r_NaujojiAkmene

 

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL AKMENĖS RAJONO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR DARBO REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio 30  d. Nr. T-105

Naujoji Akmenė

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5–7 dalimis, Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos patvirtinimo“, 24 punktu, atsižvelgdama į Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, patvirtintą Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. T-191 „Dėl Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos patvirtinimo“, Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Akmenės rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 13 d. sprendimu Nr. T-214(E) „Dėl Akmenės rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 91, 93, 95 punktais, atsižvelgdama į Akmenės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 24 d. įsakymą Nr. A-204 „Dėl asmenų delegavimo į Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos priežiūros komisiją“, Akmenės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.   Sudaryti Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos (toliau – Programa) įgyvendinimo priežiūros komisiją Savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui šios sudėties:

Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas, komisijos pirmininkas,

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, komisijos pirmininko pavaduotojas,

Saulius Bucevičius, Savivaldybės tarybos narys,

Jolanta Ada Januitienė, Savivaldybės tarybos narė,

Rolandas Naglys, Savivaldybės administracijos Statybos skyriaus vedėjas,

Dalia Noraitė-Borusienė, Savivaldybės administracijos Vietinio ūkio ir turto valdymo skyriaus vyriausioji specialistė,

Judita Žilienė, Savivaldybės tarybos narė.

2.   Patvirtinti Programos įgyvendinimo priežiūros komisijos darbo reglamentą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vitalijus Mitrofanovas

 


PATVIRTINTA

Akmenės rajono savivaldybės tarybos

2019 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T-105

 

AKMENĖS RAJONO ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

 

 

I       SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.   Akmenės rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos įgyvendinimo priežiūros komisijos darbo reglamentas (toliau – Darbo reglamentas) nustato Energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programos (toliau – Programa) priežiūros komisijos (toliau – Komisija) darbo tvarką, funkcijas, teises, pareigas, darbo organizavimą, Komisijos posėdžių rengimą ir tvarką, sprendimų priėmimą.

2.   Komisija sudaryta Programos įgyvendinimui vertinti, prižiūrėti, tobulinti ir atnaujinimo (modernizavimo) plėtrai formuoti pasitelkiant suinteresuotas Savivaldybės institucijas ir suinteresuotus asmenis.

3.   Komisija yra kolegialus patariamasis organas. Komisijos sprendimai yra rekomendacinio pobūdžio.

4.   Komisija savo veikloje vadovaujasi Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 d. nutarimu Nr. 1213, Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimu Nr. 1725, Savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais ir Darbo reglamentu.

5.   Komisija, priimdama sprendimus, laikosi kolegialumo, nešališkumo, teisingumo, konfidencialumo ir asmeninės atsakomybės principų.

6.   Komisiją sudaro Komisijos nariai (Komisijos pirmininkas ir kiti nariai – Savivaldybės tarybos nariai, Savivaldybės administracijos atstovai).

7.   Komisijos raštvedybą tvarko ir organizacinį techninį darbą atlieka Savivaldybės administracija.

8.   Komisijos personalinę sudėtį tvirtina Savivaldybės taryba.

 

II        SKYRIUS

KOMISIJOS FUNKCIJOS IR TEISĖS

 

9.   Komisija atlieka šias funkcijas:

9.1.  Stebi Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtinto Programos įgyvendinimo administratoriaus veiksmų plano įgyvendinimą.

9.2.  Teikia siūlymus dėl Programos atitikties galiojantiems Lietuvos Respublikos teisės aktams.

9.3.  Vykdo kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

10.    Komisijos nariai turi teises:

10.1.   Gauti iš Programos įgyvendinimo administratoriaus medžiagą, susijusią su Programos įgyvendinimu.

10.2.   Kviesti į komisijos posėdžius specialistus ir ekspertus, galinčius teikti išvadas svarstomais klausimais.

10.3.   Išklausyti svarstomais klausimais suinteresuotus asmenis.

10.4.   Pareikšti pastabas ir teikti pasiūlymus dėl svarstomo klausimo ir Komisijos posėdžių protokolinių sprendimų.

III     SKYRIUS

KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

 

11.    Pagrindinė Komisijos veiklos forma yra posėdžiai, kurie vyksta pagal poreikį.

12.    Komisijos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių.

13.    Komisijos pirmininkas:

13.1.   Pirmininkauja Komisijos posėdžiams.

13.2.   Koordinuoja Komisijos darbą.

13.3.   Inicijuoja specialistų ir ekspertų, galinčių teikti išvadas svarstomais klausimais, pasitelkimą.

13.4.   Atstovauja Komisijai santykiuose su suinteresuotais fiziniais ir juridiniais asmenimis.

14.    Jei Komisijos pirmininkas posėdyje dalyvauti negali, atviru balsavimu pirmininkaujančiu išrenkamas kitas Komisijos narys.

