LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2000 M.

SAUSIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 49 „DĖL KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 23 d. Nr. V-965

Vilnius

 

Vadovaudamasis Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 „Dėl Vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių įrašymo į kompensavimo sąrašus ir jų keitimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 67 punktu:

1. P a k e i č i u Ligų ir kompensuojamųjų vaistų joms gydyti sąrašą (A sąrašą), patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 49 „Dėl kompensuojamųjų vaistų sąrašų patvirtinimo“:

1.1.    Pakeičiu II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnio 1.107 papunktį ir jį išdėstau taip:

„1.

107.

Cabozantinibum

C22.0

 

 

 

 

C64

Skiriamas tik progresavusia inkstų ląstelių karcinoma sergantiems pacientams, kurių liga progresavo gydant arba po gydymo sunitinibum ar pazopanibum.“

 

1.2.    Papildau II skyriaus „NAVIKAI“ 1 skirsnį 1.116 papunkčiu:

„1.

116.

Carfilzomibum

C90.0

Skiriamas:

1) derinant su deksametazonu suaugusių pacientų, kuriems jau buvo taikytas gydymas bent vienu vaistiniu preparatu, skirtu dauginei mielomai gydyti;

2) derinant su lenalidomidu ir deksametazonu suaugusių pacientų, kuriems jau buvo taikytas gydymas bent vienu vaistiniu preparatu, skirtu dauginei mielomai gydyti. Skiriamas ne ilgiau kaip 18 ciklų.“

 

1.3.    Papildau VI skyrių „NERVŲ SISTEMOS LIGOS“  16 skirsniu:

„16. Narkolepsija ir katalepsija (100 %)

16.

1.

Pitolisantum

G47.4

Skiriamas narkolepsijai su katalepsija ar be jos gydyti.“

 

2.       N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2020 m. gegužės 1 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga