje numatytą žymėjimą, žymimas vienas iš šių požymių, būtinų pabrėžti deklaruojamo ploto specifiką: AJ – Apsauginė juosta, skirianti nesertifikuotus laukus nuo ekologiškų ir (arba) pereinamojo į ekologinę gamybą laukų; PA – Žemės ūkio augalai pašarams; PP Pieva skirta gaminti žolinę produkciją pardavimui; SS – miežiai salyklui, linai sėmenims; PR – atitinkami pirmamečiai žemės ūkio augalai, daržovių sėklojai ir pasodai, pirmamečiai ir antramečiai sodai; SĖ – Žemės ūkio augalai sėklai.

10.13. tryliktajame stulpelyje sutartiniu kodu EKS arba NKS (pasirenkama priklausomai pagal kokią gamybos sistemą siekiama tame lauke sertifikato EKS ekologinio žemės ūkio, NKS pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą)  pažymimi visi laukai, kuriuos pareiškėjas pageidauja einamaisiais metais sertifikuoti pagal ekologinei gamybai keliamus reikalavimus arba laukai, kuriuos pareiškėjas pageidauja einamaisiais metais sertifikuoti pagal nacionalinės žemės ūkio ir maisto kokybės sistemos reikalavimus;

10.14. keturioliktajame stulpelyje X ženklu pažymimi laukai, kuriuose pareiškėjas deklaruoja genetiškai modifikuotus augalus, turi būti nurodyti papildoma informacija: gentis, rūšis, unikalus atpažinties kodas;

10.15. penkioliktajame stulpelyje sutartiniu kodu pažymimi laukai, nurodant atitinkamo lauko ar jo dalies valdymo teisę. Sutartinių kodų reikšmės: SŽ – nuosava pareiškėjo žemė, VŽ – valstybinės žemės nuoma, NŽ – privačios žemės nuoma, KŽ – kitais pagrindais naudojama žemė;

10.16. šešioliktajame stulpelyje X ženklu pažymimi laukai, kuriems pateikiami žemės valdymo teisės patvirtinimo dokumentai dvigubo deklaravimo atveju;

10.17. lentelės paskutinėje eilutėje įrašomos deklaruojamų laukų plotų sumos, apskaičiuotos pagal penktąjį ir šeštąjį stulpelius.

11. Kiekvienas naudmenų ar kitas laukas, gyvatvorė, melioracijos griovys, grybai, nurodomas atskiroje lentelės eilutėje, o jų plotas – viename iš 10.5, 10.6 papunkčiuose minimų stulpelių.

12. Jei pareiškėjas deklaruoja daugiau kaip 20 laukų, atitinkama likusi informacija pateikiama papildomuose lapuose, sunumeruotuose viršutinėje dalyje ir kurie pildomi pagal 10 punkte nurodytą instrukciją.

13. Paraiškos antrasis lapas ir kiekvienas papildomas duomenų apie naudmenas ir kitus plotus lapas turi būti patvirtintas pareiškėjo: nurodomas pareiškėjo vardas, pavardė, pasirašoma. Jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, papildomai nurodomos juridinio asmens atstovo pareigų pavadinimas. Paraiškos antrajame lape ir kiekviename papildomame lape paraišką priėmęs savivaldybės, seniūnijos arba rajono konsultavimo biuro darbuotojas nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo.

14. Pridedamų papildomų lapų skaičius nurodomas antrojo paraiškos lapo apatinėje dalyje tam skirtoje vietoje.

 

iv. KITOS PARAIŠKOS DALIES PILDYMAS

 

15. Antroje lentelėje tuščias langelis pažymimas X ženklu tuo atveju, jei pareiškėjas vykdo tiesioginėmis išmokomis neremiamą veiklą (-as).

16. Trečioje lentelėje nurodomi duomenys apie pareiškėjo valdomus plotus ir kraštovaizdžio elementus skirtus EASV. Ši lentelė užpildoma automatiškai, įvedant duomenis į PPIS:

16.1. pirmajame stulpelyje – lentelės įrašo eilės numeris;

16.2. antrajame stulpelyje – kontrolinio žemės sklypo numeris, susidedantis iš vienuolikos simbolių;

16.3. trečiajame stulpelyje – lauko numeris kontroliniame žemės sklype;

16.4. ketvirtajame stulpelyje – EASV skirto ploto arba kraštovaizdžio elemento pavadinimas;

16.5. penktajame stulpelyje – kraštovaizdžio elemento unikalus numeris;

16.6. šeštajame stulpelyje – atitinkamo ploto arba kraštovaizdžio elemento plotas įbraižytas į PPIS;

16.7. septintajame stulpelyje – atitinkamo ploto arba kraštovaizdžio elemento ploto koeficientas;

16.8. aštuntajame stulpelyje – atitinkamo ploto arba kraštovaizdžio elemento plotas skirtas EASV reikalavimo atitikimui;

17. Ketvirtoje lentelėje tuščias langelis pažymimas X ženklu tuo atveju, jei pareiškiama, kad deklaruoti laukai, mažesni kaip 0,1 ha, atitinka išvardytas sąlygas gauti tiesiogines išmokas už naudmenų plotus einamaisiais metais.

18. Penktoje lentelėje tuščias langelis pažymimas X ženklu tuo atveju, jei pareiškėjas sutinka, kad jo paraiškos duomenys būtų perduoti VšĮ „Ekoagros“ ekologinės gamybos ar pagal nacionalinę žemės ūkio ir maisto kokybės sistemą užaugintų vaisių, uogų ir daržovių sertifikavimo darbams atlikti.

19. Šeštoje lentelėje pareiškėjas, pažymėdamas atitinkamus tuščius langelius, ženklu X informuoja, ar pageidauja gauti ir kokią susietąją paramą už gyvulius. Pareiškėjui pageidaujant gauti susietąją paramą už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas, ėriavedes PPIS turi parodyti einamaisiais metais valdoje ir (ar) partnerių vardu Ūkinių gyvūnų registre įregistruotų ir suženklintų mėsinių avių, pieninių ožkų, ėriavedžių ir (ar) ne jaunesnių nei 12 mėn. mėsinių galvijų ir (ar) pieninių veislių bulių skaičių. Pareiškėjui pageidaujant gauti susietąją paramą už pienines karves PPIS turi parodyti valdoje valdytojo ir (ar) partnerių vardu Ūkinių gyvūnų registre praėjusių metų balandžio 1 d. – einamųjų metų kovo 31 d. registruotų pieninių karvių aritmetinį vidurkį.

20. Septintoje lentelėje langelis „Taip“ pažymimas X ženklu tuo atveju, jei nuo ankstesnio atnaujinimo iki paraiškos pateikimo dienos pareiškėjo žemės ūkio valdoje neįvyko pokyčių ir pareiškėjas prašo laikyti atnaujintais nepakitusius žemės ūkio valdos duomenis. Langelis „Ne“ pažymimas X ženklu tuo atveju, jei žemės ūkio valdoje vyko pasikeitimų, ir pareiškėjas turi kreiptis į seniūnijos darbuotoją, kuris atnaujintų žemės ūkio valdos duomenis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro informacinėje sistemoje arba gali pateikti prašymą atnaujinti žemės ūkio valdos duomenis ŽŪIKVC. Apatinėje lentelės eilutėje teikiami duomenys apie praėjusiais kalendoriniais metais žemės ūkio valdoje naudotas mineralines ir organines trąšas. Ir mineralinių, ir organinių trąšų skiltys turi būti užpildytos. Jei praėjusiais kalendoriniais metais žemės ūkio valdoje mineralinės ar organinės trąšos nebuvo naudojamos, į atitinkamą lentelės skiltį įrašomas nulis.

21. Aštuntoje lentelėje pareiškėjas, dalyvaujantis ar ketinantis dalyvauti KPP programos priemonėse prisiimdamas naujus įsipareigojimus pasirenka jų įgyvendinimo trukmę, atitinkamus tuščius langelius pažymi ženklu X. Kiekvienoje iš KPP programų, pažymi tik po vieną ženklą X, išskyrus teikiant paraišką dalyvauti KPP priemonėje „Ekologinis ūkininkavimas“.

22. Devintoje lentelėje pareiškėjas, deklaravęs pluoštines kanapes (naudmenų kodas KAN), nurodo duomenis apie jas:

22.1. pirmasis – ketvirtasis stulpeliai užpildomi, o septintojo duomenys – pasėtos sėklos kiekis lauke apskaičiuojami automatiškai;

22.2. penktajame stulpelyje – kanapių veislė;

22.3. šeštajame stulpelyje – pasėtos sėklos atitinkamame lauke kiekis, kilogramais;

22.4. aštuntajame stulpelyje – sėklos sertifikato ar atitinkamo dokumento numeris;

22.5. devintajame stulpelyje – sėklos sertifikato ar atitinkamo dokumento data.

23. Dešimtoje lentelėje, pareiškėjas, deklaravęs kvietrugius, kviečius, miežius, avižas, rugius, rapsus, linus, lubinus, liucernas, pupas, vikius, žirnius, kurių bendras plotas yra 30 ha ir daugiau, ir (arba) bulvių, kurių bendras plotas yra 10 ha ir daugiau, nurodo informaciją apie auginamas augalų veisles:

23.1. pirmasis – trečiasis ir penktasis stulpeliai užpildomi;

23.2. ketvirtajame stulpelyje – naudmenos kodas;

23.3. šeštajame stulpelyje – veislės pavadinimas;

23.4. septintajame stulpelyje – veislė sertifikuota;

23.5. aštuntajame stulpelyje – veislė nesertifikuota.

24. Vienuoliktoje lentelėje tuščias langelis pažymimas ženklu X tuo atveju, jei pareiškėjas siekia gauti išmoką jaunajam ūkininkui ir pareiškia, kad atitinka tai išmokai keliamus reikalavimus.

25. Dvyliktoje lentelėje atitinkami tušti langeliai pažymimi ženklu X tuo atveju, jei pareiškėjas pageidauja, kad vertinant paraiškos atitiktį reikalavimams gauti žalinimo išmoką, paraiška būtų vertinama neišskiriant ekologinio ūkininkavimo ar „Natura 2000“ plotų.

26. Tryliktoje – penkioliktoje lentelėse atitinkamai pareiškėjas nurodo duomenis apie dalyvavimą KPP priemonėse „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“, „Miškų aplinkosaugos išmokos“ ir „Investicijos į miško plotų plėtrą ir miškų gyvybingumo gerinimą“ veiklos sritį „Miško veisimas“ ir paraišką “, „Su „NATURA 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos srities „Parama „Natura 2000“ miškuose“ ir Su „NATURA 2000“ ir Vandens pagrindų direktyva susijusios išmokos“ veiklos sritį „Parama „Natura 2000“  žemės ūkio paskirties žemėje“.

27. Šešioliktoje lentelėje X ženklu pažymima, jog pareiškėjas:

27.1. pateikė teisingus duomenis, savarankiškai perskaitė, susipažino ir prisiima įsipareigojimus arba buvo supažindintas seniūnijos arba konsultavimo biuro darbuotojo ir prisiima įsipareigojimus. Įsipareigojimai pareiškėjams skirstomi tokia tvarka: bendrieji įsipareigojimai taikomi visiems pareiškėjams – 1 – 18 įsipareigojimų lapo punktai; pareiškėjams siekiantiems gauti susietąją paramą už gyvulius – 19 – 21 punktai; pareiškėjams siekiantiems gauti paramą pagal KPP priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas – 22 – 24 punktai; pareiškėjams siekiantiems gauti paramą pagal kitas KPP priemones – 25 – 31 punktai;

27.2. pageidauja, kad kartu su paraiška būtų atspausdintas prisiimtų įsipareigojimų lapas;

28. Paraiškos paskutiniame lape pareiškėjas patvirtina, kad pateikė teisingus duomenis ir prisiima išvardytus įsipareigojimus, nurodo vardą, pavardę ir pasirašo. Jei pareiškėjas yra juridinis asmuo, papildomai nurodomos juridinio asmens vadovo pareigos. Paraišką priėmęs seniūnijos arba konsultavimo biuro darbuotojas nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašo.

 

v. ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITŲ PLOTŲ KLASIFIKATORIUS

 

29. Pildant paraišką, naudmenų ir kitų plotų kodai surašomi pagal pateikiamą „Žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų klasifikatorių“, o paramos priemonių ir schemų suderinamumas pateikiamas „Paramos suderinamumo matricoje“:

 

ŽEMĖS ŪKIO NAUDMENŲ IR KITŲ PLOTŲ KLASIFIKATORIUS

SP

EK

ĮS

 

ESĖ

 

EPA

PA

PR, SS, PP

AJ

EV

RA

TS

DV

AR,PI

 

 

I grupė Augalai ariamojoje žemėje, pūdymas

1

AVI

Avižos

EK

ESĖ

EPA

PA

ŽĮ/PS

RA

AR

2

GRI

Grikiai

EK

ESĖ

 

RA

AR

3

KRV

Vasariniai kvietrugiai

EK

ESĖ

EPA

PA

ŽĮ/PS

RA

AR

4

KRŽ

Žieminiai kvietrugiai

EK

ESĖ

EPA

PA

ŽĮ/PS

RA

AR

5

KUK

Kukurūzai

EK

ESĖ

EPA

PA

RA

AR

6

KVV

Vasariniai kviečiai

EK

ESĖ

EPA

PA

ŽĮ/PS

RA

AR

7

KVŽ

Žieminiai kviečiai

EK

ESĖ

EPA

PA

ŽĮ/PS

RA

AR

8

MIV

Vasariniai miežiai

EK

ESĖ

EPA

PA

SS

ŽĮ/PS

RA

AR

9

MIŽ

Žieminiai miežiai

EK

ESĖ

EPA

PA

ŽĮ/PS

RA

AR

10

RAV

Vasariniai rapsai

EK

ESĖ

EPA

PA

PS

RA

AR

11

RAŽ

Žieminiai rapsai

EK

ESĖ

EPA

PA

PS

RA

AR

12

RUV

Vasariniai rugiai

EK

ESĖ

EPA

PA

ŽĮ/PS

RA

AR

13

RUŽ

Žieminiai rugiai

EK

ESĖ

EPA

PA

ŽĮ/PS

RA

AR

14

RAP

Rapsukai

 

 

PS

RA

AR

15

JUD

Judros

 

 

PS

AR

16

KTŽ

Kiti augalai ariamojoje žemėje

EK

 

 

AR

17

AGU

Agurkai (uždarajame grunte)

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

18

POM

Pomidorai (uždarajame grunte)

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

19

DUK

Kitos daržovės (uždarajame grunte)

EK

 

 

PR

AR

20

AGK

Agurkai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

21

POD

Pomidorai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

22

BUR

Burokėliai

SP

EK

 

 

PR

PS

TS

AR

23

BRO

Brokoliai

SP

EK

 

 

PR

PS

TS

AR

24

KOP

Gūžiai kopūstai

SP

EK

 

 

PR

PS

TS

AR

25

KOŽ

Žiediniai kopūstai

SP

EK

 

 

PR

PS 

TS

AR

26

KOK

Kininiai kopūstai

SP

EK

 

 

PR

PS

TS

AR

27

KOB

Briuseliniai kopūstai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

28

ART

Artišokai

SP

EK

 

 

PR

AR

29

MOR

Morkos

SP

EK

 

 

PR

PS

TS

AR

30

KAL

Kaliaropės

SP

EK

 

 

PR

PS

TS

AR

31

SVO

Svogūnai

SP

EK

 

 

PR

PS

TS

AR

32

POR

Porai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

33

ČES

Česnakai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

34

DAK

Kitos daržovės

EK

 

 

PA

PR

AR

35

SAL

Salierai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

36

CUK

Cukinijos

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

37

MOL

Moliūgai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

38

PAT

Patisonai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

39

SLO

Salotos

SP

EK

 

 

PR

PS

TS

AR

40

RID

Baltieji, juodieji ridikai

SP

EK

 

 

PR

PS

TS

AR

41

RDK

Ridikėliai

SP

EK

 

 

PR

PS

TS

AR

42

AGR

Aguročiai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

43

PAP

Paprikos

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

44

GRE

Griežčiai

SP

EK

 

 

PR

PS

TS

AR

45

RŪG

Rūgštynės

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

46

KRA

Krapai

SP

EK

 

 

PR

PS

TS

AR

47

ŠPI

Špinatai

SP

EK

 

 

PR

PS

TS

AR

48

ROP

Ropės

SP

EK

 

 

PR

PS

AR

49

BAK

Baklažanai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

50

PAS

Pastarnokai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

51

BUL

Bulvės

EK

 

 

PA

PS

TS

AR

52

APY

Apyniai

 

 

AR

53

CUR

Cukriniai runkeliai

 

 

AR

54

PAR

Pašariniai runkeliai

EK

 

 

AR

55

GAB

Baltosios garstyčios

EK

ESĖ

 

AR

56

GAJ

Rudosios, juodosios garstyčios

EK

ESĖ

 

AR

57

ALR

Aliejiniai ridikai

EK

ESĖ

 

AR

58

KMY

Kmynai

EK

ESĖ

 

PR

AR

59

FAC

Facelijos

EK

ĮS 

ESĖ

 

SĖ 

AR

60

KAN

Pluoštinės kanapės

 

 

AR

61

LIN

Linai

EK

ESĖ

 

SS

RA

AR

62

SAU

Saulėgrąžos

EK

ESĖ

EPA

PA

AR

63

SRS

Soros

EK

 

EPA

PA

RA

AR

64

SRG

Sorgai

 

 

RA

AR

65

STR

Strypainiai (kanarėlių lesalas)

 

 

RA

AR

66

SJO

Sojos

EK

ESĖ

EPA

PA

RA

DV

AR

67

TAB

Tabakas

 

 

AR

68

AMP

Aromatiniai, medicininiai ir prieskoniniai augalai (mėtos, kalendros, medetkos, čiobreliai, ramunėlės, mairūnai, šalavijai, pankoliai, bazilikai, melisos, valerijonai ir petražolės, raudonėliai, kt.)

EK

 

 

TS

AR

69

BMI

Žemės ūkio augalų mišiniai, kuriuose baltyminiai augalai yra vyraujantys (išskyrus žolinių augalų mišinius)

SP

EK

 

EPA

PA

RA

AR

70

NMI

Žemės ūkio augalų mišiniai, kuriuose baltyminiai augalai nėra vyraujantys

EK

 

EPA

PA

RA

AR

71

PDŽ

Žaliasis pūdymas

 

 

PD

AR

72

PDJ

Juodasis pūdymas

EK

 

 

AJ

PD

AR

 

 

II grupė Azotą kaupiantys augalai ariamojoje žemėje

1

PUP

Pupos, pupuolės, pupelės

SP

EK

ESĖ

EPA

PA

AZ

RA

TS

DV

AR

2

VIK

Vikiai

SP

EK

ESĖ

EPA

PA

AZ

RA

DV

AR

3

ŽIR

Žirniai

SP

EK

ESĖ

EPA

PA

AZ

RA

DV

AR

4

LEŠ

Lęšiai

SP

EK

 

EPA

PA

AZ

DV

AR

5

LUB

Lubinai

SP

EK

ESĖ

EPA

PA

AZ

RA

DV

AR

 

 

III grupė Žoliniai azotą kaupiantys augalai ariamojoje žemėje

1

DOB

Dobilai

SP

EK

ĮS

ESĖ

 

PA

AZ

DV

AR

2

ESP

Esparcetai

SP

EK

ĮS

ESĖ

 

PA

AZ

DV

AR

3

BAR

Barkūnai

SP

EK

ĮS

 

 

PA

AZ

DV

AR

4

LIC

Liucernos

SP

EK

ĮS

ESĖ

 

PA

AZ

DV

AR

5

GAR

Gargždeniai

SP

EK

ĮS

ESĖ

 

PA

AZ

DV

AR

6

OŽI

Ožiarūčiai

SP

EK

ESĖ

 

PA

AZ

DV

AR

7

SER

Seradelės

SP

EK

 

 

PA

AZ

DV

AR

8

ŽMI

Žolinių augalų mišiniai, kuriuose baltyminės žolėsyra vyraujančios (III grupė + GPŽ)

EK

 

 

PA

AZ

AR

9

AKM

Azotą kaupiančių augalų mišiniai (susidedantys tik iš II ir III grupės augalų)

SP

EK

 

 

 

 

PA

 

 

AZ

 

 

DV*

AR

 

 

IV grupė Ganyklos arba pievos iki 5 metų

1

GPŽ

Ganyklos arba pievos, daugiametės žolės iki 5 metų

EK

ĮS

ESĖ

 

PP

AJ

AR

2

RZV

Rizikos vandens telkinių būklės gerinimas

 

 

AR

3

5PT-8

Medingųjų augalų juostos ar laukai ariamojoje žemėje

 

 

AR

4

5PT-7

Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje

 

 

AR

 

 

V grupė Daugiamečiai sodiniai

1

OBS

Obelų sodai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

2

KRS

Kriaušių sodai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

3

SLS

Slyvų sodai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

4

VYS

Vyšnių sodai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

5

TRS

Trešnių sodai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

6

KTS

Kiti sodai ir daugiamečiai uogynai

EK

 

 

PR

AR

7

ASU

Agrastų uogynai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

8

JSU

Juodųjų serbentų uogynai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

9

RSU

Raudonųjų serbentų uogynai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

10

BSU

Baltųjų serbentų uogynai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

11

AVU

Aviečių uogynai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

12

ARU

Aronijų uogynai

SP

EK

 

 

PR

AR

13

BRA

Braškių uogynai

SP

EK

 

 

TS

AR

14

BRU

Braškių uogynai (uždarajame grunte)

EK

 

 

TS

AR

15

SVU

Svarainių uogynai

SP

EK

 

 

PR

AR

16

ŠIU

Šilauogių uogynai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

17

GEU

Gervuogių uogynai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

18

BKU

Bruknių uogynai

SP

EK

 

 

PR

AR

19

MĖU

Mėlynių uogynai

SP

EK

 

 

PR

AR

20

SPU

Spanguolių uogynai

SP

EK

 

 

PR

AR

21

ŽEU

Žemuogių uogynai

SP

EK

 

 

PR

AR

22

PUU

Putinų uogynai

SP

 

 

PR

AR

23

ŠAU

Šaltalankių uogynai

SP

EK

 

 

PR

AR

24

ERK

Erškėtrožės

EK

 

 

PR

AR

25

GUD

Gudobelės

SP

EK

 

 

PR

AR

26

ŠRM

Šermukšniai

SP

EK

 

 

PR

AR

27

SMD

Sausmedžiai

EK

 

