HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymO Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

 

2020 m. gruodžio 4 d. Nr. D1-739

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. D1-231 „Dėl Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ SKYRIMO IR PREKYBOS JAIS tvarkos aprašo patvirtinimo

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 5, 6, 7 ir 8 straipsniais, įgyvendindamas 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 96/61/EB, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2020 m. gegužės 18 d. Komisijos deleguotuoju sprendimu (ES) 2020/1071, 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos deleguoto reglamento (ES) 2019/331, kuriuo nustatomos suderinto nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal Europos parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Europos Sąjungos taisyklės, 2019 m. spalio 31 d. Komisijos įgyvendinamojo reglamento (ES) 2019/1842, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB taikymo taisyklės, susijusios su tolesne nemokamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo koregavimo dėl veiklos lygio pokyčių tvarka, nuostatas ir 2019 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos deleguoto reglamento (ES) 2019/1868, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 1031/2010 siekiant suderinti apyvartinių taršos leidimų aukcionus su 2021–2030 m. ES ATLPS taisyklėmis ir apyvartinių taršos leidimų priskyrimu finansinėms priemonėms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES:

1. T v i r t i n u Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašą (toliau – Tvarkos aprašas) (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad:

2.1.  veiklos vykdytojai, valdantys ir (ar) naudojantys šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančius įrenginius, kuriems vadovaujantis Tvarkos aprašo 6–11 punktais yra išduotas leidimas išmesti šiltnamio efektą sukeliančias dujas ir 2021–2030 m. prekybos laikotarpiu skirta nemokamų  apyvartinių taršos leidimų, kasmet iki vasario 10 d. privalo pateikti AAA ir AAD praėjusių kalendorinių metų kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies veiklos lygio duomenų ataskaitą kartu su nepriklausomo vertintojo patikros ataskaita. 2021 m. teikiamoje pirmojoje ataskaitoje, turi būti pateikti dvejų kalendorinių metų (2019 m. ir 2020 m.) duomenys. Tvarkos aprašo 7 punkte nurodyti veiklos vykdytojai privalo informuoti AAA ir AAD apie visus įvykusius pokyčius, susijusius su įrenginio eksploatacija, turinčius įtakos pagal Reglamento (ES) 2019/331 įrenginiui suteikiamų apyvartinių taršos leidimų kiekiui (įskaitant veiklos nutraukimą, bankrotą) per 10 darbo dienų nuo faktiškai įvykusio pokyčio.

2.2. šis įsakymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

3. P a v e d u:

3.1. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrai (toliau – APVA):

3.1.1. iki kiekvienų metų vasario 28 d. išduoti veiklos vykdytojams einamiesiems kalendoriniams metams paskirtus apyvartinius taršos leidimus ir užtikrinti visų Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registre Lietuvos jurisdikcijai priklausančių sąskaitų valdymą pagal 2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguoto reglamento (ES) 2019/1122, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatos dėl Sąjungos registro veikimo, nuostatas;

3.1.2. per 10 darbo dienų skelbti APVA interneto svetainėje informaciją apie veiklos vykdytojus ir orlaivių naudotojus, kurie iki kiekvienų metų balandžio 30 d. nustatyta tvarka neatsisakė apyvartinių taršos leidimų kiekio, kuris atitiktų per praėjusius kalendorinius metus faktiškai į atmosferą išmestą ir Tvarkos apraše nustatyta tvarka nepriklausomo vertintojo patikrintą ir patvirtintą anglies dioksido ekvivalento kiekį.

3.1.3. per 10 darbo dienų raštu informuoti Aplinkos apsaugos departamentą prie Aplinkos ministerijos (rašto kopiją siunčiant Aplinkos ministerijai) apie veiklos vykdytojus ir orlaivių naudotojus, neįvykdžiusius Tvarkos aprašo 46 punkte nustatytos prievolės;

3.1.4. gavusi iš Aplinkos ministerijos pranešimą dėl nemokamai skiriamų apyvartinių taršos leidimų kiekio pakeitimo veiklos vykdytojui ar orlaivių naudotojui, veiklos vykdytojo valdomo įrenginio ar orlaivių naudotojo pašalinimo iš ar įtraukimo į Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą,  per 10 darbo dienų skelbti APVA interneto svetainėje informaciją apie veiklos vykdytojams skirtą, sumažintą ar panaikintą apyvartinių taršos leidimų kiekį ir (ar) Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje nebedalyvaujančius (pašalintus) veiklos vykdytojus.

3.2. Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA):

3.2.1. raštu pranešti Aplinkos ministerijai ir APVA apie leidimo išmesti šiltnamio efektą sukeliančių dujas išdavimą, pakeitimą, ir galiojimo panaikinimą, rekvizitų patikslinimą ir įrenginio veiklos nutraukimą per 10 darbo dienų nuo leidimo išdavimo, pakeitimo ar panaikinimo dienos;

3.2.2. kasmet raštu iki vasario 20 d. teikti Aplinkos ministerijai visų veiklos vykdytojų suvestinę informaciją apie įrenginių pajėgumo, veiklos lygio ir eksploatacijos pokyčius.

3.3. Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos (toliau – AAD):

3.3.1. užtikrinti Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymuose nustatytais pagrindais pagal Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymą Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ ir Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimus nustatytų sąlygų laikymąsi;

3.3.2. AAD direktoriaus įsakymo nustatyta tvarka kontroliuoti, ar veiklos vykdytojai tinkamai ir laiku teikia informaciją apie įrenginių pajėgumo, veiklos lygio ir eksploatacijos pokyčius, nurodytus šio įsakymo 2.1 papunktyje, ir apie nustatytus pažeidimus informuoti AAA, APVA ir Aplinkos ministeriją.

3.3.3. derinti su AAA ir Aplinkos ministerija metines veiklos planų priemones, susijusias su planuojamais įrenginių, patenkančių į Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, patikrinimais.

 

 

 

Laikinai einantis

aplinkos ministro pareigas                                                                  Kęstutis Mažeika

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2004 m. balandžio 29 d. įsakymu Nr. D1-231

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2020 m. gruodžio 4 d. įsakymo Nr. D1- 739

redakcija)

 

ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ SKYRIMO IR PREKYBOS JAIS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir prekybos jais tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato reikalavimus asmenims, dalyvaujantiems Europos Sąjungos apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje, skatinant taupiai ir ekonomiškai efektyviai mažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (toliau – ŠESD) kiekį.

2. Tvarkos aprašas taikomas asmenims, kurie:

2.1. vykdo bet kurią Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo (toliau – Įstatymas) 1 priede nurodytą veiklos rūšį atitinkančią veiklą;

2.2. rengia, derina, tvirtina, pakeičia ir išduoda dokumentus, reglamentuojančius ŠESD išmetimą;

2.3. vykdo ŠESD stebėseną, apskaitą, tikrina apskaitos ataskaitas ar teikia ataskaitas apie iš įrenginių ir orlaivių išmetamų ŠESD kiekį;

2.4. vykdo Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos ir Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymuose nustatytais pagrindais Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimuose arba Taršos leidimuose įrašytų sąlygų ir įsipareigojimų įgyvendinimą ir kontrolę, Tvarkos apraše, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymą Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ ir Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“.

3. Tvarkos aprašo nuostatos taikomos:

3.1. įrenginiams, išvardintiems Įstatymo 1 priedo 3 punkte, tarp jų ir bendro deginimo įrenginiams, nurodytiems Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ 6.2. papunktyje.

3.2. išmetamoms ŠESD, kurios nurodytos Įstatymo 1 priede.

4. Tvarkos aprašas netaikomas:

4.1. šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetančiam įrenginiui (toliau – stacionarus įrenginys) ar jo daliai, naudojamiems moksliniams tyrimams, technologijų plėtrai, naujiems produktams ir naujiems technologiniams procesams bandyti;

4.2. nuo 2013 m. sausio 1 d. kurą deginančiam įrenginiui, naudojančiam tik biomasę.

5. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

5.1. aviaciniai išmetamieji teršalai – išmetami teršalai iš Klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytoms aviacijos veiklos rūšims naudojamų orlaivių, kurie išskrenda iš valstybės narės teritorijoje esančio aerodromo ir (ar) atskrenda į valstybės narės aerodromą iš trečiosios šalies;

5.2. nepriklausomas vertintojas – Nacionalinio akreditacijos biuro akredituota įstaiga ar kitos Europos Sąjungos atsakingosios institucijos akredituota įstaiga, turinti teisę tikrinti įrenginių išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ataskaitas;

5.3. komercinės oro transporto priemonės naudotojas – asmuo, už atlygį visuomenei teikiantis reguliariojo ar nereguliariojo oro susisiekimo paslaugas, apimančias keleivių, krovinių ar pašto skraidinimą;

5.4. orlaivio naudotoją administruojanti valstybė narė – už orlaivio naudotojo, patenkančio į Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemą, administravimą atsakinga valstybė narė;

5.5. šiltnamio efektą sukeliančias dujas išmetantis įrenginys – stacionarus techninis objektas arba stacionarių techninių tarpusavyje technologiškai susijusių objektų grupė, kuriuose vykdoma viena arba kelios ūkinės veiklos, kurių metu į atmosferą išmetamos šiltnamio efektą sukeliančios dujos.

5.6. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos atitinka Įstatyme, Reglamente (ES) 2019/331, Reglamente (ES) 2019/1842, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo, Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse (toliau –TIPK taisyklės), patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 15 d. įsakymu Nr. D1-528 „Dėl Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėse (toliau – Taršos leidimų taisyklės), patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. D1-259 „Dėl Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“, įtvirtintas sąvokas.

 

II SKYRIUS

LEIDIMO IŠMESTI ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IŠDAVIMAS, PAKEITIMAS IR Galiojimo PANAIKINIMAS STACIONARIEMS ĮRENGINIAMS

 

6. Leidimas išmesti ŠESD iš stacionarių įrenginių išduodamas, pakeičiamas ir (ar) jo galiojimas panaikinamas Įstatymo 7 straipsnio, Aplinkos apsaugos įstatymo 191 arba 192 straipsniuose, TIPK taisyklių ir Taršos leidimų taisyklių, Reglamento (ES) 2019/331, Reglamento (ES) 2019/1842 nustatyta tvarka.

7. Leidimas išmesti ŠESD yra Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo arba Taršos leidimo dalis. Veiklos vykdytojas, valdantis ir (ar) naudojantis stacionarius įrenginius, norintis gauti ar pakeisti leidimą išmesti ŠESD teikia paraišką Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA) TIPK arba Taršos leidimų taisyklėse nustatyta tvarka. Paraiškoje, kartu su informacija ir duomenimis, nurodytais TIPK ar Taršos leidimų taisyklėse, turi būti nurodyta:

7.1. įrenginio netechninio aprašymo santrauka ir jame vykdomos veiklos rūšys;

7.2. įrenginyje naudojamos technologijos aprašymas;

7.3. įrenginio šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD, nurodytos Įstatymo 1 priede;

7.4. kuras ir žaliavos, kurias naudojant išmetamos ŠESD, jų kiekis;

7.5. numatomos vykdyti ŠESD stebėsenos ir apskaitos principai ir metodai;

7.6. veiklos vykdytojo įsipareigojimas iki kiekvienų metų balandžio 30 d. atsisakyti apyvartinių taršos leidimų (toliau – ATL) kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus į atmosferą išmestam anglies dioksido ir (ar) kitų ŠESD kiekiui.

8. AAA išduoda veiklos vykdytojui, kuris valdo ir (ar) naudoja Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius stacionarius įrenginius, TIPK leidimą arba Taršos leidimą, kuriuo suteikiama teisė iš viso įrenginio arba iš jo dalies išmesti ŠESD.

9. Atsižvelgiant į TIPK ir Taršos leidimų taisykles, AAA periodiškai peržiūri leidimą išmesti ŠESD. ŠESD leidimas taip pat peržiūrimas įvertinus gautą informaciją iš veiklos vykdytojo ar kitų asmenų apie įrenginio eksploatacijos pokyčius, turinčius įtakos veiklos vykdytojo valdomam įrenginiui nemokamai skiriamų ATL kiekiui (įskaitant veiklos nutraukimą, laikiną veiklos stabdymą, bankrotą). Peržiūrėjusi ŠESD leidimą, AAA, atsižvelgiant į 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/2066 dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) 601/2012, Reglamento (ES) 2019/331, Reglamento 2019/1842, TIPK taisyklių ar Taršos leidimų taisyklių nuostatas, sprendime dėl prievolės keisti leidimą, priimtame TIPK ar Taršos leidimų taisyklėse nustatyta tvarka, nurodo būtinus atlikti pakeitimus ir (ar) patikslinimus.

10. Leidimą išmesti ŠESD galima išduoti vienam arba keliems to paties veiklos vykdytojo eksploatuojamiems įrenginiams (ar jų dalims), esantiems toje pačioje teritorijoje (t. y. sklype, su juo besiribojančiuose sklypuose ar tik inžinerine infrastruktūra atskirtuose sklypuose).

11. Leidime išmesti ŠESD nurodoma:

11.1. įrenginio pavadinimas, veiklos vykdytojo ryšio ir buveinės adreso duomenys;

11.2. įrenginyje vykdomos Įstatymo I priede išvardytų veiklų rūšys;

11.3. įrenginio šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD;

11.4. kuras ir žaliavos, kuriuos naudojant išmetamos ŠESD, ir jų kiekis;

11.5. reikalavimai ŠESD stebėsenai, apskaitos vykdymui ir ataskaitų teikimui;

11.6. ŠESD stebėsenos planas, parengtas pagal Reglamente (ES) 2018/2066 numatytus reikalavimus;

11.7. sąlyga, atitinkanti veiklos vykdytojo paraiškoje gauti TIPK leidimą arba Taršos leidimą pateiktą įsipareigojimą, kad veiklos vykdytojas kiekvienais metais iki balandžio 30 d. pagal 2019 m. kovo 12 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/1122, kuriuo papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB nuostatos dėl Sąjungos registro veikimo, reikalavimus ir Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. D1-817 „Dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro naudojimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ privalo atsisakyti ATL kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus į atmosferą išmestam anglies dioksido ir (ar) kitų ŠESD kiekiui.

 

III SKYRIUS

LEIDIMO IŠMESTI ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IŠDAVIMAS ORLAIVIų NAUDOTOJAMS

 

12. Orlaivių naudotojo pagal Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus, sprendimus ir metodologines rekomendacijas parengtas, užpildytas elektronine forma ir AAA patvirtintas ŠESD stebėsenos planas suteikia teisę išmesti ŠESD šiame plane nustatyta tvarka, procedūromis ir sąlygomis.

13. Orlaivių naudotojai gali pasinaudoti 2017 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/2392, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, siekiant išlaikyti dabartinius jos taikymo aviacijos veiklai apribojimus ir pasirengti nuo 2021 m. įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, 2019 m. liepos 18 d. Komisijos deleguoto reglamento (ES) 2019/1603, kuriuo dėl aviacijos išmetamųjų teršalų stebėsenos, ataskaitų teikimo ir tikrinimo priemonių, kurias Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija priėmė siekdama įgyvendinti pasaulinę rinkos priemonę, papildoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, ir Įstatymo 1 priede numatytomis išimtimis, leidžiančioms nukrypti nuo ŠESD apskaitos reikalavimų.

 

IV SKYRIUS

APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ SKYRIMAS ESAMIEMS ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIAS DUJAS IŠMETANTIEMS STACIONARIEMS ĮRENGINIAMS

 

14. Nemokamai skiriamų ATL paskirstymas esamiems stacionariems įrenginiams atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. D1-220 „Dėl Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/331, kuriuo nustatomos suderinto nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės, įgyvendinimo“ ir Reglamento (ES) 2019/331 nuostatomis;

15. Nuo 2013 m. sausio 1 d. veiklos vykdytojai, valdantys ir (ar) naudojantys stacionarius įrenginius, ATL, išskyrus suteikiamus nemokamai, įsigyja aukciono būdu pagal 2010 m. lapkričio 12 d. Komisijos reglamento (ES) 1031/2010 dėl šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcione pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB, nustatančios šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje, terminų, administravimo ir kitų aspektų, reikalavimus.

16. Laikoma, kad sektoriuose ir jų pošakiuose yra anglies dioksido nutekėjimo rizikos, jei jų prekybos su trečiosiomis šalimis intensyvumą, kuris apibrėžiamas kaip bendros eksporto į trečiąsias šalis vertės ir importo iš tų šalių vertės santykis su bendra Europos ekonominės erdvės rinkos apimtimi (metinė apyvarta ir bendra importo iš trečiųjų šalių vertė), padauginus iš jų teršalų išmetimo intensyvumo, išreikšto CO2 kg, padalytais iš jų bendrosios pridėtinės vertės (eurais), gaunamas rezultatas viršija 0,2. Tokiems sektoriams ir jų pošakiams laikotarpiui iki 2030 m. paskirstoma 100 % nemokamai skiriamų ATL kiekio, taikant linijinį ATL mažinimo koeficientą.

17. Nemokamai suteiktų ATL kiekis nuo 2021 m. sausio 1 d. koreguojamas taikant 2,2 % linijinį koeficientą, išskyrus visus metus, kuriais nemokamai suteiktų ATL kiekis koreguojamas vienoda tvarka, atsižvelgiant į tai, kad bendras Europos Sąjungos suteiktų nemokamų ATL kiekis viršija aukcionuose parduodamų ATL kiekį.

18. Nutraukus įrenginio eksploataciją, nemokamai skiriami ATL neišduodami nuo kalendorinių metų, einančių po kalendorinių metų, kuriais nutraukta eksploatacija. Aplinkos ministerija gali sustabdyti nemokamai skiriamų ATL išdavimą įrenginiams, kurių eksploatacija buvo nutraukta, kol nenustatys, ar jų eksploatacija bus atnaujinta.

 

V SKYRIUS

Apyvartinių taršos leidimų skyrimas iš Bendrijos rezervo naujiems stacionariems įrenginiams ir apyvartinių taršos leidimų iš nutraukiančių veiklą įrenginių grąžinimas į Bendrijos rezervą

 

19. Nemokamai skiriamų ATL paskirstymas naujiems stacionariems įrenginiams atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. D1-220 „Dėl Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2019/331, kuriuo nustatomos suderinto nemokamų apyvartinių taršos leidimų suteikimo pagal direktyvos 2003/87/EB 10a straipsnį pereinamojo laikotarpio Sąjungos taisyklės, įgyvendinimo“ ir Reglamento (ES) 2019/331 nuostatomis;

20. Veiklos vykdytojai paraiškas nemokamiems ATL gauti, kartu su nepriklausomo vertintojo patikros ataskaitomis, turi pateikti per metus nuo įprastos įrenginio arba įrenginio technologinio proceso dalies eksploatacijos pradžios, kaip tai apibrėžta Reglamento (ES) 2019/331 2 straipsnio 12 dalyje.

21. AAA teikia patvirtintą naujo stacionaraus įrenginio paraišką gauti nemokamus ATL Aplinkos ministerijai per 5 darbo dienas nuo paraiškos patvirtinimo.

22. Aplinkos ministerija, gavusi iš AAA patvirtintą naujo įrenginio paraišką, naudodamasi Komisijos parengtomis elektroninėmis formomis, nedelsdama praneša Komisijai preliminarų bendrą metinį veiklos vykdytojui nemokamai suteikiamų ATL kiekį.

23. Aplinkos ministerija, atsižvelgdama į Komisijos sprendimą dėl nemokamų ATL suteikimo įrenginiams iš Bendrijos rezervo pagal Aplinkos ministerijos pateiktą preliminarų bendrą metinį veiklos vykdytojui nemokamai suteikiamų ATL kiekį, informuoja APVA apie būtinus atlikti veiksmus Sąjungos registre. APVA, gavusi informaciją iš Aplinkos ministerijos, informuoja veiklos vykdytoją apie jam skirtą galutinį metinį nemokamų ATL kiekį, kuris kasmet koreguojamas taikant linijinį mažinimo koeficientą.

24. Naujo įrenginio vykdomai elektros energijos gamybos veiklai nemokami ATL neskiriami.

 

VI SKYRIUS

Apyvartinių taršos leidimų skyrimas esamiems orlaivių naudotojams

 

25. Nuo 2013 m. sausio 1 d. prasidėjusiam Europos Sąjungos ATL prekybos laikotarpiui ir kiekvienam vėlesniam laikotarpiui bendras orlaivių naudotojams paskirstomų ATL kiekis yra lygus 95 % ankstesnio laikotarpio (orlaivių metinis išmetamųjų teršalų kiekio vidurkis 2004, 2005 ir 2006 kalendoriniais metais) aviacinių išmetamųjų teršalų kiekiui, padaugintam iš to laikotarpio metų kiekio, iš kurių ne mažiau kaip 15 % ATL orlaivių naudotojai privalo įsigyti aukciono būdu pagal Reglamente (ES) 1031/2010 nustatytus reikalavimus.

26. Tvarkos aprašo 25 punkte nurodytam laikotarpiui orlaivių naudotojas gali AAA teikti paraišką dėl nemokamų ATL dalies suteikimo aviacijos veiklai vykdyti.

27. Nuo 2021 m. sausio 1 d. kiekvienais kalendoriniais metais orlaivių naudotojams suteikiamų ATL kiekis koreguojamas taikant 2,2 % linijinį koeficientą.

28. Orlaivių naudotojas su paraiška, nurodyta Tvarkos aprašo 26 punkte, AAA pateikia nepriklausomo vertintojo ŠESD patikros ataskaitą apie praėjusių kalendorinių metų išmestą ŠESD kiekį ir tonkilometrių duomenis užpildęs elektronines formas, paskelbtas AAA interneto svetainės rubrikoje „Klimato kaita“ ir Komisijos interneto tinklalapyje https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring_en#tab-0-1.

29. Orlaivio naudotojas užpildytą minėtą paraišką ir nepriklausomo vertintojo patikros ataskaitą AAA pateikia likus ne mažiau kaip 21 mėnesiui iki Tvarkos aprašo 25 punkte nurodyto vėlesnio laikotarpio pradžios.

30. APVA kiekvienais metais iki vasario 28 d. išduoda orlaivių naudotojams nemokamų ATL kiekį, kuris apskaičiuojamas pagal 2011 m. rugsėjo 26 d. Komisijos sprendimo 2011/638/ES dėl santykinių taršos rodiklių, kuriais remiamasi nemokamai paskirstant šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinius taršos leidimus orlaivių naudotojams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/87/EB 3e straipsnį, reikalavimus ir atsižvelgiant į Komisijos priimtus sprendimus.

31. Orlaivių naudotojų, kurie 2006 m. sausio 1 d. arba vėliau vykdė aviacijos veiklą, kuri patenka į Europos Sąjungos ATL prekybos sistemą, sąrašas kasmet tikslinamas atsižvelgiant į Komisijos reglamentus.

 

VII SKYRIUS

Apyvartinių taršos leidimų skyrimas iš specialaus orlaivių naudotojams skirto rezervo

 

32. Specialų orlaivių naudotojams skirtą ATL rezervą (toliau – specialus rezervas) sudaro 3 % bendro Europos Sąjungos orlaivių naudotojams apskaičiuotų ir paskirstomų ATL kiekio.

33. Specialus rezervas galioja aštuonerių metų laikotarpiui, t. y. nuo 2013 m. sausio 1 d. iki 2020 m. gruodžio 31 d., ir kiekvienam kitam einamajam laikotarpiui.

34. Nemokamų ATL suteikimas iš specialaus orlaivių naudotojams skirto rezervo vykdyti aviacijos veiklai vykdomas pagal Komisijos sprendimus, priimtus po 2023 m. gruodžio 31 d. dėl paskirstomų nemokamų ATL aviacijos veiklai vykdyti iš aerodromų, esančių Europos ekonominei erdvei nepriklausančiose šalyse ir iš jų į Europos ekonominę erdvę, atsižvelgiant į Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos pasiektą pažangą, kad būtų sumažintas aviacijos išmetamųjų teršalų kiekis. 

35. Visi ATL nepaskirstyti nemokamai pagal Tvarkos aprašą ir neperkelti į rinkos stabilumo rezervą, sukurtą pagal 2015 m. spalio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą (ES) 2015/1814 dėl Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos rinkos stabilumo rezervo sukūrimo ir veikimo bei kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2003/87/EB, arba nepanaikinti, jeigu to prašo jų turėtojas, parduodami aukcionuose.

 

VIII SKYRIUS

APYVARTINIŲ TARŠOS LEIDIMŲ, IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ MAŽINIMO IR PATVIRTINTŲ IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ MAŽINIMO VIENETŲ naudojimas

 

36. Sudarius tarptautinį susitarimą dėl klimato kaitos, nuo 2013 m. sausio 1 d. Europos Sąjungos ATL prekybos sistemoje gali būti naudojami tik projektų kreditai iš susitarimą ratifikavusių šalių.

37. Veiklos vykdytojas ir (ar) kitas asmuo, kuris nori įsigyti ATL ir (ar) taršos mažinimo vienetų (toliau – TMV), patvirtintų taršos mažinimo vienetų (toliau – PTMV), jais naudotis ar disponuoti, privalo atsidaryti sąskaitą Sąjungos registre Reglamente (ES) 2019/1122 ir Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų registro naudojimo taisyklėse nustatyta tvarka. Veiklos vykdytojų ir kitų asmenų turimi ATL ir (ar) TMV, PTMV registruojami ir kaupiami atskirose Sąjungos registro sąskaitose.

38. Veiklos vykdytojas ir (ar) kitas asmuo, turintis ATL ir (ar) TMV, PTMV, gali juos perleisti kitiems asmenims Europos ekonominės erdvės valstybėse ir (ar) trečiosiose valstybėse, kurios nurodytos Jungtinių tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos (toliau – JTBKKK) I priede nurodytoms valstybėms, jeigu tie ATL ir (ar) sukaupti TMV, PTMV yra Lietuvos Respublikos ir kitos valstybės pripažinti.

39. Veiklos vykdytojas, dalyvaujantis Europos Sąjungos ATL prekybos sistemoje, turi teisę naudoti, mainyti TMV ir (arba) PTMV. 

40. Draudžiama naudoti Tvarkos aprašo 39 punkte nurodytus PTMV ir TMV, jeigu jie gauti iš:

40.1. branduolinių objektų veiklos;

40.2. žemės naudojimo, žemės naudojimo paskirties keitimo ir miškininkystės veiklos;

40.3. kitos veiklos pagal Europos Sąjungos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

41. Veiklos vykdytojų sukauptų PTMV ir TMV naudojimo tvarka nustatoma vadovaujantis Reglamentu (ES) 389/2013 ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. D1-470 „Dėl Kioto vienetų, gautų vykdant Kioto protokolo bendrai įgyvendinamus ir švarios plėtros projektus, naudojimo ir lankstumo priemonių metiniams išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslams pasiekti taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

42. Draudžiama Tvarkos aprašo 46 punkte nurodytam atsisakymui naudoti daugiau TMV ir (ar) PTMV negu veiklos vykdytojui paskirta per prekybinį laikotarpį, kuris nustatomas pagal Europos Sąjungos šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašo galiojimo laikotarpį.

43. APVA, raštu gavusi veiklos vykdytojo prašymą, panaikina veiklos vykdytojo sąskaitoje sukauptus ATL, TMV ir PTMV vadovaudamasi Reglamento (ES) 389/2013 ir Reglamento (ES) 2019/1122 nuostatomis.

44. Nuo 2013 m. veiklos vykdytojui išduoti ATL galioja neribotą laiką. Nuo 2021 m. sausio 1 d. išduotuose ATL nurodoma, kuriuo dešimties metų laikotarpiu, skaičiuojant nuo 2021 m. sausio 1 d., jie išduoti, ir galioja nuo pirmųjų to laikotarpio metų.

45. ATL gali būti perkelti į kitus metus per tą patį prekybos laikotarpį, į kitą prekybos laikotarpį – vadovaujantis Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytais reikalavimais.

46. Veiklos vykdytojai ir orlaivių naudotojai kiekvienais kalendoriniais metais iki balandžio 30 d. privalo atsisakyti tokio ATL kiekio, kuris yra lygiavertis per praėjusius kalendorinius metus jų išmestam į atmosferą anglies dioksido kiekiui, išreikštam tonomis, ir (ar) anglies dioksido ekvivalento kiekiui, išreikštam tonomis, ir tai atlikti atidarytose Sąjungos registro sąskaitose Reglamente (ES) 2019/1122 nustatyta tvarka.

47. ATL neišduodami išmesti ŠESD iš anglies dioksido surinkimo ir transportavimo į anglies dioksido geologinę saugyklą, kuri turi galiojantį leidimą saugoti anglies dioksidą, išduotą vadovaujantis Lietuvos Respublikos anglies dioksido geologinio saugojimo įstatymo nuostatomis.

 

IX SKYRIUS

INFORMACIJOS TEIKIMAS

 

48. Visuomenė informuojama, jai sudaromos sąlygos dalyvauti rengiant Europos Sąjungos ATL prekybos sistemoje dalyvaujančių veiklos vykdytojų sąrašą pagal Visuomenės informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas klimato kaitos valdymui aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. D1-381 „Dėl Visuomenės informavimo ir dalyvavimo rengiant planus ir programas, skirtas aplinkos oro ir vandens apsaugai bei atliekų tvarkymui, tvarkos aprašo patvirtinimo“.

49. Su ATL skyrimu susiję sprendimai, informacija apie JTBKKK Kioto protokolo bendrai įgyvendinamų ir švarios plėtros projektų veiklą, kurioje dalyvauja ir įgyvendina Lietuvos Respublika ar joje registruoti juridiniai asmenys, Aplinkos ministerijos parengtos ataskaitos Komisijai dėl Direktyvos 2003/87/EB įgyvendinimo yra prieinamos ir visuomenei suteikiama informacija pagal Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo nuostatas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. spalio 22 d. nutarimą Nr. 1175 „Dėl Informacijos apie aplinką Lietuvos Respublikoje teikimo visuomenei tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

X SKYRIUS

VEIKLOS VYKDYTOJŲ IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ STEBĖSENA IR ATASKAITŲ TIKRINIMO REIKALAVIMAI

 

50. Veiklos vykdytojai privalo vykdyti ŠESD stebėseną, apskaitą ir kiekvienais metais rengti praėjusių kalendorinių metų išmetamųjų ŠESD kiekio ataskaitas vadovaudamiesi Tvarkos aprašo 1 priedo ir Reglamento (ES) 2018/2066 nuostatomis.

51. Veiklos vykdytojai privalo pateikti Tvarkos aprašo nurodytas išmetamųjų ŠESD kiekio ataskaitas nepriklausomam vertintojui, kuris, įvertinęs ataskaitas pagal Tvarkos aprašo 2 priede ir Reglamente (ES) 2018/2066 nustatytus kriterijus, išduoda veiklos vykdytojui ŠESD patikros ataskaitą.

52. Veiklos vykdytojai ne vėliau kaip iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 31 d. privalo parengti išmetamųjų ŠESD kiekio ataskaitas ir su nepriklausomo vertintojo patikros ataskaita, nurodyta Reglamento (ES) 2018/2067 27 straipsnyje, pateikti AAA.

53. Veiklos vykdytojai, kurie iki kiekvienų metų kovo 31 d. nepateikia praėjusių kalendorinių metų išmetamųjų ŠESD kiekio ataskaitos ir nepriklausomo vertintojo patikros ataskaitos, negali perleisti ATL kitam asmeniui, kol nepateiks minėtų dokumentų.

54. Nepriklausomas vertintojas, tikrindamas veiklos vykdytojų ŠESD apskaitos ataskaitą, rengdamas patikros ataskaitas vadovaujasi Tvarkos aprašo 2 priedu ir Reglamento (ES) 2018/2067 nuostatomis.

55. Veiklos vykdytojai, vykdydami ŠESD stebėseną, apskaitą ir rengdami ŠESD kiekio ir tonkilometrių ataskaitas, nepriklausomi vertintojai, tikrindami ŠESD kiekio ataskaitų ir tonkilometrių duomenų ataskaitas, vadovaujasi Komisijos parengtomis gairėmis, pateiktomis interneto tinklalapyje https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring_en#tab-0-1 ir AAA interneto svetainės rubrikoje „Klimato kaita“.

 

XI SKYRIUS

VEIKLOS LYGIO DUOMENŲ STEBĖSENA IR ATASKAITŲ PATIKROS REIKALAVIMAI

 

56. Nuo 2021 m. veiklos vykdytojai, kuriems 2021–2030 m. prekybos laikotarpiu skirta nemokamų ATL, kasmet iki vasario 10 d. teikia AAA praėjusių kalendorinių metų kiekvienos įrenginio technologinio proceso dalies veiklos lygio duomenų ataskaitą. Ji pateikiama su veiklos lygio ataskaitos patikros ataskaita, parengta pagal Reglamento (ES) 2018/2067 reikalavimus. 2021 m. ataskaita apima dvejų kalendorinių metų iki jos pateikimo duomenis. Veiklos lygio duomenų ataskaitoje teikiami duomenys vadovaujantis Reglamento (ES) 2019/1842 3 straipsnyje nustatytais duomenų teikimo reikalavimais.

57. Veiklos vykdytojai, atlikdami veiklos duomenų stebėseną, vadovaujasi Komisijos parengtomis elektroninėmis formomis ir metodologiniais dokumentais, pateiktais AAA interneto svetainės rubrikoje „Klimato kaita“ ir interneto tinklalapyje https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances_en#tab-0-1.

58. AAA įvertina iš veiklos vykdytojų gautas veiklos lygio duomenų ataskaitas ir nustačius, kad jos atitinka Reglamento (ES) 2019/331 7–12 straipsnių reikalavimus, jas priima.

59. AAA per 3 darbo dienas praneša veiklos vykdytojui ir patikrą vykdžiusiam nepriklausomam vertintojui apie nustatytas veiklos lygio duomenų ataskaitos neatitiktis Reglamento (ES) 2019/331 reikalavimams, nurodo būtinus pakeitimus. AAA gali savo nuožiūra įvertinti bet kurį veiklos lygio duomenų ataskaitos parametrą atsižvelgdama į Reglamento (ES) 2019/1842 3 straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus.

60. AAA gali reikalauti, kad veiklos lygio ataskaitoje veiklos vykdytojai praneštų ir apie bet kokius papildomus į Reglamento (ES) 2019/331 IV priedą įrašytus arba jo 1 dalyje nurodytus parametrus.

61. AAA, remdamasi atitinkamomis veiklos vykdytojų dvejų kalendorinių metų laikotarpio veiklos lygio duomenų ataskaitomis, kasmet nustato kiekvieno veiklos vykdytojo įrenginio technologinės proceso dalies vidutinį veiklos lygį, sudaro šių duomenų suvestinę, teikia ją Aplinkos ministerijai ir APVA iki kiekvienų metų vasario 20 d. Suvestinėje taip pat nurodoma apie laiku nepateiktas veiklos lygio duomenų ataskaitas, leidimo išmesti ŠESD panaikinimo, veiklos nutraukimo, laikino veiklos sustabdymo ar bankroto datos.

62. Per pirmuosius trejus kalendorinius veiklos metus naujų įrenginio technologinio proceso dalies ir naujų įrenginių vidutinis veiklos lygis neskaičiuojamas.

63. Aplinkos ministerija, gavusi 61 punkte nurodytą duomenų suvestinę, iki vasario 25 d. raštu informuoja APVA apie būtinus atlikti veiksmus Sąjungos registre.

 

XII SKYRIUS

Nemokamai skiriamų apyvartinių taršos leidimų paskirstymo koregavimas atsižvelgiant į veiklos lygio pokyčius

 

64. Stacionariam įrenginiui nemokamai skiriamų ATL kiekis koreguojamas atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2019/331 23–26 straipsnių ir Reglamento (ES) 2019/1842 5–6 straipsnių nuostatas.

65. Aplinkos ministerija prireikus pakoreguoja nemokamų ATL kiekį, suteiktą įrenginiams, kuriuose pagal AAA atliktą įvertinimą, grindžiamą dvejų kalendorinių metų slankiuoju vidurkiu, veikla padidėjo arba sumažėjo daugiau kaip 15 %, palyginti su veikla, kurios duomenimis remtasi nustatant atitinkamam laikotarpiui nemokamai suteiktų ATL kiekį pagal Tvarkos aprašo 14–24 punktų nuostatas, apie tai pranešdama Komisijai. Papildomas ATL kiekis suteikiamas iš Bendrijos rezervo, o sumažintas ATL kiekis perkeliamas į Bendrijos rezervą atsižvelgiant į Komisijos sprendimą dėl nemokamų ATL kiekio koregavimo.

66. Pirmuosius trejus kalendorinius metus naujoms įrenginio technologinio proceso dalims ir naujiems rinkos dalyviams paskirstytinų nemokamų ATL kiekis nekoreguojamas. Pirmaisiais ir antraisiais veiklos kalendoriniais metais nemokamų ATL kiekis nustatomas atitinkamai pagal kiekvienų metų veiklos lygį, trečiaisiais veiklos kalendoriniais metais nemokamų ATL kiekis grindžiamas ankstesnio laikotarpio veiklos lygiu, pagal kurį nustatytas paskirstytinas nemokamų ATL kiekis.

67. Aplinkos ministerija gali priimti sprendimą nurodyti APVA sustabdyti nemokamų ATL skyrimą veiklos vykdytojo valdomam stacionariam įrenginiui kol nustatoma, kad tam stacionariam įrenginiui skiriamų ATL kiekio pakoreguoti nereikia arba Komisija pagal Reglamento (ES) 2019/331 23 straipsnio 4 dalį priima sprendimą dėl ATL skyrimo tam įrenginiui koregavimo.