15.    Komisijos posėdžius protokoluoja Savivaldybės administracijos paskirtas darbuotojas.

16.    Savivaldybės administracija:

16.1.   Vietinio ūkio ir turto valdymo skyrius tvarko, sistemina dokumentus, susijusius su Komisijos funkcijomis, pateikia nariams visą reikalingą informaciją el. priemonėmis.

16.2.   Bendrasis skyrius protokoluoja Komisijos posėdžius.

17.    Komisijos narys turi teisę:

17.1.   Pareikšti pastabas ir teikti pasiūlymus dėl svarstomo klausimo ir posėdžio protokolinių sprendimų.

17.2.   Reikšti nuomonę ir siūlymus dėl Komisijos veiklos.

17.3.   Komisijos nariai prieš pradedant svarstyti darbotvarkės klausimus, taip pat dėl iškilusių klausimų posėdžio metu, kurie nereikalauja papildomos medžiagos pateikimo bei suinteresuotų asmenų pakvietimo, gali kreiptis į Komisijos pirmininką dėl papildomų klausimų įtraukimo į darbotvarkę.

18.    Komisijos narių pareigos:

18.1.   Komisijos nariai, įgyvendindami savo funkcijas, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais, šiais nuostatais, Komisijos protokoliniais sprendimais.

18.2.   Privalo susipažinti prieš Komisijos posėdį su pateiktais dokumentais.

18.3.   Komisijos nariai privalo dalyvauti Komisijos posėdžiuose rengiant ir svarstant klausimus, balsuoti svarstomais klausimais.

18.4.   Jeigu Komisijos narys negali dalyvauti posėdžiuose, jis apie tai informuoja Komisijos pirmininką.

 

IV     SKYRIUS

KOMISIJOS POSĖDŽIAI

 

19.    Komisijos posėdžius šaukia Komisijos pirmininkas.

20.    Komisijos posėdžio darbotvarkės projektą sudaro Komisijos pirmininkas.

21.    Darbotvarkės projektas, dokumentai ir medžiaga, susijusi su svarstomais klausimais, sprendimų projektai kiekvienam Komisijos nariui pateikiami elektroniniu paštu.

22.    Komisijos posėdžiai yra vieši.

23.    Komisijos posėdžio eigai fiksuoti gali būti naudojamos techninės priemonės.

24.    Komisijos posėdyje be balsavimo teisės gali dalyvauti kviestieji asmenys.

25.    Darbotvarkės klausimai svarstomi eilės tvarka, jeigu Komisijos pirmininko ar posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių siūlymu metu nenusprendžiama kitaip. Svarstomu darbotvarkės klausimu suteikiama teisė kalbėti visiems suinteresuotiems asmenims. Komisijos posėdyje dalyvaujantys asmenys turi teisę pateikti klausimus kitiems posėdyje dalyvaujantiems asmenims, susijusiems su svarstomu klausimu.

26.    Komisijos pirmininkas turi teisę įspėti kalbėtoją arba nutraukti jo kalbėjimą, jeigu nukrypstama nuo svarstomo klausimo esmės.

27.    Komisijos posėdžio protokoliniai sprendimai yra teisėti, jeigu už jų projektus balsuoja daugiau kaip pusė posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. Šiuo atveju Komisijos pirmininkas neturi teisės susilaikyti nuo balsavimo.

28.    Komisijos posėdžiuose nariai balsuoja atviru balsavimu. Balsus skaičiuoja ir balsavimo rezultatus paskelbia posėdžio pirmininkas.

29.    Komisijos narys negali balsuoti svarstomu klausimu, jeigu jis yra asmeniškai suinteresuotas Komisijos sprendimo rezultatais bei priimamas rekomendacinio pobūdžio pasiūlymas gali turėti jam materialinę ar kitokią asmeninę naudą. Paaiškėjus tokioms aplinkybėms, jis privalo apie tai informuoti posėdžio dalyvius ir nusišalinti nuo klausimo svarstymo.

30.    Jeigu Komisijos posėdžio metu dėl priimto sprendimo Komisijos narys (nariai) pareiškia atskirą nuomonę, ji įrašoma į posėdžio protokolą.

31.    Komisijos posėdžio protokolą pasirašo posėdžio pirmininkas ir posėdžio sekretorius.

32.    Komisijos pirmininkas, nariai bei klausimo svarstyme dalyvaujantys asmenys turi teisę posėdžio metu prašyti, kad į posėdžio protokolą būtų įrašyta jų pateikta informacija svarstomu klausimu.

33.    Posėdžio protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo posėdžio dienos.

34.    Komisijos posėdžio rašytiniai protokolai saugojami vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodykle, patvirtinta Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“.

 

V        SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35.    Komisija savo veiklą grindžia teisėtumo, teisingumo, įstatymo viršenybės, kolegialumo, nešališkumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, bendradarbiavimo, nepriklausomumo, viešumo ir kitais administravimo principais.

36.    Komisijos nariai už savo veiklą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

37.    Komisija atskaitinga Savivaldybės tarybai.

38.    Programos Komisijos darbo reglamentas gali būti keičiamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

 

_________________________________________