 

PR

AR

28

AKT

Aktinidijos

EK

 

 

PR

TS

AR

29

RŠT

Riešutmedžiai

EK

 

 

PR

AR

30

MED

Medelynai

EK

 

 

AR

31

GĖL

Daugiametės gėlės ir dekoratyviniai augalai (uždarajame grunte)

 

 

AR

32

GLU

Gluosniai

 

 

TU

AR

33

TUO

Tuopos

 

 

TU

AR

34

BAL

Baltalksniai

 

 

TU

AR

35

DRA

Drambliažolės

 

 

AR

36

TOP

Topinambai

 

 

AR

37

RAB

Rabarbarai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

38

ŠPA

Šparagai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

39

KRI

Krienai

SP

EK

 

 

PR

TS

AR

 

 

VI grupė Daugiametės pievos, natūralios ir pusiau natūralios pievos

1

DGP

Daugiametės ganyklos arba pievos 5 metų ir daugiau

EK

 

 

PP

AJ

PI

2

EPT

Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius

 

 

PI

3

NPT

Natūralių ir pusiau natūralių pievų tvarkymas

 

 

4

SPT

Specifinių pievų tvarkymas

 

 

PI

5

5PT-2

Ekstensyvus šlapynių tvarkymas (mokamos tiesioginės išmokos)

 

 

PI

6

VTP

Vandens telkinių pakrančių apsaugos juostos tvarkymas pievose

 

 

7

MNP

Meldinių nendrinukių buveinių saugojimas natūraliose ir pusiau natūraliose pievose

 

 

PI

8

MNŠ

Meldinių nendrinukių buveinių saugojimas šlapynėse (mokamos tiesioginės išmokos)

 

 

PI

 

 

VII grupė Plotai už kuriuos nemokamos tiesioginės išmokos

1

TPN

Tinkami paramai plotai, kurie einamaisiais metais neatitinka paramos skyrimo reikalavimų

 

 

2

NEP

Netinkami paramai plotai

 

 

3

MNN

Meldinių nendrinukių buveinių saugojimas šlapynėse

 

 

PI

4

5PT-3

Ekstensyvus šlapynių tvarkymas

 

 

PI

5

5PT-9

Kraštovaizdžio elementų (gyvatvorių) valdoje tvarkymas

 

 

6

5PT-11

Melioracijos griovių tvarkymas, kai žolė bus nupjauta ir išvežta

 

 

7

5PT-12

Melioracijos griovių tvarkymas, kai žolė bus susmulkinta ir paskleista ant griovio šlaito

 

 

8

GRY

Grybai

 

 

9

GRS

Grybai ir substrato gamyba

 

 

 

VIII grupė Kaimo plėtros programos priemonės miškuose

 

1

MVP

Miško veisimas

 

2

ŽM-1

Spygliuočių su minkštaisiais lapuočiais (ne mažiau kaip 20 proc.) ar minkštųjų lapuočių želdiniai

 

3

ŽM-2

Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepų priemaiša

 

4

ŽM-3

Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.

 

5

ŽM-4

Kietųjų lapuočių, liepų, selekcinių drebulių (įskaitant hibridines drebules) grynieji želdiniai

 

6

ŽM-5

Ąžuolų želdiniai, kai želdinamame plote pasodinta ir apsaugota individualiomis apsaugomis ne mažiau kaip 2500 vnt./ha ąžuolo sodmenų

 

7

ŽM-6

Greitai augančių hibridinių drebulių trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai

 

8

ŽM-7

Kitų greitai augančių medžių trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai

 

9

NM-1

Spygliuočių su minkštaisiais lapuočiais (ne mažiau kaip 20 proc.) ar minkštųjų lapuočių želdiniai

 

10

NM-2

Spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių želdiniai su ne mažiau kaip 20 proc. kietųjų lapuočių ir (arba) liepų priemaiša

 

11

NM-3

Kietųjų lapuočių ir (arba) liepų želdiniai su spygliuočių ir (arba) minkštųjų lapuočių priemaiša iki 40 proc.