68. Jeigu nustatoma, kad veiklos vykdytojui ar orlaivių naudotojui ATL paskirstyta per daug, Aplinkos ministerija priima sprendimą nurodyti APVA, vadovaujantis Reglamento (ES) 2019/1122 48 straipsnio ir 50 straipsnio nuostatomis, imantis visų teisės aktuose nustatytų reikalavimų siekti, kad būtų susigrąžintas veiklos vykdytojui ar orlaivio naudotojui išduotas perteklinis ATL kiekis.

69. Veiklos vykdytojo valdomam stacionariam įrenginiui nemokamai skiriamų ATL kiekis nedidinamas, jeigu veiklos vykdytojas iki 56 punkte nustatyto termino nepateikė AAA patikrintos veiklos lygio duomenų ataskaitos ir ATL skyrimas nebuvo sustabdytas.

70. Veiklos vykdytojai, nurodyti Tvarkos aprašo 7 punkte, privalo informuoti AAA ir AAD apie visus įvykusius pokyčius, susijusius su įrenginio eksploatacija, turinčius įtakos įrenginiui suteikiamų ATL kiekiui (įskaitant veiklos nutraukimą, laikiną sustabdymą, bankrotą) per 10 darbo dienų nuo įvykusio įrenginio pokyčio.

71. AAA, atsižvelgdama į Reglamento (ES) 2019/1842 5–6 straipsnių reikalavimus, įvertina pagal 70 punktą pateiktą informaciją ir nustačiusi, kad veiklos vykdytojo nurodyti pokyčiai turi įtakos valdomam stacionariam įrenginiui nemokamai suteiktų ATL kiekiui, apie tai per 5 darbo dienas informuoja Aplinkos ministeriją ir APVA. Aplinkos ministerija, gavusi informaciją iš AAA nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas ją teikia Komisijai.

72. Jei veiklos vykdytojas, remdamasis veiklos lygio duomenų ataskaitoje pateiktais duomenimis ir visais papildomais duomenimis, kurių paprašo AAA, įrodo, kad įrenginio technologinio proceso dalies, kurios nemokamų ATL kiekis nustatytas remiantis šilumos ar kuro santykiniu taršos rodikliu, veiklos lygis sumažėjo daugiau kaip 15 %, palyginus su bazinių duomenų arba naujo įrenginio duomenų ataskaita, ne dėl gamybos lygio pokyčio, o dėl energijos vartojimo efektyvumo padidėjimo pagal Reglamento (ES) 2019/1842 6 straipsnio 3 dalį, nemokamų ATL kiekis nekoreguojamas.

73. Jei veiklos vykdytojui, remiantis veiklos lygio duomenų ataskaitoje pateiktais duomenimis ir visais papildomais duomenimis, kurių paprašo AAA, nepavyksta įrodyti, kad įrenginio technologinio proceso dalies, kurios nemokamų ATL kiekis nustatytas remiantis šilumos ar kuro santykiniu taršos rodikliu, veiklos lygis padidėjo daugiau kaip 15 %, palyginus su bazinių duomenų arba naujo rinkos dalyvio duomenų ataskaita, dėl gamybos lygio pokyčio, o ne dėl energijos vartojimo efektyvumo sumažėjimo, nemokamai suteikiamų ATL kiekis nekoreguojamas.

74. Aplinkos ministerija per 10 darbo dienų informuoja APVA apie veiklos vykdytojams skirtą, sumažintą ar panaikintą ATL kiekį atsižvelgdama į Komisijos sprendimą  dėl Tvarkos aprašo 65 ir 71 punktuose nurodytų duomenų tvirtinimo. APVA, gavusi šią informaciją, skelbia ją savo interneto svetainėje (nurodomas įrenginio veiklos vykdytojas, įrenginio pavadinimas, įrenginio identifikacinis numeris, veiklos vykdytojui skirtas, sumažintas, panaikintas ATL kiekis per kalendorinius metus).

75. APVA, gavusi informaciją iš AAA apie veiklos vykdytojo pašalinimą iš Europos Sąjungos ATL prekybos sistemos, per 3 darbo dienas internetinėje svetainėje www.apva.lt paskelbia informacija apie Europos Sąjungos ATL prekybos sistemoje nebedalyvaujantį (pašalintą) veiklos vykdytoją, jo įrenginio pavadinimą, įrenginio identifikacinį numerį, leidimo išmesti ŠESD galiojimo panaikinimo datą.

76. Aplinkos ministerija, gavusi Tvarkos aprašo 61 ir 71 punktuose nurodytą informaciją, pateikia ją svarstyti viešai savo interneto svetainėje.

77. Veiklos vykdytojui nutraukus įrenginio, skirto elektros energijos gamybai, eksploatavimą dėl atsiradusių papildomų nacionalinių priemonių, Aplinkos ministerija gali teikti pasiūlymą Komisijai panaikinti ATL kiekį, atitinkantį įrenginio per penkerius kalendorinius metus iki eksploatavimo nutraukimo išmestą vidutinį patikrintą ŠESD kiekį, iš bendro aukcione parduodamo ATL kiekio. Apie numatomą panaikinti ATL kiekį Aplinkos ministerija, naudodamasi Reglamento (ES) 1031/2010 1 priede pateikta forma, teikia pasiūlymą Komisijai per 20 darbo dienų nuo įrenginio eksploatavimo nutraukimo pranešimo gavimo dienos. Komisija priėmus sprendimą pritarti, panaikinamų ATL kiekis atimamas iš Lietuvos Respublikai skirtų aukcionuose parduodamų ATL kiekio, nustatyto pagal 2019 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos deleguoto reglamento (ES) 2019/1868, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1031/2010 siekiant suderinti apyvartinių taršos leidimų aukcionus su 2021–2030 m. ES ATLPS taisyklėmis ir apyvartinių taršos leidimų priskyrimu finansinėms priemonėms pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/65/ES, 10 straipsnį, atliekant bet kokius koregavimus atsižvelgiant į Sprendimą (ES) 2015/1814.

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

78. Tvarkos aprašo reikalavimų laikymosi kontrolė vykdoma Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo, Viešojo administravimo įstatymo ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka.

79. Veiklos vykdytojai nuo paraiškos suteikti nemokamų apyvartinių taršos leidimų pateikimo dienos vadovaudamiesi Reglamento 2019/331 7 str. 3 dalimi saugo išsamius ir aiškius visų Reglamento (ES) 2019/331 IV priede nurodytų duomenų įrašus ir patvirtinamuosius dokumentus.

80. Asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

________________________

 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų

apyvartinių taršos leidimų skyrimo ir

prekybos jais tvarkos aprašo

1 priedas

 

VEIKLOS VYKDYTOJŲ IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ STEBĖSENA IR ATASKAITŲ RENGIMAS

 

I SKYRIUS

STACIONARIŲ ĮRENGINIŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ STEBĖSENA

IR ATASKAITŲ RENGIMAS

 

1. ŠESD stebėsena vykdoma atliekant skaičiavimą arba instrumentinio matavimo būdu.

2. Anglies dioksido išmetimas apskaičiuojamas pagal šią formulę:

 

CO2 = V veiklos duomenys × T išmetamųjų teršalų faktorius × O oksidacijos faktorius,

čia:

 

V veiklos duomenys – naudojamos kuro rūšys, medžiagos, sudeginto kuro kiekis, gamybos našumas ir t. t. ar kita informacija, kuri nustatoma remiantis faktiniais duomenimis, įrašais arba atliekant instrumentinius matavimus.

T išmetamųjų teršalų faktorius – visoms kuro rūšims naudojami su veikla susiję specifiniai išmetamųjų teršalų faktoriai, išskyrus, kai kurui naudojamos atliekos, pvz., padangos ir pramonės procesų dujos. Akmens anglių klodo nustatytos savitosios vertės ir Europos Sąjungos valstybės narės arba valstybės ne Europos Sąjungos valstybės narės nustatytos savitosios gamtinių dujų vertės turi būti atskirai įvertintos ir nuolat patikslinamos. Naudojant naftos perdirbimo produktus, galima taikyti Tarpvyriausybinės klimato kaitos komisijos (toliau – TKKK) rekomenduojamas vertes. Naudojant biomasę, išmetamųjų teršalų faktorius lygus nuliui.

O oksidacijos faktorius – taikomas, jeigu taikant išmetamųjų teršalų faktorių neatsižvelgiama, kad dalis anglies neoksiduojama. Jeigu apskaičiuojant tam tikros veiklos specifinius išmetamųjų teršalų faktorius jau atsižvelgta į oksidacijos laipsnį, galima netaikyti šio oksidacijos faktoriaus. Veiklos vykdytojas gali naudoti pagal Direktyvą 96/61/EB apskaičiuotus oksidacijos faktorius, jeigu veiklos vykdytojas įrodo, kad tam tikrų veiklos rūšių specifiniai faktoriai yra tikslesni.

3. Veiklos vykdytojas atskirai apskaičiuoja anglies dioksido ar kitų ŠESD išmetimą iš kiekvienos veiklos rūšies ir įrenginio.

4. Anglies dioksido išmetimas instrumentinio matavimo būdu nustatomas Europos Sąjungos priimtais standartais arba metodais ir patvirtinamas pagalbiniais skaičiavimais.

5. Kitų ŠESD išmetimo stebėsenai ir vertinimui atlikti vadovaujamasi 2018 m. gruodžio 19 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2018/2066 dėl išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio stebėsenos ir ataskaitų teikimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/87/EB, kuriuo iš dalies keičiamas Komisijos reglamentas (ES) 601/2012 nuostatomis arba naudojami standartiniai arba priimti metodai, kuriuos parengė ir priėmė Komisija bendradarbiaudama su visais atitinkamais suinteresuotais subjektais.

6. Veiklos vykdytojas ataskaitoje pateikia įrenginio identifikavimo duomenų informaciją ir:

6.1. įrenginio pavadinimą;

6.2. adresą, pašto indeksą ir šalį;

6.3. įrenginyje vykdomų Įstatymo I priede išvardytų veiklų rūšį ir jų skaičių;

6.4. atsakingo asmens telefoną, fakso numerį ir elektroninio pašto adresą;

6.5. veiklos vykdytojo pagrindinių bendrovių pavadinimą.

7. Veiklos vykdytojas ataskaitoje pateikia kiekvieno įrenginio apskaičiuotą išmetamą anglies dioksido ar kitų ŠESD kiekį ir nurodo:

7.1. veiklos duomenis;

7.2. taikomus išmetamųjų teršalų faktorius;

7.3. taikomus oksidacijos faktorius;

7.4. bendrą ŠESD kiekį;

7.5. nenumatytas aplinkybes.

8. Veiklos vykdytojas, vykdydamas instrumentinių matavimo būdu anglies dioksido ar kitų ŠESD stebėseną, ataskaitoje pateikia nustatytą:

8.1. bendrą išmetamą anglies dioksido ar ŠESD kiekį;

8.2. matavimo metodus ir jų patikimumo informaciją;

8.3. nenumatytas aplinkybes.

9. Pateikiant ataskaitą iš deginimo procesų, nurodomas taikytas oksidacijos faktorius (jeigu į oksidacijos laipsnį neatsižvelgta).

 

II SKYRIUS

AVIACINIŲ IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ IR TONKILOMETRIŲ STEBĖSENA IR ATASKAITŲ RENGIMAS

 

10. Aviaciniai išmetamieji teršalai (CO2) apskaičiuojami pagal formulę:

 

Aviaciniai išmetamieji teršalai = D Degalų suvartojimas × E išmetamųjų teršalų faktorius,

čia:

 

D Degalų suvartojimas – į degalų suvartojimo rodiklį įskaičiuojami aviacijos veikloje naudojamos pagalbinės jėgainės suvartoti degalai, o kiekvieno orlaivio skrydžio faktinis degalų suvartojimas apskaičiuojamas pagal degalų balansą, apskaičiuojamą vadovaujantis Reglamente (ES) 2018/2066 pateiktomis nuostatomis;

E išmetamųjų teršalų faktorius – turi būti taikomi TKKK nustatytieji išmetamųjų teršalų faktoriai, pateikti pagal 2006 m. TKKK aprašo gaires arba paskesnes atnaujintas šių gairių redakcijas, nebent konkrečiai veiklos rūšiai taikomi išmetimo koeficientai, kuriuos, pasitelkusios priimtinus analizės metodus, nustatė nepriklausomos akredituotos laboratorijos, būtų tikslesni. Biomasės išmetamųjų teršalų faktorius lygus nuliui.

11. Jei faktinio degalų suvartojimo duomenų nėra, degalų suvartojimo duomenims apskaičiuoti pagal geriausią turimą informaciją taikomas standartizuotas pakopinis metodas.

12. Atskirai turi būti atliekamas kiekvienam skrydžiui sunaudoto degalų rūšies kiekio apskaičiavimas.

13. Kiekvienas orlaivių naudotojas ataskaitoje pateikia identifikavimo duomenų informaciją ir:

13.1. orlaivių naudotojo pavadinimą;

13.2. orlaivių naudotoją administruojančią valstybę narę;

13.3. adresą, įskaitant pašto indeksą ir šalį, kontaktinį adresą administruojančioje valstybėje narėje, jei skiriasi nuo pirmesnio adreso;

13.4. orlaivių registracijos numerius ir orlaivių rūšis;

13.5. oro vežėjo pažymėjimo ir licencijos oro susisiekimui vykdyti numerius, juos išdavusios valdžios institucijos pavadinimą;

13.6. kontaktinio asmens adresą, telefoną, fakso numerį ir elektroninio pašto duomenis;

13.7. orlaivių savininko pavadinimą;

13.8. anglies dioksido kiekį, įvertinus naudotą degalų rūšį;

13.9. sunaudotą degalų kiekį;

13.10. taikomą išmetamųjų teršalų faktorių.

14. Kiekvienas orlaivių naudotojas ataskaitoje rašo bendrą anglies dioksido kiekį:

14.1. praėjusių kalendorinių metų orlaivių naudotojo vykdytų skrydžių, kurie atitinka Įstatymo I priede išvardytų aviacijos rūšių veiklą ir kurių išvykimo vieta – aerodromas valstybės narės teritorijoje, atvykimo vieta – aerodromas tos pačios valstybės narės teritorijoje;

14.2. visų kitų praėjusių kalendorinių metų orlaivių naudotojo vykdytų skrydžių, kurie atitinka Įstatymo I priede išvardytas veiklos rūšis susijusias su aviacija;

14.3. visų praėjusių kalendorinių metų orlaivių naudotojo vykdytų skrydžių bendrą anglies dioksido kiekį, tenkanti skrydžiams, kurių:

14.3.1. išvykimo vieta – bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė;

14.3.2. išvykimo vieta – trečioji šalis, atvykimo vieta – bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė;

14.4. nenumatytas aplinkybes.