 

12

NM-4

Kietųjų lapuočių, liepų, selekcinių drebulių (įskaitant hibridines drebules) grynieji želdiniai

 

13

NM-5

Ąžuolų želdiniai, kai želdinamame plote pasodinta ir apsaugota individualiomis apsaugomis ne mažiau kaip 2500 vnt. į ha ąžuolo sodmenų

 

14

NM-6

Greitai augančių hibridinių drebulių trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai

 

15

NM-7

Kitų greitai augančių medžių trumpos rotacijos plantaciniai želdiniai

 

16

AI-1

Išmokos už pagrindinių miško kirtimų nevykdymą nustatytose kertinėse miško buveinėse (miško plotas už kurį mokama parama)

 

17

AI-2

Išmokos už neplynuosius miško kirtimus vietoj galimų plynųjų (miško plotas, už kurį mokama parama)

 

18

NTM

„Natura 2000“ miškuose (taikomi „Natura 2000“ apribojimai miškuose)

 

* Dalyvaujant veikloje „Dirvožemio apsauga“ azotą kaupiančių augalų mišiniai gali būti sudaryti tik iš II grupės augalų

 

 

Sutartiniai žymėjimai:

SP – susietoji parama už plotą

EK – ekologinis ūkininkavimas

ĮS – įsėlis ekologiniame ūkininkavime

SĖ – žemės ūkio augalai sėklai

ESĖ – daugiamečių žolių ar javų sėklos ekologiniame ūkininkavime

AJ – apsauginė juosta, skirianti nesertifikuotus laukus nuo ekologiškų ir (arba) pereinamojo į ekologinę gamybą laukų

PA – žemės ūkio augalai pašarams

EPA – javai pašarams ekologiniame ūkininkavime

PP – pieva, skirta gaminti žolinę produkciją pardavimui

PR – atitinkami pirmamečiai žemės ūkio augalai, daržovių sėklojai ir pasodai, pirmamečiai ir antramečiai sodai

SS – miežiai salyklui, linai sėmenims

EV – laukai, kuriuose vykdomi ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių reikalavimai: AZ – azotą kaupiančių augalų, PD – pūdymo, PS – posėlio, TU – trumpos rotacijos želdinių, ŽĮ – žolinio įsėlio.

RA – atitinkamo pasėlio ražienų laukai per žiemą

TS – tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema

DV – dirvožemio apsauga

AR – „Natura 2000“ ariamojoje žemėje

PI – „Natura 2000“ natūraliose ir pusiau natūraliose pievose

NTM: PK – Uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai, DM – Sanitariniais kirtimais draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius, UK – Draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha, NM – Plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių

 

PARAMOS SUDERINAMUMO MATRICA

 

TI

SU

EK

ĮS

ESĖ

EPA

RA

TS

DV

AR

PI

PK

DM

UK

NM

MA

DI

PO

KR

5PT-2

5PT-3

VTP

5PT-7

5PT-8

5PT-9

5PT-11

5PT-12

RZV

NPT (GY, ŽO)

EPT

SPT

MNP

MNŠ

MNN

MVP

ŽM-1–ŽM-7

NM-1–NM-7

AI-1–AI-2

TI

X

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

SU

+

X

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

EK

+

+

X

+

+

+

+

+

+

ĮS

+

+

X

+

+

+

+

+

+

+

X

+

+

+

+

+

PA

+

+

X

+

+

+

+

+

RA

+

+

X

+

+

+

+

+

TS

+

+

X

+

+

+

+

+

DV

+

+

X

+

+

+

+

+

AR

+

+

+

+

+

+

+

+

+

X

+

+

+

+

+

+

+

PI

+

+

X

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

PK

X

DM

X

UK

X

NM

X