15. Kiekvienas orlaivių naudotojas apskaičiuoja tonkilometrių duomenis pagal šią formulę:

 

T tonkilometriai = A atstumas × N naudingoji apkrova,

čia

 

A atstumas – ortodrominis atstumas tarp išvykimo ir atvykimo aerodromų, pridėjus papildomą nekintantį 95 km dėmenį;

N naudingoji apkrova – bendra skraidinamų krovinių, pašto ir keleivių masė. Apskaičiuojant naudingąją apkrovą, atsižvelgiama į keleivių skaičių (orlaivyje esančių asmenų skaičius, neįskaitant įgulos).

16. Orlaivių naudotojas gali taikyti faktinę (pasvertą) keleivių ir registruoto bagažo masę, nurodytą jo atitinkamų skrydžių masės ir balanso dokumentuose, arba nustatytąją standartinę kiekvieno keleivio ir jo registruoto bagažo masę – 100 kg.

17. Orlaivių naudotojo paraiškoje ir ataskaitoje pateikiama informacija:

17.1. orlaivių naudotojo pavadinimas;

17.2. orlaivių naudotoją administruojanti valstybė narė;

17.3. adresą, pašto indeksą ir šalį, kontaktinį adresą administruojančioje valstybėje narėje, jei skiriasi nuo pirmesnio adreso;

17.4. orlaivių registracijos numerius ir orlaivių rūšis;

17.5. oro vežėjo pažymėjimo ir licencijos oro susisiekimui vykdyti, juos išdavusios valdžios institucijos pavadinimą;

17.6. kontaktinio asmens adresą, telefoną, fakso numerį ir elektroninio pašto duomenis;

17.7. orlaivių savininko pavadinimą.

18. Orlaivių naudotojo paraiškoje pateikiama informacija apie planuojamus stebėti tonkilometrių duomenis:

18.1. skrydžių skaičius kiekvienai aerodromų porai;

18.2. naudingosios apkrovos ir kilometrų skaičius kiekvienai aerodromų porai;

18.3. tonkilometrių skaičius kiekvienai aerodromų porai;

18.4. pasirinktas keleivių ir naudingosios apkrovos masės skaičiavimo būdą;

18.5. bendras visų praėjusių kalendorinių metų ataskaitoje orlaivių naudotojo vykdytų skrydžių ir tonkilometrių skaičius.

___________________

 

Šiltnamio efektą sukeliančių dujų

apyvartinių taršos leidimų

skyrimo ir prekybos jais tvarkos

aprašo

2 priedas

 

VEIKLOS VYKDYTOJŲ IŠMETAMŲ ŠILTNAMIO EFEKTĄ SUKELIANČIŲ DUJŲ STEBĖSENOS, APSKAITOS IR ATASKAITŲ PATIKRINIMO KRITERIJAI

 

1. Iš Įstatymo I priede išvardytų veiklos rūšių išmetamą ŠESD kiekį įvertina ir tikrina nepriklausomas vertintojas vadovaudamasis Tvarkos aprašo, Aplinkos ministro įsakymais ir Reglamento (ES) 2018/2067 nuostatomis.

2. Vertinant tikrinamas stebėjimo sistemų patikimumas, tikėtinumas, tikslumas, su išmetamų ŠESD išmetimu susiję duomenys ir ši informacija:

2.1. veiklos vykdytojo pateikti veiklos duomenys, apskaičiavimai ir (ar) matavimų duomenys;

2.2. ŠESD kiekio apskaičiavimui naudojamų faktorių pasirinkimas;

2.3. apskaičiavimai, kuriais buvo nustatytas bendras išmetamųjų ŠESD kiekis;

2.4. jeigu taikyti instrumentiniai matavimai, matavimo metodų pasirinkimo ir naudojimo tinkamumas.

3. Ataskaitoje nurodyto išmesto ŠESD kiekio patikimumą galima patikrinti, jeigu veiklos vykdytojas įrodo, kad:

3.1. pateiktuose duomenyse nėra nesuderinamumų;

3.2. duomenys surinkti taikant patvirtintus standartus;

3.3. atitinkami įrenginių aprašai yra išsamūs ir nuoseklūs.

4. Vertintojui turi būti užtikrinama laisva prieiga į visas Įstatymo I priede išvardytų veiklų rūšių vykdymo vietas ir prie duomenų bazės, susijusios su tikrinamuoju dalyku.

5. Vertintojas atsižvelgia, ar įrenginys / orlaivis užregistruotas pagal Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (angl. EMAS – Environmental Management and Audit Scheme).

6. Patikrinimas turi būti grindžiamas visų įrenginių vykdomų veiklos rūšių strategine analize, todėl nepriklausomas vertintojas privalo gauti bendrą visų vykdomų veiklos rūšių ir iš jų išmetamų teršalų apžvalgą.

7. Vertintojas, siekdamas nustatyti veiklos vykdytojo pateiktų duomenų ir informacijos patikimumą, atlieka patikrinimus ŠESD išmetimų šaltinių vietoje ir aerodrome. Lankytis įrenginio vietoje, iš kurio ŠESD išmetimai neviršija 25 tūkst. t per metus, vertintojui neprivaloma.

8. Vertintojas patikrina visų išmetimo šaltinių, kurie priskiriami įrenginiui ar orlaiviui ir sudaro bendrą iš įrenginio išmetamą ŠESD kiekį, duomenų patikimumą ir, atsižvelgdamas į šią analizę, nustato šaltinius, kurie sietini su didele paklaidos rizika, kitus stebėsenos ir ataskaitos pateikimo procedūros aspektus, galinčius turėti įtakos klaidingai nustatant bendrą ŠESD išmetimų kiekį. Paklaida pirmiausia siejama su išmetamųjų teršalų faktorių ir apskaičiavimo metodų pasirinkimu iš atskirų taršos šaltinių, kurie gali būti susiję su aukštu paklaidos lygiu.

9. Vertintojas atsižvelgia į visus veiksmingus rizikos kontrolės metodus, kuriuos veiklos vykdytojas naudoja siekdamas sumažinti neapibrėžties dydį.

10. Vertintojas, atlikdamas aviacijos veiklos rūšių apskaitos ataskaitų patikrinimą, papildomai įvertina, ar:

10.1. atsižvelgta į visus skrydžius, atitinkančius Įstatymo I priede išvardytų rūšių aviacijos veiklą. Nepriklausomas vertintojas vadovaujasi skrydžių tvarkaraščio duomenimis ir kitais orlaivio naudoto eismo duomenimis, įskaitant duomenis, gautus iš Eurokontrolės (angl. EUROCONTROL – The European Organisation for the Safety of Air Navigation);

10.2. bendri sunaudotų degalų duomenys atitinka pirktų ar kitaip įgytų degalų dokumentuose pateiktus duomenis;

10.3. orlaivių naudotojo nurodyta naudingoji apkrova atitinka saugos tikslais saugomus naudingosios apkrovos dokumentus.

11. Vertintojas parengia patikros ataskaitą, kurią pateikia veiklos vykdytojui. Patikros ataskaitoje nurodo, ar veiklos vykdytojo pateikta apskaitos ataskaita atitinka nustatytus reikalavimus, išsamiai apibūdina visą pateiktą informaciją.

12. Vertintojas turi būti nepriklausomas nuo veiklos vykdytojo, dirbti teisingai, objektyviai ir profesionaliai žinoti:

12.1. Tvarkos aprašo nuostatas, Reglamento (ES) 2018/2067 nuostatas, Komisijos priimtus atitinkamus standartus ir rekomendacijas;

12.2. su tikrinamomis veiklos rūšimis susijusius teisės aktus, reguliavimo ir administracinius reikalavimus;

12.3. visą informaciją, susijusią su duomenų rinkimu, išmetamųjų ŠESD kiekio nustatymu, matavimo metodais, apskaičiavimu ir pateikimu.

___________________